Licytacja L-270-2016

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-270-2016 - oprogramowanie szyfrujące

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 02-676
Tel.: 0224587709, Faks: 0224587700
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

337301-2016

Termin otwarcia licytacji:

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 12:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
oprogramowanie szyfrujące
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
ZAMÓWIENIE UDZIELANE W CZĘŚCIACH 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego nieograniczonych czasowo licencji na oprogramowanie: Część III - Oprogramowanie szyfrujące dla komputerów przenośnych w wersji niezarządzanej – 80 licencji. 2. Oprogramowanie dostarczone w ramach niniejszego zamówienia musi być przeznaczone do użytkowania przez podmiot będący administracją rządową centralną. Warunki licencji muszą umożliwiać przenoszenie pomiędzy komputerami w przypadku wycofania danego komputera z użytku. 3. Zamawiający w chwili obecnej jako Wersję standardową pakietu biurowego wykorzystuje oprogramowanie Office Standard 2016 Government OPEN, natomiast jako Wersję rozszerzoną pakietu biurowego wykorzystuje Office Professional Plus 2016 Government OPEN. Do nabywania oprogramowania biurowego Microsoft upoważnia Zamawiającego umowa numer 91224176ZZG1507. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia kompatybilności (bezpieczeństwa, stabilności, wydajności) dostarczonego oprogramowania z obecnie użytkowanym przez Zamawiającego, w szczególności z serwerem Microsoft Exchange oraz zagwarantowania, iż licencje nabyte w ramach niniejszego zamówienia pozwalają na legalne używanie posiadanych przez Zamawiającego licencji oprogramowania Microsoft. Jeżeli ze względu na zaoferowane przez wykonawcę oprogramowanie zaistnieje konieczność poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych nakładów (w szczególności na zmianę konfiguracji usług sieciowych, zwiększenie dotychczasowej czasochłonności przygotowania stanowisk komputerowych, szkolenie pracowników zamawiającego) niezbędnych do sprawnego funkcjonowania stacji roboczych w infrastrukturze teleinformatycznej Zamawiającego, wszelkie koszty z tym związane poniesie wykonawca. W takim przypadku szkolenie pracowników, o którym mowa powyżej zostanie przeprowadzone przez wykonawcę dla 2 pracowników Zamawiającego w terminie ustalonym z Zamawiającym, lecz nie później niż wciągu 5 dni od zawarcia umowy. CZĘŚĆ III - Oprogramowanie szyfrujące dla komputerów przenośnych w wersji niezarządzanej. Oprogramowanie szyfrujące musi umożliwiać szyfrowanie dysków twardych w wersji niezarządzanej według wymogów funkcjonalnych określonych poniżej jako koniecznych do zapewnienia bezpieczeństwa komputerów przenośnych z systemem operacyjnym Windows 7 oraz Windows 10, użytkowanych przez Zamawiającego. Oprogramowanie szyfrujące musi zapewnić: • szyfrowanie dysków twardych algorytmem minimum AES256 w wersji niezarządzanej; • pełne szyfrowanie dysków twardych uniemożliwiające odczytanie danych w przypadku utraty komputera przenośnego; • weryfikację użytkowników preboot, • zagwarantowanie indywidualizacji ekranu preboot poprzez możliwość zmiany koloru, wstawienie własnego obrazu oraz zmianę tekstu w języku polskim; • możliwość definiowania reguł złożoności i długości hasła; • szyfrowanie przenośnych nośników danych (pamięci USB , płyty CD/DVD) zabezpieczonych hasłem oraz wspierać układ TPM 1.2.; • szyfrowanie danych na różnych partycjach różnymi kluczami szyfrującymi oraz umożliwiać zalogowanie się w fazie preboot przy użyciu nośnika USB zawierającego klucze szyfrujące. Oprogramowanie szyfrujące musi być dostarczone z licencją bezterminową oraz 12-miesięcznym wsparciem technicznym obejmującym aktualizację oprogramowania do najnowszej wersji.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 48.00.00.00-8
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
7 dni

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Inne niewymienione dokumenty

• Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust. 11. Wykonawca, który nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej składa ww. oświadczenie wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji. Wykonawca, który przynależy do grupy kapitałowej składa ww. oświadczenie w ciągu 3 dni od opublikowania na stronie internetowej zamawiającego http://uzp.bip.gov.pl/ informacji o wykonawcach, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji. • Zamawiający nie określił szczegółowych warunków udziału w postępowaniu wobec powyższego nie żąda złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału postępowaniu. • Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia. • Wzory oświadczeń zostały przygotowane przez Zamawiającego i udostępnione na stronie http://uzp.bip.gov.pl/

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://uzp.bip.gov.pl/

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wymagania formalne: 1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl. 2. Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie. 3. W przypadku podania przez wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nieprzekazania go zamawiającemu wraz z wnioskiem, wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Brak loginu lub brak poprawnego loginu będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału w licytacji. Wymagania techniczne: 1. Komputer klasy PC wyposażony w system operacyjny Windows lub Linux, z dostępem do sieci Internet 2. przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowsza Microsoft Edge w wersji 38 lub nowsza albo Mozilla Firefox w wersji 20.0 lub nowsza.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

W toku licytacji postąpienie wykonawcy obejmuje cenę brutto za jedną licencję.

Minimalna wysokość postąpienia

10.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2016-11-15 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

siedziba Zamawiajacego: ul Postępu 17A, 02-676 Warszawa, Kancelaria - pok. 504. Godziny pracy Kancelarii: od poniedziałku do piątku, godz. 8:15-16:15

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 12:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa w dniu otwarcia, o godzinie 13:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Przedmiotem umowy jest dostawa nieograniczonych czasowo licencji na oprogramowanie (w zależności od części, na którą złożono ofertę): 1.1. Część I – pakiet biurowy w wersji standardowej – 87 licencji; 1.2. Część II - pakiet biurowy w wersji rozszerzonej – 3 licencje; 1.3. Część III - Oprogramowanie szyfrujące dla komputerów przenośnych w wersji niezarządzanej – 80 licencji. 2. Szczegółowy opis funkcjonalności i wymogów technicznych oprogramowania został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia. 3. Wykonawca oświadcza, że posiada niczym nieograniczone prawa do odsprzedaży licencji na dostarczone oprogramowanie. 4. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że udzielając licencji na dostarczone oprogramowanie nie narusza żadnych praw osób trzecich oraz, że nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń do tych praw. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę przed roszczeniami osób trzecich oraz do pokrycia wszelkich kosztów i strat z tym związanych, jak również związanych z naruszeniem przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2016.666 j.t. ze zm.). 5. W przypadku wystąpienia roszczeń osób trzecich Wykonawca podejmie na swój koszt działania prawne związane z roszczeniami osób trzecich o zaprzestanie naruszania praw autorskich lub praw własności przemysłowej dotyczących towarów, będącego wynikiem wprowadzenia towarów do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod następującymi warunkami: a) Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o roszczeniu osoby trzeciej, b) Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcy wszelkie informacje i dokumenty związane z roszczeniem, c) Zamawiający powstrzyma się od uczestniczenia w sporze i udzieli Wykonawcy wyłącznego pełnomocnictwa do prowadzenia negocjacji z osobą zgłaszającą roszczenie, d) Zamawiający udzieli pełnomocnictwa procesowego adwokatom lub radcom prawnym wskazanym przez Wykonawcę i podejmie inne czynności procesowe zaproponowane przez Wykonawcę, e) Zamawiający bez porozumienia z Wykonawcą nie uzna roszczenia osoby trzeciej w całości lub w części. 6. W przypadku stwierdzenia przez sąd naruszenia przez Zamawiającego praw osób trzecich będącego wynikiem nieuprawnionego wprowadzenia oprogramowania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Wykonawcę, na żądanie Zamawiającego Wykonawca zwolni Zamawiającego z wszelkich związanych z tym roszczeń, a w szczególności zrefunduje Zamawiającemu wszelkie zapłacone przez niego z tego tytułu odszkodowania, kary umowne, grzywny i inne podobne płatności, w tym poniesione opłaty i koszty sądowe, na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. 7. Dostawa licencji nastąpi do siedziby Zamawiającego w terminie 7 dni licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy. 8. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy w terminie 3 dni licząc od dnia dostawy i potwierdzi należyte wykonanie przedmiotu umowy protokołem odbioru. Podczas odbioru Zamawiający zweryfikuje, czy dostarczone oprogramowanie spełnia wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności, czy jest kompatybilne z istniejącą infrastrukturą Zamawiającego oraz umożliwia użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 9. Protokół odbioru zostanie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron. 10. Przed podpisaniem protokołu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu stosowne dokumenty licencyjne. 11. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji czy oprogramowanie i powiązane z nim elementy, takie jak certyfikaty/etykiety producenta oprogramowania dołączone do oprogramowania są oryginalne i licencjonowane zgodnie z prawem. W powyższym celu Zamawiający może zwrócić się do przedstawicieli producenta danego oprogramowania z prośbą o weryfikację czy oferowane oprogramowanie i materiały do niego dołączone są oryginalne. W przypadku identyfikacji nielicencjonowanego lub podrobionego oprogramowania lub jego elementów, w tym podrobionych lub przerobionych certyfikatów/etykiet producenta, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od daty dostawy. Ponadto, powyższe informacje zostaną przekazane właściwym organom w celu wszczęcia stosownych postępowań. 12. Całkowite wynagrodzenie brutto (z uwzględnieniem podatku od towarów i usług) Wykonawcy za realizację niniejszej umowy wynosi: …….zł brutto (słownie:…………). 13. Podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokół odbioru przedmiotu umowy, będzie podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 14. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 12 nastąpi przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 15. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 16. Wykonawca oświadcza, że oprogramowania objęte licencjami posiadają standardową gwarancję producenta. Dokumenty gwarancji Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy. 17. W przypadku niezgodnego z niniejszą umową lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy określonego w pkt 1, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 10 % kwoty określonej w pkt 12, chyba że przyczyny niezgodnego z niniejszą umową lub nienależytego wykonania przez wykonawcę przedmiotu umowy leżą wyłącznie po stronie Zamawiającego. 18. W przypadku opóźnienia przez Wykonawcę terminu określonego w pkt 7, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% kwoty określonej w pkt 12 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 19. W przypadku opóźnienia przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w pkt 7, przekraczającego 5 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 10 % kwoty określonej w pkt 12. 20. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. 21. W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% kwoty określonej w pkt 12. 22. W przypadku nieuzasadnionej zwłoki w odbiorze przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 1% kwoty całkowitego wynagrodzenia określonego w pkt 12 za każdy dzień zwłoki. 23. Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie obowiązują niezależnie od siebie, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku odstąpienia od umowy, możliwe jest naliczenie wyłącznie kary przewidzianej na wypadek odstąpienia od umowy. 24. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego ustalone powyżej kary umowne na zasadach ogólnych. 25. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i wymaga uzasadnienia. 26. Prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w niniejszej umowie. 27. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 28. W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie w szczególności przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 29. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 30. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła