Licytacja L-269-2011

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-269-2011 - Zintegrowany system klimatyzacyjny

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Ministerstwo Finansów, Biuro Logistyki
Adres pocztowy: ul. Świętokrzyska 12
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 00-916
Tel.: 22 694-45-06, Faks: 22 694-52-68
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

355302-2011

Termin otwarcia licytacji:

2011-11-15 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zintegrowany system klimatyzacyjny
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiotem umowy jest: 1) opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie: a) instalowania urządzeń klimatyzacyjnych - jednostek zewnętrznych na dachu budynku, b) instalowania urządzeń klimatyzacyjnych wewnętrznych w pomieszczeniach serwerowi oraz rozdzielni informatycznej, c) dostarczania i rozprowadzania w pomieszczeniach, za pomocą kanałów, zimnego powietrza i odprowadzania z pomieszczeń ciepła, d) instalacji elektrycznej zasilającej jednostki klimatyzacji zewnętrznej i wewnętrznej, e) demontażu istniejących urządzeń klimatyzacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych oraz związanych z tymi urządzeniami instalacji freonowej i elektrycznej; 2) wykonanie robót budowlano-montażowych, zgodnie z przyjętą do realizacji przez Zamawiającego dokumentacją projektową; 3) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym kosztorysu powykonawczego; 4) wykonanie badań i pomiarów instalacji elektrycznej, tj. skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla zamontowanych urządzeń, oraz rezystancji izolacji przewodów i kabli. 2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa Program funkcjonalno-użytkowy, stanowiący Załącznik nr 1. 3. Na dokumentację projektową, o której mowa w ust. 1 pkt 1, składają się: a) projekt budowlano-wykonawczy instalacji urządzeń klimatyzacyjnych, b) informacja dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR).
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 39.71.72.00-3
Dodatkowe przedmioty 45.33.12.20-4
71.32.00.00-7

Termin wykonania zamówienia:
20.12.2011 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy wykonawca wykaże się wykonaniem a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,co najmniej 1 dostawy dotyczącej instalacji systemu klimatyzacji wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej o wartości co najmniej 150 000,00 zł. brutto

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących przedmiotu zamówienia w wyniku zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r., Nr 54, poz. 535 z poźn. zm.) należy sprawdzić aktualność wskazanego przepisu, które nastąpiło w trakcie okresu rozliczeniowego (rozumianego jako okres realizacji umowy, po upływie którego wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia cyklicznego), wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota podatku i wynagrodzenia wykonawcy. Przy czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiększonego wynagrodzenia: - w sytuacji, gdy Wykonawca wykonał wszystkie obowiązki wynikające z umowy w okresie rozliczeniowym, którego płatność dotyczy, a uprawniające do uzyskania wynagrodzenia, oraz przekazał zamawiającemu niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni, prawidłowo wystawioną fakturę wraz z dokumentem potwierdzającym bez zastrzeżeń prawidłowość wykonania umowy w tym okresie rozliczeniowym, - w odniesieniu do kolejnych okresów rozliczeniowych. Wprowadzenie zmian postanowień umowy wymaga: 1) zgodnej woli stron, 2) zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności

Termin związania ofertą

30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.mf.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wymagania formalne: a) - z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl; b) - wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl. W terminie wskazanym przez zamawiającego, wykonawca składając Wniosek o dopuszczenie go do udziału w licytacji zamieszcza w nim informację o swoim loginie; c) - w przypadku podania przez wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go zamawiającemu wraz z Wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji, wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej na dwa dni przed terminem otwarcia licytacji; d) - brak loginu lub brak poprawnego loginu będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału wykonawcy w licytacji. 2. Wymagania techniczne: komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa. 3. Przedmiotowa licytacja jest licytacją jednoetapową

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 2.Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 3. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych, za wykonanie całego zamówienia wraz z dostawą. 4. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 5. W trakcie licytacji elektronicznej system aukcyjny na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w tej licytacji, a także cenach złożonych przez nich ofert. Do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za wykonanie całego zamówienia. 7. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 291 600,00 zł.

Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-11-07 12:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Ministerstwo Finansów, 00-916 Warszawa, ul. Świętokrzyska 12, Departament Finansów Resortu, pok. 1326, tel. 22 694 48 04 lub 22 694 55 18.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2011-11-15 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2011-11-15 10:30:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca złożył wniósł przed zawarciem umowy, wpisać formę zabezpieczenia, na kwotę 2. Kwota stanowiąca 70% kwoty wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania zostanie zwolniona przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty wykonania przez Wykonawcę całości przedmiotu umowy określonego w paragrafie 1 bez zastrzeżeń. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na kwotę zostanie zwolnione przez Zamawiającego w terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady po wywiązaniu się przez Wykonawcę z obowiązków wynikających z realizacji umowy. 4. Zamawiający, z zabezpieczenia należytego wykonania umowy może, bez zgody Wykonawcy, dochodzić wszelkich należności wynikających z umowy i przepisów prawa w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, a w szczególności dokonać potrącenia kar umownych.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór Umowy jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego, adres: www.mf.gov.pl

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej należy złożyć w zamkniętej kopercie wyraźnie oznaczonej napisem Zintegrowany system klimatyzacyjny wg Załącznika Nr 1 i wraz z Załącznikiem Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy, Załącznikiem Nr 3 - Wykaz wykonanych robót budowlanych, dokumenty potwierdzające że roboty budowlane zostały wykonane lub są wykonywane należycie, Załącznik Nr 4 - Wzór Umowy. Wykonawca może złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oraz inne wymagane oswiadczenia na formularzach sporządzonych przez siebie pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie co najmniej treści formularzy sporządzonych przez Zamawiającego i nie będzie z nią sprzeczna. 2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oraz wymagane oświadczenia należy opieczętować, pieczęć powinna zawierać co najmniej nazwę i adres Wykonawcy oraz opatrzyć własnoręcznym podpisem Wykonawcy, w przypadku nieczytelnego podpisu należy opatrzyć go pieczątką imienną zawierającą co najmniej imię i nazwisko osoby składającej podpis. Wniosek o dpuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oraz wymagane oswiadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Licytacja jednoetapowa czas trwania: od godz. 10:00 do godz. 10:30 w dniu otwarcia licytacji Wykonawcy /wskazane we właściwym dla Wykonawcy rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej/. W przypadku podpisania ww. dokumentów przez pełnomocnika należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo do podpisania oferty. 3.Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy. 4. Wszystkie załączniki dostępne są na stronie Zamawiającego. 5. Uprawnieni do porozumiewania się z Wykonawcami: - w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:Antoni Trzaskowski - tel. 22 694-32-34, e-mail:Antoni.Trzaskowski@mofnet.gov.pl; - w sprawach dotyczących procedury postępowania: Przemysław Dobrowolski - tel. 22 694-48-04,e-mail: Przemyslaw.Dobrowolski@mofnet.gov.pl. 6. Zamawiający zwołuje zebranie Wykonawców w dniu 2 listopada 2011 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego sala nr 314.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła