Licytacja L-265-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-265-2009 - Budowa stacji wodociągowej w m. Bezek Kolonia

Dane zamawiającego

Tomasz Dyszewski, Gmina Siedliszcze
Szpitalna 15
22-130, Siedliszcze

Numer ogłoszenia w BZP:

211509

Termin otwarcia licytacji:

2009-12-02 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa stacji wodociągowej z ujęciem wody w m. Bezek Kolonia. Stację wodociągową zaprojektowano w układzie dwustopniowego pompowania wody. Woda ze studni będzie podawana do dwóch zbiorników żelbetowych po 100m3 a następnie tłoczona do sieci zestawem hydroforowym. Urządzenia technologiczne umieszczone będą w projektowanym budynku o powierzchni 7.90 x 5.00 m w którym wydzielona będzie hala technologiczna, węzeł sanitarny, pomieszczenie chlorowni oraz pomieszczenie szaf elektrycznych. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar oraz dokumentacja projektowa dostępna w siedzibie zamawiającego w oryginale lub wyciąg z dokumentacji zamieszczony na stronie zamawiającego.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z ww. wnioskiem winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce „Samouczek”. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważny) z systemem Windows lub Linux podłączony do sieci Internet Zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Krok postąpienia (minimalna różnica miedzy kolejnymi ofertami) wynosi nie mniej niż 25 000 zł brutto. 7. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 525 852,33 zł (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa zł 33/100) 8. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

25000.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-11-25 12:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. Wykonawcy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 5. Za spełnienie warunku posiadania potencjału technicznego i niezbędnego doświadczenia będzie uważane wykonanie robót o podobnym charakterze do niniejszego zamówienia w minimalnym zakresie budowy lub rozbudowy albo modernizacji jednej stacji wodociągowej, przepompowni wody albo stacji uzdatniania wody o wartości nie mniejszej niż 300 tys. zł brutto (trzysta tysięcy złotych). 6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku [spełnia] lub [niespełnia].

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji. 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych. 3. Oświadczenie Wykonawcy o braku okoliczności wynikających z art. 24. Prawa zamówień publicznych 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 5. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających wniosek, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych 6. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty rozpoczęcia i daty zakończenia robót oraz miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie (nie mniej niż jedna praca przy budowie lub rozbudowie albo modernizacji jednej stacji wodociągowej, przepompowni wody albo stacji uzdatniania wody o wartości nie mniejszej niż 300 tys. zł brutto) 7. Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną minimum 200 000 zł. Złożenie ważnej polisy OC (kopii) w dniu składania ofert będzie uważane za spełnienie warunku udziału w postępowaniu. W przypadku wykonawcy, który złoży ofertę najkorzystniejszą a złożona polisa będzie obowiązująca w krótszym terminie niż data zakończenia robót, wykonawca ten przed podpisaniem umowy na wykonanie robót zobowiązany będzie przedstawić zobowiązanie o kontynuacji ubezpieczenia obejmującego cały okres realizacji zamówienia. 8. Wadium

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

do 30 listopada 2010.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy, a jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem również pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach: - w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy zamawiającego - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych, - w gwarancjach ubezpieczeniowych - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.siedliszcze.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w jej projekcie będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia zamieszczonego na stronie zamawiającego. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest złożyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz kosztorys robót (przynajmniej w formie tabeli elementów scalonych) wraz z harmonogramem prowadzenia robót.

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Informacje o wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w terminie składania ofert. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 15 tys. zł (piętnaście tysięcy zł). 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: - w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: BS w Chełmie o/Siedliszczu nr konta: 57 8187 0004 2007 0150 0048 0001 z adnotacją „wadium budowa ujęcia wody" - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych, - w gwarancjach ubezpieczeniowych - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-11-25 12:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 30 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-11-25 00:00:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła