Licytacja L-289-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-289-2009 - Dokumentacja budowy oczyszczalni ścieków

Dane zamawiającego

Alicja Semeniuk, Gmina Chełm
Gminna 18
22-100, Chełm

Numer ogłoszenia w BZP:

246757

Termin otwarcia licytacji:

2010-01-07 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - dokonanie weryfikacji listy zainteresowanych osób budową przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uzgodnienie lokalizacji 134 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków z właścicielami gruntu, - sporządzenie map do celów projektowych dla każdej nieruchomości oddzielnie, - ocenę geotechniczną warunków gruntowo-wodnych dla każdej oczyszczalni, - wykonanie opisu odrębnego dla każdej przydomowej oczyszczalni ścieków z zastosowaniem monolitycznego osadnika z tworzyw sztucznych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i drenażu - rozsączającego z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do ziemi spełniających wymagania przepisów prawa - sporządzenie projektów budowlano-wykonawczych zawierających: technologię oczyszczania oraz sposób i miejsce odprowadzenia ścieków oczyszczonych, zasilanie w energię elektryczną itp. Przyjęta technologia powinna zagwarantować wysoki stopień oczyszczania ścieków zgodny z wymogami polskich norm i przepisów Unii Europejskiej. Oczyszczalnia ma posiadać znak bezpieczeństwa CE z min. 10-letnią gwarancją. - wykonanie: przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, zestawienia materiałów i zestawienie kosztów dla każdej oczyszczalni - opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - uzyskanie wszystkich uzgodnień i opinii wynikających z odpowiednich rozporządzeń niezbędnych do rozpoczęcia budowy dla każdej oczyszczalni, - przedłożenie niezbędnych dokumentów i uzgodnień w Starostwie Powiatowym w Chełmie w celu dokonania zgłoszenia zamiaru budowy. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w/w dokumenty w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie umożliwiającym jej przeglądanie przy użyciu ogólnie dostępnych programów komputerowych. Nie dopuszcza się przedłożenia wersji elektronicznej dokumentacji wykonanej za pomocą aparatów cyfrowych. Wykonawca przekaże dokumentację w następujących ilościach: - opisy przydomowych oczyszczalni ścieków i oceny geotechniczne warunków gruntowo-wodnych – wersja papierowa - 4 egz., - kosztorysy i przedmiary robót – wersja papierowa - 2 egz., - STWiOR – wersja papierowa - 1 egz., - wersja elektroniczna sporządzonej dokumentacji – 1 egz.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z ww. wnioskiem winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce „Samouczek”. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważny) z systemem Windows lub Linux podłączony do sieci Internet Zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Krok postąpienia (minimalna różnica miedzy kolejnymi ofertami) wynosi nie mniej niż 5 000 zł brutto. 7. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 130.784,00 zł (sto trzydzieści tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery zł) 8. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

5000.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-12-30 12:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Wykonawcy: 1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 5 Za spełnienie warunku posiadania potencjału technicznego i niezbędnego doświadczenia uważane będzie wykonanie dokumentacji technicznych dla przydomowych oczyszczalni ścieków w systemie drenażowym w ilości min 100 szt. w czasie 6 miesięcy. 6 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku: <spełnia> lub <nie spełnia>.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji. 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych. 3. Oświadczenie Wykonawcy o braku okoliczności wynikających z art. 24. Prawa zamówień publicznych 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 5. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających wniosek, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych 6. Wykaz wykonanych robót projektowych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty rozpoczęcia i daty zakończenia robót oraz miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie (nie mniej niż jedna praca przy dokumentacji projektowej w ilości nie mniejszej niż 100 szt. instalacji do oczyszczania ścieków wykonanych w ciągu 6 miesięcy) 7. Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną minimum 50 000 zł. Złożenie ważnej polisy OC (kopii) w dniu składania ofert będzie uważane za spełnienie warunku udziału w postępowaniu. W przypadku wykonawcy, który złoży ofertę najkorzystniejszą a złożona polisa będzie obowiązująca w krótszym terminie niż data zakończenia robót, wykonawca ten przed podpisaniem umowy na wykonanie robót zobowiązany będzie przedstawić zobowiązanie o kontynuacji ubezpieczenia obejmującego cały okres realizacji zamówienia

VIII. Termin związania ofertą

Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia zakończenia licytacji. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złoży ofertę korzystniejszą.

IX. Termin wykonania zamówienia

30 czerwca 2010.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie wymagane

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.gmina.chelm.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w jej projekcie będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia zamieszczonym na stronie internetowej zamawiającego: www.gmina.chelm.pl.

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Informacje o wadium:

nie wymagane

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-12-30 12:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 30 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-12-31 00:00:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła