Licytacja L-29-2012

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-29-2012 - Materiały eksploatacyjne do drukarek i kopiarek

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Urząd Miejski, Gmina Kalisz Pomorski
Adres pocztowy: Wolności 25
Miejscowość: Kalisz Pomorski, Kod pocztowy: 78-540
Tel.: 94 361 7783, Faks: 94 361 6288
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

L-29-2012

Termin otwarcia licytacji:

2012-02-09 11:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Materiały eksploatacyjne do drukarek i kopiarek
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek: Toner / cartrige, Typ – HP C 7115A do drukarki HP LaserJet 1200, Wydajność*: min. 2500 stron, nowy wałek światłoczuły (OPC), szt. 2 Toner / cartrige, Typ –HP Q2612A do drukarki HP LaserJet 1012 - Wydajność*: min. 2100 stron, nowy wałek światłoczuły (OPC), szt. 45 Toner / cartrige, Typ –HP CB436A do drukarki HP LaserJet P1505 - Wydajność*: min. 2000 stron, nowy wałek światłoczuły (OPC), szt. 9 Taśma do drukarki – OKI 3320/3321 wydajność* min 500 stron szt. 25 Tusz kolorowy do drukarki, Typ –HP C6578AE, do drukarki HP 960C, poj. 38ml, nie regenerowany, nie refabrykowany, pochodzący od producenta sprzętu / urządzenia szt. 5 Tusz czarny do drukarki, Typ – HP 51645AE, do drukarki HP 960C, poj. 42ml, nie regenerowany, nie refabrykowany, pochodzący od producenta sprzętu / urządzenia szt. 5 Tusz do drukarki czarny, Typ –HP C6656AE, do drukarki HP 7960, poj. 19ml, nie regenerowany, nie refabrykowany, pochodzący od producenta sprzętu / urządzenia, gwarancja w całym cyklu życia produktu szt. 3 Tusz do drukarki kolor, Typ -HP C6657AE, do drukarki HP 7960, nie regenerowany, nie refabrykowany, pochodzący od producenta sprzętu / urządzenia, gwarancja w całym cyklu życia produktu szt. 3 Tusz do drukarki czarny, Typ - HP C6658AE -do drukarki HP 7960, nie regenerowany, nie refabrykowany, pochodzący od producenta sprzętu / urządzenia szt. 1 Toner / cartrige do kserokopiarki KYOCERA MITA KM 1525 - 450g szt. 1 Toner / cartrige do kserokopiarki RICOH AFICIO 220 szt. 1 Toner / cartrige do drukarki OKI B4250, wydajność*: min 2500 stron szt. 2 Toner TK18 do Kyocera-Mita FS-1118 wydajność* 7500 stron szt. 10 Toner TK-130 do Olivetti d-copia 283- wydajność* 7200 stron szt. 2 Toner / cartrige, Typ –HP CC530A (czarny) do drukarki HP Color LaserJet CP2025n - Wydajność*: min. 3500 stron, nowy wałek światłoczuły (OPC), szt. 14 Toner / cartrige, Typ –HP CC531A (turkusowy) do drukarki HP Color LaserJet CP2025n - Wydajność*: min. 2800 stron, nowy wałek światłoczuły (OPC), szt. 7 Toner / cartrige, Typ –HP CC532A (żółty) do drukarki HP Color LaserJet CP2025n - Wydajność*: min. 2800 stron, nowy wałek światłoczuły (OPC), szt. 7 Toner / cartrige, Typ –HP CC533A (purpurowy) do drukarki HP Color LaserJet CP2025n - Wydajność*: min. 2800 stron, nowy wałek światłoczuły (OPC), szt. 7 Tusz czarny do drukarki, Typ – HP 338, do drukarki HP DJ 460, poj. 42ml, nie regenerowany, nie refabrykowany, pochodzący od producenta sprzętu / urządzenia szt. 1 Tusz czarny do drukarki, Typ – HP 343, do drukarki HP DJ 460, poj. 42ml, nie regenerowany, nie refabrykowany, pochodzący od producenta sprzętu / urządzenia szt. 1 Toner Lexmark C540H1CG cyan wysokowydajny - producent: Lexmark pojemność: 2 000 stron szt. 2 Toner Lexmark C540H1YG yellow wysokowydajny, producent: Lexmark pojemność: 2 000 stron szt. 2 Toner Lexmark C540H1MG magenta wysokowydajny producent: Lexmark pojemność: 2 000 stron szt. 2 Toner Lexmark C540H1KG black wysokowydajny producent: Lexmark pojemność: 2 500 stron szt. 3
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.12.51.10-5
Dodatkowe przedmioty 30.12.51.20-8
30.12.51.00-2

Termin wykonania zamówienia:
sukcesywnie od dnia 15 lutego 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
nie dotyczy

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

do 31 grudnia 2012r.

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://bip.kaliszpom.pl/strony/3163.dhtml

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Komputer PC z dostępem do internetu, przeglądarka MS Internet Explorer 8.0 lub nowsza

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

W trakcie licytacji elektronicznej system aukcyjny na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w każdym z etapów licytacji elektronicznej, a także cenach złożonych przez nich ofert. Cena wywoławcza oraz ceny ofert są wartościami brutto (z podatkiem VAT)

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2012-02-06 14:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Miejski w Kaliszu Pomorskim, ul. Wolności 25, 78-540 Kalisz Pomorski lub na adres ratusz@kaliszpom.pl

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2012-02-09 11:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2012-02-09 14:06:53

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zamówienie zostanie zrealizowane na podstawie zamówień przesyłanych drogą e-mailową na adres podany przez wykonawcę. Płatność zostanie dokonana w terminie 14 dni od dostarczenia materiałów fabrycznie nowych oraz wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego, w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania zamówienia, transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko. Zakłada się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia poszczególnych ilości zamawianych artykułów w zależności od aktualnego zapotrzebowania. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) w związku z tym nie stosuje się do niego przepisów tej ustawy.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

nie dotyczy

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła