Licytacja L-260-2018

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest EMERGENCY24 z ofertą o wartości 200000PLN.
Dane zwycięzcy:
EMERGENCY24 - Maciej Kisiel-Dorohinicki, Emergency24 spolka z o.o.
Zakarczmie 32
30-499, Kraków


Ogłoszenie o zamówieniu L-260-2018 - Usługa transportu sanitarnego dla pacjentów Szpitala Powiatowego w Chrzanowie- Pakiet nr 2

Dane zamawiającego


Nazwa: spch, Szpital Powiatowy w Chrzanowie
Adres pocztowy: Topolowa16
Miejscowość: Chrzanów, Kod pocztowy: 32-500
Tel.: 032 6247777, 62, Faks: 032 6239428, 62
Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Numer ogłoszenia w BZP:

573478-N-2018

Termin otwarcia licytacji:

2018-07-02 09:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Usługa transportu sanitarnego dla pacjentów Szpitala Powiatowego w Chrzanowie- Pakiet nr 2

Usługi

Transport sanitarny realizowany przez zespół transportu sanitarnego ratowniczy, w składzie 2 osobowym: ratownik, kierowca-ratownik w szczególności pacjenta ze szpitala do innego zakładu leczniczego i z powrotem, transport do/ i z miejsca wskazanego na zleceniu. Usługa realizowana na wezwanie przez24 h/dobę przez 7 dni w tygodniu

www.szpital-chrzanow.pl

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


1. Warunkiem uczestnictwa Wykonawcy w licytacji, jest dokonanie rejestracji na portalu Licytacji Elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych (www.licytacje.uzp.gov.pl). Rejestracji dokonuje Wykonawca samodzielnie. Informacje wpisane w toku rejestracji mogą być poprawione na każdym etapie, poprzez wybór zakładki: „Ustawienia konta”. 2. Rejestracji należy dokonać przed upływem terminu składania wniosków, gdyż wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu login uzyskany podczas rejestracji. Identyfikacja wykonawców podczas licytacji odbywać się będzie wyłącznie przy pomocy Loginu 3. Minimalne wymagania techniczne urządzeń informatycznych są dostępne na stronie internetowej, na której będzie prowadzona licytacja www.licytacje.uzp.gov.pl , które na dzień przygotowania niniejszego ogłoszenia były następujące: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa.

www.licytacja.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1. W postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej z wykorzystaniem platformy Licytacji Elektronicznych UZP przekazywanie wniosków, oświadczeń i innych informacji odbywa się drogą elektroniczną, zgodnie z art. 77 ustawy – Prawo zamówień publicznych, za pośrednictwem w/w platformy – od otwarcia do zamknięcia licytacji. Poza w/w platformą przekazywane są wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji, zaproszenia do składania ofert oraz oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 2. Wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 3. Zaproszenia do składania ofert przesyłane będą do wykonawców w formie elektronicznej na adres e-mail podany we wniosku. 4. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 500zł. 5. Ceny ofert podawane przez wykonawców podczas licytacji muszą być cenami brutto zawierającymi podatek VAT, podanymi z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Cena musi być podana jako cena ryczałtowa za wykonanie całego przedmiotu zamówienia określonego w opisie przedmiotu zamówienia.

500

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-06-22 10:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2018-07-02 09:00:00.

Czas od ostatniego postąpienia

Upływa 2018-07-02 09:58:35

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


-

-

posiadanie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności z sumą ubezpieczenia min. 300.000,00.zł

-

a) Wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę w zakresie transportu sanitarnego pacjentów w okresie 3 ostatnich lat. b) posiada lub dysponuje środkiem transportu z odpowiednim wyposażeniem-zgodnie z warunkami zawartymi w opisie zamówienia w ilościach podanych poniżej:Wykonawca zobowiązany jest dysponować co najmniej 1 środkiem transportu sanitarnego.

Nie

-

Tak

  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp): Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy

5) oświadczenia o posiadaniu polisy odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności z sumą ubezpieczenia min. 300000,00 zł, 6) Wykazu samochodów, które posiada lub którymi dysponuje Wykonawca (zgodnie ze wzorem), 7) wykazu wykonanych lub wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączyć dokument potwierdzający, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający informuje, że celu zapewnienia sprawnego przebiegu postępowania, stosuje postanowienia art. 26 ust. 2f ustawy PZP dla dokumentów wymienionych powyżej – dokumenty te należy złożyć wraz z wnioskiem.

-

-

IX. Termin związania ofertą


30

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


12 miesięcy od daty zawarcia umowy

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


nie wymaga się

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia. 2. Zmawiający udzieli zamówienia wykonawcy który: - zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za najniższą cenę (wygrał licytację), oraz - dostarczył prawidłowo sporządzony arkusz cenowy. 3. Wykonawca, który wygra licytację, będzie zobowiązany do podpisania umowy, której treść będzie zgodna z załączonym do ogłoszenia wzorem umowy.

XIII. Informacje dodatkowe


Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku oraz art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szpital Powiatowy w Chrzanowie ul. Topolowa 16 32-500 Chrzanów;  inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie jest Pan Dawid Bochenek tel. 32 6247025;  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego usługa transportu sanitarnego dla pacjentów szpitala powiatowego w Chrzanowie– sprawa nr 61/2018 prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej;  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła