Licytacja L-264-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-264-2009 - Dostawa sprzętu komputerowego

Dane zamawiającego

Maciej Jabłonecki, Sąd Okręgowy w Toruniu
Piekary 51
87-100, Toruń

Numer ogłoszenia w BZP:

396346 - 2009

Termin otwarcia licytacji:

2009-12-01 13:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Dostawa sprzętu komputerowego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia, dostępny na stronie Zamawiającego: http://www.so.torun.pl/index.php?art_id=224

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są zobowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie do prowadzenia licytacji elektronicznych, zwanej dalej platformą, zamieszczonej na stronie http//www.licytacje.uzp.gov.pl, o ile nie są jeszcze zarejestrowani (nie jest wymagany podpis elektroniczny). Powyższej rejestracji wykonawca powinien dokonać przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z ww. wnioskiem przesłać zamawiającemu informację o swoim loginie. Login Wykonawca otrzyma po zarejestrowaniu się na ww. platformie. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu, bądź nieprzekazanie go zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie. Przed rozpoczęciem korzystania z platformy zaleca się zapoznanie z Samouczkiem oraz wersją demonstracyjną znajdującą się na ww. platformie. Pomoc techniczną w zakresie funkcjonowania systemu (zgłaszanie ewentualnych błędów) można uzyskać pod numerem telefonu (022) 632 28 84. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych, umożliwiających sprawne korzystanie z niniejszego systemu: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Mozilla Firefox 2.0 lub wyższa. Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej i zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu. Zaproszenie zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

a) po zalogowaniu się Wykonawcy uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert; b) Zamawiający ustalił cenę wywoławczą na kwotę 135 000,00 zł brutto; c) Zamawiający określił minimalną wysokość postąpienia na 1000.00 zł brutto. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza (grosze należy oddzielić kropką!); d) od momentu otwarcia licytacji do jej zamknięcia Wykonawcy składają kolejne, korzystniejsze postąpienia w postaci elektronicznej, które podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. System umożliwia składanie wyłącznie ofert o cenie niższej niż oferta wiodąca w danym momencie; e) oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. Wykonawca nie może cofnąć raz złożonej oferty! Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za informacje wprowadzone do systemu i konsekwencje z tego wynikające. Z dniem 15 października 2009 r. do systemu licytacji elektronicznych UZP została wprowadzona zmiana polegająca na żądaniu potwierdzenia składanej oferty w sytuacji, gdy stanowi ona mniej niż 50% ceny oferty najkorzystniejszej. Wprowadzenie ww. zmiany powoduje, iż w przypadku składania oferty stanowiącej mniej niż 50% ceny oferty najkorzystniejszej, momentem złożenia postąpienia będzie naciśnięcie przycisku potwierdzającego chęć złożenia oferty o wskazanej wartości; f) w trakcie licytacji elektronicznej system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, oraz cenach złożonych przez nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców; g) w toku licytacji Wykonawcy proponują cenę oferty brutto wyrażoną w złotych. Zaproponowana cena obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w tym koszty dostawy sprzętu do wskazanych pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego oraz należny podatek VAT. Zamawiający nie zapewnia zwolnienia Wykonawcy z żadnych podatków, opłat, ani nie będzie zwracał żadnych kar należnych z jakiegokolwiek tytułu, cen transportu, czynności, usług, świadczeń, opłat, ceł, podatków itp., których nie przewidziano w ogłoszeniu. Ryzyko konieczności wykonania wszelkich prac towarzyszących, mogących pojawić się w trakcie realizacji zamówienia, ryzyko związane ze zmianami kursów walut, ceł itp., obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić je w ofercie; h) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy wypełni formularz cenowy poprzez wpisanie do niego cen jednostkowych, wartości oferowanego asortymentu i wartości całego przedmiotu umowy (brutto). Wypełniony i podpisany formularz cenowy (Wzór stanowi Załącznik nr 3 do ogłoszenia) stanowić będzie załącznik do umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wartość przedmiotu umowy wykazana w formularzu musi być tożsama z ceną najkorzystniejszej oferty tego Wykonawcy. Zaproponowana przez niego cena będzie stała w czasie objętym umową. Zapłata nastąpi zgodnie z warunkami umowy - Załącznik nr 2 do ogłoszenia

IV. Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-11-25 10:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

o udzielnie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 PZP - Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 PZP. Zamawiający dopuszcza do udziału w licytacji elektronicznej i zaprasza do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. Zaproszenie zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o niżej wymienione dokumenty, według formuły spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż wymienione powyżej warunki udziału postępowania wykonawca spełnił w dniu upływającym na składanie wniosków. Zamawiający dopuszcza zgodnie z art. 23 PZP składanie ofert wspólnych.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

a) oświadczenia o nie wykluczeniu Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 PZP - Prawo zamówień publicznych oraz spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP - Załącznik 4 i 5 do ogłoszenia; b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c)aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. f) oświadczenie Wykonawcy, że oferowany sprzęt posiada deklarację producenta o zgodności z obowiązującymi dyrektywami i normami dającymi podstawę do oznaczenia znakiem CE; g) oświadczenie o zgodności sprzętu z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 106/2008 z 15 stycznia 2008 r. w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych (Dz. Urz. WE L 39 z 13 lutego 2008 r.). h) oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu przez Producenta Certyfikatu ISO 9001 na cały proces produkcji; i) oświadczenie o zapewnienu gwarancji na sprzęt, określonej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do ogłoszenia.

VIII. Termin związania ofertą

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. .

IX. Termin wykonania zamówienia

do 23 grudnia 2009 r..

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

http://www.so.torun.pl/index.php?art_id=224

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

Wzór umowy dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.so.torun.pl/index.php?art_id=224 (Załącznik nr 2 do ogłoszenia)

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Informacje o wadium:

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-11-25 10:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-12-01 14:00:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-11-25 13:00:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła