Licytacja L-29-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-29-2009 - Dostawa komputerów

Dane zamawiającego

zikit, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Centralna 53
31-586, Kraków

Numer ogłoszenia w BZP:

52345 - 2009

Termin otwarcia licytacji:

2009-04-06 11:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Komputery + oprogramowanie, monitory LCD 19”, drukarki laserowe do wydruków dwustronnych, laserowe urządzenie wielofunkcyjne, monitor LCD 24”, drukarki atramentowe, oprogramowanie biurowe, monitor LCD z funkcją TV, oprogramowanie antywirusowe. Wykonawca zobowiązany jest udzielić 36 miesięcy gwarancji na dostarczony sprzęt komputerowy (komputery stacjonarne, monitory) oraz 12 miesięcy gwarancji na drukarki i urządzenie wielofunkcyjne licząc od dnia dokonania odbioru. Wspólny słownik zamówień -CPV: 30213000-5 (komputery stacjonarne), 30232110-8 (drukarki laserowe), 30232150-0 (drukarki atramentowe). Dokładna charakterystyka asortymentu zawarta jest w opisie przedmiotu zamówienia (zał. 4), natomiast ilości asortymentu podano w zał. nr 5, które są dostępne na stronie www.zikit.krakow.pl Miejsce dostawy: siedziba ZIKiT w Krakowie przy ul. Centralnej 53. Znak sprawy 29/III/2009.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za całość 141.407,00 PLN. 8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-03-27 12:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Pzp, a w szczególności wykażą, że: a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia wykonali dostawy komputerów na kwotę co najmniej 80.000 zł. 2. Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych we wniosku oświadczeń lub dokumentów, których wykaz został określony w punkcie poniżej.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

a) oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 22 Pzp – wg zał. nr 2; b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; c) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawą stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie – wg załącznika nr 3; Dokumenty wymagane w niniejszym ogłoszeniu muszą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę tj. osobę(y) uprawnioną / upełnomocnioną do reprezentowania firmy.

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

do 7 dni od dnia podpisania umowy.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie wymagane

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.zikit.krakow.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

Istotne postanowienia umowy zawarte są w załączoniku nr 1 dostępnym na stronie www.zikit.krakow.pl

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

CENA: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest wypełnić Formularz cenowy (zał. nr 6) z podaniem cen jednostkowych asortymentu (dostępny na stronie www.zikit.krakow.pl) oraz przekaże zamawiającemu Wykaz z nazwami zaoferowanego sprzętu (charakterystyka asortymentu z podaniem marki oraz producenta). PRZEKAZANIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI: Wniosek należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat w budynku B (pokój nr 111), oraz opisane - Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na dostawę komputerów. Znak sprawy 29/III/2009. Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami: Miłosz Świda – Kierownik Działu Umów i Zamówień Publicznych - tel. 012-616-71-34, Krzysztof Książek – Informatyk ZIKiT - tel. 012-616-71-00.

Informacje o wadium:

nie wymagane

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-03-27 12:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-04-06 11:20:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-03-30 11:22:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła