Licytacja L-286-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-286-2010 - Zakup sprzętu komputerowego

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Elżbieta Choczyńska, Gmina Miasta Tarnowa-Urząd Miasta Tarnowa-Wydział Geodezji i Nieruchomości
Adres pocztowy: ul. Nowa 3
Miejscowość: Tarnów, Kod pocztowy: 33-100
Tel.: (0-14) 68-82-76, Faks: (014) 68-82-771
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

261657-2010

Termin otwarcia licytacji:

2010-10-13 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup sprzętu komputerowego
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Skaner A1 kolor - 1 szt. 2. Ploter A1 kolor - 1 szt. 3. Skaner dokumentów A4 - 1 szt. 4. Drukarka laserowa kolor A3 z duplexem - 1 szt. 5. Drukarka uniwersalna - 1 szt. 6. Drukarka laserowa A4 z skanerem - 1 szt. 7. Telewizor 42” LCD Full HD - 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu. Wymagany okres gwarancji na oferowany sprzęt min. 12 miesięcy licząc od daty dostawy przedmiotu zamówienia.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.23.00.00-0
Dodatkowe przedmioty 30.21.61.10-0
30.23.21.00-5
30.23.21.40-7
30.23.21.10-8
30.23.21.20-1
32.32.46.00-6

Termin wykonania zamówienia:
30 dni od dnia zawarcia umowy

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
1.Wykonawcy zaproszeni do udziału w licytacji zobowiązani będą do wniesienia wadium w wysokości 1.500,00 zł w terminie wskazanym w zaproszeniu do wzięcia udziału licytacji elektronicznej. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto: Bank Handlowy O/Tarnów NR 76 1030 1250 0000 0000 8800 0099, z zaznaczeniem na dowodzie wpłaty: „wadium – „Zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Geodezji i Nieruchomości”. Wadium musi znaleźć się na koncie zamawiającego nie później niż w dniu i w godzinie wskazanej w zaproszeniu do wzięcia udziału licytacji elektronicznej. 3) W razie wyboru formy wniesienia wadium innej niż pieniądz oryginał dokumentu należy złożyć w Wydziale Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Nowa 3, pokój 212 lub przesłać na adres: Wydział Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Nowa 3, 33-100 Tarnów, pokój 212, do dnia i godziny wskazanej w zaproszeniu do wzięcia udziału w licytacji elektronicznej. 4) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 5) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 pkt 1 i pkt 3 ustawy pzp.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści oświadczenia, o którym mowa w pkt. III.4.1.ogłoszenia o zamówieniu

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści oświadczenia, o którym mowa w pkt. III.4.1.ogłoszenia o zamówieniu

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści oświadczenia, o którym mowa w pkt. III.4.1.ogłoszenia o zamówieniu

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści oświadczenia, o którym mowa w pkt. III.4.1.ogłoszenia o zamówieniu

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści oświadczenia, o którym mowa w pkt. III.4.1.ogłoszenia o zamówieniu

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć

inne dokumenty
w zakresie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w załączniku nr 1 do ogłoszenia wykonawca we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji przedstawia charakterystyka techniczną oferowanego sprzętu oraz informację o czasie udzielonej gwarancji na oferowany sprzęt.

Inne dokumenty

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. III.4.3.1 ogłoszenia o zamówieniu zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W celu wykazania, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 ustawy przedkłada oświadczenia i dokumenty określone w pkt. III.4.1 ogłoszenia o zamówieniu oraz dokument potwierdzający wniesienie wadium.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert cenowych

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://portal.tarnow.bip-gov.info.pl/bip/

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1.Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są zobowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie do prowadzenia licytacji elektronicznych, zwanej dalej platformą, oraz do przesłania swojego LOGIN-u zamawiającemu, wypełniając informację we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia 2.Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie. 3. Przed rozpoczęciem korzystania z platformy zaleca się zapoznanie się z Samouczkiem, oraz z wersją demonstracyjną platformy, zamieszczonymi na stronie internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna. 4. Pomoc techniczną w zakresie funkcjonowania systemu (zgłaszanie ew. błędów) można uzyskać po numerem telefonu (22) 632 28 84. 5. Udział w licytacji elektronicznej wymaga dysponowania komputerem PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarką internetową Internet Explorer 6.0 lub wyższą lub Firefox 2.0 lub wyższą. 6. Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej i zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu, określając w zaproszeniu termin związania ofertą wykonawcy (30 dni), który zaoferuje najniższą cenę.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Po zalogowaniu się na platformie, Wykonawcy uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. W czasie trwania licytacji (od otwarcia licytacji do jej zamknięcia) Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej. 2. Zamawiający i wykonawcy od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną. 3. Oferty składane przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. System umożliwia składanie wyłącznie ofert o cenie niższej niż oferta wiodąca w danym momencie. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W trakcie licytacji elektronicznej system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, oraz cenach złożonych przez Nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. 5. Cena wywoławcza: 70 000 zł (brutto). 6. Minimalny krok postąpienia: 100,00 zł (brutto). System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. 7. System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. Wartość groszy należy wpisywać po kropce.

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-10-01 12:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Biuro Obsługi Mieszkańców, parter - sala nr 1, ul. Nowa 4, 33-100 Tarnów

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-10-13 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-10-13 12:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. KUPUJĄCY dokona zapłaty w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT. 2. Podstawą wystawienia faktury VAT przez SPRZEDAWCĘ będzie podpisany przez KUPUJĄCEGO protokół odbioru technicznego, określony w § 1 przedmiotu umowy. 3 SPRZEDAWCA udziela KUPUJĄCEMU gwarancji jakości na sprzęt, będący przedmiotem umowy. Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 4. Okres gwarancji liczy się od daty podpisania protokołu odbioru sprzętu, o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją KUPUJĄCY nie mógł z niej korzystać. 5. SPRZEDAWCA zobowiązany będzie do uiszczenia na rzecz KUPUJĄCEGO kary umownej w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy : a. za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy, to jest za przekroczenia terminu określonego w § 2 ust.1 umowy b. za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu sprzętu wolnego od wad lub odpowiadającego parametrom technicznym określonym w załączniku do umowy, to jest za przekroczenie terminu określonego w §2 ust. 4 umowy c. Za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu sprzętu zastępczego, o którym mowa w § 4 ust. 5 i 10 umowy d. Za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu nowego sprzętu zgodnie z § 4 ust. 11 umowy Kara może być potrącona z przysługującej SPRZEDAWCY ceny o której mowa w §3 ust.1 umowy. 6. W przypadku, gdy opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy przekroczy 30 dni KUPUJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym bez konieczności wyznaczania Sprzedawcy dodatkowego terminu. 7. W przypadkach, o których mowa w § 5 ust. 2 umowy SPRZEDAWCA zapłaci karę umowną, na rachunek bankowy KUPUJĄCEGO wskazany w wezwaniu, oraz w terminie niezwłocznym po wezwaniu przez KUPUJĄCEGO do zapłaty. 8. W sytuacji, gdy kary umowne nie pokrywają szkody, KUPUJĄCEMU przysługuje prawo żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do ogłoszenia, zamieszczony na stronie http://portal.tarnow.bip-gov.info.pl/bip/

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1. Osoby uprawnione przez zamawiającego do kontaktu z wykonawcami: Krzysztof Luszowiecki, tel. 14 688-27-75 2. Opis sposobu sporządzenia wniosku i forma dokumentów. a) Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia. b) Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji oraz oświadczenia (pkt III.4.1. i pkt III.4.2 ogłoszenia o zamówieniu) mają być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. W przypadku, gdy uprawnienie do podpisania wniosku i oświadczenia nie wynika z dokumentu, o którym mowa w pkt III.4.2.ogłoszenia o zamówieniu do oferty należy załączyć stosowne upoważnienie (pełnomocnictwo). Pełnomocnictwo musi być przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać do jakich czynności upoważniona jest osoba. c) Do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji należy dołączyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt III. 4.1, pkt III.4.2, pkt III.5, z zastrzeżeniem pkt III.4.3 i pkt III.6 ogłoszenia o zamówieniu. d). Dokumenty wymienione w pkt III.4.2. i pkt III.4.3 ogłoszenia o zamówieniu mają być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawców lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. e) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (konsorcjum). a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (konsorcjum) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. b) „Konsorcjum” składa jeden wniosek o dopuszczenie do udziału, przy czym wymagane dokumenty wskazane w pkt. III.4.2. ogłoszenia o zamówieniu składa każdy z uczestników konsorcjum. c) Oświadczenia, o których mowa w pkt III.4.1 i pkt III.4.2. ogłoszenia o zamówieniu powinny być złożone z uwzględnieniem treści art. 23 ust. 3 Pzp i podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania. 4. Załącznikami do niniejszego ogłoszenia, udostępnionymi na stronie zamawiającego są: a) Specyfikacja techniczna załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu. b) wzór - wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu. c) wzór - oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy – załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu. d) wzór - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu. e) wzór – Kalkulacja ceny oferty załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu. f) wzór – projekt umowy załącznik nr 6 do ogłoszenia o zamówieniu.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła