Licytacja L-284-2009

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-284-2009 - opracowanie i wykonanie przewodnika z mapą

Dane zamawiającego

Bogdan Artymowicz, Województwo Warmińsko-Mazurskie
Emilii Plater 1
10-562, Olsztyn

Numer ogłoszenia w BZP:

419258

Termin otwarcia licytacji:

6 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 9:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wykonanie przewodnika z mapą opisującego i prezentującego Krainę Kanału Elbląskiego na potrzeby projektu „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego” zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia dostępnym na stronie zamawiającego.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wymagania formalne: Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http:licytacje.uzp.gov.pl - nie jest wymagany podpis elektroniczny. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie do udziału w licytacji, zobowiązany jest do przekazania zarejestrowanego w systemie loginu najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w.w. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. 2. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto za całość zamówienia wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 500 zł. brutto (słownie: pięćset złotych). System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto kwotę 542.850,00 zł. (słownie: pięćset czterdzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych). 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za całość zamówienia. 10. Zamawiający zamyka licytację, gdy w ciągu 10 minut od otwarcia licytacji nie zostanie złożona żadna oferta lub, gdy w ciągu 10 minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta

IV. Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-12-15 10:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia lub przedstawiają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, w szczególności: - wykażą się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch usług polegających na opracowaniu i wydaniu przewodnika wraz z mapą turystyczną o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto każda 3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Wraz z wypełnionym wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej należy złożyć: 1. Aktualny na dzień składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji, Uwaga: W przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie. W przypadku gdy upoważnienie osoby podpisującej wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oraz inne dokumenty nie wynika wprost z dokumentów stwierdzających status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), to do wniosku należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez mocodawcę lub notariusza kopię stosownego pełnomocnictwa wystawioną przez osobę(y) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo w swej treści powinno bezpośrednio i jednoznacznie wskazywać na uprawnienie określonej osoby do reprezentowania Wykonawcy. 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 1 do wniosku). Uwaga: W przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie, w zakresie określonym w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę. Zarówno wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, jak i załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty składane w formie kserokopii, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 3. Wykaz wykonanych usług z którego wynikać będzie, iż wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie usługi polegające na opracowaniu i wydaniu przewodnika wraz z mapą turystyczną, o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie.

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

15.03.2011.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.bip.warmia.mazury.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

Wszelkie zobowiązania wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia, a spoczywające na Wykonawcy oraz Zamawiającym zawierają istotne postanowienia umowy - Załącznik nr 2 do wniosku

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Do momentu otwarcia licytacji wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Dopuszcza się przesłanie powyższych dokumentów drogą elektroniczną lub faksem, niezwłocznie potwierdzonych pisemnie. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji, Zamawiający i Wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacyjnej, wiadomości przekazywane wykonawcom będą widoczne w zakładce moje wiadomości. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: Bogdan Artymowicz - Dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych i Udzielania Zezwoleń, tel. 089 521 98 40, e-mail: b.artymowicz@warmia.mazury.pl. - w zakresie procedury, oraz Anna Jaroszuk – z-ca Dyrektora Departamentu Turystyki, tel. 089-52-16-902 - w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Informacje o wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-12-15 10:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 10 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła