Licytacja L-270-2018

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-270-2018 - Budowę punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary I etap budowa punktu bibliotecznego.

Dane zamawiającego


Nazwa: Gmina Miłkowice, Gmina Miłkowice
Adres pocztowy: Wojska Polskiego71 m. 71
Miejscowość: Miłkowice, Kod pocztowy: 59-222
Tel.: 76-8197021, Faks: 76-8871-213
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

579780-N-2018

Termin otwarcia licytacji:

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 9:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Budowę punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary I etap budowa punktu bibliotecznego.

Roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest budowa punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary: I etap – budowa punktu bibliotecznego. Główny zakres robót obejmuje budowę punktu bibliotecznego o pow. zabudowy 196,70m2 wraz z elementami zagospodarowania terenu. Budynek zaprojektowano jako obiekt wolnostojący, niepodpiwniczony, parterowy z dachem kopertowym w układzie symetrycznym, krytym dachówką ceramiczną. W budynku należy wykonać instalację wodociągową, kanalizacji sanitarnej, p. poż, c.o. oraz instalację elektryczną i teletechniczną. Dla obiektu należy wykonać przyłącze wody, kanalizacji, instalację c.o. na zewnątrz, kanalizację deszczową, uziemienie i odgromówkę oraz wewnętrzną instalację zasilającą. W zakresie robót przewidziano także przebudowę istniejącej kotłowni przy budynku szkolnym, z której przewidziano zasilanie w energię cieplną budynku biblioteki. Przebudowa kotłowni obejmuje branże budowlaną, sanitarną i elektryczną. Przed budynkiem biblioteki i kotłowni przewidziano teren utwardzony z kostki betonowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące załączniki do ogłoszenia o zamówieniu. Uwaga: Wykonawca będzie zobowiązany wypełniać obowiązki i ponosić koszty towarzyszące robotom budowlanym, które wynikają z decyzji, warunków, uzgodnień, umów i innych dokumentów będących częścią dokumentacji projektowej.

bip.ug-milkowice.dolnyslask.pl

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


1) Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do licytacji elektronicznej, musi zarejestrować się w systemie dostępnym na podanej wyżej stronie internetowej, przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Wraz z ww. wnioskiem wykonawca winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). Uwaga: nie należy przesyłać swojego hasła zamawiającemu, nie należy też udostępniać hasła osobom nieuprawnionym. 2) Wykonawca zobowiązuje się do podania właściwego loginu (login należy podać dokładnie stosując te same znaki, w tym duże i małe litery, jeśli takie zarejestrowano przy rejestracji). 3) Od wykonawców chcących wziąć udział w przedmiotowej licytacji nie jest wymagany podpis elektroniczny. Korzystanie z Platformy licytacji elektronicznych UZP jest bezpłatne. 4) Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie Platformy licytacji elektronicznych w zakładce Samouczek. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 1) Komputer klasy PC (lub równoważny) z systemem operacyjnym Windows/Linux podłączony do sieci Internet. 2) Zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej, albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej.

https://licytacje.uzp.gov.pl/

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Krok postąpienia (minimalna różnica między kolejnymi ofertami) wynosi 1.000 zł brutto. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 516.560,00zł brutto.( słownie: pięćset szesnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych). W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. Otwarcie licytacji nastąpi 5 dni po terminie przekazania zaproszeń o godzinie 9:00. Zamawiający zamyka licytację, gdy nie zostanie złożona żadna oferta lub gdy w ciągu 5 minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta. Ocena złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej zostanie przeprowadzona po upływie wyznaczonego terminu składania wniosków. Zamawiający przypisze wykonawców dopuszczonych do udziału w licytacji, korzystając z loginów przekazanych wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Jednocześnie Zamawiający prześle (elektronicznie na adres e-mail podany we wniosku) zaproszenie do udziału w licytacji wskazując termin otwarcia licytacji (data i godzina), z zastrzeżeniem że zgodnie z art. 76 ust. 4 ustawy Pzp, termin ten nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przekazania zaproszeń. Licytacja elektroniczna w przedmiotowym postępowaniu jest licytacją jednoetapową. W czasie trwania licytacji wykonawca ma prawo do złożenia więcej niż jednej oferty (postąpienia). Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. Cena podana w toku licytacji w ofercie (postąpieniu) za wykonanie przedmiotu zamówienia: 1) jest rzeczywistą ceną oferty brutto, podaną w złotych polskich (PLN) zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku z dokładnością do jednego grosza. 2) zawiera wszystkie opłaty oraz podatki według obowiązującego prawa podatkowego, 3) uwzględniająca wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją zamówienia. Licytacja elektroniczna zakończy się, gdy nie zostanie złożona żadna oferta lub gdy w ciągu 5 minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta. Po zamknięciu licytacji Zamawiający poda na stronie internetowej Zamawiającego, pod ogłoszeniem o licytacji, nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy, którego wybrano, tj. który zaoferował najniższą cenę. Zakończenie licytacji elektronicznej stanowi o formalnym wyborze oferty najkorzystniejszej.

1000

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-07-19 10:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 9:00.

Czas od ostatniego postąpienia

Upływa 5 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


nie dotyczy

-

- Za spełnienie warunku uważane będzie przedłożenie dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 150.000,00 złotych (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

-

Warunek ten zostanie spełniony gdy wykonawca: - wykaże wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , z podaniem: rodzaju robót budowlanych, wartości, daty, miejsca wykonania , podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest wykazać wykonanie: min. 1 zadania, które polegało na budowie obiektu kubaturowego w technologii tradycyjnej murowanej o wartości min. 400.000,00 brutto. - wykaże dysponowanie: • min. 1 osobą na stanowisku Kierownika budowy posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. • min. 1 osobą na stanowisku Kierownika robót sanitarnych posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Przy czym uprawnienia kierownika robót sanitarnych ww. specjalności mogą być ograniczone do zakresu niezbędnego do zrealizowania przedmiotu zamówienia w branży sanitarnej. • min. 1 osobą na stanowisku Kierownika robót elektrycznych posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Przy czym uprawnienia kierownika robót elektrycznych ww. specjalności mogą być ograniczone do zakresu niezbędnego do zrealizowania przedmiotu zamówienia w branży elektrycznej.

Tak

-

Tak

  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp): Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.

dokument potwierdzający,że wykonawca jest ubezpieczony od działalności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej informacji. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 5.

W przypadku poleganiu na innych podmiotach w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda: dokumentów, które określają w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do niniejszej informacji.

IX. Termin związania ofertą


30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert.

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


data zakończenia: 30.04.2019r

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Szczegółowe informacje zawiera projekt umowy.

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, w zakresie: 1.1. Zmiany terminu realizacji robót budowlanych i/ lub przedmiotu umowy w przypadku: a) zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia; b) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają; c) gdy organy i instytucje uzgadniające nie wydały uzgodnień, decyzji itp. w ustawowym terminie, a w przypadku zarządzających mediami w terminie 2 miesięcy; d) gdy zachodzi potrzeba uzyskania dodatkowych uzgodnień, opinii, badań, pozwoleń (np. decyzji zmieniającej pozwolenie na budowę); e) w przypadku konieczności usunięcia istotnych błędów lub wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji projektowej, bez dokonania których nie jest możliwe prowadzenie robót przez Wykonawcę; f) gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: • występowanie przez kolejno dziesięć dni roboczych obfitych opadów śniegu lub zalegającego śniegu lub temperatur poniżej – 5 (minus pięć) stopni Celsjusza, • występowanie opadów deszczu przez dziesięć kolejnych dni roboczych, • zaistnienie przeszkód trwających nie krócej niż dziesięć dni roboczych spowodowanych siłą wyższą, w szczególności: wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, powódź, trzęsienie ziemi, pożar; g) gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonanie robót przez kolejno dziesięć dni roboczych zgodnie z normami techniczno –budowlanymi lub wskazaniami projektanta w dokumentacji projektowej lub technologią przewidzianą przez producenta; h) natrafienia przez Wykonawcę na urządzenia podziemne lub obiekty uprzednio niezinwentaryzowane uniemożliwiające wykonanie robót w okresie powyżej 10 dni roboczych, co wykaże Wykonawca; i) wystąpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków: geologicznych lub archeologicznych; j) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac powyżej 10 dni roboczych, np.: brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren robót spowodowany awariami, remontami, przebudową dróg dojazdowych oraz protestami mieszkańców z blokadą dróg. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 2.1 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu kosztów bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania umowy. Zmian osobowych: a) zmiany osób realizujących zamówienie  pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu; b) zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych; c) zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy. Jeśli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; d) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście; e) powierzenie części zamówienia Podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca nie zakładał wykonania zamówienia przy pomocy Podwykonawcy(ców) w trakcie składania ofert. Pozostałych zmian: a) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia); b) w przypadku ustawowej zmiany wysokości podatku VAT, dopuszcza się możliwość sporządzenia  aneksu  do  umowy  uwzględniającego zmianę wartości umowy z tego tytułu; c) w przypadku ustawowej zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości umowy z tego tytułu; d) w przypadku ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości umowy z tego tytułu; e) zmiany sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia nie wynikającej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; f) zmiany ilości płatności częściowych jeśli Zamawiający uzna zasadność takiej zmiany na podstawie uzasadnienia Wykonawcy; g) wprowadzenia robót dodatkowych, zamiennych lub wystąpienia robót zaniechanych; h) podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji wystąpienia robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym; i) obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, wyłącznie w sytuacji wystąpienia robót zaniechanych. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; j) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji; k) zmiany nazwy zadania; l) dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienia ani na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 3. W oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy Pzp zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 3.1. Zmiany zostały przewidziane w ust. 2 niniejszego paragrafu. 3.2. Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotna niezgodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców. Zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp. Łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

XIII. Informacje dodatkowe


Pozostałe postanowienia umowy zawiera projekt umowy.

Informacje o wadium


Tak

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami ogłoszenia o zamówieniu żąda wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 złotych. Wadium należy wnieść w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W niniejszym postępowaniu oznacza to, że wadium należy wnieść przed terminem otwarcia licytacji elektronicznej.


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła