Licytacja L-289-2012

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-289-2012 - Remont ciągów komunikacyjnych

I. Dane zamawiającego

Nazwa: OR KRUS w Bydgoszczy, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Bydgoszczy
Adres pocztowy: Wyczółkowskiego 22
Miejscowość: Bydgoszcz, Kod pocztowy: 85-092
Tel.: 52 341-52-61, Faks: 52 341-57-81
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

372918-2012

Termin otwarcia licytacji:

2012-10-29 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont ciągów komunikacyjnych
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest: remont ciągów komunikacyjnych przed budynkiem Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we Włocławku. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiają załączniki do wzoru umowy: szczegółowa specyfikacja techniczna, przedmiar robót dostępne na stronie internetowej http://www.krus.gov.pl. 3. Wykonawca zakupi na swój rachunek materiały konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia. Koszt tychże materiałów pokryje w całości Wykonawca. Zakup materiałów koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. 4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy i sztuki technicznej, obowiązującymi normami i wymaganiami Zamawiającego. 5. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 6. W przypadku, gdy w dokumentacji przetargowej opisano materiały lub urządzenia za pomocą podania nazwy ich producenta, patentów lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiałów lub urządzeń Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów lub urządzeń pod warunkiem posiadania przez nie parametrów niegorszych niż materiały lub urządzenia, które one zastępują. 7. Wykonawca z chwilą przejęcia placu budowy, staje się posiadaczem i wytwórcą odpadów, z którymi ma obowiązek postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.22.33.00-9
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
do dnia 30.11.2012 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji (oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór załącznik nr 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji).

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. Wykonawca w celu wykazania spełniania powyższego warunku udokumentuje realizację co najmniej 1 roboty budowlanej w zakresie budowy, przebudowy lub remontu parkingu o wartości min. 30 000,00 PLN (wykaz zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji).

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji (oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór załącznik nr 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji (oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór załącznik nr 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji (oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór załącznik nr 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji).

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Inne dokumenty

1) wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami, zgodnym ze wzorem dostępnym na stronie http://www.krus.gov.pl; 2) oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej nie jest podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub gdy z innych wymaganych dokumentów nie wynika upoważnienie do reprezentowania, ewentualnie notarialnie potwierdzona za zgodność kopia pełnomocnictwa; 3) jeżeli o zamówienie Wykonawcy ubiegają się wspólnie lub prowadzą działalność w formie spółki cywilnej - dokument potwierdzający ustanowienie przez Wykonawców pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Wszelkie okoliczności mające wpływ na zmianę treści zawartej umowy muszą być potwierdzone odpowiednim protokołem konieczności. Protokół konieczności musi zawierać wskazanie okoliczności, uzasadnienie oraz proponowaną zmianę do umowy. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian w treści zawartej umowy: - zmiana terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, w drodze aneksu do umowy, w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 1) działania siły wyższej, (przez okoliczności siły wyższej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Jeżeli wskutek siły wyższej jedna ze stron umowy nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę. W takim przypadku strony uzgodnią sposób i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwiązana), 2) udokumentowanego opóźnienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiającego, 3) zwłoki Zamawiającego w przekazaniu dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, 4) zawarcia umowy na roboty dodatkowe z przyczyn określonych w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Termin związania ofertą

30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://www.krus.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: a) z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl; b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się, jako Wykonawca, w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji (zgodnym ze wzorem dostępnym na stronie http://www.krus.gov.pl) winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie; c) w przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Zamawiający dopuszcza przekazanie loginu najpóźniej dwa dni przed terminem otwarcia licytacji. Brak loginu bądź brak poprawnego loginu będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji; 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja elektroniczna będzie licytacją jednoetapową. 2. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Cenę oferty brutto stanowi łączny koszt realizacji przedmiotu zamówienia. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. W przypadku złożenia oferty stanowiącej mniej niż 50 % ceny oferty najkorzystniejszej Wykonawca będzie musiał dodatkowo potwierdzić złożenie oferty. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 100,00 PLN. 7. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wraz z wszelkimi kosztami związanymi z realizacją zamówienia, wartość 48 975,37 PLN 8. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2012-10-09 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Bydgoszczy, ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, pok. 803 Sekretariat.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2012-10-29 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2012-10-29 10:10:00

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy Umowa nr 2310/17/12 Zawarta w dniu …………r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałem Regionalnym w Bydgoszczy ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, NIP 526-00-13-054, reprezentowaną przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w imieniu którego zgodnie z upoważnieniem występuje: Joanna Krzyżanowska – Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Bydgoszczy, zwana w umowie „Zamawiającym”, a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zwanym w umowie „Wykonawcą” o następującej treści: Strony zawierając umowę w ramach zamówienia publicznego prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). § 1 1. Przedmiotem zamówienia jest: remont ciągów komunikacyjnych przed budynkiem Placówki Terenowej KRUS we Włocławku. 2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w „Szczegółowej specyfikacji technicznej” stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz w „Przedmiarze robót” stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 3. Wykonawca zakupi na swój rachunek materiały konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia. Koszt tychże materiałów pokryje w całości Wykonawca. 4. Zakup materiałów koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia, a koszt tychże materiałów nie podlega zwrotowi przez Zamawiającego. 5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy i sztuki technicznej, obowiązującymi normami i wymaganiami Zamawiającego. 6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac nie objętych niniejszą umową, jeżeli są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. § 2 1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie do dnia 30.11.2012 r. 2. Prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia należy przeprowadzać w godzinach 700 – 1500. § 3 Upoważnionym do kontaktów przy wykonaniu umowy jest ze strony: - Zamawiającego: Barbara Mazur, Anna Królikowska, Marcin Jankowski, - Wykonawcy: ……………………….. § 4 1. W czasie wykonywania robót wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie utrzymywał miejsce wykonania przedmiotu zamówienia w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał na bieżąco wszelkie zbędne materiały, odpady i śmieci. 2. Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentację związaną z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 3. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia zobowiązany jest uporządkować miejsce jego wykonania. § 5 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z załączoną „Szczegółową specyfikacją techniczną” i „Przedmiarem robót”. 2. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć faktury zakupu na zastosowane materiały w celu wykonania przedmiotu zamówienia. § 6 Strony ustalają, na podstawie złożonej oferty, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia na kwotę brutto ……………zł (słownie:…………………………………………….). § 7 1. Strony postanawiają, że zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. 2. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest załączyć protokół odbioru wykonanych i przyjętych prac składających się na przedmiot zamówienia. 3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury. 4. Terminem zapłaty będzie data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 5. Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego, przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią. § 8 1. Ostateczny odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 5 dni od zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia. 2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot zamówienia nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu jego niewykonania lub nienależytego wykonania, Zamawiający może odmówić odbioru. 3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady: a) nadające się do usunięcia - Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, b) nie nadające się do usunięcia - Zamawiający może: - obniżyć wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej, - gdy wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem - odstąpić od umowy lub żądać wykonania po raz drugi prac wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia z wadami, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia. 4. W razie odebrania przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie rękojmi Zamawiający może: a) żądać usunięcia wad wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej przedmiotu zamówienia. § 9 1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 3 lat od daty odbioru przedmiotu zamówienia. 2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wad powstałych w okresie gwarancji. § 10 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) za odstąpienie od umowy, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia ofertowego Wykonawcy, b) za zwłokę w oddaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2 % wartości jw. za każdy dzień zwłoki, c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości 0,2 % wartości jw. za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad. 2. Ewentualne kary umowne Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy. 3. Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. § 11 1. Wszelkie okoliczności mające wpływ na zmianę treści zawartej umowy muszą być potwierdzone odpowiednim protokołem konieczności. Protokół konieczności musi zawierać wskazanie okoliczności, uzasadnienie oraz proponowaną zmianę do umowy. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian w treści zawartej umowy: - zmiana terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, w drodze aneksu do umowy, w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 1) działania siły wyższej, (przez okoliczności siły wyższej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Jeżeli wskutek siły wyższej jedna ze stron umowy nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę. W takim przypadku strony uzgodnią sposób i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwiązana), 2) udokumentowanego opóźnienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiającego, 3) zwłoki Zamawiającego w przekazaniu dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, 4) zawarcia umowy na roboty dodatkowe z przyczyn określonych w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. § 12 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu za wykonaną część umowy. 2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. § 13 Strony umowy zobowiązują się do zachowania zasad poufności w stosunku do wszelkich informacji, w szczególności informacji o danych osobowych, w których posiadanie weszły lub wejdą w związku z realizacją niniejszej umowy. Strony umowy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentów przekazanych przez drugą stronę. Uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z realizacją przedmiotowej umowy. § 14 1. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonywania przedmiotu zamówienia tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, Zamawiający może bez wyznaczania terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania przedmiotu zamówienia. 2. Jeżeli Wykonawca wykonywa przedmiot zamówienia w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu zamówienia innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. § 15 Załączniki do przedmiotowej umowy stanowią jej integralną część. § 16 Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. § 17 Zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 18 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. § 19 Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. Zamawiający: Wykonawca: Załączniki: - Szczegółowa specyfikacja techniczna (załącznik nr 1), - Przedmiar robót (załącznik nr 2).

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

CENA: Wykonawca w ofercie podaje cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wraz z wszelkimi kosztami związanymi z realizacją zamówienia. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI WRAZ ZE WSKAZANIEM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTAKTÓW 1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną do momentu otwarcia licytacji. 1.1. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający i Wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacyjnej; wiadomości przekazane Wykonawcom będą widoczne w zakładce moje wiadomości. 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje do momentu otwarcia licytacji za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Pracownik Stanowiska d/s Zamówień Publicznych – Marek Krygier. 4. Adres strony internetowej Zamawiającego: http://www.krus.gov.pl PRZEKAZANIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI: 1. Wnioski winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy, ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, pok. 803 Sekretariat w terminie do 09.10.2012 r., do godziny 10:00. 2. Wniosek należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej musi być złożony Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu z napisem: WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ PARKING PT WŁOCŁAWEK ZNAK OP-2310/17/12 NIE OTWIERAĆ PRZED 09.10.2012 R. GODZ. 10:15 oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci). Napis wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oraz tytuł postępowania winny być napisane w sposób wyróżniający opakowanie spośród innej korespondencji wpływającej do Zamawiającego. Wszelkie elementy wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej nie opakowane i nie oznaczone w ten sposób nie będą brane pod uwagę podczas ich porównywania i oceny. Brak adnotacji dotyczących Wykonawcy może być przyczyną otwarcia wniosku przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła