Licytacja L-269-2018

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest LMR-MARKETING z ofertą o wartości 170000PLN.
Dane zwycięzcy:
LMR-MARKETING - TOMASZ MALISIEWICZ, LMR-Marketing s.c.
SPOKOJNA20 B
33-100, TARNÓW


Ogłoszenie o zamówieniu L-269-2018 - Dostawa galanterii promocyjno - reklamowej

Dane zamawiającego


Nazwa: Biuro Zamówień Publicznych, Gmina Miasta Tarnowa-Urząd Miasta Tarnowa
Adres pocztowy: Adama Mickiewicza 2
Miejscowość: Tarnów, Kod pocztowy: 33-100
Tel.: 14 6882400, Faks: 14 6882545
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

576893-N-2018

Termin otwarcia licytacji:

2018-07-12 12:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Dostawa galanterii promocyjno - reklamowej

Dostawy

Przedmiotem zamówienia jest dostawa galanterii promocyjno-reklamowej: 1) podkoszulek z bawełny - 2040 szt., 2) flaga Rzeczpospolitej Polskiej samochodowa - 1000 szt., 3) smycz z taśmy poliestrowej - 1500 szt., 4) smycz z taśmy poliestrowej dwustronna - 1000 szt., 5) ramki na tablicę rejestracyjną samochodową - 2000 szt., 6) długopis - 1500 szt., 7) długopis - 1000 szt., 8) kubek porcelanowy z uchem - 2000 szt., 9) filiżanka porcelanowa z uchem i ze spodkiem - 200 szt., 10) podkoszulek dziecięcy z bawełny - 500 szt., 11) krawat z microfibry w pudełku - 100 szt., 12) krawat ze spinkami w pudełku - 60 szt., 13) pióro wieczne - 120 szt., 14) eko torba - 200 szt., 15) torba papierowa średnia - 800 szt., 16) torba papierowa duża - 300 szt., 17) torba papierowa mała - 400 szt., 18) korale drewniane lakierowane - 2000 kompletów, 19) rzemień cięty z naturalnej skóry licowej - 6000 szt., 20) torba ekologiczna bawełniana czarna - 500 szt., 21) pamięć przenośna PENDRIVE - 100 szt., 22) parasol automatyczny szesnastomodułowy - 100 szt., 23) parasol automatyczny kieszonkowy - 100 szt., 24) ogrzewacz termiczny - 1200 szt., 25) taśma odblaskowa na rękę składana - 1000 szt., 26) kamizelka odblaskowa dla dzieci w wieku 12-13 lat - 1000 szt., 27) pudełko drewniane - 250 szt., 28) kask rowerowy dla dzieci - 100 szt., 29) kask rowerowy dla dorosłych - 200 szt., 30) piłka plażowa - 100 szt., 31) torba sportowa - 50 szt., 32) aluminiowy bidon - 100 szt., 33) worek ze sznurkiem do kolorowania - 200 szt., 34) worek bawełniany - 100 szt., 35) kubek z uchem - 20 szt. 1. Wszystkie towary, będące przedmiotem zamówienia, muszą być fabrycznie nowe. W przypadku podania znaków firmowych lub towarowych Zamawiający dopuszcza produkty równoważne według opisów przy danej pozycji, co oznacza, że produktem równoważnym będzie produkt równy pod względem wszystkich cech technicznych i jakościowych produktowi o danym znaku towarowym, patencie lub pochodzeniu. Produkty równoważne muszą być produktami nowymi, wykonanymi z materiałów nie gorszych niż produkty wskazane w Specyfikacji. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w przypadku oferowania produktów równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego towar spełnia wymagania towaru określonego przez Zamawiającego. 2. W celu wskazania oczekiwanego kształtu zamawianych gadżetów oraz umożliwienia Wykonawcom rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia, Zamawiający załącza do Ogłoszenia (zał. nr 2) wybrane zdjęcia poglądowe opisywanych produktów. 3. Zamawiający dopuszcza oferowane przez Wykonawców towary, których wymiary i pojemności różnią się o +/- 10% od wymiarów i pojemności wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia w tabeli powyżej. Powyższe nie dotyczy parametrów podanych jako minimalne i maksymalne. 4. Zastrzega się, iż przy odbiorze przedmiotu zamówienia Zamawiający będzie dokładnie sprawdzał zgodność dostarczanych przez Wykonawcę towarów z opisem zawartym w załączniku nr 1 do Ogłoszenia, tj. w Opisie przedmiotu zamówienia. W razie stwierdzenia przy odbiorze braków ilościowych w przedmiocie zamówienia, jego wad lub/i niezgodności ze specyfikacją przedmiotu zamówienia, Strony sporządzą protokół niezgodności wskazując ujawnione braki ilościowe, wady i/lub niezgodności, wraz z ich opisem oraz wskazaniem terminu ich usunięcia przez Wykonawcę i ponownego dostarczenia Zamawiającemu, nie dłuższym jednak niż 3 dni robocze. Jednocześnie termin realizacji zamówienia określony w rozdz.II.8 Ogłoszenia, nie zostanie przedłużony.

http://bip.malopolska.pl/umtarnow

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


1. Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są zobowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie do prowadzenia licytacji elektronicznych, zwanej dalej platformą, oraz do przesłania swojego LOGIN-u Zamawiającemu, wypełniając informację we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej stanowi załącznik nr 3 do Ogłoszenia. 3. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie. Przed rozpoczęciem korzystania z platformy zaleca się zapoznanie się z Samouczkiem, oraz z wersją demonstracyjną platformy, zamieszczonymi na stronie internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna. Pomoc techniczną w zakresie funkcjonowania systemu (zgłaszanie ew. błędów) można uzyskać po numerem telefonu (22) 852 60 80. 4. Udział w licytacji elektronicznej wymaga dysponowania komputerem PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarką internetową Internet Explorer 6.0 lub wyższą lub Firefox 2.0 lub wyższą. 5. Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej i zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu, określając w zaproszeniu termin związania ofertą wykonawcy (30 dni), który zaoferuje najniższą cenę.

https://licytacje.uzp.gov.pl/index.php

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1. Po zalogowaniu się na platformie, Wykonawcy uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. 2. W czasie trwania licytacji (od otwarcia licytacji do jej zamknięcia) Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej. 3. Zamawiający i wykonawcy od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną, za pomocą platformy licytacyjnej UZP. 4. Oferty składane przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. 5. System umożliwia składanie wyłącznie ofert o cenie niższej niż oferta wiodąca w danym momencie. 6. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 7. W trakcie licytacji elektronicznej system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej oraz cenach złożonych przez nich ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto PLN na przedmiot zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, zawartym w sekcji II pkt II.4) niniejszego Ogłoszenia 9. Cena wywoławcza wynosi 209 000,00 PLN brutto, minimalna wysokość postąpienia – nie mniej niż 200,00 PLN brutto (kwota, o którą można pomniejszyć kolejną składaną ofertę, liczona od oferty najkorzystniejszej); sposób podawania kwoty – kwota określana jest w groszach (jeżeli występują grosze, wpisuje się je po kropce, obowiązuje dokładność do dwóch miejsc po kropce). 10. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. System nie przyjmuje postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. 11. Złożona oferta: - nie może być mniej korzystna niż oferta najkorzystniejsza – musi być niższa przynajmniej o kwotę minimalnego postąpienia – Wykonawca nie może cofnąć raz złożonej oferty (prosimy o uważne wpisywanie oferowanych kwot i sprawdzanie ich przed naciśnięciem przycisku złóż postąpienie). 12. W celu zapewnienia aktualności listy postąpień niezbędnych będzie samodzielnie odświeżanie ekranu przy użyciu przycisku przeglądarki internetowej – system nie dokonuje odświeżania automatycznie. 13. Po zamknięciu licytacji na ekranie przedstawiającym ogłoszenie o zamówieniu zostanie ujawniony Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

200

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-07-04 11:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2018-07-12 12:00:00.

Czas od otwarcia

Upływa 2018-07-12 13:00:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

-

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

-

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Nie

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Zamawiający stosując art. 26 ust 2f ustawy Pzp, wymaga złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji, oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 5 do ogłoszenia. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu. 2. W związku z faktem, iż Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu, oświadczenie, o którym mowa w pkt III.3) dotyczy wyłącznie niepodleganiu wykluczeniu.

IX. Termin związania ofertą


30 dni(od ostatecznego terminu składania ofert)

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


zgodnie z umową do 40 dni od daty podpisania umowy

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


nie dotyczy

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach w niej opisanych, jak również w innych przypadkach nienależytego jej wykonywania przez Wykonawcę, pomimo zgłoszenia zastrzeżeń Zamawiającego co do sposobu przedmiotu umowy i wyznaczenia Wykonawcy w tym celu dodatkowego terminu. W takim wypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od bezskutecznego upływu wyznaczonego Wykonawcy terminu

XIII. Informacje dodatkowe


1.Czas trwania aukcji (1 godzina) odnosi się do czasu serwera podawanego na stronie licytacje.uzp.gov.pl 2. Z zawartością wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie można zapoznać się przed upływem terminu, odpowiednio do ich złożenia. 3. Wnioski o dopuszczenie do licytacji elektronicznej wraz z wymaganymi oświadczeniami, o których mowa odpowiednio w pkt III.3 i pkt. III.7 ogłoszenia należy złożyć w miejscu i w terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu w zamkniętej kopercie posiadającej nazwę i adres wykonawcy z dopiskiem: „Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na „Dostawa galanterii promocyjno-reklamowej” w godzinach pracy Kancelarii Głównej (w poniedziałek od 7:30 do 18:00, od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30). Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 4. Wzór wniosku o dopuszczenie do licytacji elektronicznej stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia. 5. Cena brutto za cały przedmiot zamówienia musi być tożsama z ceną najkorzystniejszej oferty, która została wylicytowana. W cenie oferty należy uwzględnić podatek VAT. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia. Przy wyliczaniu wartości cen należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny, stosując ogólnie przyjęte zasady zaokrągleń. 6.Wykonawca winien przed przystąpieniem do złożenia postąpienia obliczyć cenę oferty tak, aby następnie możliwe było dopasowanie cen jednostkowych do kwoty wylicytowanej oferty (brutto). 7. Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, składając odrębne wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zobowiązani są wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 8. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 9. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w języku polskim – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Ogłoszenia. 10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane z tłumaczeniem na język polski. 11. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji oraz oświadczeniu (o których mowa w pkt III.3 i III.7) – według wzorów określonych w załącznikach nr 3, 4 i 5 do ogłoszenia mają być podpisane przez osobę /osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona, w szczególności na podstawie odpisu z właściwego rejestru do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub odpowiednio innego dokumentu np. umowy spółki cywilnej do oferty dołączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny określa do jakich czynności upoważniona jest osoba. 11. Oświadczenia wymienione w pkt III.3) i pkt III.7) ogłoszenia mają być przedstawione w formie oryginału. 12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego („konsorcjum”, spółka cywilna): a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy, b) „Konsorcjum” składa jeden wniosek o dopuszczenie do udziału, przy czym wymagane dokumenty wskazane w pkt III 3) i pkt III.7) składa każdy z członków konsorcjum. 13. Załącznikami do ogłoszenia, udostępnionymi na stronie Zamawiającego są: a) opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1, b) zdjęcia poglądowe - załącznik nr 2, c) wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji - załącznik nr 3, d) oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 4, e) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 5, f) wzór umowy - załącznik nr 6. 14. Treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)zawarto w sekcji IV.6) pkt IV.6.6) ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła