Licytacja L-285-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-285-2009 - URZĄD SKARBOWY W CHORZOWIE

Dane zamawiającego

Urząd Skarbowy , Urząd Skarbowy w Chorzowie
ARMII KRAJOWEJ 5
41-506, CHORZÓW

Numer ogłoszenia w BZP:

426148-2009

Termin otwarcia licytacji:

2009-12-30 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dobudowa windy dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Skarbowym przy ul. Armii Krajowej 5 w Chorzowie. 2. Zamówienie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz przedmiarami robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia: www.isnet.katowice.pl/us/Chorzow.htm 3. Podane w załączniku nr 1 do ogłoszenia nazwy własne są przykładowe. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Zamawiajmy dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów niż podane w dokumentacji pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone wyżej wskazane dokumenty będą podlegały ocenie przez autora kosztorysu, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez zamawiającego decyzji o odrzuceniu oferty z powodu „nierównoważności” zaproponowanych „zamienników”.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: a. z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem: http://licytacje.uzp.gov.pl b. Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 2. Wymagania techniczne: a. Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 2. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 3. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 4. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 5. Krok postąpienia (minimalna różnica miedzy kolejnymi ofertami) wynosi 1 000 zł brutto. 6. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 471 072,74 zł brutto 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-12-21 10:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tzn.: a. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; to jest: dysponują osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub; c. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; to jest: osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy; d. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; to jest posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową o łącznej kwocie w wysokości co najmniej 500 000,00 zł oraz posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł, aktualne na dzień składania ofert. e. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy; 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się, aby przynajmniej jeden z wykonawców (lub wspólnie) spełniał wymagania, o których mowa w ust.1. pkt a-d i niniejszego ogłoszenia. W przypadku konsorcjum żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy. 3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez zamawiającego na zasadzie „spełnia / nie spełnia”. W przypadku niespełnienia warunku udziału w postępowaniu wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia: a. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia; b. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; c. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; d. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; e. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; g. Udokumentują wykonanie, to jest zakończenie w ciągu pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie windy o zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej oraz o wartości co najmniej 500 000,00 zł. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie tego warunku muszą być: - Sporządzony przez wykonawcę wykaz wykonanych robót budowlanych - wg załącznika nr 3 do niniejszego ogłoszenia; - Dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane przedstawione w wyżej wskazanym wykazie wykonanych robót budowlanych zostały wykonane należycie, na przykład referencje. Treść przedstawionych przez Wykonawcę referencji lub innych dokumentów, powinna być spójna z wykazem robót budowlanych oraz umożliwić Zamawiającemu w sposób jednoznaczny zidentyfikowanie robót budowlanych wpisanych w wykazie wykonanych robót budowlanych. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunku, że Wykonawca posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - muszą być: - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zawierający imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca - wg załącznika nr 4 do niniejszego ogłoszenia, i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, tj.: kierownika budowy wraz z jego uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń określonymi przepisami Prawa budowlanego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej; - Zaświadczenia z właściwej Izby Samorządu Zawodowego dla osób, które będą pełnić funkcję kierownika budowy, potwierdzając ich przynależność do Izby oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, aktualnego na dzień składania ofert. Zamawiający dopuszcza, jako dokument równoważny, złożenie nieaktualnego zaświadczenia z wyżej wskazanej Izby oraz dowodu dokonania wpłaty należnych składek, z którego wynika, że są one opłacone na dzień składania ofert. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunku, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, muszą być: - Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej 500 000,00 zł – wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; - Kserokopia polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, potwierdzająca ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł. h. Harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowy, zawierający wszystkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia z ich podziałem na poszczególne rodzaje robót. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest w terminie 3 dni po podpisaniu umowy sporządzić szczegółowy harmonogram zawierający etapy (elementy), które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego, z uwzględnieniem realizacji każdego z tych elementów; i. Wykonawca zamierzający zlecić usługi objęte przedmiotem zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest wypełnić załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia.

VIII. Termin związania ofertą

1. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu (art. 181 ust. 1 ustawy). 2. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż 30 dni. .

IX. Termin wykonania zamówienia

1. Zamówienie będzie realizowane w ciągu 4 miesięcy od daty zawarcia umowy..

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.isnet.katowice.pl/us/Chorzow.htm

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

1. Istotne postanowienia umowy zawiera załącznik nr 6 do ogłoszenia.

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

1. Przekazanie wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: wniosek należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Zaleca się, aby opakowanie było nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: URZĄD SKARBOWY W CHORZOWIE ul. Armii Krajowej 5, 41-506 Chorzów oraz opisane – Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej – dobudowa windy dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Skarbowym przy ul. Armii Krajowej 5 w Chorzowie. 2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego są: W sprawie procedury przetargowej: Anna Bugała - Grzymek tel. 032 246-58-55 lub 032 349-73-02 faks: 032 246-47-43 W sprawie przedmiotu zamówienia publicznego: Grzegorz Pisarczyk tel.: 606 741 542 3. Cena: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany dostarczyć kosztorys ofertowy, sporządzony zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

Informacje o wadium:

1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). 3. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez ING Bank Śląski o/ Chorzów nr 11 1010 1212 3073 6913 9120 0000. 4. Wniesienie wadium powinno być oznaczone w następujący sposób: „Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie Licytacji elektronicznej – dobudowa windy dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Skarbowym przy ul. Armii Krajowej 5 w Chorzowie”. 5. Potwierdzenie wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. W przypadku złożenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć oryginał dokumentu gwarancyjnego do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-12-21 10:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 15 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-12-21 13:00:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła