Licytacja L-284-2016

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-284-2016 - Przebudowa drogi gminnej Nr 104648L Gm. Chełm

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Gmina Chełm, Gmina Chełm
Adres pocztowy: Gminna 18
Miejscowość: Chełm, Kod pocztowy: 22-100
Tel.: 82 563 73 63, Faks: 82 563 79 78
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

343683-2016

Termin otwarcia licytacji:

2016-12-09 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi gminnej Nr 104648L Gm. Chełm
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej Nr 104648L w miejscowościach Depułtycze Królewskie - Rożdżałów Zadanie zakłada wykonanie: na długości 1.500,0 m nawierzchni bitumicznej jezdni o szerokości 5,50 m, ograniczonej krawężnikami betonowymi oraz na długości 200,0 m szerokości 4,0 m; wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/63 mm grub. 20 cm na długości 1645,0 i szer. 4,30 m; nawierzchni jezdni bitumicznej na długości 531,48 m i szerokości 6,30 m ograniczonej krawęźnikami utwardzonych poboczy o szerokości 2x0,75 m z kruszywa łamanego, oczyszczenie przepustów średnicy 0,60 m z namułu długości 11,0 m oczyszczen9ie row wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr, 10 cm z odwiezieniem urobku we własnym zakresie – 120,0 m Szczegółowy zakres robót obejmuje: mechaniczne plantowanie poboczy o szer. 1,0 m po każdej stronie wraz uzupełnieniem gruntem z wykopu na szerokości 0,75 m od krawędzi jezdni z zagęszczeniem i profilowanie w miejscach zjazdów do posesji wraz z humusowaniam grubości 10 cm i obsianiem trawą – 3350,0 m2, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W, 50/70 dla ruchu KR1 o grub. 3 cm z transportem masy do miejsca wbudowania – 11801,0 m2, warstwa ścieralna grub. 4 cm z betonu asfaltowego AC11S, 50/70 dla ruchu KR1, z trasportem masy na miejsce wbudowania – 11801,0 m2, droga z kruszywa od km 0+110,00 do km 1+500,00: mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego koryta i podbudowy z kruszywa łamanego – 7080,0 m2, podbudowa z kruszyw łamanych 0/63 mm stabilizowana mechanicznie grub. 20 cm, w tym 8 cm z kruszywa 0/31,5 mm w górnej części wykonana na całej szerokości drogi – 7080,0 m2, podbudowa z kruszyw łamanych 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie grub. 15 cm wykonana na całej szerokości drogi – 520,0 m2, mechaniczne ścinanie i karczowanie drzew i krzewów 0,4 ha, mechaniczne plantowanie poboczy o szer. 0,75 m po każdej stronie wraz z uzupełnieniem gruntem z wykopu wraz z zagęszczeniem – 2500 m2, mechaniczne utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0/31,5 mm grub. 10 cm, szerokości 0,75 m po każdej stronie wraz z zagęszczeniem i profilowanie w miejscach zjazdów do posesji w celu łagodnego połączenia nawierzchni z terenem – 2500,0 m2, oznakowanie poziome gładkie nawierzchni bitumicznych na zimno za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonane sprzętem ręcznym – 8,33 m2, pionowe znaki drogowe – montaż nowych znaków – tablice znaków średnich, blacha ocynkowana, folia II generacji wraz z elementami mocyjącymi i słupkami z rur stalowych ocynkowanych – 14 szt., Do kosztów należy doliczyć wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz koszty badań laboratoryjnych mas bitumicznych. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia (jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.): 1) kierowanie robotami budowlanymi w branży drogowej przez osobę/y posiadającą/e wymagane uprawnienia budowlane w specjalności drogowej; 2) praca operatorów sprzętów drogowego niezbędnego do wykonania zamówienia. Wartość zamówienia wynosi 640.531,99 zł bez podatku VAT
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.23.31.40-2
Dodatkowe przedmioty 45.11.12.00-0

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
20 lipca 2017 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
nie dotyczy

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył minimum 1 robotę budowlaną w zakresie budowy lub przebudowy dróg o nawierzchni asfaltowej o łącznej powierzchni minimum 11000 m2, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem środków finansowych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek lub zdolność kredytową, na łączną kwotę co najmniej 750.000,00 zł.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonante w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Na podstawie art. 144 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na poniższych warunkach: 1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego, 2) zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy czy zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie lub zmianą przepisów prawa, a także w przypadku pojawienia się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, 3) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku: a) gdy zachowanie pierwotnie określonego terminu nie leży w interesie Zamawiającego, b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, c) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego, d) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót, e) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, f) realizacji w drodze odrębnej umowy robót powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania robót i uwzględnienia wzajemnych powiązań, g) w przypadku wykonywania innych wcześniej nieprzewidzianych robót, w strefie przekazanego placu budowy, Wykonawca jest upoważniony do wystąpienia o wy dłużenie okresu na realizację zadania. Zapis ten dotyczy również wypadków drogowych powstałych w strefie robót, 4) powierzenie Podwykonawcy określonego zakresu robót lub zmiana zakresu powierzonych robót na skutek którejkolwiek z okoliczności wskazanych w pkt 1, 2, i 3, 5) zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zmniejszenia jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt. 1, 6) zmiana treści wykazu scalonych elementów robót w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt. 1 i odpowiednio do pkt. 5, 7) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1. 3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach: ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego, ad pkt 2) – zamiana na inne materiały, urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, pod warunkiem nie zwiększania wynagrodzenia; ad pkt. 3) – zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy: lit. a) – o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu Zamawiającego, lit. b) – o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, lit. c) – o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu, lit. d) – o okres niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień, lit. e) – o okres niezbędny do wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, lit. f) – o okres niezbędny do wykonania robót powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy, lit g) - o okres wprowadzonych zakłóceń wraz ze skutkami z tego wynikłymi. lit. i) - o okres wykonania robót dodatkowych ad pkt 4) – powierzenie Podwykonawcy określonego zakresu robót nastąpi po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego proponowanego Podwykonawcy z jednoczesną zmianą (rozszerzeniem) postanowień §7, i §15 ust. 2 pkt. 4) -9) umowy poprzez wprowadzenie do nich stosownych postanowień dotyczących udziału Podwykonawcy, ad pkt 5) – wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określone w § 5 ust. 1 umowy kwotą ryczałtową, zostanie odpowiednio zmniejszone na podstawie wyliczenia wartości zmniejszonego zakresu zamówienia dokonanego na podstawie wykazu scalonego elementów robót, ad pkt 6) – zmiana treści wykazu scalonych elementów robót nastąpi z jednoczesną zmianą (zmniejszeniem) wynagrodzenia jako konsekwencja działań opisanych w ad pkt 5), ad pkt 7) - stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto, ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę,

Termin związania ofertą

30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.gmina.chelm.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl, Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z powyższym wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce - Samouczek. Wymagania techniczne: - komputer klasy PC (lub równoważny) z systemem Windows lub Linux podłączony do sieci Internet, - zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto, 2. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką, 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Krok postąpienia (minimalna różnica między kolejnymi ofertami) wynosi 20.000 zł brutto. 7. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 787.854,35 zł brutto. 8. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców

Minimalna wysokość postąpienia

20000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2016-11-29 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Gmina Chełm, ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka, sekretariat

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2016-12-09 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2016-12-09 11:24:12

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy, a jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem również pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach: - w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy zamawiającego - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych, - w gwarancjach ubezpieczeniowych - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w jej projekcie będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła