Licytacja L-283-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-283-2009 - Dostawa tonerów

Dane zamawiającego

Katarzyna Kołuda, Alina Miśkie, Izba Celna w Łodzi
Lodowa 97
93-232, Łódź

Numer ogłoszenia w BZP:

415874

Termin otwarcia licytacji:

2009-12-17 11:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Wykaz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek wraz z ilościami zawiera załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia (załącznik dostępny jest na stronie www.lodz.ic.gov.pl, zakładka: zamówienia publiczne). Ilości zamawianego asortymentu są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty i mogą w trakcie realizacji umowy ulec zmianie. 1) Oferowane materiały eksploatacyjne nie mogą być produktami regenerowanymi i refabrykowanymi, tj. nowa obudowa, nowy toner w przypadku drukarek laserowych, kserokopiarek, nowe opakowanie nienoszące znamion otwierania. Za fabrycznie nowy nie uznaje się wyrobu gdzie pojemnik został jedynie wyczyszczony i ponownie napełniony tonerem. Jakość wydruku/kopii, wydajność, szybkość schnięcia/utrwalenia, nie zamazywania się druku/kopii winna odpowiadać wyrobowi producenta urządzenia, w tym również w zakresie bezawaryjnej pracy tego urządzenia, w którym będzie zainstalowany. Tonery muszą być opakowane w typowe opakowania dla danego produktu, zaopatrzone w etykiety identyfikujące dany produkt i termin jego ważności. Muszą posiadać znak firmowy i określenie pochodzenia (producenta tonerów). Jeżeli w trakcie trwania umowy Zamawiający stwierdzi, że wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych materiałów eksploatacyjnych równoważnych znacząco odbiega od parametrów produktu oryginalnego (pochodzącego od producenta urządzenia, do którego materiał jest przeznaczony), Wykonawca na żądanie Zamawiającego będzie zobligowany do wymiany na materiał wolny od wad, spełniający wymagania Zamawiającego (np. pochodzący od producenta, do którego materiał jest przeznaczony), bez zmiany ceny. 2) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, ale jedynie takich, które gwarantują, iż równoważny materiał eksploatacyjny spełnia wszystkie wymogi, normy i parametry techniczne, o wydajności min. takiej, jaką gwarantuje producent poszczególnych materiałów eksploatacyjnych określonych w załączniku nr 1 do ogłoszenia. 3) Oferowany materiał równoważny odpowiada typowi wskazanemu w załączniku nr 1 i jest materiałem eksploatacyjnym dobrej jakości, posiadającym możliwość zastosowania i przewidzianym (przydatnym) do użycia w danym typie urządzenia. 4) Stosowanie zaoferowanego równoważnego materiału eksploatacyjnego nie naraża Zamawiającego na ryzyko poniesienia jakiejkolwiek szkody, w szczególności polegającej na uszkodzeniu urządzenia, do którego ów równoważny materiał eksploatacyjny jest przeznaczony, lub utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z tytułu gwarancji serwisowej. 5) W przypadku powstania uszkodzenia urządzenia na skutek stosowania zaoferowanego równoważnego materiału eksploatacyjnego, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pokrycia ewentualnych kosztów napraw urządzenia dokonanych przez autoryzowany serwis producenta. Faktura za naprawę urządzenia zostanie wystawiona na Wykonawcę, który ją akceptuje bezwarunkowo i nieodwołalnie oraz dokonuje zapłaty w ustalonym terminie. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć naprawione urządzenie do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko. 6) Podstawą do obciążenia kosztami naprawy, o której mowa w pkt. 1. 5 jest opinia wystawiona przez biegłego na koszt Wykonawcy, stwierdzająca uszkodzenie sprzętu, wynikające z użycia materiału eksploatacyjnego dostarczonego przez Wykonawcę. 7) Okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia musi wynosić 12 miesięcy i będzie liczony od daty odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: 1) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl 2) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl , a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 3) W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja elektroniczna na dostawę będzie licytacją jednoetapową. 2. Cena wywoławcza wynosi: 19 759,00 zł brutto, za całą dostawę. 3. Minimalna wartość postąpienia wynosi 100,00 zł brutto. 4. Zaproszeni Wykonawcy składają w trakcie licytacji elektronicznej kolejne korzystniejsze postąpienia. 5. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 6. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 7. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 8. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 9. W toku licytacji zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. 10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 11. Kryterium oceny ofert jest najniższa cena brutto za wykonanie całego zamówienia. 12. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu w ciągu 5 dni od daty zamknięcia licytacji wykaz materiałów eksploatacyjnych, stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia, poprzez wpisanie do niego nazwy producenta oferowanego przedmiotu zamówienia, cen jednostkowych oraz wartości całego przedmiotu zamówienia w złotych polskich, która musi być tożsama z ceną zaoferowaną w licytacji.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-12-11 11:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - na podstawie art. 22 ust.1 pkt. 1 ustawy. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia - na podstawie art. 22 ust.1 pkt. 2 ustawy. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 3 ustawy. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach żądanych w przedmiotowym postępowaniu.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1) oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust.1 (wg załączonego druku- załącznik nr 2 do ogłoszenia), 2) oryginał lub kserokopię, poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

do dnia 30.12.2009 r..

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie wymaga się

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.lodz.ic.gov.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

W dniu … grudnia 2009 r. w Łodzi, pomiędzy Skarbem Państwa- Izbą Celną w Łodzi, ul Lodowa 97, 93-232 Łódź, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: a ……………………………….,zwanym dalej Dostawcą, została zawarta umowa o następującej treści: § 1 Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, określonych w załączniku nr 1 do umowy, w ilościach niezbędnych do funkcjonowania zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. § 2 1. Dostawca oświadcza, ze przedmiot umowy spełnia następujące wymogi: 1) określone w polskich normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane; 2) określone w ogłoszeniu o zamówieniu. 2. Dostawca oświadcza, że materiały stanowiące przedmiot umowy: 1) stanowią wyłączną własność Dostawcy i nie są obciążone prawami osób trzecich; 2) odpowiadają typom materiałów wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, są dobrej jakości i posiadają możliwość zastosowania w przewidzianym do ich użycia, danym typie urządzeń; 3) są wolne od wad; 4) nie narażą Zamawiającego na ryzyko poniesienia jakiejkolwiek szkody, w szczególności polegającej na uszkodzeniu urządzeń, do których te materiały są przeznaczone lub utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z tytułu gwarancji. 3. W przypadku powstania uszkodzenia urządzenia na skutek stosowania zaoferowanego równoważnego materiału eksploatacyjnego, Dostawca zobowiązuje się do niezwłocznego pokrycia ewentualnych kosztów napraw urządzenia dokonanych przez autoryzowany serwis producenta. Faktura za naprawę urządzenia zostanie wystawiona na Dostawcę, który ją akceptuje bezwarunkowo i nieodwołalnie oraz dokonuje zapłaty w ustalonym terminie. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć naprawione urządzenie do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko. 4. Jeżeli w trakcie trwania umowy Zamawiający stwierdzi, że wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych materiałów eksploatacyjnych równoważnych znacząco odbiega od parametrów produktu oryginalnego (pochodzącego od producenta urządzenia, do którego materiał jest przeznaczony), Wykonawca na żądanie Zamawiającego będzie zobligowany do wymiany na materiał wolny od wad, spełniający wymagania Zamawiającego (np. pochodzący od producenta, do którego materiał jest przeznaczony), bez zmiany ceny. 5. Podstawą do obciążenia kosztami naprawy, o której mowa w § 2 ust. 3 jest opinia wystawiona przez biegłego na koszt Wykonawcy, stwierdzająca uszkodzenie sprzętu, wynikające z użycia materiału eksploatacyjnego dostarczonego przez Wykonawcę. Wartość przedmiotu umowy § 3 1. Strony ustalają maksymalną nominalną wartość przedmiotu umowy na kwotę brutto …………….. zł (słownie:……………………..), zgodnie z formularzem wyceny, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 2. Cena obejmuje również wszelkie koszty dostarczenia materiałów eksploatacyjnych do siedziby Zamawiającego. 3. Ceny jednostkowe określone przez Dostawcę nie podlegają zmianie przez okres obowiązywania umowy. 4. Zamawiający określił w formularzu wyceny maksymalne, nieprzekraczalne ilości realizowanej dostawy i nie może to stanowić (w razie mniejszych potrzeb) podstawy roszczeń ze strony Dostawcy. 5. Zamawiający w trakcie realizacji umowy dopuszcza zmiany ilości zamawianych materiałów eksploatacyjnych w ramach kwoty określonej w ust. 1 i asortymentu określonego w załączniku nr 1 do umowy. Termin realizacji umowy § 4 Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. do dnia 30.12.2009 r. Warunki dostawy § 5 1. Dostawa w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi do dnia 30.12.2009 r.. 2. Odbiór dostarczonego przedmiotu umowy będzie polegał na wykonaniu następujących czynności: 1) Strony sprawdzą dostarczone produkty pod względem ilościowym oraz pod względem zgodności z opisem zawartym w zamówieniu; 2) W razie stwierdzenia niezgodności, widocznych wad lub uszkodzeń w odbieranych materiałach eksploatacyjnych, materiały te zostaną wyłączone z dostawy. 3. Zamawiający jest upoważniony do odstąpienia od umowy w zakresie obejmującym materiały eksploatacyjne, których Zamawiający odmówił odbioru. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w trybie natychmiastowym w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Faktura winna być doręczona zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.12.2009 r., pod rygorem odstąpienia od umowy. Gwarancja § 6 1. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczone i odebrane materiały eksploatacyjne na okres12 miesięcy. 2. W przypadku ujawnienia się uszkodzenia, wady lub niesprawności produktu albo wystąpienia awarii w okresie, o którym mowa w ust. 1, Dostawca zobowiązuje się do wymiany materiałów eksploatacyjnych na nowe wolne od wad, w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od dnia zawiadomienia pocztą elektroniczną lub telefonicznie i faksem o wadach, uszkodzeniach lub niesprawności tych materiałów: 1) dostawca zobowiązany jest do dostarczenia nowych produktów wolnych od wad do siedziby zamawiającego, na własny koszt, 2) okres gwarancji biegnie na nowo od dnia dostarczenia nowego materiału eksploatacyjnego. 3. Gwarancja nie obejmuje wad będących wynikiem normalnej eksploatacji. Płatności § 7 1. Płatność będzie dokonana w oparciu o wystawioną przez Dostawcę fakturę, przelewem na konto Dostawcy wskazane na fakturze, w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej dostarczenia Zamawiającemu. 2. Wartości poszczególnych dostaw/jednorazowej dostawy będą wyliczane przy zastosowaniu cen jednostkowych, określonych w załączniku nr 1 do umowy, i ilości dostarczonych materiałów eksploatacyjnych. 3. Faktura będzie wystawiona na rzecz Zamawiającego - Izba Celna w Łodzi, ul. Lodowa 97, 93 -232 Łódź, NIP 727-01-34-702. 4. Termin ten uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności. 5. W przypadku zmiany przepisów w zakresie obowiązującej stawki podatku VAT, Dostawca będzie miał prawo do naliczenia aktualnie obowiązującej stawki podatku. Odstąpienie od umowy i kary umowne §8 1. Dostawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca. 2. Dostawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 10% wartości materiałów eksploatacyjnych, których Dostawca nie dostarczył w terminie. 3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, z wyjątkiem sytuacji przewidzianej w § 9 ust. 1 pkt 1. 4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego do wysokości poniesionej szkody. §9 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach, gdy: 1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych; 2) Dostawca nie rozpoczął dostawy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo pisemnego wezwania; 3) Dostawca nie dostarczy w terminie, o którym mowa w §4 przedmiotu umowy oraz faktury. 4) zostanie ogłoszona upadłość lub nastąpiło rozwiązanie firmy Dostawcy albo zostanie wydany nakaz zajęcia całego majątku Dostawcy; 2. Dostawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach, gdy: 1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru dostawy; 2) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo wezwania do zapłaty wystawionego w związku z pozostawaniem w zwłoce przez Zamawiającego, w ciągu 30 ( trzydziestu) dni od upływu terminu zapłat faktury. 3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w trybie natychmiastowym w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Inne postanowienia § 10 Strony niniejszej umowy mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego, sytuacji finansowej, o wszczęciu postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego oraz o innych zdarzeniach mających wpływ na treść i wykonywanie niniejszej umowy. § 11 Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy strony wyznaczają:…….. (tel./faks) reprezentujących Zamawiającego oraz ……. (tel./faks) reprezentujących Dostawcę. Postanowienia końcowe § 12 1. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie. W przypadku, kiedy okaże się to niemożliwe, spory te zostaną poddane rozstrzygnięciu przez sąd, rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy -Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego i innych ustaw szczególnych. § 13 1. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Dostawcy. 2. Załączniki: 1) Formularz wyceny.

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

1. Opis sposobu porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 1) Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje zamawiający i Wykonawcy przekazują droga elektroniczną na adres ic.wl@lod.mofnet.gov.pl lub faksem 42/63-88-354. 2) Od momentu otwarcia licytacji do momentu zamknięcia licytacji, zgodnie z art. 77 ustawy, Zamawiający i Wykonawcy przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy licytacyjnej http://licytacje.uzp.gov.pl 3) Adres strona internetowa Zamawiającego: http://lodz.ic.gov.pl. 2. Sposób przygotowania i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 1) Wniosek o dopuszczenie do licytacji, którego wzór stanowi załącznik nr 3 wraz z załącznikami musi być sporządzony w języku polskim, w formie pisemnej. Dokumenty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 2) W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy, z wyjątkiem pełnomocnictwa (w formie oryginału albo kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np.: wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 3) Wniosek o dopuszczenie do licytacji, wraz z dokumentami i oświadczeniami należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem- Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek- nie otwierać przed 11.12 2009r. r. godz. 11:00- w terminie do dnia 11.12 2009 r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego, tj.: Kancelaria Izby Celnej ul. Lodowa 97 93-232 Łódź. Dla wniosków przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

Informacje o wadium:

Nie pobiera się

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-12-11 11:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 15 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-12-11 14:56:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła