Licytacja L-263-2016

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-263-2016 - Dostawa mat. biurowych dla O/Gorzów Wlkp.

I. Dane zamawiającego

Nazwa: ZUS Szczecin, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Szczecin
Adres pocztowy: Matejki 22 m. pok. 230
Miejscowość: Szczecin, Kod pocztowy: 70-530
Tel.: 914596577, Faks: 914596576
Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezbieczenia społecznego i zdrowotnego

Numer ogłoszenia w BZP:

335894-2016

Termin otwarcia licytacji:

2016-11-28 10:30:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa mat. biurowych dla O/Gorzów Wlkp.
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Dostawa materiałów biurowych
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.20.00-1
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
od 02.01.2017r. do 31.12.2017r. lub do wyczerpania środków

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

20 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.zus.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Licytacje elektroniczne zostaną przeprowadzone na Platformie Licytacji Elektronicznej udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/e-uslugi/licytacje-elektroniczne2 (zwanej w dalszej części Instrukcji „Platformą”). 2. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców: a) Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do licytacji elektronicznej musi zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie podanej wyżej, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji elektronicznej, winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie. UWAGA: Bez względu na to, w ilu licytacjach elektronicznych uczestniczy Wykonawca, obowiązuje ten sam login. b) W przypadku podania przez wykonawcę niewłaściwego loginu (login należy podać dokładnie stosując te same znaki, w tym duże i małe litery, jeśli takie zarejestrowano przy rejestracji), bądź nie przekazania go zamawiającemu wraz z wnioskiem, wykonawca jest zobowiązany do jego przekazania najpóźniej dwa dni robocze przed terminem otwarcia licytacji. Brak uzupełnienia w wyznaczonym terminie loginu który umożliwi przypisanie wykonawcy do prowadzonej licytacji, skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału wykonawcy w licytacji. c) Wykonawca składa jeden wniosek niezależnie od tego w ilu licytacjach elektronicznych weźmie udział. Od wykonawców chcących wziąć udział w przedmiotowych licytacjach nie jest wymagany podpis elektroniczny. Korzystanie z platformy licytacyjnej UZP jest bezpłatne. Uwaga: nie należy przesyłać swojego hasła zamawiającemu, nie należy też udostępniać hasła osobom nieuprawnionym. 3. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych: Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarkę równoważną, podłączony do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacjach, po rozpatrzeniu złożonych wniosków i ich ocenie, zamawiający przypisze dopuszczonych przez siebie wykonawców do prowadzonej przez siebie odpowiedniej licytacji, korzystając z loginu odrębnego dla każdej licytacji przekazanego wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji. Następnie prześle zaproszenie do udziału w odpowiedniej licytacji (elektronicznie na adres mail podany we wniosku) wskazując termin otwarcia każdej licytacji (data i godzina), z zastrzeżeniem że zgodnie z art. 76 ust. 4 Pzp, termin ten nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przekazania zaproszeń. 2. Każda licytacja elektroniczna w przedmiotowym postępowaniu jest licytacją jednoetapową. 3. Czas trwania każdej z licytacji wynosi 60 minut, począwszy od godziny otwarcia licytacji wskazanej w zaproszeniu (wg czasu systemowego odliczanego na stronie na której prowadzona jest licytacja). Po upływie tego czasu licytacja się zakończy. Aktualny czas w trakcie licytacji elektronicznej wyświetlany na Platformie jest decydujący dla oceny momentu dokonywania poszczególnych czynności, w tym również i dla oceny, czy dane postąpienie zostało złożone przed zamknięciem licytacji. 4. W czasie trwania każdej licytacji wykonawca ma prawo złożyć więcej niż jedną ofertę (postąpienie). Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 5. Cena podana w toku licytacji w ofercie (postąpieniu) za wykonanie przedmiotu zamówienia: a) powinna być podana w złotych polskich (PLN), zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku (poniżej 0,5 gr pomija się, powyżej/równe 0,5 gr. zaokrągla się do 1 gr.), b) jest całkowitą wartością umowy, stanowiącą iloczyn cen jednostkowych oraz ilości towaru (zgodnie ze wzorem umowy). c) zawiera wszystkie koszty Wykonawcy oraz wszelkie niezbędne opłaty i podatki, koszty transportu /dostarczenia materiałów do miejsca jego odbioru przez zamawiającego oraz ewentualne upusty i rabaty. Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. 6. Zamawiający przyjął cenę wywoławczą dla Oddziałów ZUS: 1) Szczecin - 99 000,00 zł brutto, 2) Zielona Góra - 40 000,00 zł brutto, 3) Gorzów Wlkp. - 52 383,98 zł brutto, 4) Koszalin - 33 011,40 zł brutto, 5) Piła - 26 176,25 zł brutto. 7. Oferta złożona przez wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia tj.: 1) Szczecin - 500,00 zł brutto 2) Zielona Góra - 200,00 zł brutto, 3) Gorzów Wlkp. - 250,00 zł brutto, 4) Koszalin - 150,00 zł brutto, 5) Piła - 125,00 zł brutto. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. 8. W toku danej licytacji, za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będą przekazywane wszystkim wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w danej licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia danej licytacji nie będą ujawnione informacje umożliwiające identyfikację wykonawców. 9. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje w chwili zamknięcia danej licytacji elektronicznej najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całej umowy (przez okres jej obowiązywania), będzie stanowiło iloczyn cen jednostkowych oraz ilości towaru (zgodnie ze wzorem umowy), z zastrzeżeniem, że nie może przekroczyć kwoty, jaką zamawiający przewidział na realizację zamówienia, tj.: 1) Szczecin - 99 000,00 zł brutto, 2) Zielona Góra - 40 000,00 zł brutto, 3) Gorzów Wlkp. - 52 383,98 zł brutto, 4) Koszalin - 33 011,40 zł brutto, 5) Piła - 26 176,25 zł brutto. 10. Po zamknięciu danej licytacji Zamawiający poda na stronie www.zus.pl, pod ogłoszeniem o danej licytacji, nazwę (firmę) odraz adres wykonawcy, którego wybrano, tj. który zaoferował najniższą cenę. Zakończenie określonej licytacji stanowi o formalnym wyborze oferty najkorzystniejszej na świadczenie dostaw materiałów biurowych dla odpowiedniego oddziału. UWAGA: Warunkiem zawarcia umowy jest dostarczenie przez Wykonawcę, który złożył ofertę najkorzystniejszą w terminie 3 dni od wezwania Zamawiającego, formularza cenowego, zawierającego ceny jednostkowe, z zastrzeżeniem że iloczyn cen jednostkowych i ilości towaru musi odpowiadać wylicytowanej cenie ofertowej.

Minimalna wysokość postąpienia

250.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2016-11-14 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

ZUS Oddział w Szczecinie ul. Jana Matejki 22, 70-530 Szczecin

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2016-11-28 10:30:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2016-11-28 11:30:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie wymaga się

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

PRZEDMIOT UMOWY § 1 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych, zgodnie z asortymentem zawartym w formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy. 2. Dostawa obejmuje dostarczenie zamawianej ilości przedmiotu umowy, rozładunek i wniesienie do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego. Każda partia materiałów dostarczona będzie na podstawie zgłoszenia Zamawiającego, za pośrednictwem poczty elektronicznej: …………………….……./ fax-u: …………….…………./ telefonicznie: …………….……….., w terminie: a) 5 dni roboczych Zamawiającego, dla Oddziału ZUS w Szczecinie, do siedziby Oddziału przy ul. Matejki 22, w godz. od 8.00 do 12.00;* b) 5 dni roboczych Zamawiającego, dla Oddziału ZUS w Zielonej Górze, do siedziby Oddziału przy ul. Kupieckiej 65 (magazyn w piwnicy), w godz. od 8.00 do 14.00;* c) 5 dni roboczych Zamawiającego, dla Oddziału ZUS w Gorzowie Wlkp., do siedziby Oddziału przy ul. Sikorskiego 42, w godz. od 8.00 do 13.00;* d) 5 dni roboczych Zamawiającego, dla Oddziału ZUS w Koszalinie, do siedziby Oddziału przy ul. J. Fałata 30, w godz. od 8.00 do 12.00;* e) 10 dni kalendarzowych, dla Oddziału ZUS w Pile, do siedziby Oddziału przy ul. Dr. Drygasa 7, w godz. od 8.00 do 14.00;* Dni wskazane wyżej liczone będą od dnia następnego po powiadomieniu Wykonawcy, na podstawie zamówień asortymentowo – ilościowych, składanych przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o dniu dostawy danej partii materiałów, najpóźniej na jeden dzień roboczy przed planowaną ich dostawą. Wykonawca dostarczy jednorazowo materiały wskazane przez Zamawiającego w zamówieniu. 3. Zaoferowane materiały muszą posiadać fabryczne, nieuszkodzone, oryginalne opakowania jednostkowe producenta, zabezpieczone gwarancją nienaruszenia opakowania, z naniesionymi danymi technicznymi, jednoznacznie definiującymi materiał, jego parametry techniczne oraz datę ważności, która nie może być krótsza niż 6 miesięcy, licząc od daty ich dostawy do siedziby Oddziału ZUS. 4. Częstotliwość dostaw jak również rodzaj i ilość materiałów biurowych określane będzie każdorazowo w zależności od potrzeb, w trybie określonym ust. 2, w ramach przyjętego formularza cenowego. 5. Zaoferowane materiały biurowe muszą odpowiadać określonym normom lub specyfikacjom technicznym; zalecane są do stosowania przez producenta danego sprzętu; nie spowodują uszkodzenia maszyn będących w posiadaniu Zamawiającego; posiadają parametry techniczne i jakościowe nie gorsze niż oryginalne ze znakiem firmowym producenta materiałów (dotyczy taśm, korektorów do urządzeń np. kalkulatorów, maszyn do pisania). 6. Wykonawca odpowiada za jakość dostarczonego przedmiotu zamówienia oraz za wszelkie ewentualne szkody wynikłe z jego użytkowania, a w szczególności uszkodzenie sprzętu. W przypadku uszkodzenia, którego przyczyną będzie używanie dostarczonych przez Wykonawcę materiałów biurowych, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu kosztów związanych z naprawą sprzętu oraz ekspertyzą przyczyn uszkodzenia, poniesionych przez Zamawiającego. Ekspertyza i naprawa zostanie przeprowadzona przez serwis producenta sprzętu lub inny podmiot wskazany przez Zamawiającego. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięć ilościowych w ramach asortymentu określonego w Załączniku nr 1 do wzoru umowy, zgodnie z § 10 ust. 5, i z tego powodu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 8. Strony ustalają, że odbiór ilościowy i jakościowy sprzedanych i dostarczonych towarów nastąpi najpóźniej w terminie:  do 5 dni kalendarzowych od daty ich dostarczenia Zamawiającemu. W przypadku przyjęcia dostawy odbiór będzie potwierdzony w protokole odbioru ilościowo – jakościowego, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy. W przypadku nie przyjęcia dostawy Zamawiający złoży reklamację w terminie określonym w § 6 ust. 1 umowy*. (Oddział ZUS w Szczecinie, Zielonej Górze, Gorzowie Wlkp., Koszalinie),  do 10 dni kalendarzowych od daty ich dostarczenia Zamawiającemu. W przypadku przyjęcia dostawy odbiór będzie potwierdzony w protokole odbioru ilościowo – jakościowego, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy. W przypadku nie przyjęcia dostawy Zamawiający złoży reklamację w terminie określonym w § 6 ust. 1 umowy* (Oddział ZUS w Pile). TERMINY REALIZACJI § 2 Termin wykonania zamówienia (dla każdego oddziału): od 02.01.2017r. do 31.12.2017r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia. WARTOŚĆ UMOWY § 3 1. Za wykonanie całości umowy ustala się całkowitą wartość, stanowiącą iloczyn cen jednostkowych oraz ilości towaru, w kwocie: brutto: ………………................................... zł netto: …………………………………...……. zł stawka podatku VAT: ……………. % wartość podatku VAT: ……………………. zł z zastrzeżeniem § 10 ust. 4 umowy. 2. Ceny jednostkowe brutto za dostarczane materiały w okresie realizacji umowy, podane w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, są stałe w okresie realizacji umowy i zawierają wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia określonego przez Zamawiającego w niniejszej umowie, a w szczególności takie jak: transport, rozładunek i wniesienie do magazynu Zamawiającego, koszty ubezpieczenia dostaw oraz wszelkie podatki naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 3. Cena określona w § 3 ust. 1 odpowiada zobowiązaniu Wykonawcy dla świadczenia ustalonego zakresem rzeczowym i standardem wykonania przedmiotu niniejszej umowy i stanowi ekwiwalentnie wartość zobowiązania Zamawiającego. ROZLICZENIE § 4 1. Podstawą zapłaty za prawidłowo zrealizowane dostawy będą faktury VAT poprawnie wystawione przez Wykonawcę po każdorazowej dostawie. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za zrealizowaną dostawę wynagrodzenie stanowiące sumę iloczynów dostarczonej ilości towaru określonego asortymentu i cen jednostkowych, wyszczególnionych w załączniku nr 1 do umowy. 2. Należność za zrealizowaną dostawę płatna będzie przelewem, na podstawie przyjętej przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………………………………………………………… 3. W przypadku, gdy wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT nie będzie spełniać aktualnych w tym przedmiocie wymogów prawa lub będzie oznaczona inaczej niż w sposób określony w umowie, Zamawiający wstrzyma płatność faktury do czasu otrzymania faktury korygującej. 4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 5. Faktury należy wystawiać na: • Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5; Oddział w Szczecinie, 70-530 Szczecin, ul. Matejki 22. NIP: 521-301-72-28/* • Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5; Oddział w Zielonej Górze, 65-426 Zielona Góra, ul. Kupiecka 65. NIP: 521-301-72-28/* • Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5; Oddział w Gorzowie Wlkp., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 42. NIP: 521-301-72-28/* • Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5; Oddział w Koszalinie, 75-950 Koszalin, ul. J. Fałata 30. NIP: 521-301-72-28/* • Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5; Oddział w Pile, 64-920 Piła, ul. Dr. Drygasa 7. NIP: 521-301-72-28/* 6. Prawidłowo wystawione faktury należy przesyłać/dostarczać do siedziby Zamawiającego: • Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie, 70-530 Szczecin, ul. Matejki 22* • Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zielonej Górze, 65-426 Zielona Góra, ul. Kupiecka 65* • Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gorzowie Wlkp., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 42* • Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koszalinie, 75-950 Koszalin, ul. J. Fałata 30* • Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Pile, 64-920 Piła ul. Dr. Drygasa 7* 7. Suma faktur, wystawianych po każdorazowej dostawie stanowi rozliczenie umowy i nie może przekraczać kwoty określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. KARY UMOWNE § 5 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: a) 50 zł za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu zamówionej partii materiałów biurowych po terminie ustalonym w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, b) 50 zł za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu czynności, o których mowa w § 6 ust 3, c) 10% wartości brutto całości umowy określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych oraz nieuregulowanych odszkodowań z wszelkich wierzytelności Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, w szczególności z wynagrodzenia Wykonawcy objętego fakturami przedstawionymi do zapłaty przez Wykonawcę. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego powyżej wysokości kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. WADY § 6 1. Zamawiający zgłasza na załączniku nr 2 do umowy, za pośrednictwem poczty elektronicznej, z załączeniem podpisanego skanu załącznika nr 2/ fax-u / listownie, reklamacje dotyczące towaru niezgodnego z umową, w tym braku ilościowego towaru oraz dostarczenia asortymentu innego niż objęty zamówieniem w terminie 5 dni roboczych od daty dostawy, a w przypadku wad ukrytych (jakościowych) – w terminie 3 dni roboczych od ich ujawnienia. 2. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 3 dni roboczych od jej otrzymania. W przypadku braku odpowiedzi w tym terminie reklamację poczytuje się za uznaną. 3. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca w terminie 5 dni od daty uznania reklamacji na własny koszt: a) odbierze z magazynu towary niezgodne z umową, b) odbierze dostarczony asortyment inny niż objęty zamówieniem, c) wymieni towary na zgodne z umową, d) uzupełni braki ilościowe. 4. Przez materiały niezgodnie z umową należy rozumieć w szczególności materiały wadliwe, o właściwościach, które nie odpowiadają opisowi przedmiotu zamówienia lub zawierają inne wady ukryte (jakościowe) wykryte w trakcie użytkowania. 5. Wadliwość dostawy konkretnej partii materiałów udokumentowana zostanie w formie protokołu sporządzonego przez komisję wewnętrzną powołaną przez Zamawiającego. Protokół zostanie niezwłocznie przekazany Wykonawcy z możliwością sprawdzenia wadliwości dostawy przez Wykonawcę. GWARANCJA/RĘKOJMIA § 7 1. Wykonawca udziela 6 miesięcznej gwarancji, na dostarczone materiały biurowe, od dnia dostawy każdej partii przedmiotu zamówienia. 2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia odbioru dokonanego przez Zamawiającego. 3. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem gwarancyjnym obciążają Wykonawcę. 4. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji zamawiającemu na wykonane dostawy przysługują wobec Wykonawcy uprawnienia z tytułu rękojmi, przez okres 12 miesięcy, od dnia dostawy każdej partii materiałów biurowych. ROZWIĄZANIE/ODSTĄPIENIE OD UMOWY § 8 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszego rozwiązania umowy w przypadku wyczerpania środków przeznaczonych w umowie na realizację zamówienia, o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy bez potrzeby składania przez Strony dodatkowych oświadczeń w tym zakresie (bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy). 2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia warunków umowy, w tym stwierdzenia pięciokrotnego nienależytego wykonywania umowy, poprzez nałożenie kar umownych, o których mowa w § 5 ust. 1 lit. a) i b) umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. OSOBY DO KONTAKTU § 9 1. Do współpracy z Zamawiającym ze strony Wykonawcy upoważniony jest: a) ………… tel. ………… 2. Do współpracy z Wykonawcą ze strony Zamawiającego odpowiedzialnym za nadzór nad wykonaniem przedmiotu umowy oraz uprawnionym do potwierdzania należytego wykonania zamówienia upoważniony jest: • w Oddziale ZUS w Szczecinie ………… tel. …………* • w Oddziale ZUS w Zielonej Górze - Małgorzata Wojdyła ,tel.68 329 44 24, mail malgorzata.wojdyla@zus.pl * • w Oddziale ZUS w Gorzowie Wlkp.- Wiesław Słotwiński, tel. 95 739 51 26* • w Oddziale ZUS w Koszalinie ………… tel. …………* • w Oddziale ZUS w Pile - Iwona Białek tel. 67 210 58 74* POZOSTAŁE POSTANOWIENIA UMOWY § 10 1. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu cywilnego. 3. Sądem właściwym do rozpoznania sporu powstałego na tle niniejszej umowy będzie sąd powszechny w Szczecinie. 4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem, że Zamawiający gwarantuje realizację umowy w zakresie podstawowym, tj.: 80% maksymalnej wartości brutto umowy. Pozostała część wartości umowy brutto może, a nie musi być wykorzystana przez Zamawiającego. W takim przypadku ceny jednostkowe, warunki realizacji i terminy pozostają bez zmian. 5. Z uwagi na szacunkowe ilości materiałów wskazane w formularzu cenowym Zamawiający może zmniejszyć lub zwiększyć ilość zamawianego asortymentu, z zachowaniem cen jednostkowych wynikających z oferty Wykonawcy, jedynie poprzez przesunięcia ilościowe asortymentów, które nie spowodują przekroczenia maksymalnej wartości umowy brutto wybranej oferty oraz zagwarantują stronom, zrealizowanie umowy na poziomie podstawowym, o którym mowa w ust. 4. 6. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 4 i 5 umowy podlega unieważnieniu. 7. Wszelkie zmiany do umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 8. Nie stanowi zmiany umowy: a) zmiana adresu do korespondencji; b) zmiana numeru rachunku bankowego, na który zamawiający będzie przekazywał płatności wynikające z realizacji umowy; c) utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści umowy. Strony stosują się do obowiązujących w danym czasie aktów prawnych; d) zmiana osób reprezentujących zamawiającego i wykonawcę; e) zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją umowy. 9. Umowa jest zawarta zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. 10. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. Załączniki: Załącznik nr 1 – Wzór formularza cenowego Załącznik nr 2 - Protokół odbioru ilościowo - jakościowego Załącznik nr 3 - Informacja dotycząca postępowania w sytuacji przypadkowego uzyskania dostępu do danych osobowych przez osoby fizyczne świadczące usługi na rzecz Zakładu Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy - zobowiązanie do zapoznaniu wszystkich osób świadczących dostawy mat. biurowych dla Oddziałów ZUS z zał. nr 3 do umowy

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła