Licytacja L-284-2018

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest Tomasz1975 z ofertą o wartości 144000PLN.
Dane zwycięzcy:
Tomasz1975 - Tomasz1975, "MONIKA" Tomasz Pabin
Zakładowa 56
92-412, Łódź


Ogłoszenie o zamówieniu L-284-2018 - ,,Utrzymanie w czystości powierzchni budowli obiektów inżynierskich i ekranów akustycznych przy użyciu środków chemicznych na terenie miasta Łodzi.”

Dane zamawiającego


Nazwa: Wydział Zamówień Publicznych, Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi, Departament Obsługi i Administracji
Adres pocztowy: ks. Ignacego Skorupki 21
Miejscowość: Łódź, Kod pocztowy: 90-532
Tel.: (42) 638-48-88, Faks: (42) 638-48-77
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

586828-N-2018

Termin otwarcia licytacji:

2018-07-26 12:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


,,Utrzymanie w czystości powierzchni budowli obiektów inżynierskich i ekranów akustycznych przy użyciu środków chemicznych na terenie miasta Łodzi.”

Usługi

Nr zgodna z Instrukcją: 3.1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest – utrzymanie w czystości powierzchni budowli obiektów inżynierskich i ekranów akustycznych zlokalizowanych na terenie miasta Łodzi poprzez: • usuwaniu graffiti z budowli obiektów inżynierskich o okładzinie kamiennej i powierzchni ekranów akustycznych przy użyciu środków chemicznych, • czyszczeniu części metalowych ekranów akustycznych z użyciem środków powierzchniowo czynnych, • mycie ekranów akustycznych z użyciem środków powierzchniowo czynnych, Zamawiający informuje, iż usługi będą realizowane w granicach administracyjnych Miasta Łodzi. Definicje: Ekran akustyczny lub dźwiękochłonny – naturalna lub sztuczna przeszkoda, ustawiona na drodze między źródłem hałasu a punktem obserwacji, za przeszkodą powstaje obszar o zmniejszonym natężeniu dźwięku zwany cieniem akustycznym. Obszar cienia wyznacza się metodami identycznymi jak obszar cienia w optyce, obszar ten jest jednak znacznie ograniczony dla fal dźwiękowych o dużej długości ze względu na ich dyfrakcję.) "Obiekty inżynierskie" to zgodnie z § 1. PKT 2 ,, ROZPORZĄDZENIA MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.” wydanym na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z 1996 r. Nr 100, poz. 465, Nr 106, poz. 496 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 111, poz. 726, z 1998 r. Nr 22, poz. 118 i Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 49, poz. 483 i Nr 62, poz. 682 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 29, poz. 354 i Nr 43, poz. 489): 1)obiekty mostowe, 2)tunele, 3)przepusty,4)konstrukcje oporowe.

http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


Nr zgodna z Instrukcją: 12 WYMAGANIA DOTYCZĄCE REJESTRACJI I IDENTYFIKACJI WYKONAWCÓW W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ, W TYM WYMAGANIA TECHNICZNE URZĄDZEŃ INFORMATYCZNYCH 12.1 Wymagania formalne: 12.1.1 Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl, 12.1.2 Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się na Platformie Licytacji Elektronicznej (zwaną dalej „Platformą”) udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie (login należy podać dokładnie stosując te same znaki, w tym duże i małe litery, jeśli takie zarejestrowano przy rejestracji). 12.1.3 W przypadku podania przez wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nieprzekazania go zamawiającemu wraz z wnioskiem, wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jedną godzinę przed terminem otwarcia licytacji Brak loginu lub brak poprawnego loginu będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału w licytacji.. 12.1.4 Pomoc w rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl, w zakładce „SAMOUCZEK”. 12.2 Wymagania techniczne: 12.2.1 komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux, oraz 12.2.2 przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa, 12.2.3 nie jest wymagany podpis elektroniczny.

https://licytacje.uzp.gov.pl/

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


Nr zgodna z Instrukcją: 14 SPOSÓB POSTĘPOWANIA W TOKU LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ, W TYM OKREŚLENIE MINIMALNYCH WYSOKOŚCI POSTĄPIEŃ 14.1 Licytacja elektroniczna będzie licytacją jednoetapową. 14.2 Wykonawcy dopuszczeni (zaproszeni) do udziału w licytacji, po zalogowaniu się na Platformie uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. 14.3 Swoje oferty cenowe składają w postaci elektronicznej (w ramach postąpienia). 14.4 W toku licytacji elektronicznej wykonawcy dopuszczeni (zaproszeni) do udziału, składają kolejne korzystniejsze postąpienia. 14.5 Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 14.6 Oferta złożona w toku licytacji (tj. postąpienie) przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 14.7 W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą łączną cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 14.8 Na cenę oferty brutto składa się łączny koszt wykonania zamówienia obejmujący wszystkie koszty poniesione na wykonanie całego zakresu usługi, zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia i załączonym wzorem umowy, 14.9 Przed przystąpieniem do złożenia oferty (tj. złożenia postąpienia) Wykonawca winien obliczyć cenę oferty tak, aby wynikała ona z podanych cen jednostkowych brutto dla wskazanej pozycji określonego rodzaju usługi i powierzchni podanej w m2, w tabeli Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 5 do Ogłoszenia (dla ułatwienia Zamawiający przygotował arkusz kalkulacyjny zawierający odpowiednie formuły). 14.10 Oferta złożona przez Wykonawcę (tj. postąpienie) winna być niższa od ceny oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 14.11 Zamawiający przyjął wartość minimalnego postąpienia w wysokości - 800,00 PLN. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. 14.12 W toku licytacji system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informację o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 14.13 System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. W tym celu należy oddzielić wartość cyfrową kropką (np. 90000.09 będzie oznaczało 90 tys. zł i 9 groszy). 14.14 Zamawiający przyjął cenę wywoławczą dla zamówienia - kwotę brutto w wysokości 412 984.00 PLN.

800

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-07-19 12:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2018-07-26 12:00:00.

Czas od ostatniego postąpienia

Upływa 2018-07-26 15:07:39

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


nie dotyczy

-

nie dotyczy

-

nie dotyczy

Nie

-

Tak

  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp): Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

aktualnego na dzień składania wniosków oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Ogłoszenia)

nie dotyczy

nie dotyczy

-

IX. Termin związania ofertą


Nr zgodna z Instrukcją: 17.1 Oferta (postąpienie) złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 17.2 Wykonawca, którego oferta będzie najkorzystniejsza cenowo, w chwili zamykania licytacji elektronicznej, pozostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w momencie zamknięcia licytacji elektronicznej

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


od daty zawarcia umowy do dnia 30 listopad 2018 r.

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Nie jest wymagane.

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w załączniku nr 6 do Ogłoszenia – Wzorze umowy.

XIII. Informacje dodatkowe


Nr zgodna z Instrukcją: 7 WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 7.1 Wykonawca zobowiązany jest wykazać, nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z pkt 6 instrukcji poprzez złożenie n/w dokumentu: 7.1.1 aktualnego na dzień składania wniosków oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Ogłoszenia). 7.2 W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty wskazane w punkcie 7.1.1 Instrukcji musi złożyć każdy z nich, z zastrzeżeniem, iż oświadczenie o którym mowa w pkt. 7 Instrukcji, mogą zostać złożone przez Pełnomocnika, jeżeli z treści pełnomocnictwa wynika takie upoważnienie. 7.3 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 7.4 Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570). 7.5 W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności wymaganych oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. 7.6 W przypadku wskazania przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 21.4 Dokumenty jakie Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu przed zawarciem umowy: 21.4.1 Formularz oferty stanowiący załącznik nr 5 do Ogłoszenia. Wykonawca ma obowiązek podać cenę jednostkową brutto oraz wartość brutto zamówienia w złotych polskich dla ilości pozycji tabeli. Zamawiający dopuszcza złożenie Formularza oferty z wartością brutto zamówienia nie większą niż cena najkorzystniejszej oferty podana w trakcie licytacji (np. w wyniku dokonanych zaokrągleń). 21.5 Nie złożenie dokumentów, o których mowa w pkt. 21.4 Instrukcji będzie traktowane jako uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy. 25.2 Wykonawca, wypełniając obowiązki informacyjne wynikający z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu składa stosowne oświadczenie zawarte we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (Załącznik nr 2 do Ogłoszenia). 26 INFORMACJE KOŃCOWE 26.1 Zamawiający nie przewiduje: 26.1.1 zawarcia umowy ramowej, 26.1.2 składania ofert wariantowych, częściowych, 26.1.3 rozliczania w walutach obcych, 26.1.4 aukcji elektronicznej, 26.1.5 dynamicznego systemu zakupów, 26.1.6 zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 26.1.7 udzielenie zamówień zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, 26.2 Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego. 26.3 Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia ilości realizowanych usług, jednak nie więcej niż o 50% wartości zamówienia podstawowego w ramach prawa opcji zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Pzp 26.4 Zakres i warunki zmian zawartej umowy – uregulowane są w Załączniku nr 6 do Ogłoszenia – wzór umowy.

Informacje o wadium


Tak

Nr zgodna z Instrukcją: 22.1 Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 1O 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych PLN) na dzień złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 22.2 Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 22.2.1 pieniądzu, 22.2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 22.2.3 gwarancjach bankowych, 22.2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 22.2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. Nr 42, 1804 jt.). 22.3 Wadium wnoszone w pieniądzu winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania wniosków.Wpłaty pieniężnej należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego nr: Kod BIC (SWIFT): GBGCPLPK IBAN: PL 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017 w tytule przelewu powołując się na nr referencyjny postępowania: DOA-ZP-III.271.55.2018 22.4 Jeśli wadium zostało wniesione w pieniądzu to wymagany jest oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem dowodu wniesienia wadium (dokonania przelewu bankowego) załączona do oferty. 22.5 Jeśli wadium zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu to do oferty należy załączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał należy załączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jednak na jego zwrot bez dekompletowania oferty – oryginał nie może być na trwałe zespolony z ofertą. W przypadku niezastosowania się do powyższego zwrot oryginału będzie niemożliwy. 22.6 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokumenty te powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać co najmniej: 22.6.1 nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta poręczenia/gwarancji (Zamawiającego), poręczyciela/gwaranta, oraz wskazanie ich siedzib; Beneficjentem poręczenia /gwarancji (Zamawiającym) jest Miasto Łódź – Urząd Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź 22.6.2 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/ gwarancją, 22.6.3 kwotę wadium, 22.6.4 termin ważności poręczenia/gwarancji – nie krótszy niż termin związania ofertą, 22.6.5 zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do zapłacenia kwoty wadium bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacji, jeżeli Wykonawca: 22.6.5.1 w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 22.6.5.2 którego oferta została wybrana: 22.6.5.2.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 22.6.5.2.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 22.6.5.2.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 22.7 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, Zamawiający nie uzna dokumentów, które nie spełniają wymagań, o których mowa w pkt. 22.6 Instrukcji. 22.8 Zamawiający nie dopuści Wykonawcy do udziału w licytacji elektronicznej, który nie wniósł wadium na dzień składania wniosków o dopuszczeniu do udziału w licytacji elektronicznej lub wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 22.9 Zamawiający zatrzyma wadium, lub dokona jego zwrotu na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła