Licytacja L-288-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-288-2009 - Projekt dobudowy budynku socjalnego w WPKiW S.A.

Dane zamawiającego

Wojciech Bochenek, Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka Spółka Akcyjna
Aleja Różana 2
41-501, Chorzów

Numer ogłoszenia w BZP:

246715-2009

Termin otwarcia licytacji:

2010-01-19 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu dobudowy budynku socjalnego przy „Szybie Leśnym” w WPKiW S.A. w Chorzowie zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym dostępnym na www.wpkiw.com.pl Prace projektowe obejmują wykonanie: a) projektu budowlanego i wykonawczego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku (Dz. U. z dnia 14.09.2004 r. Nr 202 poz. 2072) i art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane - w ilości 6 egzemplarzy, b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku (Dz. U. z dnia 12.09.2004 r. Nr 202 poz. 2072) – 2 egzemplarze, c) niezbędnych uzgodnień, d) szczegółowych przedmiarów robót do projektów wykonawczych opracowanych w oparciu o KNR, KNNR lub inne dostępne katalogi - w ilości 2 egzemplarzy, e) kosztorysów inwestorskich opracowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami w ilości 2 egzemplarzy. Wykonawcę obowiązuje wymóg tajności i nie udostępniania nikomu poza Zamawiającym kosztorysów inwestorskich, f) nadzorów autorskich w trakcie realizacji inwestycji, g) projekt budowlany, szczegółowy przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót winny być dostarczone w wersji pisemnej w ilościach określonych wyżej i elektronicznej (płyta CD lub dyskietka) – 1 egzemplarz

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wymagania formalne: 1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. 2. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z ww. wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w.w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja elektroniczna na projekt dobudowy budynku socjalnego przy „Szybie Leśnym” w WPKiW S.A. w Chorzowie będzie licytacją jednoetapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 500.00 PLN. 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto

IV. Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-12-29 09:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie żądanych przedmiotowym postępowaniu oświadczeń i dokumentów, wg. formuły spełnia - nie spełnia

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Wraz z wnioskiem o dopuszczenie (zaleca się stosowanie wzoru dostępnego na www.wpkiw.com.pl) do udziału w postępowaniu należy załączyć: A) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, B) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania wniosków. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie B, składa dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006 r. (Dz. U. z dn. 24.05.2006 r. Nr 87 poz. 605) tj. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Oświadczenie to powinno być złożone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania wniosków. C) wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywały zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Wymagane jest załączenie kserokopii uprawnień: - do projektowania robót budowlanych (min. 1 osoba), - przynależność do Branżowej Izby Inżynierów Budownictwa (min. 1 osoba), W przypadku, gdy wykonawca wskaże w wykazie osoby, którymi będzie dysponował, musi załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób. D) wykaz wykonanych usług (min. 1) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługą stanowiącym przedmiot zamówienia (dotyczy projektowania robót budowlanych), z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Wartość tych usług nie może być niższa niż 50 tys. zł dla jednego zadania. Wykaz powinien być sporządzony na wzorze znajdującym się na stronie www.wpkiw.com.pl. • Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnionego (-ych) przedstawiciela (-i) Wykonawcy. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). • W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę (-y) nie wymienioną (-e) w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy, należy do wniosku dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii. • Brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp. • Dokumenty wymagane, gdy kilka podmiotów składa wspólnie wniosek: W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, partnerzy winni spełniać następujące wymagania: a/ oświadczenie wskazane w punkcie A) powinno być złożone łącznie przez wszystkich wykonawców lub przez podmiot upoważniony w imieniu wszystkich, b/ dokumenty wskazane w punkcie B) powinny być przedstawione przez wszystkich wykonawców, c/ warunki określone w punktach C) i D) wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) winni spełniać łącznie, d/ wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

105 dni od podpisania umowy.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie dotyczy

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.wpkiw.com.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

Wzór umowy znajduje się na stronie www.wpkiw.com.pl

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

CENA: Wykonawca w ofercie podaje cenę brutto za realizację całego zamówienia. PODWYKONAWCY: Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców. Oświadczenie jakie części zamówienia Wykonawcy zamierzają powierzyć podwykonawcom powinny zostać dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI WRAZ ZE WSKAZANIEM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTAKTÓW 1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub e-mailem do momentu otwarcia licytacji. 2. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający i Wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacyjnej; wiadomości przekazane wykonawcom będą widoczne w zakładce moje wiadomości. 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje do momentu otwarcia licytacji za pomocą faksu lub e-maila, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami są: W sprawach formalnych: Jadwiga Łuczak – Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych, nr tel.: (032) 7937008*5384, Wojciech Bochenek – Inspektor ds. Zamówień Publicznych, nr tel.: (032) 7937008*5384. W sprawach technicznych: Piotr Ćwieląg – Inspektor Nadzoru Budowlanego, nr tel.: (032) 7937008*5231. PRZEKAZANIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI: Wniosek należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. J. Ziętka S.A. oraz opisane Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na projekt dobudowy budynku socjalnego przy „Szybie Leśnym” w WPKiW S.A. w Chorzowie. Nie otwierać przed dniem 29.12.2009 r. godz. 09:00. WZÓR UMOWY: Wzór umowy znajduje się na stronie www.wpkiw.com.pl

Informacje o wadium:

Nie jest wymagane

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-12-29 09:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 25 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2010-01-13 00:00:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła