Licytacja L-281-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-281-2010 - Budowa budynku biurowego Placówki Terenowej KRUS

I. Dane zamawiającego

Nazwa: OR KRUS w Bydgoszczy, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Bydgoszczy
Adres pocztowy: Wyczółkowskiego 22
Miejscowość: Bydgoszcz, Kod pocztowy: 85-092
Tel.: 52 341-52-61, Faks: 52 341-57-81
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

296434-2010

Termin otwarcia licytacji:

2010-10-07 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa budynku biurowego Placówki Terenowej KRUS
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pod nazwą: Budowa budynku biurowego Placówki Terenowej KRUS w Sępólnie Krajeńskim, przy ul. Kościuszki, wraz z jego wyposażeniem (zgodnie z załącznikiem nr 2 do wzoru umowy). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.krus.gov.pl. Kosztorysy nakładcze oraz pozostała dokumentacja projektowa stanowi element pomocniczy dla Wykonawcy. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z projektem budowlanym, wykonawczym, sztuką budowlaną oraz wiedzą i doświadczeniem Wykonawcy. Pełna dokumentacja projektowa dostępna jest w siedzibie Zamawiającego. W przypadku braku możliwości odczytu pliku, Wykonawca może zwrócić się o udostępnienie dokumentacji w siedzibie Zamawiającego. 3. Wszystkie dokumenty niezamieszczone przez Zamawiającego na stronie internetowej http://www.krus.gov.pl, m.in. projekt budowlany, dokumentacja geotechniczna, dostępne są do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 4. Przed zawarciem umowy Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę w toku licytacji elektronicznej przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy opiewający na wartość oferty (najkorzystniejszej) złożonej w toku licytacji (z podaniem stawki roboczogodziny kosztorysowej, wskaźnika kosztów pośrednich, wskaźnika kosztów zakupu, wskaźnika zysku, podatku VAT, z uwzględnieniem wizji lokalnej). 5. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej opisano materiały lub urządzenia za pomocą podania nazwy ich producenta, patentów lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiałów lub urządzeń Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów lub urządzeń pod warunkiem posiadania przez nie parametrów niegorszych niż materiały lub urządzenia, które one zastępują. 6. Wykonawca z chwilą przejęcia placu budowy, staje się posiadaczem i wytwórcą odpadów, z którymi ma obowiązek postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
do 31.12.2011 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 40 000 PLN, w terminie do 27.09.2010 r. do godz. 10:00. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr 63 1010 1078 0024 5318 9320 0000 prowadzony w NBP O/O Bydgoszcz z dopiskiem: Wadium - OP-2310/13/10 licytacja budowa PT Sępólno Krajeńskie. Zamawiający uzna wadium za wniesione w terminie, gdy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany kwotą wadium. 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 10. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 5, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12. Jeżeli wadium jest wniesione : 1) w formie pieniężnej, kopia przelewu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę musi być złączona na trwale z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji, 2) w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony, przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, przy czym jego kopia poświadczona za zgodność z oryginałem musi być złączona na trwałe z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. Wykonawca w celu wykazania spełniania powyższego warunku udokumentuje realizację co najmniej 1 roboty budowlanej w zakresie budowy budynku użyteczności publicznej o kubaturze min. 1 400 m3 (wykaz zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do wniosku).

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. Wykonawca w celu wykazania spełniania powyższego warunku wykaże, że: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN oraz, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę min 100 000,00 PLN.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

Inne dokumenty

 wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami, zgodnym ze wzorem dostępnym na stronie http://www.krus.gov.pl;  oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej nie jest podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub gdy z innych wymaganych dokumentów nie wynika upoważnienie do reprezentowania, ewentualnie notarialnie potwierdzona za zgodność kopia pełnomocnictwa;  dokument potwierdzający wniesienie wadium. Jeżeli o zamówienie Wykonawcy ubiegają się wspólnie lub prowadzą działalność w formie spółki cywilnej - dokument potwierdzający ustanowienie przez Wykonawców pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Wszelkie okoliczności mające wpływ na zmianę treści zawartej umowy muszą być potwierdzone odpowiednim protokołem konieczności. Protokół konieczności musi zawierać wskazanie okoliczności, uzasadnienie oraz proponowaną zmianę do umowy. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian w treści zawartej umowy: 1. Zmiany dokumentacji projektowej, nie prowadzącej do zmiany przedmiotu zamówienia, określonego w ogłoszeniu o zamówieniu i umowie, w wyniku zaistnienia sytuacji, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zmiana jest konieczna, tj. wad projektowych, których Wykonawca nie miał obowiązku sprawdzić, a które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Ustala się w takim przypadku następujący tok postępowania: 1) gdy wykonanie robót z projektu zamiennego nie podwyższy wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za niewykonane roboty, 2) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich robót dodatkowych – zmian (nieobjętych ceną oferty) w okresie realizacji robót na warunkach określonych poniżej: a) w terminie nie późniejszym niż 7 dni od przekazania Wykonawcy zapytania ofertowego na wykonanie robót dodatkowych, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu ofertę wykonania tych robót, sporządzoną w oparciu o dostarczoną dokumentację i ceny rynkowe (ceny nie mogą być wyższe od stawek podanych w Ofercie Przetargowej), b) Wykonawca jest zobowiązany do rozpoczęcia robót dodatkowych na zasadach określonych w umowie na wykonanie robót dodatkowych, c) jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu przedmiotowej oferty wykonania robót dodatkowych, Zamawiający będzie miał prawo zatrudnić w tym celu inny, wybrany przez Zamawiającego podmiot z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Możliwość zmiany terminu zakończenia umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, w drodze aneksu do umowy, w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 1) wystąpienia awarii infrastruktury biegnącej przez teren budowy, powstałej bez winy Wykonawcy. Ewentualna zmiana terminu umownego zostanie określona po usunięciu awarii i jej skutków, 2) działania siły wyższej, (przez okoliczności siły wyższej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Jeżeli wskutek siły wyższej jedna ze stron umowy nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę. W takim przypadku strony uzgodnią sposób i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwiązana), 3) udokumentowanego opóźnienia w przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego, 4) zwłoki Zamawiającego w przekazaniu dokumentów niezbędnych do realizacji umowy, 5) zawarcia umowy na roboty dodatkowe z przyczyn określonych w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, 6) ograniczenia środków finansowych planowanych do wydatkowania na realizację przedmiotu zamówienia w roku 2011, w takim przypadku Zamawiający może przenieść realizację części robót zaplanowanych do realizacji w roku 2011 na rok 2012, 7) innych okoliczności, których wystąpienia nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 3. Zmiany zakresu wykonywanych robót budowlanych dotyczących rodzaju ogrzewania budynku. Zamawiający przewiduje możliwość rezygnacji z ogrzewania gazowego na rzecz bezpośredniego przyłącza obiektu do sieci ciepłowniczej wysokotemperaturowej. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone odpowiednio o koszty związane z wykonaniem instalacji ogrzewania gazowego, wg kosztorysu ofertowego dołączonego do umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie powiększone o koszty podłączenia węzła ciepłowniczego do instalacji centralnego ogrzewania, oszacowane na podstawie stawek określonych w kosztorysie ofertowym dołączonym do umowy.

Termin związania ofertą

30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://www.krus.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: a) z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl; b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji (zgodnym ze wzorem dostępnym na stronie http://www.krus.gov.pl) winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie; c) w przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Zamawiający dopuszcza przekazanie loginu najpóźniej dwa dni przed terminem otwarcia licytacji. Brak loginu bądź brak poprawnego loginu będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji; 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja elektroniczna będzie licytacją jednoetapową. 2. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Cenę oferty brutto stanowi łączny koszt realizacji przedmiotu zamówienia. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. W przypadku złożenia oferty stanowiącej mniej niż 50 % ceny oferty najkorzystniejszej Wykonawca będzie musiał dodatkowo potwierdzić złożenie oferty. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 5 000,00 PLN. 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

Minimalna wysokość postąpienia

5000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-09-27 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Bydgoszczy, ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, pok. 803 Sekretariat.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-10-07 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-10-07 11:17:36

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz, Wykonawca winien się zastosować do przypisu w wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. 5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 8. Kwota zabezpieczenia pozostawionego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30 % wysokości zabezpieczenia. 9. Kwota, o której mowa w ust. 8 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy Umowa Nr 2310/13/10 Zawarta w dniu .................. r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałem Regionalnym w Bydgoszczy ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, NIP 526-00-13-054, reprezentowaną przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w imieniu którego zgodnie z upoważnieniem występuje: Joanna Krzyżanowska – Dyrektor Oddziału KRUS w Bydgoszczy, zwana w umowie „Zamawiającym” a ....................................................................................................................................................................... z siedzibą w .................................................................................................................................................., posiadającym NIP ................................................, REGON .........................................................., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego nr ............................ w Sądzie .................................... lub wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej w .................................................................. pod nr .................................................................................. dnia ..................................................... zwanym dalej „Wykonawcą”, którego reprezentują: 1) ........................................................................................................................................... 2) ........................................................................................................................................... Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). § 1 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest: Budowa budynku biurowego Placówki Terenowej KRUS w Sępólnie Krajeńskim, przy ul. Kościuszki, zwane dalej: „przedmiotem zamówienia”. 2. Przedmiot zamówienia określają dokumentacje projektowe zawierające projekty budowlane, wykonawcze i specyfikacje techniczne opracowane na zlecenie Zamawiającego przez pracownię Projektowanie Architektoniczne Bartłomiej Bąbiński, ul. Chmielna 22A, 87-800 Włocławek. 3. Wykonawca przyjmuje do wykonania wszystkie roboty konieczne w sposób oczywisty do zrealizowania obiektu „pod klucz” tj. np. roboty stałe, pomocnicze (tymczasowe). 4. Wykonawca zobowiązuje się do wyposażenia budynku w meble oraz w inne wyposażenie wymienione w załączniku nr 2 do umowy. 5. Oferta Wykonawcy obejmuje pełny zakres przedmiotowy robót wynikających z projektów wykonawczych, przedmiarów robót w technologii określonej w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. W przypadku ewentualnych niezgodności pomiędzy tymi dokumentami występuje następująca hierarchia dokumentów: 1) zawarta umowa, 2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 3) dokumentacja projektowa, 4) przedmiary robót, 5) oferta Wykonawcy. 6. Wykonawca zobowiązuje się do skompletowania dokumentów koniecznych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu oraz do wystąpienia w imieniu Zamawiającego ze stosownym wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Prawomocna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie będzie załącznikiem do protokołu odbioru końcowego obiektu. § 2 1. Termin realizacji umowy rozpoczyna się z dniem jej zawarcia, a termin zakończenia nastąpi do dnia 31.03.2012 r. 2. Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie w oparciu o zatwierdzony w formie pisemnej przez Inwestora Zastępczego harmonogram rzeczowo-finansowy (załącznik nr 3 do umowy) robót przedłożony przez Wykonawcę w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia modyfikacji wzoru harmonogramu w zakresie określenia procentowego udziału poszczególnych etapów (kolumna 4) w przedziale +/– 2 punkty procentowe. Zmiana taka musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego. § 3 1. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia będzie Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy przy ul. Gajowej 99, zwane dalej: „Inwestorem Zastępczym”. Inwestor Zastępczy świadczy w szczególności usługi inspektora nadzoru inwestorskiego działając w granicach umocowania określonego w Prawie Budowlanym oraz w umowie na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego z dnia 25.06.2010 r. zawartej z Zamawiającym. 2. Inwestor Zastępczy nie ponosi odpowiedzialności finansowej wobec Wykonawcy w związku z realizacją przez tego ostatniego przedmiotu zamówienia, jak również odpowiedzialności finansowej wobec Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. 3. Do nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót wynikających z warunków niniejszej umowy Wykonawca wyznacza: 1) …………………………………….... - posiadającego uprawnienia nr …………………….. do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, który złożony na piśmie oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy. 2) …………………………………..….. - posiadającego uprawnienia nr ………………….…. do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, który złożony na piśmie oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika robót sanitarnych. 3) …………………………………..….. - posiadającego uprawnienia nr ………………….…. do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, który złożony na piśmie oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika robót elektrycznych. 4) …………………………………..….. - posiadającego uprawnienia nr …………………….. do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, który złożony na piśmie oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika robót instalacyjnych niskoprądowych, AKPiA. § 4 1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 1) protokolarne przekazanie w terminie do 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy 1 egzemplarza dokumentacji projektowej, określonej w § 1 ust. 2, 2) przekazanie terenu pod realizację przedmiotu zamówienia w terminie do 5 dni roboczych po podpisaniu umowy, 3) przekazanie Wykonawcy kserokopii prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dziennika budowy, 4) dokonywanie odbioru robót zanikających, bez zbędnej zwłoki, w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia ich wykonania i dostarczenia przez Wykonawcę badań umożliwiających ich odbiór jakościowy, 5) protokolarne potwierdzenie wykonania przedmiotu zamówienia z terminie 14 dni od zgłoszenia jego wykonania (w tym uzyskania pozwolenia na użytkowanie), § 5 1. Do obowiązków Wykonawcy (bez odrębnego wynagrodzenia) należy: 1) protokolarne przejęcie od Zamawiającego dokumentacji projektowej i placu budowy w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy, 2) zorganizowanie placu budowy, zapewnienie i opłacenie kierownika budowy oraz kierowników robót, zapewnienie i opłacenie energii elektrycznej i wody na potrzeby budowy, 3) dostarczenie na plac budowy na koszt własny materiałów i urządzeń potrzebnych do wykonania robót, 4) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz we właściwym porządku, 5) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane, oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą, 6) wykonanie przez kierownika budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) zgodnie z obowiązującymi przepisami, 7) prowadzenie robót zgodnie z: dokumentacją wyszczególnioną w §1 ust. 2, obowiązującymi przepisami budowanymi, BHP, Ppoż., poleceniami Inwestora Zastępczego, oraz zasadami sztuki budowlanej, 8) ponoszenia, od chwili przejęcia placu do chwili jego odbioru, odpowiedzialności na zasadach ogólnych za wszelkie szkody powstałe z jego winy na placu budowy, 9) zapewnienie wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby, których kwalifikacje i stan zdrowia pozwalają na wykonanie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zapewnienie wykonania przedmiotu zamówienia, 10) koordynacja robót poszczególnych branż i Podwykonawców, 11) natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii oraz powiadomienie Zamawiającego o ich wystąpieniu, 12) zawiadomienie Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu przed ich zakryciem oraz dostarczenie wyników badań umożliwiających ich odbiór jakościowy, 13) obsługa geodezyjna, geologiczna dla wszystkich robót, 14) wykonanie obowiązujących badań i sprawdzeń oraz przekazanie ich Zamawiającemu, pisemne powiadomienie Inwestora Zastępczego z 14–dniowym wyprzedzeniem o gotowości przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego i przekazania do użytkowania Zamawiającemu, 15) porządkowanie placu budowy i zlikwidowanie zaplecza w terminie ustalonym na odbiór końcowy przedmiotu zamówienia oraz doprowadzenie terenu do stanu umożliwiającego odbiór i przekazanie od użytkowania, 16) uczestniczenie we wszystkich odbiorach i komisjach, w tym komisjach odbiorowych po wykonaniu obiektu z uczestnictwem przedstawicieli organów państwowych, 17) posiadanie aktualnej opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie przedmiotu zamówienia opisanego w § 1 ust. 1 na kwotę minimum 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych). Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: a) prace, urządzenia, oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót - od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych, b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi pracami montażowymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu podpisaną i opłaconą polisę ubezpieczeniową w ciągu 14 dni od podpisania umowy. 18) przedstawienie Zamawiającemu z 14–dniowym wyprzedzeniem przeznaczonych do wbudowania urządzeń i wyposażenia, oraz ich wbudowanie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, 19) przeprowadzenie koniecznych testów wszelkich instalacji oraz dostarczenie wszelkich zatwierdzeń i certyfikatów dla tych urządzeń i materiałów oraz protokołów z rozruchu uzyskanych w obecności dostawców mediów (jak np. zakładu energetycznego, gazowni, dostawcy usług telekomunikacyjnych , itd.), 20) wszelkie materiały i urządzenia powinny być dostarczone przez Wykonawcę wraz z wszelkimi atestami, certyfikatami i zatwierdzeniami wymaganymi przepisami prawa, takimi jak między innymi: deklaracjami zgodności producenta, aprobatami technicznymi, certyfikatami zgodności, certyfikatami dopuszczenia do użytku lub obrotu, atestami, itd. (sporządzonymi w języku polskim). Wszelkie takie urządzenia i materiały winny być w pełni zgodne z mającymi zastosowanie przepisami prawa, licencjami, zezwoleniami, pozwoleniami i instrukcjami właściwych organów i instytucji. Wszelkie urządzenia winny być dostarczone z dokumentacją techniczno ruchową (DTR), gwarancjami, instrukcjami obsługi, użytkowania i konserwacji. 21) przeprowadzenie nieodpłatnie szkoleń pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego dotyczącego/ych użytkowania, obsługi i konserwacji urządzeń technicznych, 22) dokonywanie i przedkładanie aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego robót na każde żądanie Zamawiającego. 2. W zakresie realizacji wskazanych w powyższych punktach obowiązków Wykonawcy, Zamawiającego reprezentować będzie Inwestor Zastępczy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem poniższego ust. 3. 3. Strony zgodnie ustalają, iż żadne polecenia Inwestora Zastępczego nie upoważniają Wykonawcy do działania niezgodnie z umową na wykonanie przedmiotu zamówienia. Działanie zgodnie z poleceniami Inwestora Zastępczego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu naruszenia umowy. Jeżeli Wykonawca otrzyma od Inwestora Zastępczego polecenia niezgodne z umową, powinien niezwłocznie (pisemnie – dopuszcza się przesłanie wiadomości za pomocą faksu lub poczty elektronicznej) powiadomić o tym Zamawiającego i będzie odpowiedzialny za wszelkie konsekwencje związane z zaniechaniem takiego powiadomienia. § 6 1. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt wykonać i utrzymać ogrodzenie budowy, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót objętych umową na przyległym terenie. 2. Wykonawca z chwilą przejęcia placu budowy, staje się posiadaczem i wytwórcą odpadów, z którymi ma obowiązek postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał zbędne materiały, odpady, śmieci i niepotrzebne urządzenia. 4. Wykonawca zainstaluje na własny koszt liczniki zużycia wody i energii elektrycznej oraz będzie ponosił koszty zużycia wody i energii elektrycznej. 5. Wykonawca będzie ponosił koszty ogrzewania budynku w trakcie trwania prac do dnia odbioru i przekazania budynku Zamawiającemu. 6. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia wyłącznie z nowych materiałów i urządzeń. 7. Wykonawca gwarantuje i oświadcza, iż wszelkie materiały i urządzenia będą przez niego dostarczane wraz z wszelkimi atestami, certyfikatami i zatwierdzeniami wymaganymi przepisami prawa, takimi jak między innymi: deklaracjami zgodności producenta, aprobatami technicznymi, certyfikatami zgodności, certyfikatami dopuszczenia do użytku lub obrotu, atestami, itd. Ponadto oświadcza, iż wszelkie takie urządzenia i materiały będą w pełni zgodne z mającymi zastosowanie przepisami prawa, licencjami, zezwoleniami, pozwoleniami i instrukcjami właściwych organów i instytucji, a także będą odpowiadać wymaganiom projektów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 8. Wykonawca gwarantuje i oświadcza, iż jakość urządzeń, materiałów i wszelkich części robót będzie badana i kontrolowana na bieżąco w trakcie wykonywania robót i po ich zakończeniu. Wyniki wszystkich badań i kontroli będą zawarte w protokołach załączonych do dziennika budowy oraz przywołane w dzienniku budowy, 9. Wykonawca oświadcza i zapewnia, iż posiada wszelkie zezwolenia i koncesje niezbędne dla realizacji robót oraz że we wszelkich sprawach wynikających z realizacji niniejszej umowy będzie wypełniał żądania, przekazywał wszelkie zawiadomienia określone jako niezbędne w Pozwoleniu na Budowę, postanowieniach wszelkich przepisów, ustaw, rozporządzeniach lub innych regulacji, wydanych przez wszelkie ukonstytuowane władze publiczne posiadające jurysdykcję nad robotami budowlanymi, 10. Wykonawca, działając w imieniu i na rzecz Zamawiającego, zobowiązuje się do uzyskania wszelkich zezwoleń, których konieczność uzyskania może pojawić się w trakcie prowadzenia robót, 11. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inwestora Zastępczego z 14–dniowym wyprzedzeniem o swojej gotowości do odbioru końcowego. Do zawiadomienia przekazanego przez Wykonawcę dołączone zostaną następujące dokumenty: 1) dziennik budowy, 2) oświadczenie kierownika budowy o: a) zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, b) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 3) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 4) protokoły badań i sprawdzeń, 5) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 6) potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy, 7) kompletną dokumentację powykonawczą, 8) pozytywne stanowiska i opinie Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, 9) wszelkie atesty i certyfikaty dotyczące zastosowanych materiałów i urządzeń, 10) prawomocne i ostateczne bezwarunkowe pozwolenie na użytkowanie, które zostanie uzyskane przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego, na koszt Wykonawcy. 12. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich robót dodatkowych – zmian (nieobjętych ofertą) w okresie realizacji robót na warunkach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu. § 7 1. Łączne wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z ofertą złożoną w toku licytacji elektronicznej wynosi:  netto ………………... PLN, słownie: ..……………..…………………...……..………….... ,  podatek VAT: ……………….. PLN, słownie: ……………………………………………... ,  brutto ……………….. PLN, słownie: ..………………………………………………........... . Wynagrodzenie to obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia. 2. Wynagrodzenie brutto wskazane w ust. 1 stanowi wynagrodzenie obejmujące wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji (projektu, STWiOR), sporządzonej przez Projektowanie Architektoniczne Bartłomiej Bąbiński, ul. Chmielna 22A, 87-800 Włocławek, jak również w niej nieujęte, a niezbędne do realizacji zadania i osiągnięcia efektu końcowego. A także wszystkie składniki oraz obciążenia jak również wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę, które są niezbędne do należytej i terminowej realizacji przedsięwzięcia zgodnie z projektem, warunkami umowy, w szczególności koszty związane z uzyskaniem koniecznych zezwoleń, pozwoleń, uzgodnień, opinii, certyfikatów, ekspertyz, koszty pracy urządzeń, zakupu materiałów urządzeń i instalacji, a także opłaty za tyczenie, pomiary geodezyjne, pomiary elektryczne, próby szczelności, opłaty za zajęcie pasa drogowego itp. Ponadto wynagrodzenie obejmuje podatki, cła, koszty transportu na placu budowy, załadunku, rozładunku, transportu, wywozu, recyklingu, składowania, opłaty za usługi geodezyjne i geotechniczne, jak i opłaty za kontrole, testy i badania które są związane z utrzymaniem i rozruchem obiektu. Nadto wynagrodzenie obejmuje koszty ochrony, utrzymania zaplecza biurowego i socjalnego, koszty zaopatrzenia w wodę i prąd na potrzeby budowy, oraz opłaty ubezpieczeniowe. Cena ta jest wynagrodzeniem ostatecznym Wykonawcy za przedmiot umowy opisany w § 1 umowy. § 8 (dotyczy sytuacji wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem Podwykonawców) 1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekty umów z Podwykonawcami wraz z dokumentacją określającą zakres robót do wykonania przez Podwykonawcę w terminie 14 dni przed planowanym wejściem Podwykonawcy na teren budowy celem realizacji robót. 3. Wykonawca zrealizuje przy pomocy Podwykonawców następujący zakres robót:  …………….……………………………………………………………………………...….. ,  …………….……………………………………………………………………………...….. ,  …………….……………………………………………………………………………...….. ,  …………….……………………………………………………………………………...….. ,  …………….……………………………………………………………………………...….. ,  …………….……………………………………………………………………………...….. ,  …………….……………………………………………………………………………...….. . 4. Umowa z Podwykonawcą musi zawierać: 1) zakres robót powierzonych Podwykonawcy, 2) kwotę wynagrodzenia za roboty, 3) termin wykonania zakresu robót powierzonych Podwykonawcy, 4) warunki płatności. 5. Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez Podwykonawców z dalszym Podwykonawcami. 6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. Niezależnie od powyższego, Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez Podwykonawców. 7. Brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżeń ze strony Zamawiającego zgłoszonych w ciągu 14 dni od przekazania Zamawiającemu projektów umów, o których mowa w ust. 2 wraz z dokumentacją określającą zakres robót do wykonania przez Podwykonawcę, oznaczać będzie ich akceptację. Kopię umowy zawartej z Podwykonawcą Wykonawca przekaże Zamawiającemu bez zbędnej zwłoki. 8. Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 1 wymagają formy pisemnej i zgody Zamawiającego. 9. Wykonawca zobowiązuje się uregulować zobowiązania z Podwykonawcami z własnych środków, przed otrzymaniem zapłaty od Zamawiającego, za wykonanie danej części robót. 10. Wykonawca wyraża zgodę na zatrzymanie przez Zamawiającego z jego wynagrodzenia niezapłaconych w terminie należności Podwykonawców i dokonanie zapłaty dopiero po przedstawieniu oświadczenia Podwykonawcy o rozliczeniu się z nim z tytułu wykonanych robót. Działanie takie nie będzie traktowane jako naruszenie przez Zamawiającego warunków umowy ani też nie będzie stanowiło podstawy do żądania przez Wykonawcę zapłaty odsetek za opóźnienie. 11. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców. 12. Podzlecanie robót przez Wykonawcę, w zakresie innym niż wymieniony w ust. 3 w trakcie realizacji przedmiotu umowy może nastąpić za zgodą Zamawiającego. § 9 1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitej ceny oferowanej brutto tj. ………..……… PLN (słownie: ………………………………...…….. złotych) w formie ……………………………………………………………………………… . 2. Strony postanawiają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. 70 % zabezpieczenia tj. ……………. PLN (słownie: ………………………….……….. złotych), Zamawiający zwróci Wykonawcy w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze przedmiotu zamówienia. 4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi wynosi 30 % wysokości ustalonego zabezpieczenia, tj. ………….. PLN (słownie: …………………………… złotych), zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi. 5. Zamawiający lub prawomocny użytkownik obiektu ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwotę zabezpieczenia przeznaczyć na pokrycie należności za usunięcie wad lub usterek powstałych w wyniku nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, ujawnionych w czasie robót, odbioru lub w okresie rękojmi, których Wykonawca nie usunie w terminie ustalonym z Zamawiającym. O wysokości kwoty zapieczenia wykorzystanej na powyższy cel Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie 14 dni po usunięciu usterek / wad. § 10 Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze danego etapu - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 2) za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości - 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, 3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości - 0,1 % wynagrodzenia umownego za etap którego dotyczą wady, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 4) za odstąpienie z winy Wykonawcy od umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, 5) za opóźnienie w przejęciu placu budowy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na przejęcie placu budowy. 6) za nieuzgodnienie z Zamawiającym zatrudnionych Podwykonawców robót – w wysokości 5% sumy wynagrodzenia, za każdego nieuzgodnionego Podwykonawcę. 2. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia ustalonego jak wyżej staje się wymagalne: 1) za pierwszy dzień opóźnienia - w tym dniu, 2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni. 3. Kara umowna zostanie zapłacona przez stronę która naruszyła postanowienia umowy w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą stronę z dokumentem żądania zapłaty. Zamawiający w razie zwłoki w zapłacie kary przez Wykonawcę, może potrącić należną kwotę z dowolnej należności Wykonawcy. 4. Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. § 11 1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonany w całości przedmiot zamówienia wraz z uzyskaniem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. 2. Roboty zanikające lub ulegające zakryciu podlegają odbiorowi końcowemu, na podstawie dokonanych przez Inwestora Zastępczego wpisów w dzienniku budowy, o ich wykonaniu bez wad. 3. Wykonawca (Kierownik budowy) zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej gotowość do odbioru najpóźniej 21 dni przed terminem określonym w § 2 ust.1. 4. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu zamówienia w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. Odbiór zostanie dokonany przez Komisję Odbiorową w składzie: Inwestor Zastępczy, Zamawiający, Wykonawca. Czynności odbioru łącznie z wykonaniem niezbędnych poprawek nie będą trwały dłużej niż 7 dni od daty rozpoczęcia odbioru z uwzględnieniem poniższych postanowień. 5. W przypadku konieczności przesunięcia terminu odbioru Wykonawca przedłuży zabezpieczenie należytego wykonania umowy do terminu ustalonego z Zamawiającym. 6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy. 7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru końcowego zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności: 1) oznaczenie miejsca sporządzenia protokółu, 2) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru, 3) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą w tej czynności, 4) wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych Zamawiającemu przy odbiorze, 5) wynik dokonanego sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających odbiorowi, a w szczególności zgodności ich wykonania z umową, zasadami wiedzy technicznej przepisami techniczno-budowlanymi, 6) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek, 7) decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia oddawanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, terminu usunięcia ujawnionych wad i usterek, obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, które Zamawiający uznał jako nie nadające się do usunięcia lub co do powtórnego wykonania robót obejmujących przedmiot zamówienia, 8) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze, 9) podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących. 8. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru końcowego: 1) do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Inwestorowi Zastępczemu na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia czynności odbiorowych wszelkich dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, 2) Wykonawca jest zobowiązany przekazać Podwykonawcy w ciągu 5 dni od daty dokonania odbioru, wyciąg z protokółu w zakresie dotyczącym ustaleń odnoszących się do Podwykonawcy, 3) podstawę rozliczenia Wykonawcy z wykonania przedmiotu zamówienia stanowić będzie protokół odbioru ostatecznego robót, 4) odbiór końcowy bez wad stanowi jednocześnie odbiór ostateczny przedmiotu zamówienia, 5) od dnia odbioru ostatecznego rozpoczynają swój bieg terminy zwrotu zabezpieczenia. § 12 1. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej stanowić będzie zakończenie poszczególnych etapów robót, zgodnie z zatwierdzonym planem robót, potwierdzone protokolarnie przez Inwestora Zastępczego. 2. Fakturowanie częściowe robót następować będzie etapami, do wysokości 80 % wartości przedmiotu zamówienia zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji robót. Podstawą wystawienia faktury będzie dokonany odbiór częściowy i sporządzony protokół bezusterkowego odbioru danego etapu. 3. Przedmiotem odbioru i fakturowania częściowego robót może być tylko zakończony etap robót wyszczególniony w harmonogramie rzeczowo – finansowym realizacji robót. 4. Wszelkie płatności wynikające z realizacji przedmiotu umowy będą dokonane na podstawie faktury (zaakceptowanej przez Inwestora Zastępczego), przelewem w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 5. W przypadku wykonania robót budowlanych przez Podwykonawców, warunkiem wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dostarczenie, wraz z fakturą, oświadczenia Podwykonawcy, że otrzymał on należne wynagrodzenie za wykonane w danym okresie rozliczeniowym roboty. Oświadczenie Podwykonawcy można zastąpić potwierdzoną przez Podwykonawcę fakturą za wykonane roboty wraz z potwierdzeniem zapłaty faktury. 6. Faktury częściowe mogą być wystawiane nie częściej niż raz w miesiącu. 7. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu fakturę końcową w terminie 5 dni roboczych po ostatecznym odbiorze przedmiotu zamówienia. 8. Za datę zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy. §13 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji co do jakości wykonania przedmiotu umowy, infrastruktury oraz rozwiązań drogowych. Termin gwarancji jakości wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy ustala się następująco: 1) na wyposażenie i urządzenia w tym na części szybko zużywające się (tj. klamki, uchwyty, okucia, oprawy świetlne, zamki, armatura sanitarna) zgodnie z kartami producenta, 2) na wszystkie pozostałe elementy nie mniej niż 5 lat. 2. Strony również ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia wynosi 3 lata. 3. Początek terminu gwarancji i rękojmi liczony będzie od daty odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia (tj. uzyskania pozwolenia na użytkowanie i dokonania odbioru końcowego). 4. Warunki gwarancji ustalone zostaną w odrębnym dokumencie gwarancyjnym, który doręczony zostanie Zamawiającemu przy odbiorze końcowym, przed rozliczeniem finansowym. Warunki tej gwarancji nie mogą być mniej korzystne od przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie gwarancji i rękojmi na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo budowlane. 6. Stwierdzone w okresie gwarancji i rękojmi (na podstawie protokołów ujawnienia usterek / wad) usterki lub wady Wykonawca usunie na własny koszt w terminie ustalonym z Zamawiającym, przy uwzględnieniu możliwości technicznych ich usunięcia. 7. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o powstałych wadach przedmiotu odbioru najpóźniej w ciągu 30 dni od daty ujawnienia się wady. 8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w żądanym terminie, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu, zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy oraz zapłaci wynagrodzenie z kwoty zabezpieczenia na okres rękojmi. 9. Wykonawca przystąpi do usunięcia wad niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania pisemnego (dopuszcza się przesłanie wiadomości za pomocą faksu lub poczty elektronicznej) zgłoszenia od Zamawiającego wszelkich wad, usterek i awarii, ujawnionych w okresie gwarancyjnym. Zakończenie usuwania wad, usterek i awarii, uszkodzeń i uchybień nastąpi tak szybko jak to praktycznie możliwe. 10. Jeżeli koszt usunięcia wady przekracza wartość zabezpieczenia, Zamawiający może dochodzić niezabezpieczonej kwoty w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego. 11. W okresie gwarancji / rękojmi Wykonawca będzie pisemnie powiadamiał Zamawiającego niezwłocznie o zmianie swojej siedziby oraz numerach telefonicznych do nawiązania kontaktów. Jeżeli w wyniku braku takiej informacji nastąpi opóźnienie powiadomienia Wykonawcy o wystąpieniu wady, to kara umowna w wysokości jak za zwłokę w usunięciu wad, liczona będzie również za opóźnienie w przystąpieniu do usunięcia wady spowodowanej brakującą informacją o zmianie siedziby Wykonawcy. 12. W okresie gwarancji przeprowadzane będą każdego roku przeglądy okresowe budynku. O terminie przeglądu Zamawiający każdorazowo poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej. Z przeglądu gwarancyjnego zostanie spisany protokół. Usuniecie wad i usterek ujawnionych podczas przeglądu gwarancyjnego nastąpi w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu z przeglądu gwarancyjnego. § 14 Wszelkie okoliczności mające wpływ na zmianę treści zawartej umowy muszą być potwierdzone odpowiednim protokołem konieczności. Protokół konieczności musi zawierać wskazanie okoliczności, uzasadnienie oraz proponowaną zmianę do umowy. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian w treści zawartej umowy: 1. Zmiany dokumentacji projektowej, nie prowadzącej do zmiany przedmiotu zamówienia, określonego w ogłoszeniu o zamówieniu i umowie, w wyniku zaistnienia sytuacji, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zmiana jest konieczna, tj. wad projektowych, których Wykonawca nie miał obowiązku sprawdzić, a które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Ustala się w takim przypadku następujący tok postępowania: 1) gdy wykonanie robót z projektu zamiennego nie podwyższy wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za niewykonane roboty, 2) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich robót dodatkowych – zmian (nieobjętych ceną oferty) w okresie realizacji robót na warunkach określonych poniżej: a) w terminie nie późniejszym niż 7 dni od przekazania Wykonawcy zapytania ofertowego na wykonanie robót dodatkowych, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu ofertę wykonania tych robót, sporządzoną w oparciu o dostarczoną dokumentację i ceny rynkowe (ceny nie mogą być wyższe od stawek podanych w Ofercie Przetargowej), b) Wykonawca jest zobowiązany do rozpoczęcia robót dodatkowych na zasadach określonych w umowie na wykonanie robót dodatkowych, c) jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu przedmiotowej oferty wykonania robót dodatkowych, Zamawiający będzie miał prawo zatrudnić w tym celu inny, wybrany przez Zamawiającego podmiot z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Możliwość zmiany terminu zakończenia umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, w drodze aneksu do umowy, w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 1) wystąpienia awarii infrastruktury biegnącej przez teren budowy, powstałej bez winy Wykonawcy. Ewentualna zmiana terminu umownego zostanie określona po usunięciu awarii i jej skutków, 2) działania siły wyższej, (przez okoliczności siły wyższej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Jeżeli wskutek siły wyższej jedna ze stron umowy nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę. W takim przypadku strony uzgodnią sposób i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwiązana), 3) udokumentowanego opóźnienia w przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego, 4) zwłoki Zamawiającego w przekazaniu dokumentów niezbędnych do realizacji umowy, 5) zawarcia umowy na roboty dodatkowe z przyczyn określonych w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, 6) ograniczenia środków finansowych planowanych do wydatkowania na realizację przedmiotu zamówienia w roku 2011, w takim przypadku Zamawiający może przenieść realizację części robót zaplanowanych do realizacji w roku 2011 na rok 2012, 7) innych okoliczności, których wystąpienia nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 3. Zmiany zakresu wykonywanych robót budowlanych dotyczących rodzaju ogrzewania budynku. Zamawiający przewiduje możliwość rezygnacji z ogrzewania gazowego na rzecz bezpośredniego przyłącza obiektu do sieci ciepłowniczej wysokotemperaturowej. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone odpowiednio o koszty związane z wykonaniem instalacji ogrzewania gazowego, wg kosztorysu ofertowego dołączonego do umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie powiększone o koszty podłączenia węzła ciepłowniczego do instalacji centralnego ogrzewania, oszacowane na podstawie stawek określonych w kosztorysie ofertowym dołączonym do umowy. § 15 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, jeżeli: 1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 21 dni od daty podpisania umowy lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w niniejszej umowie, 2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 21 dni, 3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z SST, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową. W szczególności jeżeli Wykonawca będzie wbudowywał materiały i urządzenia o cechach technicznych i użytkowych nie równoważnych (gorszych) w stosunku do przewidzianych w projekcie. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych, jeżeli: 1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 2) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części. 3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 4) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do: 1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w niniejszej umowie, 2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte, 3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy. § 16 Strony umowy zobowiązują się do zachowania zasad poufności w stosunku do wszelkich informacji, w szczególności informacji o danych osobowych, w których posiadanie weszły lub wejdą w związku z realizacją niniejszej umowy. Strony umowy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentów przekazanych przez drugą stronę, uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z realizacją przedmiotowej umowy. § 17 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw. § 18 Ewentualne spory wynikające na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. § 19 Integralną część umowy stanowią następujące załączniki. 1) wykaz dokumentacji projektowej określającej przedmiot zamówienia, 2) wykaz wyposażenia budynku, 3) harmonogram rzeczowo-finansowy, 4) szczegółowy kosztorys ofertowy. § 20 Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Zamawiający: Wykonawca:

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła