Licytacja L-278-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-278-2009 - Dostawa mebli biurowych dla POIiŚ

Dane zamawiającego

CSIOZ, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Dubois 5a
00-184, Warszawa

Numer ogłoszenia w BZP:

410644-2009

Termin otwarcia licytacji:

2009-12-14 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Przedmiot oraz wielkość zamówienia określone w Załączniku nr 1 do wzoru umowy

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są zobowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie do prowadzenia licytacji elektronicznych, zwanej dalej platformą, zamieszczonej na stronie http//licytacje.uzp.gov.pl, o ile nie są jeszcze zarejestrowani (nie jest wymagany podpis elektroniczny). Powyższej rejestracji wykonawca powinien dokonać przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z ww. wnioskiem przesłać zamawiającemu informację o swoim loginie. Login Wykonawca otrzyma po zarejestrowaniu się na ww. platformie. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu, bądź nieprzekazanie go zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie. Przed rozpoczęciem korzystania z platformy zaleca się zapoznanie z Samouczkiem oraz wersją demonstracyjną znajdującą się na ww. platformie. Pomoc techniczną w zakresie funkcjonowania systemu (zgłaszanie ewentualnych błędów) można uzyskać pod numerem telefonu (022) 632 28 84. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych, umożliwiających sprawne korzystanie z niniejszego systemu: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Mozilla Firefox 2.0 lub wyższa. Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej i zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu. Zaproszenie zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

a) po zalogowaniu się Wykonawcy uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert; b) Zamawiający ustalił cenę wywoławczą na kwotę 25 000,00 zł brutto; c) Zamawiający określił minimalną wysokość postąpienia na 200.00 zł brutto. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. d) od momentu otwarcia licytacji do jej zamknięcia Wykonawcy składają kolejne, korzystniejsze postąpienia w postaci elektronicznej, które podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. System umożliwia składanie wyłącznie ofert o cenie niższej niż oferta wiodąca w danym momencie; e) oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. Wykonawca nie może cofnąć raz złożonej oferty! Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za informacje wprowadzone do systemu i konsekwencje z tego wynikające. Z dniem 15 października 2009 r. do systemu licytacji elektronicznych UZP została wprowadzona zmiana polegająca na żądaniu potwierdzenia składanej oferty w sytuacji, gdy stanowi ona mniej niż 50% ceny oferty najkorzystniejszej. Wprowadzenie ww. zmiany powoduje, iż w przypadku składania oferty stanowiącej mniej niż 50% ceny oferty najkorzystniejszej, momentem złożenia postąpienia będzie naciśnięcie przycisku potwierdzającego chęć złożenia oferty o wskazanej wartości; f) w trakcie licytacji elektronicznej system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, oraz cenach złożonych przez nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców; g) w toku licytacji Wykonawcy proponują cenę oferty brutto wyrażoną w złotych. Zaproponowana cena obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w tym koszty dostawy i montażu mebli wraz z przemieszczeniem do wskazanych pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego oraz należny podatek VAT. Zamawiający nie zapewnia zwolnienia Wykonawcy z żadnych podatków, opłat, ani nie będzie zwracał żadnych kar należnych z jakiegokolwiek tytułu, cen transportu, czynności, usług, świadczeń, opłat, ceł, podatków itp., których nie przewidziano w ogłoszeniu. Ryzyko konieczności wykonania wszelkich prac towarzyszących, mogących pojawić się w trakcie realizacji zamówienia, ryzyko związane ze zmianami kursów walut, ceł itp., obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić je w ofercie; h) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy wypełni formularz cenowy poprzez wpisanie do niego cen jednostkowych, wartości oferowanego asortymentu i wartości całego przedmiotu umowy (brutto). Wypełniony i podpisany formularz cenowy stanowić będzie załącznik do umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wartość przedmiotu umowy wykazana w formularzu musi być tożsama z ceną najkorzystniejszej oferty tego Wykonawcy. Zaproponowana przez niego cena będzie stała w czasie objętym umową. Zapłata nastąpi zgodnie z warunkami umowy - Załącznik nr 4 do ogłoszenia

IV. Minimalna wysokość postąpienia

200.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-12-07 12:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.). Zamawiający dopuszcza do udziału w licytacji elektronicznej i zaprasza do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. Zaproszenie zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o niżej wymienione dokumenty, według formuły spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż wymienione powyżej warunki udziału postępowania wykonawca spełnił w dniu upływającym na składanie wniosków

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków; b) wypełniony i podpisany Wniosek o dopuszczenie do licytacji elektronicznej - na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia; c) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 pkt 1 - 3 ustawy - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do ogłoszenia; d) oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do ogłoszenia; Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udział w licytacji: Zamawiający dopuszcza możliwość składania wspólnego wniosku przez dwóch lub więcej wykonawców w rozumieniu art. 23 ustawy Pzp pod warunkiem, że taki wniosek spełniać będzie następujące wymagania: 1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego; 2) Oryginał pełnomocnictwa musi być załączony do wniosku i zawierać w szczególności wskazanie: a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby; c) ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. Stosowne odpisy z rejestru lub ewidencji muszą zostać dołączone do wniosku; 3) Wniosek oraz oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców pełnomocnik, wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną z zaznaczeniem pełnomocnika; 4) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełnieniu wymogów art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, podpisują w swoim imieniu wszyscy Wykonawcy (w tym pełnomocnik składający wniosek). Każdy Wykonawca składa niniejsze oświadczenie na odrębnym formularzu; 5) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej muszą być załączone do wniosku dla wszystkich Wykonawców składających wniosek, a w przypadku załączenia ich kserokopii, muszą być opisane za zgodność z oryginałem i podpisane przez pełnomocnika; 6) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem

VIII. Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IX. Termin wykonania zamówienia

Zakończenie: 23.12.2009 r.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

niewymagane

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.csioz.gov.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

Wzór umowy wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (Załącznik nr 4 do ogłoszenia)

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z budżetu państwa. W związku ze zmianą siedziby, Zamawiający podaje aktualny adres: 00-184 Warszawa, ul. Dubois 5a

Informacje o wadium:

niewymagane

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-12-07 12:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-12-14 10:20:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-12-07 16:01:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła