Licytacja L-288-2018

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-288-2018 - Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych laserowych

Dane zamawiającego


Nazwa: Gmina Żukowo, Gmina Żukowo
Adres pocztowy: Gdańska52
Miejscowość: Żukowo, Kod pocztowy: 83-330
Tel.: +48 58 6858300, Faks: +48 58 6858330
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

586027-N-2018

Termin otwarcia licytacji:

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych laserowych

Dostawy

Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych laserowych. Zamówienie obejmuje dostawę 5 szt. urządzeń wielofunkcyjnych laserowych na potrzeby szkół na terenie Gminy Żukowo. Urządzenia muszą umożliwiać: 1) drukowanie, 2) skanowanie, 3) kopiowanie, 4) faksowanie. Wymagania: 1) szybkość drukowania w A4 - min 21 str./min w kolorze, min 21 str./min w mono; 2) zespół drukowania - dupleks automatyczny; 3) rozdzielczość skanowania - min 600 x 600 dpi; 4) podawanie dokumentów - automatyczny podajnik dokumentów wraz z duplexem, skaner płaski; 5) standardowa pamięć RAM - min 1GB; 6) pamięć dodatkowa - min 3GB; 7) gwarancja - co najmniej 24 miesiące.

http://bip.ugzukowo.nv.pl/Article/id,2040.html

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


1. Wymagania formalne. 1) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl 2) Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się na Platformie Licytacji Elektronicznej, zwanej dalej Platformą, udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych, zwany dalej UZP. Platforma jest udostępniona pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl 3) Wykonawca, składając Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji, zobowiązany jest przekazać zamawiającemu swój LOGIN. LOGIN należy podać dokładnie stosując te same znaki, w tym małe i duże litery, jakie zostały użyte przy rejestracji. 4) W przypadku podania niewłaściwego LOGINu lub nie podania go zamawiającemu w złożonym wniosku, zamawiający jednokrotnie wezwie wykonawcę do uzupełnienia LOGINu. Brak odpowiedzi ze strony wykonawcy lub podanie błędnego LOGINu będzie skutkował niedopuszczeniem wykonawcy do licytacji elektronicznej. 2. Na stronie internetowej UZP https://licytacje.uzp.gov.pl dostępne są Regulamin i Samouczek, które mogą być pomocne podczas rejestracji. 3. Wymagania techniczne. 1) Wykonawca winien dysponować komputerem PC z systemem operacyjnym Windows / Linux i przeglądarką internetową Internet Explorer 6.0 lub wyższą lub Firefox 2.0 lub wyższą. 2) Udział w licytacji elektronicznej nie wymaga posiadania przez wykonawcę podpisu elektronicznego. 4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez wykonawców z oprogramowania innego niż zalecane.

https://licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1. Po zalogowaniu się na Platformie, wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w wersji elektronicznej. 2. W toku licytacji wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji wykonawcy proponują rzeczywistą ryczałtową cenę brutto za realizację zamówienia, wyrażoną w złotych polskich (PLN). 5. Cena oferty brutto stanowi łączny koszt wykonania całego zamówienia. 6. Oferta złożona przez wykonawcę (w ramach postąpienia) winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 7. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 100,00 PLN. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość będzie mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. 8. W toku licytacji system na bieżąco udostępnia wszystkim wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, Do momentu zamknięcia licytacji nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. 9. W celu zapewnienia aktualności listy postąpień niezbędne będzie samodzielne odświeżanie ekranu przy użyciu przycisku przeglądarki internetowej – system nie dokonuje odświeżania automatycznie. 10. System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. W tym celu należy oddzielić wartość cyfrową kropką (np. 9000.05 będzie oznaczało dziewięć tysięcy złotych pięć groszy). 11. Zamawiający przyjął jako cenę wywoławczą (brutto) kwotę 8000,00 PLN za realizację całego zamówienia.

100

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-07-18 10:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

Czas od otwarcia

Upływa w dniu otwarcia, o godzinie 10:30.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie.

-

Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie.

-

Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie.

Nie

-

Tak

  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp): Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

1. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

-

-

1) Pełnomocnictwo (o ile dotyczy). 2) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego każdy wykonawca powinien dołączyć do wniosku WYKAZ OFEROWANYCH URZĄDZEŃ (Załącznik nr 6) . 3) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w pkt III.4) ogłoszenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków. 4) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa wyżej, wykonawca składa oświadczenie, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument dotyczy, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Oświadczenie powinno być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków.

IX. Termin związania ofertą


30 dni

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


1. Zamawiający wymaga dostawy urządzeń w terminie do 15 dni licząc od daty zawarcia umowy. 2. Wykonawca dostarczy urządzenia do szkół na terenie Gminy Żukowo wymienionych w Załączniku nr 2.

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


Ogólne warunki umowy wraz z istotnymi dla stron postanowieniami zostały przedstawione w Załączniku nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu.

XIII. Informacje dodatkowe


1. Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej zamawiający poda na stronie internetowej http://bip.ugzukowo.nv.pl/Article/id,2040.html informacje o wykonawcach, którzy składali oferty (kolejne postąpienia). 2. Wykonawcy, którzy składali oferty (kolejne postąpienia) w toku licytacji elektronicznej – w terminie 3 dni licząc od dnia upublicznienia informacji o której mowa w pkt 1, przekazują zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. 3. Wykonawcy przekażą zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 7.

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła