Licytacja L-253-2011

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-253-2011 - Zakup kopert

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Oddział w Toruniu,
Adres pocztowy: Mickiewicza 33-39
Miejscowość: Toruń, Kod pocztowy: 87-100
Tel.: (56) 61 09 325, Faks: (56) 61 09 473
Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Numer ogłoszenia w BZP:

338436 - 2011

Termin otwarcia licytacji:

2011-11-14 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup kopert
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczanie następujących rodzajów kopert (L.p.; Rodzaj koperty; Format-Wymiary (mm); Minimalna gramatura papieru (gIm²); Ilość kopert (szt.)): 1.1; Biała, SK, z okienkiem prawym; B6; 125×176 mm; 75; 900.000, 1.2; Biała, SK; C6; 114x162 mm; 75; 350.000, 1.3; Biała, SK, z okienkiem prawym; DL; 110×220 mm; 75; 20.000, 1.4; Brązowa, SK; B5; 176x250 mm; 90; 200.000, 1.5; Brązowa, SK; C4; 229x324 mm; 100; 80.000, 1.6; Brązowa, HK; E4; 280x400 mm; 100; 20.000, 1.7; Brązowa, RBD, HK; E4; 280x400 mm; 130; 10.000. 2. Okienko winno być umieszczone w prawym dolnym rogu koperty w odległości pomiędzy 15 a 20 mm od dolnej i pomiędzy 15 a 20 mm od prawej, bocznej krawędzi koperty oraz posiadać następujące wymiary: a) krawędź okienka równoległa do dolnej krawędzi koperty - 90 mm, b) krawędź okienka równoległa do bocznych krawędzi koperty - 45 mm. 3. Zamawiający wymaga aby wszystkie wymiary kopert oraz wymiary i położenie okienek i nie odbiegały od określonych powyżej o: a) dla kopert białych +/-2 mm, b) dla kopert brązowych +/- 4 mm. 4. Koperty białe winny posiadać poddruk. 5. Zamawiający będzie sprawdzał czy przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom w zakresie wymiarów i gramatury kopert oraz w przypadku kopert białych posiadania poddruku, na podstawie próbek kopert (po jednej z każdego rodzaju kopert) załączonych przez Wykonawców do wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji. 6. Podane ilości kopert są szacunkowe. Rzeczywiście zakupione ilości mogą różnić się od podanych powyżej o nie więcej niż 10% każdego rodzaju kopert. 7. W ramach przedmiotu zamówienia dokonywany będzie rozładunek dostarczonych kopert do pomieszczenia w piwnicy, wskazanego przez przedstawiciela Zamawiającego. Istnieje możliwość użycia wózka transportowego do przewiezienia kopert do wskazanego pomieszczenia (budynek jest pozbawiony barier architektonicznych). Parter budynku jest połączony z piwnicą za pośrednictwem windy. 8. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 9. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.92.30-1
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie będzie realizowane w okresie dwunastu miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie winni posiadać wiedzę i doświadczenie zapewniające wykonanie zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w niniejszym punkcie Wykonawcy winni dołączyć do oferty oświadczenie o jego spełnianiu.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie winni dysponować potencjałem technicznym zapewniającym wykonanie zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w niniejszym punkcie Wykonawcy winni dołączyć do oferty oświadczenie o jego spełnianiu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie winni dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w niniejszym punkcie Wykonawcy winni dołączyć do oferty oświadczenie o jego spełnianiu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie winni znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w niniejszym punkcie Wykonawcy winni dołączyć do oferty oświadczenie o jego spełnianiu.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć

próbki, opisy lub fotografie

Inne dokumenty

Pełnomocnictwo - należy dołączyć do oferty, w przypadku, gdy ofertę podpisze(ą) osoba(y) inna niż wymieniona w odpisie z właściwego rejestru lub innym dokumencie wskazującym sposób reprezentacji Wykonawcy(ów). Pełnomocnictwo winno: a) być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez udzielającego pełnomocnictwa albo przez notariusza; b) wskazywać pełnomocnika i zakres umocowania pełnomocnika. Jeżeli dalsze pełnomocnictwo (substytucja) do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie udzielone przez pełnomocnika Wykonawcy, należy załączyć (forma jak wyżej) również dalsze pełnomocnictwo. W przypadku, gdy oferta, składana przez wspólników spółki cywilnej, podpisana zostanie przez wszystkich wspólników spółki, pełnomocnictwo nie jest wymagane.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiany umowy są możliwe w przypadku zmian przepisów prawa mających wpływ na realizację niniejszej umowy i tylko w zakresie uzasadnionym tymi zmianami. Zmiana umowy wymaga formy aneksu.

Termin związania ofertą

Wykonawca, który złoży ofertę najkorzystniejszą będzie nią związany przez okres 20 dni.

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.zus.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Licytacja elektroniczna zostanie przeprowadzona na platformie licytacji elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych, zwanej dalej Platformą (korzystanie z platformy jest bezpłatne) – www.licytacje.uzp.gov.pl. 2. Z platformy, w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani na platformie. Wykonawcy (jeżeli nie są zarejestrowanymi użytkownikami Platformy) winni dokonać uprzedniej rejestracji na platformie. 3. Wykonawcy winni wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału licytacji elektronicznej przesłać Zamawiającemu Login przyjęty podczas rejestracji – dodawanie Wykonawcy do biorących udział w licytacji odbywa się poprzez dodanie jego Loginu do listy licytujących. Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy, przed dokonaniem rejestracji na platformie zapoznali się z instrukcją postępowania („Samouczek”) znajdującą się na platformie licytacji elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych. 4. Na podstawie dokumentów przesłanych wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału licytacji elektronicznej przez Wykonawców, Zamawiający potwierdzi spełnianie przez nich warunków udziału w postępowaniu. 5. Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną przypisani do licytacji przez Zamawiającego oraz zostanie im przekazane zaproszenie do udziału w licytacji elektronicznej. 6. Udział w licytacji elektronicznej wymaga dysponowania komputerem z dostępem do Internetu, z zainstalowaną przeglądarką internetową, np.: Internet Explorer 6.0 lub nowsza lub Firefox 2.0 lub nowsza lub równoważne. 7. Pomoc techniczną w zakresie funkcjonowania systemu można uzyskać pod numerem telefonu (22) 632 28 84.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Wykonawcy, którzy otrzymali zaproszenie do udziału w licytacji elektronicznej, po zalogowaniu się na platformie, uzyskają możliwość składania ofert (postąpień). W celu złożenia postąpienia, Wykonawca winien nacisnąć, znajdujący się w górnej części ekranu przedstawiającego ogłoszenie o zamówieniu przycisk „lista postąpień” (przycisk aktywny od momentu otwarcia licytacji), a następnie znajdujący się na samym dole listy przycisk „złóż postąpienie”. W polu, które pojawi się na ekranie należy wpisać wysokość ceny oferty, jaką proponuje wykonawca, a następnie nacisnąć przycisk „złóż”. 2. Za minimalne postąpienie Zamawiający przyjął wartość 200,00 PLN. 3. Wykonawca będzie mógł złożyć postąpienia, wyłącznie w wysokości wyższej lub równej wysokości minimalnego postąpienia. Każda kolejna złożona oferta winna być tańsza od ostatnio złożonej oferty co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 4. W toku licytacji wykonawcy będą składali kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 5. Oferty składane przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. W trakcie licytacji elektronicznej informacje o pozycji złożonych ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji oraz cenach złożonych ofert będą udostępniane na bieżąco wszystkim Wykonawcom, z tym że do momentu zamknięcia licytacji informacje umożliwiające identyfikację wykonawców nie zostaną udostępnione. 6. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złoży ofertę korzystniejszą. 7. W toku licytacji Wykonawcy będą proponowali cenę oferty brutto. Grosze należy oddzielić od złotych kropką. 8. Cena oferty Wykonawcy winna zostać tak skalkulowana aby odzwierciedlała jego całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-10-28 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Wnioski wraz z załącznikami należy składać pisemnie na adres Zamawiającego (ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń).

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2011-11-14 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2011-11-14 13:55:39

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

UMOWA NR ………………………………………………… W dniu ................... r. w Toruniu pomiędzy: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu z siedzibą przy ul. Mickiewicza 33-39 w Toruniu, reprezentowanym przez: Bronisława Pierzynowskiego – Dyrektora Oddziału, zwanym dalej „Zamawiającym”, a: ...................................................................................................................., wpisanym(ą) do ewidencji działalności gospodarczej/Krajowego Rejestru Sądowego (oznaczenie sądu rejestrowego …………………………) pod numerem ……………………., wysokość kapitału zakładowego: …………………… zł, kapitał zakładowy opłacony w …………………………, NIP ......................................... REGON ............................................ reprezentowanym(ą) przez: ........................................................ – ........................................................., zwanym(ą) dalej „Wykonawcą”, w rezultacie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie licytacji elektronicznej - znak sprawy ZAP 370/09/2011, została zawarta umowa o następującej treści: § 1 1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż kopert, ich dostarczanie do siedziby Zamawiającego w Toruniu przy ul. Mickiewicza 33-39 oraz rozładunek do pomieszczenia wskazanego przez przedstawiciela Zamawiającego w piwnicy – zjazd windą. 2. Wykaz kopert (typy), ich ilości, parametry techniczne (wymiary, gramatura) oraz ceny jednostkowe zawiera załącznik do niniejszej umowy. 3. Podane w załączniku ilości są szacunkowe. Rzeczywiście zakupione ilości mogą różnić się od podanych załączniku o nie więcej niż 10% każdego rodzaju kopert. § 2 1. Strony postanawiają, że dostawy kopert będą realizowane nie częściej niż co dwa miesiące i nie rzadziej niż raz na kwartał. 2. Podstawą realizacji dostawy kopert będzie zlecenie wystawione przez Zamawiającego. Zlecenie będzie określało ilości poszczególnych rodzajów kopert oraz termin jego realizacji z zastrzeżeniem, że termin ten nie będzie krótszy niż 7 dni roboczych licząc od dnia otrzymania zlecenia przez Wykonawcę. Zamawiający przekaże zlecenie faksem na nr (…) …………. lub pisemnie. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca potwierdzi otrzymanie zlecenia za pośrednictwem faksu. 3. Wykonawca zobowiązuje się do przywożenia, wyładunku i przeniesienia dostarczonych kopert do pomieszczenia w piwnicy wskazanego przez przedstawiciela Zamawiającego. Istnieje możliwość użycia wózka transportowego do przewiezienia kopert do wskazanego pomieszczenia (budynek jest pozbawiony barier architektonicznych). Parter budynku jest połączony z piwnicą za pośrednictwem windy. 4. Odbiór ilościowy każdej z dostaw kopert będzie potwierdzany przez przedstawicieli stron niniejszej umowy pisemnie, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron, w dniu dostawy. 5. Klej użyty do zamknięcia kopert samoklejących, typu SK i HK, będzie zachowywał właściwości klejące przez co najmniej 6 miesięcy licząc od dnia dostawy. W przypadku utraty właściwości klejących kleju przed upływem terminu określonego w zdaniu poprzednim zastosowanie ma ust. 6 niniejszego paragrafu. 6. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany kopert nie spełniających określonych w umowie wymagań jakościowych w terminie 3 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego. § 3 Umowa niniejsza obowiązuje w okresie dwunastu miesięcy, licząc od dnia jej zawarcia z zastrzeżeniem, że jeżeli zrealizowany przedmiot umowy osiągnie kwotę określoną w § 4 ust. 1, niniejsza umowa wygaśnie. § 4 1. Maksymalna wartość zobowiązania Zamawiającego wynikającego z niniejszej umowy wynosi: …………..........................,........... zł brutto. 2. W okresie obowiązywania niniejszej umowy ceny kopert określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy pozostają bez zmian. § 5 1. Zapłata za realizację przedmiotu umowy będzie dokonywana na podstawie faktur wystawianych po każdej dostawie, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 2. Podstawą do wystawiania faktur będą pisemnie potwierdzone przez Strony odbiory ilościowe kopert. 3. Należność za dostarczone koperty będzie wyliczona na podstawie ilości dostarczonych kopert oraz cen jednostkowych podanych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. 5. W fakturach, jako nabywcę należy wpisać: Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń NIP 521 301 72 28 6. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania faktur Zamawiającemu § 6 1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację postanowień niniejszej umowy są: Po stronie Zamawiającego: Artur Ceglarek Wydział Administracji i Remontów w O/ZUS w Toruniu, ul. Mickiewicza 33-39, piętro III, pok. nr 329, tel. (56) 610 94 83, telefaks (56) 610 94 96, Po stronie Wykonawcy: ....................... ....................................................................................., tel. (...) ..............., kom. ..………………., faks (….) ................., 2. Każda ze stron może jednostronnie dokonać zmiany w zakresie osoby uprawnionej do kontaktów z drugą stroną, numerów telefonów, faksów oraz adresów wskazanych w niniejszej umowie powiadamiając o tym pisemnie drugą stronę, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dokonania zmiany. Zmiany te nie wymagają formy aneksu do umowy. § 7 1. Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach: 1) Zwłoki w dotrzymaniu terminu określonego w zleceniu, o którym mowa w § 2 ust. 2 lub terminu określonego w § 2 ust. 6 w wysokości 0,1 % kwoty określonej w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. 2) Odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 4% kwoty określonej w § 4 ust. 1. 3) W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 4% kwoty określonej w § 4 ust. 1. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody zgodnie z zasadami wynikającymi z Kodeksu cywilnego. 3. W przypadku nie dokonania zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do ich dobrowolnej zapłaty, kwoty te stają się wymagalne, a Zamawiający staje się uprawniony do ich potrącania z bieżących należności Wykonawcy. 4. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań umownych nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność na zasadach ogólnych określonych przepisami prawa. § 8 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, z zastrzeżeniem, że w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie zapłaty z tytułu wykonania części umowy. § 9 1. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonywać przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 2. Zmiany umowy są możliwe w przypadku zmian przepisów prawa mających wpływ na realizację niniejszej umowy i tylko w zakresie uzasadnionym tymi zmianami. Zmiana umowy wymaga formy aneksu. § 10 Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. § 11 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks cywilny. 2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym w dwóch dla Zamawiającego. 3. Załączniki: 1) Załącznik nr 1 – Formularz cenowy

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy, złożył formularz zawierający ceny jednostkowe kopert, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia. Formularz będzie stanowił załącznik do umowy. 2. Adres internetowy, pod którym będzie podana mazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano: www.zus.pl. 3. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.10.2011 r.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła