Licytacja L-264-2017

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest sanitbud z ofertą o wartości 1500PLN.
Dane zwycięzcy:
sanitbud - Włodzimierz Meres, FHU Sanit-Bud Włodzimierz Meres
Górników3 m. 22
30-819, Kraków


Ogłoszenie o zamówieniu L-264-2017 - Proj likwid pieców węg - Dietla 61

Dane zamawiającego


Nazwa: ZBK, Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
Adres pocztowy: B. Czerwieńskiego 16
Miejscowość: Kraków, Kod pocztowy: 31-319
Tel.: 12/6166222, Faks: -
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

559390-N-2017

Termin otwarcia licytacji:

2017-08-16 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Proj likwid pieców węg - Dietla 61

Usługi

Przedmiotem zamówienia jest likwidacja pieców węglowych i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego położonego przy ul. Dietla 61 w Krakowie - wykonanie projektu budowlanego (5 egz.) i wykonawczego (5 egz.) wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz adaptacji pomieszczenia na węzeł cieplny wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, wytycznymi do planu BIOZ, niezbędnymi uzgodnieniami oraz uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. Dokumentację należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, wydanymi przez MPEC S.A. w Krakowie. Całość w formie tradycyjnej i elektronicznej (kosztorys inwestorski na odrębnej płycie). Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy. Okres rękojmi za wady tożsamy z okresem gwarancji.

www.zbk.krakow.pl

CPV: 71.32.00.00-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


1. Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez Wykonawców z oprogramowania innego niż zalecane. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet

https://licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1. Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7. Zamawiający przyjął cenę wywoławczą brutto za całość 16.000,00 PLN. 8. Wysokość minimalnego postąpienia: 200 PLN brutto. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto

200

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2017-08-04 10:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2017-08-16 10:00:00.

Czas od otwarcia

Upływa 2017-08-23 11:00:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


-

-

-

-

Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. minimum 1 osobą przewidzianą do realizacji zamówienia, uprawnioną do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, posiadającą doświadczenie w projektowaniu instalacji centralnego ogrzewania, nabyte w okresie ostatnich 5 lat przed terminem wyznaczonym na składanie wniosków – minimum 3 takie zadania

Tak

-

Tak

  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp): Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – na podstawie Załącznika

-

Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej i zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych wraz z wnioskiem oświadczeń lub dokumentów (wg zasady spełnia - nie spełnia), których wykaz został określony w niniejszym ogłoszeniu. Ponadto do wniosku należy załączyć: 1. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 2. Jeżeli Wykonawca nie będzie występował za pośrednictwem organu, przedstawiciela lub prokurenta, tylko za pośrednictwem pełnomocnika - oryginał pełnomocnictwa podpisany przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy lub notarialnie poświadczonej kopii, zawierającej w swej treści upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania go w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokumenty wymagane w niniejszym ogłoszeniu muszą być przedstawione w oryginale i podpisane przez osobę(y)upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

IX. Termin związania ofertą


30 dni

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


180 dni od daty zawarcia umowy

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy zostały określone we wzorze umowy

XIII. Informacje dodatkowe


Wniosek należy złożyć w formie pisemnej w trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1113 z 2016 r.), osobiście, za pośrednictwem posłańca na adres: Zarząd Budynków Komunalnych, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, Kraków, Dziennik Podawczy na parterze, czynne w godz.: pn -pt 8:00-15:00 oraz opisane - Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej - Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego - Likwidacja pieców węglowych i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego położonego przy ul. Dietla 61 w Krakowie. Znak sprawy 71/2017. Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami: Barbara Batko - tel. (12) 616-62-22 (sprawy proceduralne), Jerzy Płoucha - tel. (12) 291-29-58 (sprawy techniczne).

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła