Licytacja L-284-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-284-2010 - Projekt rozbudowy budynku „Zajezdni”

I. Dane zamawiającego

Nazwa: WPKiW S.A., Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka Spółka Akcyjna
Adres pocztowy: Aleja Różana 2
Miejscowość: Chorzów, Kod pocztowy: 41-501
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego: Spółka Akcyjna, w której ponad 50% akcji posiadają jednostki sektora finansów publicznych

Numer ogłoszenia w BZP:

260029-2010

Termin otwarcia licytacji:

2010-10-28 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Projekt rozbudowy budynku „Zajezdni”
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu rozbudowy budynku „Zajezdni” wraz z projektem kanalizacji odprowadzającej ścieki z obiektów oraz projektem odwodnienia obiektów. Przedmiot zamówienia obejmuje także opracowanie i uzgodnienie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla realizacji przedmiotowego zadania zgodnie z założeniami do projektu jak w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 1. Prace projektowe obejmują: a) wykonanie mapy dla celów projektowych, projektu budowlanego i wykonawczego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku (DZ.U. 04.202.2072) i art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane w ilości – 4 egzemplarzy, b) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku (Dz. U. z dnia 12.09.2004 r. Nr 202 poz. 2072) - 2 egzemplarze, c) uzyskanie niezbędnych uzgodnień, d) wykonanie szczegółowych przedmiarów robót do projektów wykonawczych opracowanych w oparciu o KNR, KNNR lub inne dostępne katalogi - w ilości 2 egzemplarzy, e) wykonanie kosztorysów inwestorskich opracowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami w ilości 2 egzemplarzy. Wykonawcę obowiązuje wymóg tajności i nie udostępniania nikomu poza Zamawiającym kosztorysów inwestorskich, f) pełnienie nadzorów autorskich w trakcie realizacji inwestycji, g) projekt budowlany, szczegółowy przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót winny być dostarczone w wersji pisemnej w ilościach określonych wyżej i elektronicznej (płyta CD) - 4 egzemplarze. Prace winny zakończyć się uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem prawomocnych decyzji administracyjnych wydanych przez właściwy organ administracji, w szczególności decyzji o pozwoleniu na budowę projektowanej inwestycji Opracowane przez Wykonawcę dokumenty winny być zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych, w szczególności w zakresie w jakim będą one stanowić dokumentację przetargową
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 71.32.20.00-6
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
do 5 miesięcy od daty podpisania umowy

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
nie jest wymagane

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnianiu tego warunku. Ocena warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie dostarczonego oświadczenia na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnianiu tego warunku. Ocena warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie dostarczonego oświadczenia na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnianiu tego warunku. Ocena warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie dostarczonego oświadczenia na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca wskaże osobę/osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, posiadające uprawnienia do projektowania w następujących specjalnościach: 1. minimum jedną osobę w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego lub posiadającą uprawnienia równoważne; 2. minimum jedną osobę w specjalności instalacji sanitarnych i przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego lub posiadającą uprawnienia równoważne. Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnianiu tego warunku w szczególności potwierdzające, że dysponuje lub będzie dysponował osobą posiadającą wymagane uprawnienia. Ocena warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie dostarczonych dokumentów i oświadczenia na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnianiu tego warunku. Ocena warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie dostarczonego oświadczenia na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
W przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy termin wykonania prac może ulec przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia prac. Cena oferty może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub w przypadku korzystnych zmian cenowych dla Zamawiającego

Termin związania ofertą

30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.wpkiw.com.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wymagania formalne: 1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. 2. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z ww. wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja elektroniczna na projekt wymiany kanalizacji wzdłuż Promenady Ziętka będzie licytacją jednoetapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 500.00 PLN. 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-10-07 11:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Wnioski winny być złożone w siedzibie Zamawiającego Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka S.A. Aleja Różana 2, 41-501 Chorzów, pokój nr 101 (Sekretariat)

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-10-28 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-10-28 10:27:02

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Projekt umowy znajduje się na stronie www.wpkiw.com.pl

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

CENA: Wykonawca w ofercie podaje cenę brutto za realizację całego zamówienia. PODWYKONAWCY: Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców. Oświadczenie jakie części zamówienia Wykonawcy zamierzają powierzyć podwykonawcom powinny zostać dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI WRAZ ZE WSKAZANIEM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTAKTÓW 1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub e-mailem do momentu otwarcia licytacji. 2. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający i Wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacyjnej; wiadomości przekazane wykonawcom będą widoczne w zakładce moje wiadomości. 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje do momentu otwarcia licytacji za pomocą faksu lub e-maila, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami są: W sprawach formalnych: Jadwiga Łuczak - Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych, nr tel.: (32) 7937008*5384 lub 666 031 509, Wojciech Bochenek - Inspektor ds. Zamówień Publicznych, nr tel.: (32) 7937008*5384 lub 666 031 509. W sprawach technicznych: Jacek Dzióbek - Inspektor Nadzoru Budowlanego, nr tel.: (32) 7937008*5230 lub 666 031 381. PRZEKAZANIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI: Wniosek należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. J. Ziętka S.A. oraz opisane Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na projekt rozbudowy budynku „Zajezdni”, kanalizacji odprowadzającej ścieki z obiektów oraz odwodnienia obiektów Nie otwierać przed dniem 07.10.2010 r. godz. 11:00

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła