Licytacja L-263-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-263-2009 - Wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych.

Dane zamawiającego

Spółka Komunalna Wschowa, Spółka Komunalna Wschowa
Daszyńskiego 10
67-400, Wscowa

Numer ogłoszenia w BZP:

l-263-2009

Termin otwarcia licytacji:

2009-11-17 07:43:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na sukcesywnym odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu przez odzysk lub unieszkodliwienie zhigienizowanych, ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05, powstających w oczyszczalni ścieków we Wschowie w ilości około 1800 Mg .

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

A.Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzające odpowiednio, że : 1.Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2.Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 3.Nie zalega z uiszczaniem podatków , opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatność lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu; Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.. 24 ust. 1 pkt. 4-8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

NIE

IV. Minimalna wysokość postąpienia

0.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-12-08 10:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 1.1Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.2Posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 1.3Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2.Wykonawcą mogą być również podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia (konsorcjum). 3.Ocena spełnienia warunków o zamówienie publiczne. Z ubiegania się o zamówienia publiczne wyklucz się Wykonawców, którzy: 3.1. Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienia publiczne z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych opisanych w pkt. 1.1 do 1.4; 3.2. Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienia publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 3.3. Wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzania oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji; 3.4. Nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust.3; 3.5. Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 3.6. Nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 4. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy: 4.1. Niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści SIWZ z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3; 4.2. Zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 4.3. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4.4.Złożoną przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 4.5. Zawierają błędy w obliczeniu ceny; 4.6. Gdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt.3 4.7. Nieważnej na podstawie odrębnych przepisów. 5. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów wymaganych w rozdziale VII SIWZ. 6. W celu oceny spełnienia warunków postępowania Zamawiający będzie posługiwał się metodą: Spełnia/ nie spełnia

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1.Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 2. Oświadczenie o postępowaniu o zamówienie publiczne zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 3. W przypadku gdy wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum) – oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem przedwstępnej umowy konsorcjum, która winna zawierać między innymi następujące informacje: a) wskazanie podmiotów tworzących konsorcjum, b) określenie celu wspólnych działań jak złożenie wspólnej oferty oraz realizacja przedmiotu zamówienia, c) określenie sposobu prowadzenia spraw konsorcjum poprzez wskazanie podmiotu uprawnionego do dokonywania czynności oraz składania oświadczeń woli dotyczących niniejszego postępowania względem Zamawiającego jako pełnomocnik wszystkich uczestników konsorcjum (tzw. „lider konsorcjum”) 4. Podpisany projekt umowy z Wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3 5. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. 6. Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych. 7. Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów – zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm. ) 8. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

VIII. Termin związania ofertą

Termin do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą upływa 30 dni po terminie składania ofert..

IX. Termin wykonania zamówienia

od 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r..

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655, z 2008 roku Nr 171, poz. 1058) 3.2. Umowa ramowa: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www. sk.wschowa.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o. o. ul. Daszyńskiego 10, 67 - 400 Wschowa woj. lubuskie tel./fax. 065 540 26 05/065 540 26 07

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

ZAMAWIAJĄCY: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o. o. ul. Daszyńskiego 10, 67 - 400 Wschowa woj. lubuskie tel./fax. 065 540 26 05/065 540 26 07

Informacje o wadium:

Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-12-08 10:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-12-08 10:00:00.

Termin przekazania zaproszeń:

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła