Licytacja L-264-2014

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-264-2014 - Przebudowa gminnych dróg publicznych

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Urząd Miejski w Brzegu Dolnym, Gmina Brzeg Dolny
Adres pocztowy: Kolejowa 29
Miejscowość: Brzeg Dolny, Kod pocztowy: 56-120
Tel.: 71 3195117, Faks:
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

285150

Termin otwarcia licytacji:

2014-09-11 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa gminnych dróg publicznych
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa gminnych dróg publicznych w ciągu komunikacyjnym ulic: Bema, Bukowa, Jesionowa i Korczaka w Brzegu Dolnym. 2. Zakres zamówienia obejmuje m.in: 1) chodniki o nawierzchni z brukowej kostki betonowej: - ul. Jesionowa 1078,00 m2; - ul. Bukowa 1100,00 m2; - ul. Korczaka 338,00 m2; - ul. Bema 214,5 m2. 2) ścieżki rowerowe o nawierzchni z brukowej kostki betonowej: ul. Jesionowa - 1012,00 m2; - ul. Korczaka 202,00 m2. 3) zjazdy z brukowej kostki betonowej: - ul. Jesionowa 426,15 m2; ul. Bukowa 760,00 m2. 4) miejsca postojowe z brukowej kostki betonowej: ul. Jesionowa 955,05 m2. 5) nawierzchnie jezdni z masy mineralno-biutumicznej: - ul. Jesionowa 3979,4 m2; - ul. Bukowa 2784,4 m2; - ul. Korczaka 961,8 m2. 6) nawierzchnie jezdni z brukowej kostki betonowej: ul. Jesionowa 863,00 m2. 3. Załącznikiem nr 9 do ogłoszenia jest dokumentacja projektowa. Podane w ogłoszeniu i dokumentacji projektowej nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma cechy funkcjonalne, nie gorsze niż wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt, a jego jakość nie może być gorsza od jakości wskazanego produktu. W przypadku zamiaru korzystania z produktów i materiałów równoważnych, Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń komplet dokumentów zezwalających na ich stosowanie w budownictwie (wyników badań, atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności i innych dokumentów uzupełniających), które będą podlegały weryfikacji na etapie realizacji umowy. W przypadku, gdy wykonawca oferuje materiał równoważny w stosunku do wskazanego w dokumentacji, informacja o tym będzie musiała znaleźć się w kosztorysie ofertowym przez podanie nazwy materiału równoważnego. Zgodnie z postanowieniami umowy (zał. nr 8 do ogłoszenia) - kosztorys będzie wymagany od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 4. Miejsce wywozu gruzu i urobku wraz z utylizacją - w gestii Wykonawcy. 5. Wykonawca zapewnia obsługę geodezyjną wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą. 6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót. W okresie rękojmi Wykonawca gwarantuje nieodpłatne usunięcie wad. Okres rękojmi ustala się na 36 miesięcy. 7. Do wyceny prac niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia załącza się pomocniczo przedmiar robót.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.23.31.20-6
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
28 listopada 2014 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000 zł (słownie złotych: dwa dziesięć tysięcy 00/100). 2. Wadium można wnieść w formie: 1) pieniężnej; 2) poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancji bankowej; 4) gwarancji ubezpieczeniowej; 5) poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 42, poz 275). 3. Wadium wniesione w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Oborniki Śląskie Oddział Brzeg Dolny nr 25 9583 1022 0100 0130 2001 0015 4. W przypadku zamiaru wniesienia wadium w formach, o których mowa w ust. 2 pkt 2-5, oryginał dokumentu należy dołączyć do wniosku o dopuszczenie do licytacji elektronicznej. Wadium wniesione w tych formach musi spełniać następujące wymogi: 1) musi być wystawione na Gminę Brzeg Dolny, ul. Kolejowa 29, 56-10 Brzeg Dolny, 2) zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 8. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 2 do ogłoszenia)

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W postępowaniu udział brać mogą wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed dniem upływu terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali co najmniej 2 zamówienia na roboty budowlane w zakresie drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego, o powierzchni minimum 3 000 m2 każde oraz co najmniej 2 zamówienia na roboty budowlane w zakresie nawierzchni z betonowej kostki brukowej o powierzchni minimum 1 500 m2 każde. Warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca w wykazie wykonanych robót budowlanych (wg. wzoru z zał. Nr 4 do ogłoszenia), wykaże zrealizowanie wymaganych robót oraz załączy dowody na potwierdzenie należytego wykonania najważniejszych robót (tzn. wykonanie ich w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończenie). Przez „najważniejsze roboty” Zamawiający rozumie roboty odpowiadające przedmiotowi zamówienia. Stosownie do § 1 ust. 3 ww. rozporządzenia wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, w przypadku gdy to zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane. Dowodami, o których mowa wyżej są dokumenty wymienione w § 1 ust. 2 ww. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, a więc: a) poświadczenie, b) w przypadku zamówień na roboty budowlane – inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa wyżej.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W postępowaniu udział brać mogą wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, tj. co najmniej następującym sprzętem: a) Rozkładarka mas bitumicznych, b) Walec statyczny min. 10 t, c) Walec wibracyjny. d) frezarka do nawierzchni bitumicznych. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie wykazu wg.wzoru z zał. Nr 5 do ogłoszenia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W postępowaniu udział brać mogą wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia w specjalności drogowej. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (wg. wzoru z zał. nr 6 do ogłoszenia), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W postępowaniu udział brać mogą wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100). Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonante w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
co najmniej 2 zamówienia na roboty budowlane w zakresie drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego, o powierzchni minimum 3 000 m2 każde oraz co najmniej 2 zamówienia na roboty budowlane w zakresie nawierzchni z betonowej kostki brukowej o powierzchni minimum 1 500 m2 każde. Zamawiający nie wymaga podawania informacji o usługach wykonanych nienależycie.

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały we wzorze umowy - Załączniku Nr 8 do ogłoszenia. 2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 3. Nawiązując do ust. 2 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian: 1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT; 2) zmiana zakresu świadczenia bądź sposobu wykonania przedmiotu umowy; 3) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy; 4) uzasadnionej okolicznościami konieczności zmiany dotychczasowych podwykonawców lub dal-szych podwykonawców, czy też ujawnienia się nowych podwykonawców lub dalszych podwykonawców w trakcie realizacji umowy; 5) innych istotnych zmian pod warunkiem, że są korzystne dla Zamawiającego. 4. Zmiany umowy przewidziane w ust. 3 dopuszczalne są na następujących warunkach: 1) odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę; 2) gdy jej wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego; 3) w przypadku konieczności zastosowania produktów zamiennych w stosunku do produktów wskazanych w ofercie, w uzasadnionych przypadkach (w szczególności w przypadku zaprzestania produkcji, niedostępności na rynku itp.) – pod warunkiem, że produkty zamienne spełniają wszystkie wymagania przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu i umowie, a zmiana nie prowadzi do zwiększenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy; 4) gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z innych okoliczności, niezależnych od stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy a zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiany takie nie mają wpływu na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana taka może również mieć wpływ na zmianę terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia takich okoliczności, pod warunkiem że zmiany takie nie mają wpływu na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy; 5) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego. 5. Zmiany umowy przewidziane w ust. 3 dopuszczalne są w następującym zakresie: 1) w przypadku konieczności zastosowania produktów zamiennych w stosunku do produktów wskazanych w ofercie, na produkty posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty; 2) w zakresie wynikającym ze zmian w terminie realizacji Zamówienia: a/ o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu Zamawiającego, b/ o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania. 6. Strona dążąca do zmiany umowy każdorazowo obowiązana jest przedstawić na piśmie argumenty przemawiające za dokonaniem zmian do umowy

Termin związania ofertą

15 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://bip.brzegdolny.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Licytacja elektroniczna zostanie przeprowadzona na Platformie Licytacji Elektronicznej udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem: https://licytacje.uzp.gov.pl 2. Wymagania formalne: 2.1.Wykonawca chcący wziąć udział w licytacji elektronicznej jest zobowiązany do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie licytacji elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych, zwanej dalej platformą, zamieszczonej na stronie: https://licytacje.uzp.gov.pl (o ile nie jest jeszcze zarejestrowany). Korzystanie z platformy jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie (nie jest wymagany podpis elektroniczny). 2.2. aby Zamawiający miał możliwość dopuszczenia Wykonawcy do udziału w licytacji, Wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej musi przekazać Zamawiającemu swój LOGIN, który otrzyma po zarejestrowaniu się na platformie. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego LOGINU (LOGIN należy podać dokładnie stosując te same znaki, w tym duże i małe litery jeżeli takie zastosowano przy rejestracji) bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania Zamawiającemu najpóźniej do godz. 12:00 na dzień przed terminem otwarcia licytacji. Nie dostarczenie prawidłowego LOGINU w terminie określonym powyżej będzie traktowane jako odstąpienie Wykonawcy od dalszego postępowania. 3. Wymagania techniczne: Wykonawca powinien posiadać urządzenia informatyczne, umożliwiające sprawne korzystanie z systemu, tj. komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows/Linux z zainstalowaną przeglądarką internetową MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, podłączony do sieci Internet

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Wykonawcy, którzy otrzymali zaproszenie do udziału w licytacji elektronicznej, po zalogowaniu się na platformie, uzyskają możliwość składania ofert. Nie jest wymagany podpis elektroniczny. 2. W toku licytacji wykonawcy proponują cenę oferty brutto za zrealizowanie całego przedmiotu zamówienia . Cenę oferty należy podać w złotych oraz ewentualnie w groszach. Grosze należy oddzielić od złotych kropką. 3. System umożliwia składanie wyłącznie ofert o cenie niższej niż oferta wiodąca w danym momencie. 4. Oferta złożona przez wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 5. Zamawiający określił minimalną wysokość postąpienia na 5000 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych). 6. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. Wykonawca nie może cofnąć raz złożonej oferty. 7. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za informacje wprowadzone do systemu i konsekwencje z tego wynikające. 8. W trakcie licytacji elektronicznej system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom na platformie informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej oraz cenach złożonych przez nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 9. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia. 10. Jedynym kryterium wyboru będzie cena. 11. Licytacja elektroniczna jest licytacją jednoetapową, zakończy się po upływie 5 minut od momentu złożenia ostatniego postąpienia. 12. Cena wywoławcza wynosi 1 700 000,00 zł brutto (słownie złotych: jeden milion siedemset tysięcy 00/100)

Minimalna wysokość postąpienia

5000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2014-09-03 15:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Miejski w Brzegu Dolny, ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny - SEKRETARIAT

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2014-09-11 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2014-09-11 10:24:40

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wyniesie 10 % ceny brutto podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 148 ust. 2 ustawy pzp. 4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Oborniki Śląskie Oddział Brzeg Dolny nr 25 9583 1022 0100 0130 2001 0015. 5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, kwota wadium może, wyłącznie za zgodą Wyko-nawcy, zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia. 6. Dokument wniesiony w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. 7. Wykonawca wniesie zabezpieczenie najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 8. Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 9. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 10. Kwota, o której mowa w ust. 10 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane. 11. W przypadku gdyby zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokołu Odbioru Końcowego). 12. Wykonawca poprzez wniesienie zabezpieczenia zapewnia Zamawiającemu możliwość szybkiego zrekompensowania ewentualnych strat, dlatego też zapisy gwarancji ubezpieczeniowych/bankowych nie mogą poprzez nadmierny formalizm i obostrzenia odbierać Zamawiającemu należnych mu praw. Dlatego też w gwarancjach niedopuszczalne będą zapisy warunkujące wypłatę kwoty, która z niej wynika, np. od udowodnienia przez zamawiającego nienależytego wykonania lub niewykonania zamówienia lub takie, wg. których gwarant ma prawo do stwierdzenia, czy zamówienie zostało zrealizowane nie należycie albo nie zostało wykonane. Zamawiający zażąda wykreślenia takich zapisów (i podobnych) z dokumentu, pod rygorem odmowy przyjęcia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały we wzorze umowy - Załączniku Nr 8 do ogłoszenia.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1. Załącznikami do niniejszego ogłoszenia są: Załącznik nr 1 - Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej; Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków - z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp; Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania; Załącznik nr 4 - Wykaz robót budowlanych; Załącznik nr 5 - Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych; Załącznik nr 6 - wzór oświadczenia o posiadaniu uprawnień przez osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia; Załącznik nr 7 - informacja nt. grupy kapitałowej; Załącznik nr 8 - Wzór umowy; Załącznik nr 9 - dokumentacja projektowa. Załączniki te opublikowane są na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.brzegdolny.pl 2. Wymagania odnośnie pełnomocnictwa (w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa). Jeżeli osoba/osoby podpisująca wniosek i dokumenty o dopuszczenie do udziału w postępowaniu działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania wniosku i dokumentów. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do wniosku i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 3.Pozostałe dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą -za zgodność z oryginałem- i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście Wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (osobę podpisującą wniosek). 5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. III.3.1-4 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. 6. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt III.4.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania wniosków). Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów. 7. W przypadku wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składanego przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. 8. W przypadku wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składanego przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie. PRAWIDŁOWO SPORZĄDZONY WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI POWINIEN ZAWIERAĆ CO NAJMNIEJ: 1) Dowód wniesienia wadium; 2) Formularz wniosku (załącznik nr 1 do ogłoszenia); 3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do ogłoszenia); 4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (Załącznik Nr 3 do ogłoszenia); 5) Wykaz robót budowlanych – sporządzony wg wzoru stanowiącego zał. nr 4 do ogłoszenia; 6) Dowody na potwierdzenie robót wykazywanych w wykazie, o którym mowa wyżej; 7) Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych - sporządzony wg wzoru stanowiącego zał. nr 5 do ogłoszenia; 8) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do ogłoszenia; 9) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (Załącznik nr 7 do ogłoszenia) 10) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; 11) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego; 12) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 13) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy; 14) Pełnomocnictwo (w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa) Do kontaktów Zamawiającym upoważnia: - w zakresie przedmiotu zamówienia p. Adam Smarzeniec tel. 71 319 5117 wew. 206, inwestycje@brzegdolny.pl - w zakresie procedury zamówienia, p. Daniel Luchowski, tel. 71 319 5117 wew. 210, d.luchowski@brzegdolny.pl

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła