Licytacja L-264-2018

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-264-2018 - Rewitalizacja centrum miasta Przemkowa poprzez remont chodników- etap obejmujący ul. Reja, Sikorskiego oraz część ul. Kościuszki

Dane zamawiającego


Nazwa: Urząd Miejski Przemków, Urząd Miejski w Przemkowie
Adres pocztowy: Plac Wolności25
Miejscowość: Przemków, Kod pocztowy: 59-170
Tel.: 76 8319210, Faks: -
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

575847-N-2018

Termin otwarcia licytacji:

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Rewitalizacja centrum miasta Przemkowa poprzez remont chodników- etap obejmujący ul. Reja, Sikorskiego oraz część ul. Kościuszki

Roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Rewitalizacja centrum Przemkowa poprzez remont chodników- etap obejmujący ul. Reja, Sikorskiego oraz część ul. Kościuszki. .Zakres prac obejmuje: • ul. Sikorskiego obustronnie - przełożenie płyt granitowych wielkowymiarowych, - przełożenie krawężnika granitowego a w miejscach wjazdów na teren posesji obniżenie , - rozbiórka pozostałych elementów chodnika (płytki chodnikowe, granit, uzupełnienia z betonu, uzupełnienia z asfaltu, - wymiana podbudowy, - wykonanie nawierzchni chodników w miejscach wjazdów na posesję z kostki granitowej 14x14cm, - uzupełnienie chodników po przełożeniu płyt granitowych wielkowymiarowych kostką granitową 6x4cm, - rozebranie powierzchni z kamienia narzutowego nieregularnego, oczyszczenie pozyskanego materiału z uzupełnień asfaltowych i ponowne ułożenie z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - na wysokości OSP aby uzyskać opór dla kostki granitowej drobnowymiarowej chodnika należy TRYLINKĘ betonową odciąć tarczą widiową • ul. Kościuszki i Reja - rozbiórka krawężników drogowych betonowych i nawierzchni chodnika z płytek betonowych chodnikowych 35x35x5, (krawężniki granitowe przewieźć w miejsce składowania, do 1km) - wymiana podbudowy - osadzenie krawężników drogowych betonowych a w miejscach wjazdów na teren posesji obniżenie, - wykonanie nawierzchni chodników z płytek betonowych HOLLAND gr.6cm (nie dotyczy wjazdów na posesje) - wykonanie nawierzchni chodników w miejscach wjazdów na posesje z płytek betonowych HOLLAND gr.8cm, kolor czerwony, - należy uwzględnić uzupełnienie nawierzchni warstwą ścieralną asfaltu gr. 5cm na podbudowie z tłucznia skalnego, - uszkodzenia w nawierzchni z TRYLINKI należy uzupełnić TRYLINKĄ (materiał inwestora). Prace towarzyszące głównym robotom budowlanym jakie wystąpią przy realizacji robót to: • roboty pomiarowe związane z wytyczeniem trasy chodnika, spadków chodnika, urządzeń obcych (studzienki , zawory itp.) występujących w chodniku, • regulacja pionowa studzienek telefonicznych, włazów kanałowych kanalizacji ściekowej i zaworów wodociągowych, • uzupełnienie uszkodzonej w trakcie prac nawierzchni asfaltowej przy krawężnikach na szerokości do 15 cm. Teren budowy obejmują chodniki w przeważającej części przy jezdni. W otoczeniu terenu budowy zlokalizowane są posesje prywatne. Z uwagi na powyższe organizacja robót powinna być tak opracowana, aby roboty budowlane były wykonywane w sposób powodujący najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu pieszego i drogowego. Projekt organizacji ruch opracuje Wykonawca na własny koszt i przed przystąpieniem do robót przedstawi Zamawiającemu trzy dni po podpisaniu umowy do akceptacji. Nie dopuszcza się zamknięcia obydwóch ciągów pieszych (po obu stronach ulicy), także wjazdy na posesje prywatne nie mogą być wyłączone na czas dłuższy niż 6 godzin. Do powyższych potrzeb wykonawca powinien dysponować odpowiednim sprzętem, oznakowaniem i potencjałem ludzkim.

https://umprzemkow.bip.gov.pl/search/publiccontracts/

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


1. Licytacja elektroniczna zostanie przeprowadzona na Platformie Licytacji Elektronicznych udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl/ (zwanej w dalszej części IDW Platformą). 2. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców: 1) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do licytacji elektronicznej, musi zarejestrować się w systemie dostępnym na podanej wyżej stronie internetowej, przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Wraz z ww. wnioskiem Wykonawca winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). Uwaga: nie należy przesyłać swojego hasła Zamawiającemu oraz nie należy też udostępniać hasła osobom nieuprawnionym. 2) Wykonawca zobowiązuje się do podania właściwego loginu (login należy podać dokładnie stosując te same znaki, w tym duże i małe litery, jeśli takie zarejestrowano przy rejestracji). 3) Od Wykonawców chcących wziąć udział w przedmiotowej licytacji nie jest wymagany podpis elektroniczny. Korzystanie z Platformy licytacji elektronicznych UZP jest bezpłatne. 4) Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie Platformy licytacji elektronicznych w zakładce Samouczek. 3. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 1) Komputer klasy PC (lub równoważny) z systemem operacyjnym Windows/Linux podłączony do sieci internetowej. 2) Zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej, albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej.

https://www.uzp.gov.pl/e-uslugi/licytacje-elektroniczne2

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1.Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Krok postąpienia (minimalna różnica między kolejnymi ofertami) wynosi 1.000 zł brutto. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 321 272, 17 zł (słownie: trzysta dwadzieścia jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote 17/100 gr). W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 2. Otwarcie licytacji nastąpi 5 dni po terminie przekazania zaproszeń o godzinie 10:00. 3. Zamawiający zamyka licytację, gdy nie zostanie złożona żadna oferta lub gdy w ciągu 5 minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta. 4. Ocena złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej zostanie przeprowadzona po upływie wyznaczonego terminu składania wniosków. 5. W czasie trwania licytacji Wykonawca ma prawo do złożenia więcej niż jednej oferty (postąpienia). Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 6. Cena podana w toku licytacji w ofercie (postąpieniu) za wykonanie przedmiotu zamówienia: 1) jest rzeczywistą ceną oferty brutto, podaną w złotych polskich (PLN) zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku z dokładnością do jednego grosza. 2) zawiera wszystkie opłaty oraz podatki według obowiązującego prawa podatkowego, 3) uwzględniająca wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją zamówienia. 7. Licytacja elektroniczna zakończy się, gdy nie zostanie złożona żadna oferta lub gdy w ciągu 5 minut od złożenia oferty przez jednego w Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta. 8. Po zamknięciu licytacji Zamawiający poda na stronie internetowej Zamawiającego, pod ogłoszeniem o licytacji, nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy, którego wybrano, tj. który zaoferował najniższą cenę. 9. Zakończenie licytacji elektronicznej stanowi o formalnym wyborze oferty najkorzystniejszej.

1000

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-06-28 10:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

Czas od ostatniego postąpienia

Upływa 5 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


-

-

Wykonawca spełni warunek jeżeli przedłoży polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Złożenie ważnej polisy OC (kopii) w dniu składania wniosków będzie uważane za spełnienie warunku udziału w postępowaniu. W przypadku Wykonawcy, który złoży ofertę najkorzystniejszą a złożona polisa będzie obowiązująca w krótszym terminie niż data zakończenia robót, Wykonawca ten przed podpisaniem umowy na wykonanie robót zobowiązany będzie przedstawić zobowiązanie o kontynuacji ubezpieczenia, obejmującego cały okres realizacji zamówienia.

-

Warunek zostanie spełniony gdy wykonawca wykaże dysponowanie: • Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie (tj. uzyskał protokół odbioru końcowego bez uwag lub równoważny dokument) na co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonaniu budowy dróg lub przebudowy dróg w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1332 ze zm.) o wartości równej lub wyższej niż 150 000,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)- Załącznik 3 • Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia niezbędne do prowadzenia robót objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów, w specjalności drogowej- Załącznik nr 4 • Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje potencjałem oraz minimum 3 osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia -Załącznik nr 4

Tak

-

Tak

  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp): Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 5 do Instrukcji. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy

1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 7 do niniejszej Instrukcji Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2.wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Instrukcji. 3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 4 do niniejszej Instrukcji.

-

-

IX. Termin związania ofertą


30 dni

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w następujących terminach: 1) rozpoczęcie: w dniu protokolarnego przekazania placu budowy 2) zakończenie zadania: 24 września 2018 r.

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości umownej brutto przedmiotu umowy

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


Istotne dla stron postępowania umowy zostały zawarte w projekcie umowy, który stanowi Załącznik 2 do przedmiotowego postępowania

XIII. Informacje dodatkowe


-

Informacje o wadium


Tak

1. Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami ogłoszenia o zamówieniu żąda wniesienia wadium w wysokości 6 200,00 złotych (słownie: sześć tysięcy dwieście zł 00/100 gr ). Wadium należy wnieść w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek Gminy Przemków prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Przemkowie – nr rachunku 47 86530004 0000 0000 0101 0004 (z dopiskiem na przelewie, jakiego postępowania dotyczy). 3. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 10.2 niniejszej Instrukcji przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). W niniejszym postępowaniu oznacza to, że wadium należy wnieść przed terminem otwarcia licytacji elektronicznej. 4. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła