Licytacja L-264-2011

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-264-2011 - ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH ...

I. Dane zamawiającego

Nazwa: CBA, CBA
Adres pocztowy: Poleczki 3
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 02-822
Tel.: 22 437 14 00, Faks: 22 437 14 90
Rodzaj zamawiającego: Służba Specjalna

Numer ogłoszenia w BZP:

268483 - 2011

Termin otwarcia licytacji:

2011-11-03 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH ...
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup akcesoriów komputerowych oraz materiałów i wyposażenia informatyki. 2. Przedmiot zamówienia został dokładnie wyspecyfikowany w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załączniku nr 4 do ogłoszenia umieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.23.43.00-1
Dodatkowe przedmioty 30.23.44.00-2
30.19.92.30-1
30.23.41.00-9
30.19.23.20-0
31.73.00.00-2
32.34.21.00-3
44.51.20.00-2
30.23.74.10-6
39.52.52.00-0
30.23.72.80-5
30.23.31.80-6
31.44.00.00-2
30.23.72.50-6
25.24.11.10-6
24.00.00.00-4
30.23.72.00-1
30.23.74.60-1
32.34.20.00-2
30.23.13.00-0
32.42.10.00-0

Termin wykonania zamówienia:
do 4 tygodni od dnia podpisania umowy

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia przez Wykonawcę wadium

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia wymóg posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania, gdy Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, że spełnia dany warunek.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia wymóg posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, gdy Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, że spełnia dany warunek.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia wymóg dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia, gdy Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, że spełnia dany warunek.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia wymóg dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, gdy Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, że spełnia dany warunek.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, gdy Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, że spełnia dany warunek.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni(od ostatecznego terminu składania ofert)

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://bip.cba.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są zobowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie do prowadzenia licytacji elektronicznych, zamieszczonej na stronie http//www.licytacje.uzp.gov.pl, o ile nie są jeszcze zarejestrowani (nie jest wymagany podpis elektroniczny). Korzystanie z ww. platformy jest bezpłatne, a jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie. 2. Powyższej rejestracji Wykonawca winien dokonać przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, a wraz z ww. wnioskiem przesłać Zamawiającemu informację o swoim loginie, który otrzymuje po zarejestrowaniu się na ww. platformie. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu, bądź nieprzekazanie go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. 3. Przed rozpoczęciem korzystania z platformy zaleca się zapoznanie z tzw. Samouczkiem oraz wersją demonstracyjną znajdującą się na ww. platformie. Pomoc techniczną w zakresie funkcjonowania systemu (zgłaszanie ewentualnych błędów) można uzyskać pod numerem telefonu (22) 632 28 84 w godz. 9:00 - 13:00. 4. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych, umożliwiających sprawne korzystanie z niniejszego systemu: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa bądź Mozilla Firefox lub wyższa.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Po zalogowaniu się Wykonawcy uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. 2. Cena wywoławcza: 180 000,00 zł

Minimalna wysokość postąpienia

1800.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-10-21 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Sekretariat Biura Logistyki Centralnego Biura Antykorupcyjnego, ul. Poleczki 3, 02-822 Warszawa, pokój nr 1

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2011-11-03 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2011-11-03 10:17:24

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Warunki, na których Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego, stanowi Projekt umowy – załącznik nr 5 do ogłoszenia umieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

nie dotyczy

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła