Licytacja L-278-2011

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-278-2011 - Sprzątanie pływalni i mycie okien w OPO w Wałcz

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Eliza Szypryt, Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu
Adres pocztowy: Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99
Miejscowość: Wałcz, Kod pocztowy: 78-600
Tel.: 067 258-44-61 w, Faks:
Rodzaj zamawiającego: instytucja gospodarki budżetowej

Numer ogłoszenia w BZP:

359860-2011

Termin otwarcia licytacji:

2011-11-21 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sprzątanie pływalni i mycie okien w OPO w Wałcz
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Utrzymanie czystości w obiekcie krytej pływalni, okresowe mycie okien w obiektach sportowych i pensjonatach: 1.1. Całodzienne utrzymanie czystości w obiekcie krytej pływalni wraz z okresowym myciem okien. 1.2. Utrzymanie w czystości i dezynfekcja łóżka solarium. 1.3. Utrzymanie w czystości, wymiana wody i dezynfekcja wanny Jakuzzi. 1.4. Okresowe mycie okien - Pływalnia 1.5. Okresowe mycie okien - łącznik do hotelu LIDER 1.6. Okresowe mycie okien w obiektach sportowych - hala sportowa Sydney 1.7. Okresowe mycie okien w pensjonacie Lider 1.8. Okresowe mycie okien w pensjonacie Sydney 1.9. Okresowe zabezpieczenie posadzek Lider Szczegółowy opis zadań: I. Całodzienne utrzymanie czystości w obiekcie krytej pływalni. 1. Całodzienne, ciągłe utrzymanie czystości w całym obiekcie. Sprzątaniu podlegają: schody wejściowe, szatnie, sauny, sanitariaty i natryski, pomieszczenia gabinetów lekarskich i odnowy biologicznej, hala basenowa - powierzchnia wokół niecek basenowych, łącznik do hotelu Lider. 2. Utrzymanie w czystości i dezynfekcja łóżka solarium. Polega na: Codziennym myciu łóżka solarium oraz dezynfekcji powierzchni wewnętrznych łóżka każdorazowo po skorzystaniu przez klienta. Dezynfekcja musi być przeprowadzana preparatami medycznymi do dezynfekcji powierzchni, np. INCIDIN SUN, INCIDIN FOAM 3. Utrzymanie w czystości, wymiana wody i dezynfekcja wanny Jakuzzi. Polega na: codziennym myciu powierzchni zewnetrznych wanny Jakuzzi, wymianie wody w wannie Jakuzzi (w terminach wskazanych przez Zamawiającego), myciu i dezynfekcji powierzchni wewnętrznych wanny podczas wymiany wody, myciu i dezynfekcji filtrów wanny podczas wymiany wody. 4. Okresowe mycie okien - Pływalnia - Okna zespolone, częśc okien otwierana, wysokość tafli od 2,8m do 6,0m. Częstotliwość mycia: 1 raz na 3 miesiące. 5. Okresowe mycie okien - łącznik do hotelu LIDER. Okna łącznika, wysokość tafli 3,0 m. Okna usytuowane na wysokości ok. 4,0 m (strona zewnętrzna okien). Częstotliwość mycia: 1 raz w miesiącu. II. Okresowe mycie okien w obiektach sportowych - hala sportowa. Myciu podlegają okna dwóch hal sportowych: 1. Hala A: okna zespolone, nie otwierane, wysokość tafli 4,5 m. Okna usytuowane na wysokości od 2,5 m. 2. Hala B: okna zespolone, nie otwierane, wysokość tafli 2,0 m. Okna usytuowane na wysokości od 4,0 m. Częstotliwość mycia: 1 raz na 3 miesiące. III. Okresowe mycie okien w pensjonacie Sydney. Myciu podlegają okna doświetlenia korytarzy. Okna zespolone, nie otwierane, wysokość tafli 6,0 m. Okna usytuowane na wysokości od 3,0 m (strona zewnętrzna okien). Częstotliwość mycia: 1 raz w miesiącu. IV. Okresowe mycie okien w pensjonacie Lider. 1. Okna fasady głównej: szyby zespolone, nie otwierane, wysokość tafli 3,0 m, wysokość fasady 10,5 m. Częstotliwość mycia: 1 raz w miesiącu (mycie wewnątrz i na zewnątrz). 2. Klatki schodowe oraz doświetlenie korytarzy. Okna zespolone, nie otwierane, wys. tafli 3,0 m , wys. ściany 6,0 m. Okna doświetlenia hallu (taras) usytuowane na wysokości ok. 4,0 m. Częstotliwość mycia: 1 raz w miesiącu (mycie wewnątrz i na zewnątrz). 3. Kawiarenka internetowa. Okna zespolone, nie otwierane, wysokość tafli 3,0 m. Częstotliwość mycia: 1 raz w miesiącu (mycie na zewnątrz). 4. Biuro Działu Usług. Okna zespolone, nie otwierane, wysokość tafli 3,0 m. Częstotliwość mycia: 1 raz w miesiącu (mycie na zewnątrz). 5. Kawiarnia przy salach konferencyjnych. Okna zespolone, nie otwierane, wysokość tafli 3,0 m. Częstotliwość mycia: 1 raz w miesiącu (mycie wewnątrz i na zewnątrz). 6. Zadaszenie wejścia do pralni (dach szklany na konstrukcji stalowej). Ogólna powierzchnia: 25,00 m2. Częstotliwość mycia: 1 raz w miesiącu (mycie obustronne). V. Okresowe zabezpieczenie posadzek- Lider. Okresowe, co najmniej 1 raz w miesiącu, zabezpieczenie posadzek powłokami ochronnymi typu polimer lub podobne (lub częściej w zależności od potrzeb, stopnia zabrudzenia czy wytarcia powłoki). UWAGA: załączniki - Szczegółowy wykaz pomieszczeń wraz z typem powierzchni, Ilość pojemników na papier toaletowy,ręczniki papierowe jednorazowe oraz mydło w płynie, Metraż okien na poszczególnych obiektach, Metraż powierzchni posadzek i ścian - dostępne na stronie zamawiającego www.walcz.cos.pl w zakładce zamówienia publiczne - przetargi aktualne
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 90.91.10.00-6
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
30 miesięcy - od dnia 01.01.2012r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
nie wymaga się wniesienia wadium

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o warunek uzna się za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą i udokumentują (referencje, opinie lub listy polecające), że w okresie ostatnich 3 lat od wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres, wykonanie minimum dwóch usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200.000 zł każda

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o warunek uzna się za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na minimalną sumę ubezpieczenia obejmującą 100.000,00 zł (słownie: stotysięcy złotych)

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

oświadczenie o spełnianiu warunków niezbędnych przy ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy P.z.p. (jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie takie powinno być złożone, jako jedno i podpisane przez wszystkich partnerów lub ich pełnomocnika)

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.walcz.cos.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawca ma prawo złożyć tyko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Złożenie większej ilości wniosków spowoduje odrzucenie wszystkich wniosków złożonych przez danego Wykonawcę. Wniosek oraz wszelkie dokumenty wymagane muszą zostać sporządzone w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem, czytelnym pismem. Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są zobowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie do prowadzenia licytacji elektronicznych, zwanej dalej platformą, zamieszczonej na stronie http//licytacje.uzp.gov.pl, o ile nie są jeszcze zarejestrowani (nie jest wymagany podpis elektroniczny). Powyższej rejestracji wykonawca powinien dokonać przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z ww. wnioskiem przesłać zamawiającemu informację o swoim loginie. Login Wykonawca otrzyma po zarejestrowaniu się na ww. platformie. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu, bądź nieprzekazanie go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie. Przed rozpoczęciem korzystania z platformy zaleca się zapoznanie z Samouczkiem oraz wersją demonstracyjną znajdującą się na ww. platformie. Pomoc techniczną w zakresie funkcjonowania systemu (zgłaszanie ewentualnych błędów) można uzyskać pod numerem telefonu (22) 632 28 84. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych, umożliwiających sprawne korzystanie z niniejszego systemu: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Mozilla Firefox 2.0 lub wyższa. Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej i zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu. Zaproszenie zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

a) po zalogowaniu się Wykonawcy uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert; b) Zamawiający ustalił cenę wywoławczą na kwotę 495.936, zł brutto; c) Zamawiający określił minimalną wysokość postąpienia na 600.00 zł brutto. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji; d) od momentu otwarcia licytacji do jej zamknięcia Wykonawcy składają kolejne, korzystniejsze postąpienia w postaci elektronicznej, które podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. System umożliwia składanie wyłącznie ofert o cenie niższej niż oferta wiodąca w danym momencie; e) oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. Wykonawca nie może cofnąć raz złożonej oferty! Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za informacje wprowadzone do systemu i konsekwencje z tego wynikające. Z dniem 15 października 2009 r. do systemu licytacji elektronicznych UZP została wprowadzona zmiana polegająca na żądaniu potwierdzenia składanej oferty w sytuacji, gdy stanowi ona mniej niż 50% ceny oferty najkorzystniejszej. Wprowadzenie ww. zmiany powoduje, iż w przypadku składania oferty stanowiącej mniej niż 50% ceny oferty najkorzystniejszej, momentem złożenia postąpienia będzie naciśnięcie przycisku potwierdzającego chęć złożenia oferty o wskazanej wartości; f) w trakcie licytacji elektronicznej system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, oraz cenach złożonych przez nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców; g) w toku licytacji Wykonawcy proponują cenę oferty brutto wyrażoną w złotych. Zaproponowana cena obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w tym należny podatek VAT. Zamawiający nie zapewnia zwolnienia Wykonawcy z żadnych podatków, opłat, ani nie będzie zwracał żadnych kar należnych z jakiegokolwiek tytułu, czynności, usług, świadczeń, opłat, ceł, podatków itp., których nie przewidziano w ogłoszeniu. Ryzyko konieczności wykonania wszelkich prac towarzyszących, mogących pojawić się w trakcie realizacji zamówienia, ryzyko związane ze zmianami kursów walut, ceł itp., obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić je w ofercie.

Minimalna wysokość postąpienia

600.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-11-14 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

sekretariat: Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99, 78-600 Wałcz

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2011-11-21 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2011-11-21 12:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 5 % ceny ofertowej

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

wzór umowy został zamieszczony na stronie zamawiającego www.walcz.cos.pl

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła