Licytacja L-270-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-270-2010 - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej - część el

I. Dane zamawiającego

Nazwa: TS, Gmina Rakoniewice
Adres pocztowy: Osiedle Drzymały 25
Miejscowość: Rakoniewice, Kod pocztowy: 62-067
Tel.: 61-4441002, Faks: 61-4441139
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

286460

Termin otwarcia licytacji:

2010-09-30 08:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej - część el
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 2755P odcinek Jabłonna - Wioska o długości ok. 2810 m wraz z oświetleniem - część elektryczna, w tym 1. Oświetlenie ścieżki rowerowej 2. Prace uzupełniające - Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.23.00.00-8
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
Okres w dniach: 90

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w terminie składania wniosków tj. 20.09.2010 r. godz. 10.00. 2.Ustala się wadium w wysokości 3000,00 PLN Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, formie: a)pieniądzu, wpłacone przelewem na rachunek bankowy, numer konta Zamawiającego Nadobrzańskim Banku Spółdzielczym w Rakoniewicach na rachunek nr 20908100060000154420000015, z dopiskiem na blankiecie przelewu jakiego postępowania dotyczy, b)bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowej-kredytowe, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275)

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
za spełniających ten warunek Zamawiający uzna Wykonawców, którzy: wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną tożsamą robotę elektryczną, o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto każda, przy czym robota ta została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
za spełniających ten warunek Zamawiający uzna Wykonawców dysponujących co najmniej jedną osobą przewidzianą do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży elektrycznej) wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (aktualny wpis)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
za spełniających ten warunek Zamawiający uzna Wykonawców posiadających ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 100.000,00 zł

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych tzn. w przypadku spadku temperatury poniżej -5 ºC przez minimum 3 dni i o ten okres dopuszcza się przedłużenie terminu wykonania umowy

Termin związania ofertą

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.rakoniewice.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1.Rejestracja w systemie i identyfikacja wykonawców. Rejestracja jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w licytacji - Wykonawca obowiązany jest dokonać rejestracji na platformie licytacyjnej zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych http://licytacje.uzp.gov.pl , a wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji (zgodnie ze wzorem wniosku na stronie www.rakoniewice.pl w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej ( w menu zamówienia publiczne -ogłoszenie o zamówieniu) winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim LOGINIE. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazanie go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Brak loginu bądź brak poprawnego loginu będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacje w zakładce Samouczek. 2.Wymagania techniczne urządzeń informatycznych. Wymagania systemu: komputer klasy PC (lub równoważnej) z systemem operacyjnym Windows lub Linux z dostępem do Internetu, spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Mozilla Firefox w wersji 2.0 i 3.0 Internet Explorer w wersji 6.0 i 7.0 System nie dokonuje odświeżenia automatycznie, dlatego w celu zapewnienia aktualności listy postąpień, niezbędne jest samodzielne odświeżanie ekranu przy użyciu przycisku przeglądarki internetowej.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 2.W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od jej otwarcia do jej zamknięcia. 3.Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4.W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach- grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5.Cena oferty brutto stanowi łączny koszt wykonania wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie jest ryczałtowe i obejmuje wszystkie koszty, jakie Zamawiający poniesie w związku z realizacją robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia. 6.Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 7. Kwota minimalnego postąpienia (minimalna różnica między kolejnymi ofertami) wynosi nie mniej niż 2000,00. zł brutto. 8.W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. 9.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

Minimalna wysokość postąpienia

2000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-09-20 11:31:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Miejski Gminy Rakoniewice, Osiedle Drzymały 25, w sekretariacie, pok. 22

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-09-30 08:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-09-30 09:14:30

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto przedstawionej w ofercie

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy zawarte są w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Zadanie jest współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. Wszystkie wskazania z nazwy materiałów występujące w dokumentacji projektowej, należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wskazaniom tym towarzyszą wyrazy lub równoważne. Wszelkiego rodzaju zawiadomienia, informacje itp. Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną . 2.Forma faksu i elektroniczna na żądanie każdej ze stron wymaga niezwłocznie potwierdzenia otrzymania dokumentu. 3.Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający i Wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacyjnej, wiadomości przekazane wykonawcom będą widoczne w zakładce moje wiadomości. 4.Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Tomasz Szczygieł - nr telefonu 61- 4441002 nr faksu 61-4441139 e-mail: tszczygiel@rakoniewice.pl 5.Wniosek o dopuszczenie udziału w licytacji, a także wszystkie składane oświadczenia i dokumenty muszą być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru i wymaganiami ustawowymi. Jeżeli osoba/osoby podpisujące wniosek oraz oświadczenia i dokumenty działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do wniosku o udział w licytacji w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 6.Podpisy na wniosku, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone imienną pieczątką. 7.Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. ZAŁĄCZNIKI 1.Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy. 2.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 3. Doświadczenie zawodowe. 4. Projekt umowy. 5. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokumentacja projektowa. Szczegółowa specyfikacja wykonania i odbioru robót

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła