Licytacja L-29-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-29-2010 - Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Urząd Miasta Katowice, Miasto Katowice
Adres pocztowy: Młyńska 4
Miejscowość: Katowice, Kod pocztowy: 40-098
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego:

Numer ogłoszenia w BZP:

31971-2010

Termin otwarcia licytacji:

2010-03-09 09:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do dostarczania papieru do drukarek i kserokopiarek do Urzędu Miasta Katowice.. Szczegółowy zakres prac określa: 1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ( załącznik nr 1 do Opisu) 2.Istotne postanowienia umowne / projekt umowy ( załącznik nr 7 do Opisu).
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.76.42-8
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
Zakończenie: 31.12.2010.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
.Zamawiający wymaga, by (odnośnie warunku wskazanego w punkcie 11.2 a Opisu) wykonawcy wykazali, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, wykonują dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający wymaga by wykonawca wykazał wykonanie co najmniej jednej dostawy papieru do drukarek i kserokopiarek na kwotę 100 000,00 PLN. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu wg zasady SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający wymaga, by (odnośnie warunku wskazanego w punkcie 11.2 c Opisu) wykonawcy wykazali, ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę 130 000,00 PLN. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu wg zasady SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Inne dokumenty

Wypełniony formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do Opisu, 2.Informację o loginie uzyskanym na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl/index.php

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://bip.um.katowice.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1.Wymagania technicznych urządzeń informatycznych, umożliwiających sprawne korzystanie z systemu : Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa. 2.Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są obowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie licytacji elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych (jeżeli nie są jeszcze zarejestrowanymi użytkownikami) oraz do przesłania swojego LOGINu zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej..

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1.W trakcie licytacji Wykonawca podaje cenę brutto (z VAT) za wykonanie całego zamówienia. W toku licytacji elektronicznej Zamawiający na bieżąco przekazuje wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji, także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 2.Cena ofertowa winna obejmować całość przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie będzie zwracał żadnych kar należnych z jakiegokolwiek tytułu, cen transportu, czynności, usług, świadczeń, opłat, ceł, podatków itp., których nie przewidziano w Opisie. Ryzyko związane ze zmianami kursów walut, ceł itp., obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić je w ofercie. 3.Zaproponowana przez Wykonawcę cena będzie stała w czasie objętym umową. Zapłata nastąpi zgodnie z warunkami umowy. 4.Zamawiający ustala cenę wywoławczą na 130 000,00 .zł 5. Licytacja zakończy się jeżeli w ciągu 15 minut od złożenia najkorzystniejszego postąpienia, żaden z Wykonawców nie złoży korzystniejszego postąpienia lub gdy w okresie 15 minut od otwarcia licytacji nie zostanie złożone żadne postąpienie.

Minimalna wysokość postąpienia

2000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-02-25 09:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Miasta Katowice, Wydział Działalności Gospodarczej, 40-098 Katowice, ul.Młyńska 4 p.419.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-03-09 09:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-03-09 09:37:07

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

PROJEKT UMOWY Zawarta w dniu …………… r. w Katowicach pomiędzy Urzędem Miasta Katowice, z siedzibą w Katowicach, ul. Młyńska 4 reprezentowanym przez: 1. Leszka Piechotę - Wiceprezydenta Miasta Katowice 2. Annę Łuczak - Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a ……………………………………………………….. reprezentowaną przez: ………………………………………………………… zwanym w dalszej treści umowy Dostawcą, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej została zawarta umowa o następującej treści: §1 1.Przedmiotem umowy jest dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek. Zakres dostaw i ceny jednostkowe określa załącznik do umowy (formularz cenowy) 2.Dostawca zobowiązuje się do dostarczania Zamawiającemu w terminie do 31 grudnia 2010 r. papieru do drukarek i kserokopiarek wymienionych w załączniku do umowy (formularz cenowy). § 2 1.Wartość przedmiotu umowy wynosi: netto: …………. zł (słownie złotych: ………………………………………… ) podatek VAT: …………………. zł (słownie złotych: ………………………..). Ogółem wartość brutto: ………. zł (słownie złotych: ……………………) 2.Na realizację umowy Zamawiający przeznaczył kwotę zabezpieczoną w rozdz. 75023 § 4740 3.Za dostawy niewykonane, choć ustalone zakresem dostaw wynagrodzenie nie przysługuje. § 3 Towar, o którym mowa w § 1, dostarczony będzie przez Dostawcę do magazynu Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4 na jego koszt, sukcesywnie, zgodnie ze złożonym telefonicznie zamówieniem przez Referat Obsługi Urzędu Wydziału Działalności Gospodarczej w terminie do 2 dni od złożenia zamówienia. § 4 1.Dostawca zapewnia termin gwarancji jakościowej na papier na okres 12 miesięcy licząc od dnia sprzedaży. 2.Dostawca udziela gwarancji, że w czasie trwania umowy towar określony w ofercie nie ulegnie zmianie. 3.Wadliwe partie towaru zostaną zwrócone Dostawcy na jego koszt. § 5 1. Podstawą do dokonania płatności za dostarczony, pełnowartościowy papier będzie każdorazowo faktura. 2. Należność płatna będzie przelewem po każdorazowej dostawie w terminie 21 dni od daty doręczenia przez Dostawcę prawidłowo wystawionej faktury. § 6 W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zostaną naliczone następujące kary umowne: 1.dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostarczeniu towaru w wysokości 10% wartości brutto zamówionej partii towaru 2.Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 6% wartości ogólnej brutto zamówienia określonej w § 2 ust. 1 umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Dostawcy. 3.Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną w wysokości. 6% nie zrealizowanej wartości umowy brutto, gdy Dostawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego. 4.Jeżeli kary umowne nie pokrywają wartości poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych prawa cywilnego. § 8 Dostawca nie może powierzyć zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innej osobie bez zgody Zamawiającego. § 9 1.Wszelkie spory wynikłe pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez sąd właściwy według siedziby Zamawiającego. 2.W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) . § 11 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Dostawca. Zamawiający Dostawca

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła