Licytacja L-271-2017

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-271-2017 - Termomodernizacja KP V Ruda Śl- post. 2

Dane zamawiającego


Nazwa: ZZP, KWP Katowice
Adres pocztowy: Lompy19
Miejscowość: Katowice, Kod pocztowy: 40-038
Tel.: 32 2002050, Faks: 32 2002060
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

561565-N-2017

Termin otwarcia licytacji:

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Termomodernizacja KP V Ruda Śl- post. 2

Roboty budowlane

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. "Termomodernizacja budynku V Komisariatu Policji w Rudzie Śląskiej, ul. Solidarności 2 oraz zwiększenie efektywności energetycznej instalacji grzewczej - postępowanie nr 2". 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 2.1. Przedmiar robót – załącznik nr 6 do ogłoszenia 2.2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 7 do ogłoszenia 2.3. Projekt budowlano – wykonawczy – załącznik nr 8 do ogłoszenia 2.4. Zasady oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – załącznik nr 10 do ogłoszenia 3. Wykonawca jest zobligowany do wykonania i usadowienia na swój koszt tablicy informacyjnej o dofinansowaniu zamówienia oraz tablicy pamiątkowej po wykonaniu zamówienia. Tablice mają być wykonane zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ. Wartości potrzebne do przedstawienia na tablicach zostaną przekazane Wykonawcy po zawarciu umowy. 4. Zamawiający wymaga aby gwarancja na wykonane roboty budowlane wynosiła 60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego oraz Zamawiający wymaga aby udzielona gwarancja na zamontowany sprzęt była wystawiona na okres równy gwarancji producenta, który ma wynosić minimum 24 miesiące, licząc od daty odbioru obiektu przez Zamawiającego. 5. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na „czynnym obiekcie”, dlatego realizacja zadania musi być przeprowadzona etapami. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania technologii (systemu) materiałów równoważnych. Wykazanie równoważności technologii, systemów materiałów (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp) spoczywa na Wykonawcy. W przypadku zaoferowania technologii (systemu) materiałów równoważnych Wykonawca musi wraz z formularzem ofertowym i kosztorysem przedstawić oferowaną technologię (system), materiały, z określeniem typu zastosowanych technologii (systemu) materiałów oraz dołączyć materiały dokumentujące parametry techniczne i analizę porównawczą, z których jednoznacznie wynikało będzie, że są one w pełni równoważne do technologii (systemu) materiałów wskazanych w dokumentacji. Zaproponowane systemy i materiały równoważne powinny posiadać wymagane prawem świadectwa, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oraz spełniać wymagania określone w dokumentacji, zatwierdzonymi przez Projektanta, który zrealizował dokumentację projektową. 7. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć, podania nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do ogłoszenia). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się we wzorze umowy (załącznik nr 2 do ogłoszenia). 8. Na podstawie art. 29 ust. 3a. zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem przedmiotu zamówienia, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych. 9. W związku z powyższym Wykonawca w odniesieniu do swoich pracowników musi przed podpisaniem umowy z Zamawiającym przedstawić Zamawiającemu oświadczenie /wykonawcy lub podwykonawcy/ o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności związane z realizacja przedmiotu zamówienia wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczy tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 10. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w punkcie 9 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników wykonujących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę. 11. Zamawiającemu w każdym momencie realizacji umowy przysługuje prawo do skontrolowania spełniania wymagań przez wykonawcę w zakresie określonym ust. 8 i 9. Kontrola dopuszcza zarówno wymóg złożenia przez Wykonawcę stosownego oświadczenia jak również przedłożenia dokumentów w postaci kopii zawartych umów o pracę oraz kopii dokumentów potwierdzających zgłoszenia pracownika do ZUS. Sankcje z tytułu naruszenia tych wymogów określone są we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia. UWAGA!!! Kopia dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, kopia umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: imię, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. UWAGA!!! W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl

Projekt realizowany w oparciu o umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


1. Wymagania formalne: 1.1. Licytacja prowadzona będzie na platformie Urzędu Zamówień Publicznych znajdującej się na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl 1.2. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl 1.3. Wykonawca powinien dokonać rejestracji przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. Przy rejestracji na platformie Wykonawca otrzyma login identyfikator użytkownika. 1.4.Od Wykonawców chcących wziąć udział w przedmiotowej licytacji nie jest wymagany podpis elektroniczny. 1.5. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji przekazać informację o swoim loginie. Login winien być przekazany Zamawiającemu w oryginalnej pisowni tzn. z zachowaniem pisowni dużych i małych liter, numerów, spacji itp. Uwaga: Nie należy przesyłać swojego hasła Zamawiającemu, nie należy też udostępniać hasła osobom nieuprawnionym. 1.6. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. 2. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych, umożliwiających sprawne korzystanie z niniejszego systemu: 2.1. Komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa. 2.2. Zamawiający informuje wg danych Urzędu Zamówień Publicznych, platforma została przetestowana w zakresie współpracy z przeglądarkami Mozilla Firefox 2.0 i 3.0 oraz Internet Explorer w wersji 6.0 oraz 7.0; w związku z powyższym Urząd Zamówień Publicznych zaleca użytkownikom korzystanie z ww. przeglądarek internetowych. 2.3. Zarówno Zamawiający jak i Urząd Zamówień Publicznych nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez Wykonawców z oprogramowania innego niż zalecane.

licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1. Licytacja elektroniczna na przedmiot zamówienia będzie licytacją jednoetapową. 2. Po zalogowaniu się na platformie, Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. 3. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej. 4. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 5. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 6. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 7. Cenę oferty brutto stanowi łączny koszt wykonania zamówienia obejmujący całość robót zgodnie z dokumentacją techniczną oraz wszystkie inne koszty z tym związane. Przed przystąpieniem do złożenia postąpienia Wykonawca winien obliczyć cenę oferty tak, aby cena z kosztorysu ofertowego dawała maksymalnie wylicytowaną wartość brutto. 8. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 9. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za całość zamówienia wartość robót wg kosztorysu inwestorskiego w wysokość 322.602,30 PLN 10. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 2000,00 PLN (kwota, o którą można pomniejszyć kolejną składaną ofertę, liczona od oferty najkorzystniejszej). System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. 11. Sposób podawania ceny oferty kwota określana jest w złotych oraz w groszach (jeżeli występują grosze, wpisujemy je po kropce, np.: 180000.00 obowiązuje dokładność do dwóch miejsc po kropce) Uwaga: Wykonawca nie może cofnąć raz złożonej oferty (prosimy o uważne wpisywanie oferowanych kwot i sprawdzanie ich przed naciśnięciem przycisku złóż postąpienie). 12. W celu zapewnienia aktualności listy postąpień niezbędne będzie samodzielne odświeżanie ekranu przy użyciu przycisku przeglądarki internetowej system nie dokonuje odświeżania automatycznie. 13. W toku licytacji system platformy licytacyjnej UZP na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 14. Po zamknięciu licytacji na ekranie przedstawiającym ogłoszenie o zamówieniu zostanie ujawniony Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę. 15. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 16. W przypadku podania w trakcie licytacji ceny, dla której nie da się sporządzić kosztorysu ofertowego Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego przygotowania kosztorysu ofertowego i przeliczenia ceny, przy czym wartość ceny ofertowej wpisanej w formularzu ofertowym wyliczonej na podstawie kosztorysu ofertowego nie może przekroczyć ceny wylicytowanej w trakcie licytacji elektronicznej. 17. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza nie dostarczy wypełnionego formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 9 do ogłoszenia i kosztorysu ofertowego w kalkulacji szczegółowej, będzie to traktowane jako odmowa podpisania umowy przez Wykonawcę i uznane, że zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie.

2000

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2017-08-09 10:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

Czas od ostatniego postąpienia

Upływa 10 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


W zakresie zdolności technicznej i zawodowej w szczególności w zakresie posiadanego doświadczenia oraz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) wykonał jedną robotę budowlaną w ramach której wykonane zostały: termomodernizacja budynku metodą lekko-mokrą oraz wykonanie lub wymiana instalacji c.o. na łączną kwotę co najmniej 200 000,00 zł netto lub dwie roboty budowlane w tym jedną robotę budowlaną polegającą na termomodernizacji budynku metodą lekko-mokrą na kwotę co najmniej 150 000,00 zł netto i jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu lub wymianie instalacji c.o. na kwotę co najmniej 50 000,00 zł netto. Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w przypadku legitymowania się doświadczeniem w zakresie budowy budynku jedynie w przypadku wykazania, że w zakres budowy budynku wchodziły: termomodernizacja budynku metodą lekko-mokrą na kwotę co najmniej 150 000,00 zł netto i wykonanie instalacji c.o. na kwotę co najmniej 50 000,00 zł netto. Na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający żąda: (1) na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy pzp – dołączenia do oferty oświadczenia o spełnieniu tego warunku – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 i 5 do ogłoszenia; b) dysponuje osobami zdolnymi pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wymagane przepisami prawa budowlanego z doświadczeniem 2 lat dla: (1) kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno – budowlanej; (2) kierownika robót w specjalności instalacji sanitarnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych; (3) kierownika robót w specjalności instalacji elektrycznych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, które skierowane zostaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego. Na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający żąda: na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – dołączenia do oferty oświadczenia o spełnieniu tego warunku – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 i 4 do ogłoszenia. Informacje dodatkowe: Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zgodnie z art. 22a ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający oceni czy udostępniane przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz będzie badał czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 – 23 i ust. 5 pkt. 1. Zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów jeśli podmioty te realizują roboty budowlane lub usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń w formie spełnia, nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ust. 1 i/lub ust. 5 pkt. 1, ustawy Pzp.

-

-

-

-

Nie

-

Tak

  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp): Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

A. Dokumenty, które należy załączyć do wniosku o dopuszczenie do licytacji elektronicznej (załącznik nr 1 do ogłoszenia): 1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w sekcji III.1.1. punkt a) ogłoszenia. 2. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia oraz doświadczenie wskazane w sekcji III.1.1. punkt b) ogłoszenia. 3. Oświadczenia Wykonawcy - załączniki nr 4 i 5 do ogłoszenia. 4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów - zobowiązanie podmiotu trzeciego wg wzoru załącznika nr 11 do ogłoszenia Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w lit. A.4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w lit. A.4 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w lit. A4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w lit. A.3 i A.4. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w lit. A.3 i A.4 dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy. B. Dokumenty, które winien złożyć zwycięzca licytacji elektronicznej: 1. Formularz ofertowy - załącznik nr 9 do ogłoszenia 2. Kosztorys ofertowy w kalkulacji szczegółowej C. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszej sekcji, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. D. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszej sekcji, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. E. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z podmiotów występujących w konsorcjum musi przedłożyć w ofercie dokumenty określone w lit. A.3 i A.4 niniejszej sekcji. Dokumenty i oświadczenia wymienione w lit. A.1 i A.2 mogą przedstawić łącznie.

IX. Termin związania ofertą


30 dni

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


90 dni

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone we wzorze umowy - załącznik nr 2 do ogłoszenia.

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


Warunki umowy zostały określone w załączniku nr 2 do ogłoszenia.

XIII. Informacje dodatkowe


-

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła