Licytacja L-257-2012

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-257-2012 - Zakup płyt CD-R

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Lilianna Jaroszewska, Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu
Adres pocztowy: Dąbrowskiego 12
Miejscowość: Poznań, Kod pocztowy: 60-908
Tel.: 61 841 60 57, Faks: 61 841 68 66
Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezbieczenia społecznego i zdrowotnego

Numer ogłoszenia w BZP:

347678-2012

Termin otwarcia licytacji:

2012-10-01 09:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup płyt CD-R
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Zakup wraz z dostawą 15.000 szt. płyt CD-R o poj. 700 MB.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.23.40.00-8
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Nie dotyczy

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamó-wień publicznych

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamó-wień publicznych

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamó-wień publicznych

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamó-wień publicznych

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamó-wień publicznych

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

1)Wypełniony wniosek o dpuszczenie do udziału w licytacji 2)Pełnomocnictwo, w przypadku umocowania do działania w imieniu Wykonawcy – złożone według zasad opisanych w Instrukcji przystąpienia do licytacji, a także obowiązkowo w przypadku wykonawców składających ofertę wspólnie - złożone według zasad opisanych w Instrukcji przystąpienia do licytacji

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu na składanie elektronicznych postąpień (zamknięciem licytacji)

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.zus.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1.Wymagania formalne: 1) W licytacji elektronicznej mogą brać udział wyłącznie wykonawcy zarejestrowani w systemie platformy licytacji elektronicznej pod adresem: licytacje.uzp.gov.pl 2) Wykonawcy, wypełniając odpowiednie pole we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (załącznik nr 1 do ogłoszenia i niniejszej instrukcji) przekazują Zamawiającemu swój LOGIN, 3) W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu (login należy podać dokładnie stosując te same znaki w tym duże i małe litery jeżeli takie zastosowano) bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca jest zobowiązany do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Nie dostarczenie loginu w sposób i w terminie określonym powyżej będzie traktowane jako odstąpienie Wykonawcy od dalszego postępowania. 2.Wymagania techniczne komputera Wykonawcy: 1) Wykonawca winien posiadać komputer PC z systemem operacyjnym Windows, Linux oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer 6.0 lub wyższą lub Firefox 2.0 lub wyższą. Szczegółowe wymogi techniczne określone zostały w § 3 Regulaminu korzystania z Platformy na stronie internetowej UZP: licytacje.uzp.gov.pl Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez Wykonawców z oprogramowania innego niż zalecane. 2) W interesie Wykonawcy komputer winien być stabilnie podłączony do sieci internetowej..

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1.W toku licytacji elektronicznej uprzednio dopuszczeni i zaproszeni do udziału Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia będzie możliwa od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 2.W toku licytacji Wykonawcy oferują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażaną w złotych oraz ewentualnie w groszach. Grosze należy oddzielić od złotych kropką. 3.Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 4.Cenę kolejnego korzystniejszego postąpienia należy wpisywać po uprzednim zapoznaniu się z aktualnym najkorzystniejszym postąpieniem cenowym wpisując z rozwagą cenę przebicia oferty najkorzystniejszej tak aby omyłkowo nie wprowadzić niewłaściwej ceny. System jedynie dopytuje się o oferty, które złożone są w kwocie niższej o 50% ceny oferty najkorzystniejszej. Inne oferty traktowane są jako wiążące i nie ma możliwości dokonywania korekty uprzednio omyłkowo wprowadzonej kwoty ponieważ jest ona przez system traktowana jako ostateczna i wiążąca po kliknięciu przycisku potwierdź. 5. W toku licytacji Zamawiający automatycznie za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert w ten sposób, że te informacje są na bieżąco dostępne po kliknięciu na zakładkę lista postąpień 6.Do momentu zamknięcia licytacji zablokowana jest możliwość identyfikacji wykonawców nawzajem. 7.Po dokonaniu każdego postąpienia cenowego lub na bieżąco wykonawca winien dokonywać odświeżania strony celem aktualizacji listy postąpień tak aby posiadał na bieżąco aktualną listę postąpień z aktualnymi cenami. 8.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto..

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2012-09-24 11:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 12, 60-908 Poznań pok.237.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2012-10-01 09:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2012-10-01 09:30:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zamawiający wymaga, aby wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpiło na warunkach i zasadach określonych we Wzorze umowy stanowiącym załacznik nr 7 i 8 do Instrukcji przystąpienia do licytacji, które zostały umieszczone na stronie internetowej Zamawiajacego.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła