Licytacja L-283-2016

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-283-2016 - Zakup energii elektrycznej

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Tomasz Dyszewski, Gmina Siedliszcze
Adres pocztowy: Szpitalna 15
Miejscowość: Siedliszcze, Kod pocztowy: 22-130
Tel.: (82) 56 92 284, Faks: (82) 56 92 202
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

343152

Termin otwarcia licytacji:

2016-11-28 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup energii elektrycznej
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2019r. Gmina Siedliszcze – Zamawiający, działa w imieniu własnym oraz w imieniu niżej wymienionych jednostek: Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu Gminny Ośrodek Kultury w Siedliszczu Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedliszczu. 2. Gmina Siedliszcze oraz wyżej wymienione jednostki organizacyjne, będą zawierać odrębne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przy zmianie dostawcy energii elektrycznej obowiązujące dotychczas umowy (jeśli wystąpi konieczność) zostaną wypowiedziane i zawarte nowe umowy sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego i jednostek organizacyjnych. 3. Szacowany zakres zamówienia: zakup energii elektrycznej – oświetlenie uliczne wg taryfy C12w - szacunkowe zapotrzebowanie na energię w okresie zamówienia – 450 tys. kWh. zakup energii elektrycznej – kubaturowe punkty odbioru wg taryfy Cxx oraz Gxx - szacunkowe zapotrzebowanie na energię w okresie zamówienia – 1.550 tys. kWh. razem = 2 GWh 4. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie czynności wynikających z prowadzonego postępowania na podstawie Pełnomocnictwa podpisanego przez Zamawiającego w tym: - zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej - składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa) - reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji. 5. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii znajduje się na stronie www.siedliszcze.pl w zakładce PRZETARGI
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 09.00.00.00-3
Dodatkowe przedmioty 09.30.00.00-2

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
do 31 grudnia 2019r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
nie wymagane

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Tak

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zgodnie z punktem INFORMACJE DODATKOWE

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zgodnie z punktem INFORMACJE DODATKOWE

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zgodnie z punktem INFORMACJE DODATKOWE

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zgodnie z punktem INFORMACJE DODATKOWE

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zgodnie z punktem INFORMACJE DODATKOWE

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

30 dni od dnia składania ofert

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.siedliszcze.pl w zakładce PRZETARGI

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z wnioskiem winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce Samouczek. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważny) z systemem Windows lub Linux podłączony do sieci Internet. Zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za 1kWh energii elektrycznej. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Krok postąpienia (minimalna różnica miedzy kolejnymi ofertami) wynosi 0,01 zł brutto (jeden grosz). 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.

Minimalna wysokość postąpienia

0.01 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2016-11-22 00:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Miejski w Siedliszczu, ul. Szpitalna 15A, 22-130 Siedliszcze, Sekretariat

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2016-11-28 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2016-11-28 10:22:31

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie wymagane

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

zgodnie z wzorem umowy zamieszczonym na stronie www.siedliszcze.pl w zakładce PRZETARGI

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie BZP nr 343152 - 2016 z dnia 2016-11-15 r. Zakup energii elektrycznej INFORMACJE OGÓLNE: Numer referencyjny: GT.272.8.16 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Zamówienie nie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. O zamówienie nie muszą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych. Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzano dialogu technicznego. Rodzaj zamówienia: dostawy Informacja o możliwości składania ofert częściowych: nie dotyczy - zamówienie nie jest podzielone jest na części. Nie przewiduje się udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu sporządza się w języku polskim. Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym: nie dotyczy Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym: nie dotyczy Nie przewiduje się unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia. Nie przewiduje się unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: wzór umowy zamieszczono na stronie internetowej www.siedliszcze.pl Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: zamawiający nie żąda zabezpieczenia PROCEDURA Tryb udzielenia zamówienia: licytacja elektroniczna Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Nie wymaga się i nie dopuszcza się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych. Nie wymaga się i nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej. Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: nie dotyczy Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy Zamówienie nie obejmuje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Kryteria oceny ofert: cena znaczenie: 100% Licytacja elektroniczna: adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: www.licytacje.uzp.gov.pl Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: www.siedliszcze.pl ZAMAWIAJĄCY: Postępowania nie przeprowadza centralny zamawiający. Postępowania nie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania. Postępowanie nie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających. Postępowanie nie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej. NAZWA I ADRES: Gmina Siedliszcze ul. Szpitalna 15A 22-130 Siedliszcze, woj. lubelskie, tel. (82) 56 92 284 faks (82) 56 92 202 e-mail: tdyszewski@siedliszcze.pl adres strony internetowej (URL): www.siediszcze.pl RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): www.siedliszcze.pl w zakładce Przetargi na dole głównej strony Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie należy przesyłać elektronicznie. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przesyła się w formie pisemnej. Nie dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób. Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na adres: Urząd Miejski w Siedliszczu ul. Szpitalna 15A 22-130 Siedliszcze PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej Krótki opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2019r. Gmina Siedliszcze – Zamawiający, działa w imieniu własnym oraz w imieniu niżej wymienionych jednostek: Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu Gminny Ośrodek Kultury w Siedliszczu Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedliszczu. 2. Gmina Siedliszcze oraz wyżej wymienione jednostki organizacyjne, będą zawierać odrębne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przy zmianie dostawcy energii elektrycznej obowiązujące dotychczas umowy (jeśli wystąpi konieczność) zostaną wypowiedziane i zawarte nowe umowy sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego i jednostek organizacyjnych. 3. Szacowany zakres zamówienia: zakup energii elektrycznej – oświetlenie uliczne wg taryfy C12w - szacunkowe zapotrzebowanie na energię w okresie zamówienia – 450 tys. kWh. zakup energii elektrycznej – kubaturowe punkty odbioru wg taryfy Cxx oraz Gxx - szacunkowe zapotrzebowanie na energię w okresie zamówienia – 1.550 tys. kWh. razem = 2 GWh 4. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie czynności wynikających z prowadzonego postępowania na podstawie Pełnomocnictwa podpisanego przez Zamawiającego w tym: - zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej - składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa) - reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji. 5. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii znajduje się na stronie www.siedliszcze.pl w zakładce PRZETARGI Główny kod CPV: 09000000-3 dodatkowy: 09300000-2 Całkowita wartość zamówienia - zamawiający nie podaje informacji o wartości zamówienia. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie –do 31 grudnia 2019r. INFORMACJE DODATKOWE: nie dotyczy WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ważną w okresie wykonywania zamówienia lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa ten z Wykonawców składający ofertę wspólną, który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za realizację prac objętych uprawnieniem. - posiada umowę (lub promesę umowy)z PGE Dystrybucja S.A., umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A., Informacje dodatkowe --- Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: --- Informacje dodatkowe --- Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykonał lub wykonuje (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie sprzedaży energii elektrycznej co najmniej dla dwóch odbiorców, na rzecz których prowadzi lub była prowadzona sprzedaż co najmniej 500 000 kWh w skali roku dla każdego odbiorcy. Zamawiający nie wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób PODSTAWY WYKLUCZENIA Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8 ustawy Pzp WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: nie Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp: nie dotyczy Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp: 1. Kopii koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ważną w okresie wykonywania zamówienia lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania; Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży kserokopię wyżej wymienionego dokumentu. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa ten z Wykonawców składający ofertę wspólną, który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za realizację prac objętych uprawnieniem. 2. Oświadczenie, że na dzień składania oferty Wykonawca posiada umowę (lub promesę umowy)z PGE Dystrybucja S.A., umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A., Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp: nie dotyczy Inne dokumenty: nie dotyczy WYMAGANIA DOTYCZĄCE REJESTRACJI I IDENTYFIKACJI WYKONAWCÓW W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ, W TYM WYMAGANIA TECHNICZNE URZĄDZEŃ INFORMATYCZNYCH: Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z wnioskiem winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce Samouczek. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważny) z systemem Windows lub Linux podłączony do sieci Internet. Zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej. SPOSÓB POSTĘPOWANIA W TOKU LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ, W TYM OKREŚLENIE MINIMALNYCH WYSOKOŚCI POSTĄPIEŃ: 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za 1kWh energii elektrycznej. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Krok postąpienia (minimalna różnica miedzy kolejnymi ofertami) wynosi 0,01 zł brutto (jeden grosz). 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. TERMINY: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 22 listopada 2016r. godzina: 10:00 Termin otwarcia licytacji elektronicznej: minimum 5 dni od dnia przekazania zaproszeń. Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: upływa 15 minut po złożeniu ostatniego postąpienia. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. INFORMACJE DODATKOWE: 1. Wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa oświadczenie wstępne potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu. 2. Wzór oświadczenia wstępnego stanowi załącznik nr do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na stronie www.siedliszcze.pl 3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie wstępne składa każdy wykonawca. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu wstępnym. 5. Zamawiający nie żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszczał informacje o podwykonawcach w oświadczeniu wstępnym. 6. Zmiana umowy: nie przewiduje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła