Licytacja L-256-2012

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-256-2012 - Zakup i dostawa samochodu osobowego dla CSIOZ

I. Dane zamawiającego

Nazwa: csioz, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Adres pocztowy: St. Dubois 5A
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 00-184
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego:

Numer ogłoszenia w BZP:

347194 - 2012

Termin otwarcia licytacji:

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 11:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa samochodu osobowego dla CSIOZ
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Zakup i dostawa samochodu osobowego dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą przy ul. Stanisława Dubois 5A w Warszawie. Specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Ogłoszenia znajdujący się na stronie internetowej Zamawiającego: www.csioz.gov.pl
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 34.11.00.00-1
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
Okres w dniach: 30

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: III.1.1) Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 2 400,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące czterysta 00/100). III.1.2) Forma wadium: Wadium może być wniesione wyłącznie w jednej lub w kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) dalej zwanej Ustawą. III.1.3) Termin i miejsce wniesienia wadium: a) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonego w pkt IV.4.12). b) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr : 42 1010 1010 0064 4813 9120 0000. c) Wadium wnoszone w pieniądzu winno znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. d) W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu, wymagane jest złożenie oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia. Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być załączony do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z Ustawą. Dokument taki winien być sporządzony w języku polskim. Oprócz oryginału dokumentu Wykonawca winien przedłożyć kopie gwarancji/ poręczenia potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Oryginały przedmiotowych dokumentów zostaną zwrócone Wykonawcom w terminach wynikających z Ustawy. Jeśli gwarancja/ poręczenie zostaną przedłożone w języku innym, niż polski Zamawiający wymaga przedłożenia ze strony Wykonawcy tłumaczenia takiego dokumentu na język polski. e) Wadium w pieniądzu winno być wniesione z następującym tytułem płatności: Wadium w sprawie: CSIOZ-WZP.221.34.2012 f) Z dokumentu wadium wniesionego w formie poręczenia lub w gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej powinno wynikać jednoznacznie, że poręczyciel/ gwarant w każdym z przypadków, dla których Ustawa przewiduje zatrzymanie wadium, wypłaci należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 30 dni od pierwszego żądania Zamawiającego. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty wyznaczonej przez Zamawiającego do składania ofert. g) Niewniesienie wadium w wymaganym terminie (także niewniesienie wadium na przedłożony okres związania ofertą) w wymaganej wysokości lub formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. III.1.4) Zwrot wadium: a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. d) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie lit. a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. e) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. III.1.5) Utrata wadium: Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadku wskazanym w Ustawie.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie, a w szczególności wykazać poprzez załączenie do wniosku o dopuszczenie do licytacji elektronicznej dokumentów potwierdzających, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie dostawy w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku wiedzy i doświadczenia poprzez sprawdzenie, że wpisane w wykazie dostawy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zostały wykonane należycie. Wykonawca dołączy Wykaz należycie wykonanych dostaw - wpisane w wykazie minimum dwie wykonane dostawy samochodów o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto każda, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do Ogłoszenia, znajdujący się na stronie internetowej Zamawiającego wraz z pozostałą dokumentacją postępowania. Zamawiający dokonując oceny pod kątem wiedzy i doświadczenia sprawdzi, czy Wykaz i załączone dokumenty np. referencje, potwierdzają spełnienie warunku w wyżej wymienionym zakresie. Jeżeli Wykonawca nie spełni warunku wiedzy i doświadczenia w pełnym zakresie, będzie podlegał wykluczeniu z postępowania. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, Zamawiający żąda wykazania za pomocą dokumentów wymaganych w pkt III.4, iż w stosunku do tych podmiotów nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 Ustawy, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia. W przypadku składania wniosku przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, mogą być spełnione łącznie. Wymóg wykazania się właściwym doświadczeniem w postaci realizacji co najmniej trzech dostaw odpowiadających swoim zakresem przedmiotowi zamówienia winien być spełniony przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia w pełnym zakresie. Warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenione zgodnie z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunków jako spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów opisanych i wymaganych w pkt III.4, będących załącznikami do Wniosku Wykonawcy o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

Formularz Wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej o treści wypełnionej zgodnie ze wzorem lub sporządzony według wzoru druku stanowiącego Załącznik nr 2 do Ogłoszenia znajdujący się na stronie internetowej Zamawiającego wraz z pozostałą dokumentacją dot. niniejszego postępowania. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień niniejszej Umowy w przypadkach, gdy: a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu Umowy; b) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną; c) zmiana sposobu wykonania zobowiązania jest konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy; d) wystąpienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawierania Umowy, a które uniemożliwiłyby wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego treścią i celem, poprzez wydłużenie terminu realizacji.

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.csioz.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Złożenie większej ilości wniosków spowoduje odrzucenie wszystkich wniosków złożonych przez danego Wykonawcę. Wniosek oraz wszelkie dokumenty wymagane muszą zostać sporządzone w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej na komputerze lub ręcznie długopisem, czytelnym pismem. Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są zobowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie do prowadzenia licytacji elektronicznych, zwanej dalej Platformą, zamieszczonej na stronie http//licytacje.uzp.gov.pl, o ile nie są jeszcze zarejestrowani (nie jest wymagany podpis elektroniczny). Powyższej rejestracji wykonawca powinien dokonać przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z ww. wnioskiem przesłać zamawiającemu informację o swoim loginie. Login Wykonawca otrzyma po zarejestrowaniu się na ww. Platformie. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu, bądź nieprzekazanie go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Brak przekazania loginu w ww. terminie uniemożliwi przypisanie Wykonawcy do licytacji. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie. Przed rozpoczęciem korzystania z Platformy zaleca się zapoznanie z Samouczkiem oraz wersją demonstracyjną znajdującą się na ww. Platformie. Pomoc techniczną w zakresie funkcjonowania systemu (zgłaszanie ewentualnych błędów) można uzyskać pod numerem telefonu (22) 632 28 84. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych, umożliwiających sprawne korzystanie z niniejszego systemu: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Mozilla Firefox 2.0 lub wyższa. Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej i zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu. Zaproszenie zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany we Wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

a) po zalogowaniu się Wykonawcy uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert; b) Zamawiający ustalił cenę wywoławczą na kwotę 100 000,00 zł brutto; c) Zamawiający określił minimalną wysokość postąpienia na 500.00 zł brutto. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji d) od momentu otwarcia licytacji do jej zamknięcia Wykonawcy składają kolejne, korzystniejsze postąpienia w postaci elektronicznej, które podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny, WYCHODZĄC OD USTALONEJ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO CENY WYWOŁAWCZEJ 100 000,00 zł! SYSTEM UMOŻLIWIA SKŁADANIE WYŁĄCZNIE OFERT O CENIE NIŻSZEJ NIŻ OFERTA WIODĄCA W DANYM MOMENCIE! e) oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. Wykonawca nie może cofnąć raz złożonej oferty! Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za informacje wprowadzone do systemu i konsekwencje z tego wynikające! W przypadku złożenia oferty stanowiącej mniej niż 50% ceny oferty najkorzystniejszej, momentem złożenia postąpienia będzie naciśnięcie przycisku potwierdzającego chęć złożenia oferty o wskazanej wartości; f) w trakcie licytacji elektronicznej system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej oraz cenach złożonych przez nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców; g) w toku licytacji Wykonawcy proponują cenę oferty brutto wyrażoną w złotych polskich. Zaproponowana cena obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w tym należny podatek VAT. Zamawiający nie zapewnia zwolnienia Wykonawcy z żadnych podatków, opłat, ani nie będzie zwracał żadnych kar należnych z jakiegokolwiek tytułu, czynności, usług, świadczeń, opłat, ceł, podatków itp., których nie przewidziano w ogłoszeniu. Ryzyko konieczności wykonania wszelkich prac towarzyszących, mogących pojawić się w trakcie realizacji zamówienia, ryzyko związane ze zmianami kursów walut, ceł itp., obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić je w ofercie.

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2012-09-21 11:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa, pok. 127, I piętro, w zamkniętej kopercie, z podaniem znaku sprawy: CSIOZ-WZP.221.34.2012.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 11:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa w dniu otwarcia, o godzinie 11:45.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

zabezpieczenie nie jest wymagane.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 7 do Ogłoszenia, dostępny na stronie internetowej Zamawiającego wraz z pozostałą dokumentacją postępowania.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła