Licytacja L-271-2018

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-271-2018 - Budowa świetlicy wiejskiej wraz z elektryczną wewnętrzną instalacją zasilającą, instalacją kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe oraz przyłączem wodociągowym w miejscowości Konradówka

Dane zamawiającego


Nazwa: Gmina Chojnów, Gmina Chojnów
Adres pocztowy: ul.Fabryczna1
Miejscowość: Chojnów, Kod pocztowy: 59-225
Tel.: 768188502, Faks: -
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

579709-N-2018

Termin otwarcia licytacji:

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 9:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Budowa świetlicy wiejskiej wraz z elektryczną wewnętrzną instalacją zasilającą, instalacją kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe oraz przyłączem wodociągowym w miejscowości Konradówka

Roboty budowlane

2.1. Zakres przedmiotu niniejszego zamówienia obejmuje budowę świetlicy wiejskiej w m. Konradówka, gmina Chojnów. DANE OGÓLNE Parametry techniczne budynku - powierzchnia zabudowy PZ=328,48 m2 - powierzchnia użytkowa Pu=282,12 m2 - kubatura netto K=1015,87 m3 - kubatura brutto K=2311,17 m3 - wysokość budynku H=8,70 m i 10,10 m DANE SZCZEGÓŁOWE BUDYNKU Zaprojektowano świetlicę wiejską wraz z elementami zagospodarowania terenu. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o wymiarach 16,14m x 23,14m z dachem dwuspa-dowym o spadku połaci 35°. Od strony południowo - zachodniej zaprojektowano główne wej-ście do budynku do pomieszczenia komunikacji. Z komunikacji dostępna jest sala główna, toalety, pomieszczenie porządkowe, sala terapeutyczna. Ponadto w komunikacji znajduje się miejsce na wieszaki na odzież wierzchnią. Od strony wschodniej zaprojektowano wejście do części socjalnej, prowadzi ono do komunikacji z której dostępna jest część socjalna, wc, skład. Z pomieszczenia socjalnego dostępna jest zmywalnia. Pomieszczenie socjalne i zmywalnie połączone są funkcjonalnie z salą główną. Trzecie wejście jest bezpośrednio na salę główną (z tarasu). Rozwiązania materiałowe – wykończenie wewnętrzne budynku Ściany wewnętrzne - ściany działowe z bloczka silikatowego gr. 12cm na klejowej zaprawie cienkowarstwowej. Strop - ocieplony podwieszany na wieszakach stalowych do drewnianych belek stropowych, na krzyżowym ruszcie stalowym gr. 8cm, okładzina z płyt GKF i GKFI REI30. Wentylacja - grawitacyjna, a w pomieszczeniach sanitarnych wspomagana mechanicznie. Projektuje się wentylację za pomocą systemowych kominków wentylacyjnych. Izolacje termiczne: ściany fundamentowe zewnętrzne – styropian EPS 100 gr. 20cm ściany zewnętrzne - styropian EPS 70 fasada gr. 20cm posadzka na gruncie – styropian twardy EPS 200 gr. 2x5cm strop – wełna mineralna gr. 25cm Izolacje przeciwwilgociowe: pionowa ścian fundamentowych – dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa do wykonywania powłok przeciwwilgociowych poziomych i pionowych, nie wchodząca w reakcję z styropia-nem, oraz folia kubełkowa pozioma ław fundamentowych – folia fundamentowa wodoszczel-na do izolacji poziomej fundamentów posadzki na gruncie – folia izolacyjna budowlana PCV na zakład pomieszczenia mokre - folia w płynie Tynki - cementowo - wapienne III kat. + gładź gipsowa na ścianach malowanych. W pomieszczeniu nr 0.1, 0.2 i 0.11 od posadzki do wysokości 1,5m tynk mozaikowy żywicz-ny. Okładziny ścienne - w toaletach, zmywalni płytki ceramiczne do wysokości ościeżnicy (2,10m), w pomieszczeniu socjalnym i porządkowym na wysokość 1,5m na ścianach techno-logicznych. Malowanie - w pomieszczeniu socjalnym, składzie i pomieszczeniu porządkowym na wyso-kość 1,5m lamperia malowana emalią akrylową ogólnego stosowania do tynków wewnętrz-nych (lamperii), pozostałe ściany malowane 2x farbą lateksową matową w kolorze ustalonym z Zamawiającym, sufity malowane 2 x farbą lateksową matową w kolorze białym. Posadzki - w sali głównej 1 panele podłogowe i płytki gresowe, w pozostałych pomieszcze-niach płytki gresowe z cokołem wysokości 10 cm na zaprawie klejowej. Stolarka okienna i drzwiowa - okna PCV w systemie rozwierano – uchylnym z możliwością rozszczelnienia, wyposażone w systemowe nawiewniki higrosterowalne montowane w kon-strukcji ramy okiennej. Profil okien sześciokomorowy z pakietem trzyszybowym, współczyn-nik przenikania dla całego okna Umax 1,1 W/m2K. Drzwi zewnętrzne stalowe profilowe cie-płe z doświetlem. Drzwi wewnętrzne stalowe profilowe z doświetlem, oraz płycinowe. Instalacje sanitarne. Instalacje elektryczne. Rozwiązania materiałowe – wykończenie zewnętrzne budynku Ściany zewnętrzne: ściany fundamentowe (ściany do wysokości wierzchu płyty betonowej) z bloczka betonowego M-6 gr. 24cm na zaprawie cementowej ściany powyżej płyty betonowej murowane z bloczka silikatowego gr. 24cm na klejowej za-prawie cienkowarstwowej. Tynki - cienkowarstwowe silikonowe (systemowe) barwione w masie na siatce. Cokół wyso-kości 30cm – dekoracyjny tynk cienkowarstwowy kamyczkowy żywiczny do stosowania na zewnątrz. Odwodnienie dachu za pomocą rynien i rur spustowych rynny O120, rury spustowe O100 zewnętrzne z blachy tytan-cynk. Parapety zewnętrzne – z blachy tytan – cynk. Obróbki blacharskie – systemowe z blachy stalowej powlekanej grubości 0,6 mm w kolorze pokrycia dachu. Dach – pokrycie dachu blachodachówką z powłoką poliestrową standardową, matową o grubości 0,6 mm. 2.2 Przedmiot zamówienia ma być zrealizowany zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych opracowaną przez firmę PND S.C. Sławomir Fossa, Monika Fossa ul. Podwale 11, 59-500 Złotoryja 2.3.Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: - zorganizowanie na swój koszt placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż., - zapewnienie na własny koszt kierownika budowy, - zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne na koszt Wykonawcy, - oznakowanie i zabezpieczenie dróg publicznych w zakresie wynikającym z uzgodnień z zarządcami tych dróg, - zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz kompletowanie dokumentacji (w tym także dokumentacji fotograficznej) obejmującej zakres robót objętych zamówieniem, - wykonanie operatu powykonawczego projektu wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą ( 4 egz. ), - naprawę zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót, - uporządkowanie i przywrócenie terenu budowy po zakończeniu robót do stanu pierwotnego i przekazanie go Zamawiającemu wraz z oświadczeniami dot. nie wniesienia uwag, podpisanymi przez właścicieli działek najpóźniej do dnia odbioru końcowego. 2.4. Rozpoczęcie robót nastąpi do 7 dni od daty podpisania umowy. 2.5. Zamawiający nie przewiduje wypłaty odszkodowań właścicielom posesji za szkody zawinione przez Wykonawcę, powstałe podczas budowy. Na Wykonawcy ciąży obowiązek dokonywania uzgodnień z właścicielami posesji oraz zarządcami dróg, dotyczących wejścia z robotami, minimalizacji szkód oraz ponoszenia kosztów z tym związanych. 2.6. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania placu budowy do czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do: - ochrony mienia i zabezpieczenia ppoż., - nadzoru nad bhp, - ustalania i utrzymania porządku, - odpowiedniej organizacji placu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia, - dostarczania atestów zastosowanych materiałów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego zamówienia, - ubezpieczenia robót, obiektów budowli od zdarzeń losowych, - ubezpieczenia budowli w zakresie odpowiedzialności cywilnej. 2.7. Uwagi: 2.7.1. Podstawą do wyceny przedmiotowego zadania jest projekt budowlany i STWiOR, przedmiar robót należy traktować jako pomocniczy, w celu sporządzenia kosztorysu ofertowego i wyliczenia ceny ofertowej. Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji zakresu przedmiotu zamówienia w terenie i uwzględnienia wszystkich możliwych dodatkowych kosztów w ofercie. 2.7.2. Kosztorys powinien być sporządzony zgodnie z załączonym przedmiarem robót. Wykonawca przed podpisaniem umowy o wykonaniem zamówienia przedłoży Zamawiającemu kosztorys sporządzony metodą uproszczoną (z zachowaniem kolejności pozycji kosztorysowych), łącznie ze składnikami cenotwórczymi w terminie 7 dni roboczych od zakończenia licytacji. 2.8. W zakresie zamówienia wchodzą wszystkie prace nieujęte w dokumentacji projektowej, a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, jak np. zorganizowanie placu budowy, tyczenie obiektu, wykonanie dokumentacji powykonawczej, uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień związanych z realizacją zadania i przekazania jego do użytkowania, wykonanie niezbędnych prób, badań, sprawdzeń, opinii uzgodnień, itp. 2.9. Rozwiązania równoważne 2.9.1. W przypadku wskazania w projekcie budowlanym lub przedmiarze robót znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne – co najmniej takie same (nie gorsze) od parametrów podanych w dokumentacji technicznej. 2.9.2. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 2.9.3. Wykonawca, który powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 2.10. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące następujące czynności: - roboty ziemne - roboty ogólnobudowlane - roboty elektryczne - roboty instalacyjne

www.bip.gmina-chojnow.pl

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do licytacji elektronicznej, musi zarejestrować się w systemie dostępnym na podanej wyżej stronie internetowej, przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. We wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca powinien wpisać swój login (identyfikator) w miejscu do tego przeznaczonym. 10.2.2. Wykonawca zobowiązuje się do podania właściwego loginu (login należy podać dokładnie stosując te same znaki, w tym duże i małe litery, jeśli takie zarejestrowano przy rejestracji). 10.2.3. Od wykonawców chcących wziąć udział w przedmiotowej licytacji nie jest wymagany podpis elektroniczny. Korzystanie z Platformy licytacji elektronicznych UZP jest bezpłatne. UWAGA ! Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie Platformy licytacji elektronicznych w zakładce Samouczek. 10.3. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 10.3.1. Komputer klasy PC (lub równoważny) z systemem operacyjnym Windows/Linux podłączony do sieci Internet. 10.3.2. Zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej, albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej.

https://licytacje.uzp.gov.pl/

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 10.5.Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Krok postąpienia (minimalna różnica między kolejnymi ofertami) wynosi 3 000,00 zł brutto. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 1 110 000,00 zł brutto (słownie:. Jeden milion sto dziesięć tysięcy złotych 00/100). W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 10.6. Otwarcie licytacji nastąpi 5 dni po terminie przekazania zaproszeń o godzinie 9:00. 10.7. Zamawiający zamyka licytację, gdy nie zostanie złożona żadna oferta lub gdy w ciągu 5 minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta. 10.8. Ocena złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej zostanie przeprowadzona po upływie wyznaczonego terminu składania wniosków. 10.9 Zamawiający przypisze wykonawców dopuszczonych do udziału w licytacji, korzystając z loginów przekazanych przez Wykonawców wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 10.10 Jednocześnie Zamawiający prześle (elektronicznie na adres e-mail podany we wniosku) zaproszenie do udziału w licytacji wskazując termin otwarcia licytacji (data i godzina), z zastrzeżeniem że zgodnie z art. 76 ust. 4 ustawy Pzp, termin ten nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przekazania zaproszeń. 10.11 Licytacja elektroniczna w powyższym postępowaniu jest licytacją jednoetapową. 10.12 W czasie trwania licytacji wykonawca ma prawo do złożenia więcej niż jednej oferty (postąpienia). Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 10.13 Cena podana w toku licytacji w ofercie (postąpieniu) za wykonanie przedmiotu zamówienia: a) jest rzeczywistą ceną oferty brutto, podaną w złotych polskich (PLN) zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku z dokładnością do jednego grosza. b) zawiera wszystkie opłaty oraz podatki według obowiązującego prawa podatkowego, c) uwzględniająca wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją zamówienia. 10.14. Licytacja elektroniczna zakończy się, gdy nie zostanie złożona żadna oferta lub gdy w ciągu 5 minut od złożenia oferty przez jednego w Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta. 10.15. Po zamknięciu licytacji Zamawiający poda na stronie internetowej Zamawiającego, pod ogłoszeniem o licytacji, nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy, którego wybrano, tj. który zaoferował najniższą cenę. 10.16. Zakończenie licytacji elektronicznej stanowi o formalnym wyborze oferty najkorzystniejszej.

3000

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-07-06 10:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 9:00.

Czas od ostatniego postąpienia

Upływa 5 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


Nie dotyczy

-

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500 000,00 zł

-

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 zadanie o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł w zakresie podobnym jak w niniejszym przedmiocie zamówienia. b) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi: - osoba na stanowisku Kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi jak w przedmiocie zamówienia wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniejszych obowiązujących przepisów - co najmniej 3 letni staż pracy w kierowaniu robotami budowlanymi (liczone od chwili uzyskania uprawnień budowlanych).

Tak

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3)

- Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2), - Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wzór stanowi załącznik nr 4 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 5. - Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

-

- Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy) - załącznik nr 6, - Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (załącznik nr 1)

IX. Termin związania ofertą


30 dni

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


31.10.2019

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 3 %. Uregulowania zawarto we wzorze umowy (załącznik do Instrukcji dla Wykonawców)

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


Wzór umowy - załącznik do Instrukcji dla Wykonawców § 15 umowy 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie w postaci aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w każdym przypadku, w którym zmiana jest konieczna dla należytego lub bardziej efektywnego wykonania niniejszej Umowy lub obejmuje rozwiązania, które zwiększają funkcjonalność przedmiotu Umowy albo wpływają na większą racjonalność i efektywność w dysponowaniu środkami publicznymi, o ile zmian tych nie można było przewidzieć przed zawarciem Umowy, mimo zachowania należytej staranności ze strony Zamawiającego. 3. Niezależnie od treści ust. 2 dopuszcza się dokonanie zmian w Umowie w przypadku: 1) Wystąpienia nadzwyczajnej zmiany stosunków lub okoliczności, gdy spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, a której to zmiany stosunków lub okoliczność Strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu umowy, mimo zachowania należytej staranności. 2) Wystąpienia konieczności zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy z powodu: a) działania siły wyższej, b) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających w sposób obiektywny wykonywanie robót zgodnie z założeniami projektowymi oraz normami techniczno-budowlanymi, w szczególności występowanie przez kolejnych 5 dni roboczych obfitych opadów deszczu lub śniegu lub zalegającego śniegu lub temperatur poniżej 5 stopni Celsjusza poniżej zera, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru, c) wstrzymania robót przez właściwe organy nadzoru z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, d) dokonania przez autora projektu, w trybie nadzoru autorskiego, zmian w projekcie budowlanym, na podstawie, którego Wykonawca realizuje roboty budowlane w zakresie uniemożliwiającym zachowanie terminu realizacji Umowy, e) konieczności uzyskania dodatkowych decyzji lub uzgodnień, nie dających się przewidzieć przy zawieraniu Umowy, f) konieczności wykonania nieprzewidzianych robót dodatkowych lub prac zamiennych, 3) Wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy w trakcie trwania umowy albo zmiany zakresu robót wykonywanych przez Podwykonawcę. 4) Stwierdzenia wad w wykonaniu Przedmiotu umowy, które nie nadają się do usunięcia, ale umożliwiają użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem i Zamawiający skorzystał z możliwości obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy. 4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 15 ust. 3 pkt 2 umowy, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu kosztów spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania umowy.

XIII. Informacje dodatkowe


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Chojnów  inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Chojnów jest Pan Jakub Rezmer – zastępca głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Gminie Chojnów; e-mail: kuba@eduodo.pl lub abi@eduodo.pl  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, nr SOGCH/ZP/14/2018, prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z elektryczną wewnętrzną instalacją zasilającą, instalacją kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe oraz przyłączem wodociągowym w miejscowości Konradówka”  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Informacje o wadium


Tak

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami ogłoszenia o zamówieniu żąda wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 złotych (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wnieść w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W niniejszym postępowaniu oznacza to, że wadium należy wnieść przed terminem otwarcia licytacji elektronicznej. 12.2. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: BS Chojnów nr 64 8644 0000 0000 1384 2000 0030 z dopiskiem: "Wadium do licytacji elektronicznej na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z elektryczną wewnętrzną instalacją zasilającą, instalacją kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe oraz przyłączem wodociągowym w miejscowości Konradówka”, nr SOGCH/ZP/14/2018. 12.3. Zamawiający nie przyjmuje gotówki w kasie Urzędu. 12.4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego przed terminem otwarcia licytacji.


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła