Licytacja L-271-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-271-2009 - Zakup i dostawa 10 sztuk skanerów

Dane zamawiającego

Rafał Ginszt, Agencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12
00-400, Warszawa

Numer ogłoszenia w BZP:

216853-2009

Termin otwarcia licytacji:

2009-12-07 12:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oraz świadczenie usługi serwisowej wraz z rozszerzoną gwarancją 10 sztuk skanerów, zwanych dalej sprzętem zgodnie ze specyfikacją techniczną zamieszczoną w załączniku Nr 1 do Istotnych postanowień umowy (załącznik nr 4 do Opisu Przedmiotu Zamówienia), stanowiącym integralną jej część, w zakres, której wchodzą okresowe przeglądy, konserwacje, naprawy, dostarczenie urządzenia zastępczego na czas usterki, dostarczanie materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych..

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. 2. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, obowiązany jest zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej powinien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie, poprzez wpisanie takiej informacji na formularzu wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu (login należy podać dokładnie stosując te same znaki w tym duże i małe litery jeżeli takie zastosowano przy rejestracji) bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z Wnioskiem, Wykonawca jest zobowiązany do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Nie dostarczenie loginu w sposób i w terminie określonym powyżej będzie traktowane jako odstąpienie Wykonawcy od dalszego postępowania. 4. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa. 5. Nie jest wymagany podpis elektroniczny..

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. W trakcie licytacji Wykonawca podaje cenę brutto (z VAT) za wykonanie całego zamówienia. W toku licytacji elektronicznej Zamawiający na bieżąco przekazuje wszystkim wykonawcom informacje o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji, także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 2. Cena wywoławcza: 390 400,00 PLN brutto (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta złotych). Minimalny krok postąpienia: 500,00 PLN brutto (słownie: pięćset złotych). 3. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. W związku z wykonaniem umowy zawartej w wyniku przedmiotowego zamówienia publicznego rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich i nie będą prowadzone w walutach obcych..

IV. Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-11-30 10:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki: a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, b) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz złoży prawidłowo dokumenty wymienione w rozdziale VII. 2. Złożenie przez wykonawców w ofercie dokumentów i oświadczeń, wymienionych w rozdziale VII będzie stanowiło podstawę do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający sprawdzi z treści tych dokumentów i oświadczeń, czy wykonawca spełnia wszystkie w/w warunki udziału w postępowaniu wg formuły spełnia - nie spełnia. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, który nie spełnia wymaganych warunków oraz jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania są nieprawdziwe..

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej następujące dokumenty i oświadczenia: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2), b) odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt b) składa dokument lub dokumenty zgodne z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87 poz. 605 ze zm.). 3. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, o ile nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest: a) pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, b) dokumenty określone w pkt 1 ppkt a) do ppkt b) niniejszego rozdziału muszą być złożone i podpisane przez każdego wykonawcę..

VIII. Termin związania ofertą

Wykonawca, którego oferta była w chwili zamykania licytacji najkorzystniejsza cenowo, pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w momencie zamknięcia licytacji..

IX. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia: 21 dni licząc od daty podpisania umowy..

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

brak.

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.arr.gov.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

są dostępne na stronie www.arr.gov.pl jako załacznik do Opisu przedmiotu zamówienia

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Informacje o wadium:

W postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych).

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-11-30 10:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 10 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-11-30 14:56:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła