Licytacja L-265-2011

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-265-2011 - Remont pokrycia dachowego PT KRUS we Włocławku

I. Dane zamawiającego

Nazwa: OR KRUS w Bydgoszczy, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Bydgoszczy
Adres pocztowy: Wyczółkowskiego 22
Miejscowość: Bydgoszcz, Kod pocztowy: 85-092
Tel.: 52 341-52-61, Faks: 52 341-57-81
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

346832-2011

Termin otwarcia licytacji:

2011-11-16 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont pokrycia dachowego PT KRUS we Włocławku
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest remont pokrycia dachowego Placówki Terenowej KRUS we Włocławku. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiają załączniki do wzoru umowy: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót dostępne na stronie internetowej www.krus.gov.pl. 3. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 4. Przed zawarciem umowy Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę w toku licytacji elektronicznej przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy opiewający na wartość oferty (najkorzystniejszej) złożonej w toku licytacji (z podaniem stawki roboczogodziny kosztorysowej, wskaźnika kosztów pośrednich, wskaźnika kosztów zakupu, wskaźnika zysku, podatku VAT). 5. W przypadku, gdy w dokumentacji przetargowej opisano materiały lub urządzenia za pomocą podania nazwy ich producenta, patentów lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiałów lub urządzeń Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów lub urządzeń pod warunkiem posiadania przez nie parametrów niegorszych niż materiały lub urządzenia, które one zastępują. 6. Wykonawca z chwilą przejęcia placu budowy, staje się posiadaczem i wytwórcą odpadów, z którymi ma obowiązek postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.26.19.10-6
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
do 16.12.2011 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 4 000 PLN, w terminie do 31.10.2011 r. do godz. 10:00. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr 12 1130 1075 0002 6127 2690 0001 prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego, z dopiskiem: Wadium - OP-2310/24/11 remont dachu PT WŁ. Zamawiający uzna wadium za wniesione w terminie, gdy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany kwotą wadium. 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 10. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 5, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12. Jeżeli wadium jest wniesione : 1) w formie pieniężnej, kopia przelewu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę musi być złączona na trwale z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji, 2) w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony, przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, przy czym jego kopia poświadczona za zgodność z oryginałem musi być złączona na trwałe z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji (oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór załącznik nr 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji).

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. Wykonawca w celu wykazania spełniania powyższego warunku udokumentuje realizację co najmniej 1 roboty budowlanej w zakresie wykonywania pokryć dachowych i konstrukcji dachowych (wykaz zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji).

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji (oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór załącznik nr 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji (oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór załącznik nr 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji (oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór załącznik nr 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji).

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

Inne dokumenty

1) wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami, zgodnym ze wzorem dostępnym na stronie http://www.krus.gov.pl; 2) oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej nie jest podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub gdy z innych wymaganych dokumentów nie wynika upoważnienie do reprezentowania, ewentualnie notarialnie potwierdzona za zgodność kopia pełnomocnictwa; 3) dokument potwierdzający wniesienie wadium, 4) jeżeli o zamówienie Wykonawcy ubiegają się wspólnie lub prowadzą działalność w formie spółki cywilnej - dokument potwierdzający ustanowienie przez Wykonawców pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Wszelkie okoliczności mające wpływ na zmianę treści zawartej umowy muszą być potwierdzone odpowiednim protokołem konieczności. Protokół konieczności musi zawierać wskazanie okoliczności, uzasadnienie oraz proponowaną zmianę do umowy. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian w treści zawartej umowy: - zmiana terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, w drodze aneksu do umowy, w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 1) działania siły wyższej, (przez okoliczności siły wyższej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Jeżeli wskutek siły wyższej jedna ze stron umowy nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę. W takim przypadku strony uzgodnią sposób i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwiązana), 2) udokumentowanego opóźnienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiającego, 3) zwłoki Zamawiającego w przekazaniu dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, 4) zawarcia umowy na roboty dodatkowe z przyczyn określonych w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Termin związania ofertą

30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://www.krus.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: a) z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl; b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji (zgodnym ze wzorem dostępnym na stronie http://www.krus.gov.pl) winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie; c) w przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Zamawiający dopuszcza przekazanie loginu najpóźniej dwa dni przed terminem otwarcia licytacji. Brak loginu bądź brak poprawnego loginu będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji; 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja elektroniczna będzie licytacją jednoetapową. 2. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Cenę oferty brutto stanowi łączny koszt realizacji przedmiotu zamówienia. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. W przypadku złożenia oferty stanowiącej mniej niż 50 % ceny oferty najkorzystniejszej Wykonawca będzie musiał dodatkowo potwierdzić złożenie oferty. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 1 000,00 PLN. 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-10-31 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Bydgoszczy, ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, pok. 803 Sekretariat.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2011-11-16 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2011-11-16 10:44:00

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy Umowa Nr 2310/24/11 Zawarta w dniu .................. r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałem Regionalnym w Bydgoszczy ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, NIP 526-00-13-054, reprezentowaną przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w imieniu którego zgodnie z upoważnieniem występuje: Joanna Krzyżanowska – Dyrektor Oddziału KRUS w Bydgoszczy, zwana w umowie „Zamawiającym” a …………….......................................................................................................................................... z siedzibą w …………......................................................................................................................, posiadającym NIP .........................................., REGON .................................................., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego nr .............................. w Sądzie ................................................. lub wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej w ................................................................... pod nr ................................................................................ dnia ...................................................... zwanym dalej „Wykonawcą”, którego reprezentują: 1) ..................................................................................................................................... 2) ..................................................................................................................................... Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). § 1 1. Przedmiotem zamówienia jest remont dachu w Placówce Terenowej KRUS we Włocławku zwany dalej robotami. 2. Zakres rzeczowy robót, wchodzący w skład przedmiotu zamówienia, określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 1 do umowy) oraz przedmiar robót (załącznik nr 2 do umowy). 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami i wymaganiami Zamawiającego oraz z zasadami wiedzy technicznej. 4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót w godzinach od 7:00 do 15:00. 5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. §2 1. Termin realizacji umowy rozpoczyna się z dniem jej zawarcia, a termin zakończenia nastąpi do dnia 16.12.2011 r. 2. Rozpoczęcie wykonania przedmiotu zamówienia będzie poprzedzone przekazaniem Wykonawcy przez Zamawiającego terenu budowy w terminie 3 dni roboczych od zawarcia umowy. §3 1. Upoważnionym do kontaktów przy wykonaniu umowy jest ze strony: 1) Zamawiającego: Barbara Mazur, Anna Królikowska, Marcin Jankowski, 2) Wykonawcy: ………………………………….………………………………………………. §4 1. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy dostępu do źródeł energii elektrycznej i wody. 2. Z chwilą przekazania terenu budowy Wykonawca, ponosi aż do chwili wykonania przedmiotu zamówienia, odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie. 3. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim. 4. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał na bieżąco wszelkie zbędne materiały, odpady i śmieci. 5. Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego. 6. Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentację robót. 7. Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy do dnia wyznaczonego na odbiór końcowy przedmiotu zamówienia. 8. Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem robót przedłożyć Zamawiającemu wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia (wykaz zgodny z załącznikiem nr 3 do umowy). 9. Wykonawca zobowiązany jest dokonywać aktualizacji wykazu, o którym mowa w ust. 8 każdorazowo, gdy dokona zmiany osób realizujących roboty. Skutkiem nie ujęcia pracownika Wykonawcy w wykazie będzie nie dopuszczenie go na teren budowy. 10. Pracownicy Wykonawcy, którzy będą realizować roboty zobowiązani są przed wejściem na teren budowy okazać pracownikowi Zamawiającego dokument tożsamości. § 5 1. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia robót od szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyk oraz odpowiedzialności cywilnej. 2. Wykonawca obowiązany jest okazać Zamawiającemu na jego żądanie właściwe polisy. § 6 1. Łączne wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z ofertą złożoną w toku licytacji elektronicznej wynosi: ………………………… PLN brutto, słownie: ..………………………………………………............................................................ . 2. Wynagrodzenie brutto wskazane w ust. 1 stanowi wynagrodzenie obejmujące wszystkie koszty jakie poniesie Zamawiający w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. § 7 1. Wykonawca może wykonać przedmiot zamówienia przy udziale Podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekty umów z Podwykonawcami wraz z dokumentacją określającą zakres robót do wykonania przez Podwykonawcę w terminie 14 dni przed planowanym wejściem Podwykonawcy na teren budowy celem realizacji robót. 3. Wykonawca zrealizuje przy pomocy Podwykonawców następujący zakres robót:  ……………………………………………………………………………………………….. ,  ……………………………………………………………………………………………….. ,  ……………………………………………………………………………………………….. . 4. Umowa z Podwykonawcą musi zawierać: 1) zakres robót powierzonych Podwykonawcy, 2) kwotę wynagrodzenia za roboty, 3) termin wykonania zakresu robót powierzonych Podwykonawcy, 4) warunki płatności. 5. Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez Podwykonawców z dalszym Podwykonawcami. 6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. Niezależnie od powyższego, Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez Podwykonawców. 7. Brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżeń ze strony Zamawiającego zgłoszonych w ciągu 14 dni od przekazania Zamawiającemu projektów umów, o których mowa w ust. 2 wraz z dokumentacją określającą zakres robót do wykonania przez Podwykonawcę, oznaczać będzie ich akceptację. Kopię umowy zawartej z Podwykonawcą Wykonawca przekaże Zamawiającemu bez zbędnej zwłoki. 8. Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 1 wymagają formy pisemnej i zgody Zamawiającego. 9. Wykonawca zobowiązuje się uregulować zobowiązania z Podwykonawcami z własnych środków, przed otrzymaniem zapłaty od Zamawiającego, za wykonanie danej części robót. 10. Wykonawca wyraża zgodę na zatrzymanie przez Zamawiającego z jego wynagrodzenia niezapłaconych w terminie należności Podwykonawców i dokonanie zapłaty dopiero po przedstawieniu oświadczenia Podwykonawcy o rozliczeniu się z nim z tytułu wykonanych robót. Działanie takie nie będzie traktowane jako naruszenie przez Zamawiającego warunków umowy ani też nie będzie stanowiło podstawy do żądania przez Wykonawcę zapłaty odsetek za opóźnienie. 11. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców. 12. Podzlecanie robót przez Wykonawcę, w zakresie innym niż wymieniony w ust. 3 w trakcie realizacji przedmiotu umowy może nastąpić za zgodą Zamawiającego. § 8 1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. 2. Nie dopuszcza się przyjmowania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia częściowo w miarę jego ukończenia i zapłaty odpowiedniej części wynagrodzenia. 3. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest załączyć protokół odbioru przedmiotu zamówienia. 4. Termin zapłaty faktury strony ustalają na 14 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu po podpisaniu protokółu odbioru. 5. Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia uregulowana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury. 6. Terminem zapłaty będzie data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. §9 1. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem przedmiotu zamówienia tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania przedmiotu zamówienia. 2. Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia w sposób wadliwy, albo sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 3. Ostateczny odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 5 dni roboczych od zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. 4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że roboty będące przedmiotem zamówienia nie osiągnęły gotowości do odbioru z powodu ich nie zakończenia, Zamawiający może odmówić odbioru. 5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiający może żądać ich usunięcia wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. 6. Gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może do umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne. Jeżeli wady nie są istotne, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usunął wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. § 10 1. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania wysokość wynagrodzenia za wykonane roboty zostanie ustalona na podstawie protokołu inwentaryzacyjnego wykonanych robót. 2. Protokół, o którym mowa w ust, 1 stanowić będzie podstawę do rozliczenia należności Wykonawcy. 3. W wypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: a. w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia. b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy. c. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów zakupionych na realizację robót, które nie będą przez niego wykorzystane do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego. d. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni usunie z terenu budowy wszelkie urządzenia służące do wykonania przedmiotu zamówienia przez niego dostarczone lub wniesione. § 11 1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy od daty odbioru. 2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w terminie uzgodnionym przez strony, nie dłuższym niż 30 dni. § 12 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za odstąpienie od umowy, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wartości wynagrodzenia ofertowego Wykonawcy, 2) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia ofertowego za każdy dzień zwłoki , 3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia ofertowego. za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad. 2. Ewentualne kary umowne Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy. 3. Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. § 13 Strony umowy zobowiązują się do zachowania zasad poufności w stosunku do wszelkich informacji, w szczególności informacji o danych osobowych, w których posiadanie weszły lub wejdą w związku z realizacją niniejszej umowy. Strony umowy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentów przekazanych przez drugą stronę. Uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z realizacją przedmiotowej umowy. § 14 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zlecenie części robót objętych umową osobom trzecim, szczególnie za terminowe i wykonane z należytą starannością roboty jak i za własne działanie i zaniechanie. § 15 1. Wszelkie okoliczności mające wpływ na zmianę treści zawartej umowy muszą być potwierdzone odpowiednim protokołem konieczności. Protokół konieczności musi zawierać wskazanie okoliczności, uzasadnienie oraz proponowaną zmianę do umowy. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian w treści zawartej umowy: - zmiana terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, w drodze aneksu do umowy, w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 1) działania siły wyższej, (przez okoliczności siły wyższej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Jeżeli wskutek siły wyższej jedna ze stron umowy nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę. W takim przypadku strony uzgodnią sposób i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwiązana), 2) udokumentowanego opóźnienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiającego, 3) zwłoki Zamawiającego w przekazaniu dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, 4) zawarcia umowy na roboty dodatkowe z przyczyn określonych w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. § 16 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu za wykonaną część przedmiotu zamówienia, nie może natomiast żądać odszkodowania i kar umownych. 4. Ponadto prawo odstąpienia od umowy przysługuje w przypadkach uregulowanych w Tytule XV Kodeksu cywilnego. 5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. §17 Załączniki do przedmiotowej umowy stanowią jej integralną część. § 18 Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. § 19 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. § 20 Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. Zamawiający: Wykonawca: Załączniki: 1. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 2. przedmiar robót, 3. wykaz osób upoważnionych do realizacji robót budowlanych. Załącznik nr 3 do umowy nr 2310/24/11 ……………………………… Pieczęć adresowa firmy Wykonawcy WYKAZ OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH LP IMIĘ I NAZWISKO NR DOWODU OSOBISTEGO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ………………..… dnia …………. ........................................................ (miejscowość ) (Podpis upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy)

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła