Licytacja L-278-2016

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-278-2016 - Dostawa pakietów oprogramowania dla UMT

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Przemysław Warzecha, Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa
Adres pocztowy: Mickiewicza 2
Miejscowość: Tarnów, Kod pocztowy: 33-100
Tel.: 146882816, Faks: 146882551
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

341160-2016

Termin otwarcia licytacji:

2016-12-01 11:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa pakietów oprogramowania dla UMT
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Dostawa dla Urzędu Miasta Tarnowa pakietów oprogramowania biurowego wraz z licencją niewyłączną na czas nieoznaczony dla 54 użytkowników. Oferowane pakiety biurowe musza spełniać minimalnie poniższe wymagania: a) Oprogramowanie będzie wykorzystywane dla potrzeb Urzędu Miasta Tarnowa, b) Wersja językowa: Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, c) Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców, d) W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy), e) Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim, f) Wymaga się dostarczenia oprogramowania na nośniku danych lub poprzez udostępnienie możliwości pobrania oprogramowania ze strony producenta na podstawie dostarczonej licencji g) Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: i. edytor tekstu, ii. arkusz kalkulacyjny, iii. narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, iv. narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych, v. narzędzie zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami), vi. narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR. h) Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca edytora tekstu: i. edycja i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty, ii. wstawianie oraz formatowanie tabel, iii. wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych, iv. wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne), v. automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków, vi. automatyczne tworzenie spisów treści, vii. formatowanie nagłówków i stopek stron, viii. sprawdzanie pisowni w języku polskim, ix. śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników, x. nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, xi. określenie układu strony (pionowa/pozioma), xii. wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną, xiii. zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. i) Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca arkusza kalkulacyjnego: i. tworzenie raportów tabelarycznych, ii. tworzenie wykresów liniowych (wraz z linią trendu), słupkowych, kołowych, iii. tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu, iv. tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice), v. obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych, vi. tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych, vii. wyszukiwanie i zmianę danych, viii. wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego, ix. nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, x. nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, xi. formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskich formatem, xii. zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, xiii. zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem, oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. j) Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca narzędzia do przygotowania i prowadzenia prezentacji: i. przygotowanie prezentacji multimedialnych, które będą prezentowane przy użyciu projektora multimedialnego, ii. drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek, iii. zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu, iv. nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji, v. opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera, vi. umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo, vii. umieszczanie tabeli i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, viii. odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym, ix. możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów, x. prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera. Przy odbiorze przedmiotu zamówienia Zamawiający dokona sprawdzenia ilościowego oraz będzie dokładnie sprawdzał prawidłowości działania i zgodności dostarczanych przez Wykonawcę pakietów oprogramowania biurowego z parametrami i funkcjonalnościami opisami w pkt II. 4) ogłoszenia o zamówieniu. Jakiekolwiek stwierdzona przez Zamawiającego niezgodności w tym zakresie pomiędzy zamawianymi, a dostarczonymi przez Wykonawcę oprogramowaniem biurowym jest podstawą odmowy przyjęcia przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 48.70.00.00-5
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
7 dni od daty podpisania umowy

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Wykonawcy zaproszeni do udziału w licytacji zobowiązani będą zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości 800 zł w terminie wskazanym w zaproszeniu do wzięcia udziału w licytacji elektronicznej. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy pzp, z zastrzeżeniem art. 45 ust. 7 ustawy pzp. 2) Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto: 76 1030 1250 0000 0000 88 0000 99, z zaznaczeniem na dowodzie wpłaty: „Wadium – Dostawa dla Urzędu Miasta Tarnowa pakietów oprogramowania biurowego wraz z licencją dla 54 użytkowników”. Wadium musi wpłynąć na konto Zamawiającego nie później niż w dniu i w godzinie wskazanej w zaproszeniu do wzięcia udziału w licytacji elektronicznej. 3) W razie wyboru formy wniesienia wadium innej niż pieniądz oryginał dokumentu należy złożyć w Urzędzie Miasta Tarnowa, ul. Nowa 4, pokój 113, do dnia i godziny wskazanej w zaproszeniu do wzięcia udziału w licytacji elektronicznej. 4) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 5) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 pkt 1 i pkt 3 ustawy pzp. 6) Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie, nie zostanie dopuszczony do licytacji.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp, Zamawiający stosując art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, wymaga złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji, oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 5 do ogłoszenia. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu. 2. W związku z faktem, iż Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga jedynie oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu.

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://bip.malopolska.pl/umtarnow

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są zobowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie do prowadzenia licytacji elektronicznych, zwanej dalej platformą, oraz do przesłania swojego LOGIN-u Zamawiającemu, wypełniając informację we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia. 3. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie. Przed rozpoczęciem korzystania z platformy zaleca się zapoznanie się z Samouczkiem, oraz z wersją demonstracyjną platformy, zamieszczonymi na stronie internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna. Pomoc techniczną w zakresie funkcjonowania systemu (zgłaszanie ew. błędów) można uzyskać pod numerem telefonu (22) 852 60 80. 4. Udział w licytacji elektronicznej wymaga dysponowania komputerem PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarką internetową Internet Explorer 6.0 lub wyższą lub Firefox 2.0 lub wyższą. 5. Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej i zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu, określając w zaproszeniu termin związania ofertą wykonawcy (30 dni), który zaoferuje najniższą cenę.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Po zalogowaniu się na platformie, Wykonawcy uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. 2. W czasie trwania licytacji (od otwarcia licytacji do jej zamknięcia) Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej. 3. Zamawiający i wykonawcy od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną, za pomocą platformy licytacyjnej UZP. 4. Oferty składane przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. 5. System umożliwia składanie wyłącznie ofert o cenie niższej niż oferta wiodąca w danym momencie. 6. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 7. W trakcie licytacji elektronicznej system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, oraz cenach złożonych przez nich ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. 8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto PLN na przedmiot zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, zawartym w rozdz. II pkt II. 4) niniejszego ogłoszenia. 9. Cena wywoławcza wynosi 66 000,00 PLN brutto, minimalna wysokość postąpienia - nie mniej niż 200 PLN brutto (kwota, o którą można pomniejszyć kolejną składaną ofertę, liczona od oferty najkorzystniejszej); sposób podawania kwoty - kwota określana jest w groszach (jeżeli występują grosze, wpisuje się je po kropce, obowiązuje dokładność do dwóch miejsc po kropce). 10. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. 11. Złożona oferta: - nie może być mniej korzystna niż oferta najkorzystniejsza - musi być niższa przynajmniej o kwotę minimalnego postąpienia - Wykonawca nie może cofnąć raz złożonej oferty (prosimy o uważne wpisywanie oferowanych kwot i sprawdzanie ich przed naciśnięciem przycisku złóż postąpienie). 12. W celu zapewnienia aktualności listy postąpień niezbędne będzie samodzielne odświeżanie ekranu przy użyciu przycisku przeglądarki internetowej - system nie dokonuje odświeżania automatycznie. 13. Po zamknięciu licytacji na ekranie przedstawiającym ogłoszenie o zamówieniu zostanie ujawniony wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Minimalna wysokość postąpienia

200.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2016-11-18 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Miasta Tarnowa, 33-100 Tarnów, ul. Nowa 4, parter sala 1a – Kancelaria Główna w Wydziale Organizacyjnym

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2016-12-01 11:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2016-12-01 01:00:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1. Czas trwania licytacji 1 godzina (60 minut) odnosi się do czasu serwera podawanego na stronie licytacje.uzp.gov.pl. 2. Z zawartością wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie można zapoznać się przed upływem terminu, odpowiednio do ich złożenia. 3. Wnioski o dopuszczenie do licytacji elektronicznej wraz z wymaganymi oświadczeniami, o których mowa odpowiednio w pkt III.3 i pkt. III.7 ogłoszenia należy złożyć w miejscu i w terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu w zamkniętej kopercie posiadającej nazwę i adres wykonawcy z dopiskiem: „Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na Dostawę dla Urzędu Miasta Tarnowa pakietów oprogramowania biurowego wraz z licencją dla 54 użytkowników” w godzinach pracy Kancelarii Głównej (w poniedziałek od 7:30 do 18:00, od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30). Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 4. Wzór wniosku o dopuszczenie do licytacji elektronicznej stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia. 5. Cena brutto za cały przedmiot zamówienia musi być tożsama z ceną najkorzystniejszej oferty, która została wylicytowana. W cenie oferty należy uwzględnić podatek VAT. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia. Przy wyliczaniu wartości cen należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny, stosując ogólnie przyjęte zasady zaokrągleń. 6. Wykonawca winien przed przystąpieniem do złożenia postąpienia obliczyć cenę oferty tak, aby następnie możliwe było dopasowanie cen jednostkowych do kwoty wylicytowanej oferty (brutto).

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła