Licytacja L-29-2019

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest ug-k.mlot.wyk z ofertą o wartości 900PLN.
Dane zwycięzcy:
ug-k.mlot.wyk - k.mlot-wyk, ug
wyzwolenia22
10-900, Olsztyn


Ogłoszenie o zamówieniu L-29-2019 - zabawa

Dane zamawiającego


Nazwa: UG-azakrzewska1-zam, QAZ1
Adres pocztowy: Kwiatowa7 m. 8
Miejscowość: Gdańsk, Kod pocztowy: 80-137
Tel.: 123456789, Faks: -
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

29-2019

Termin otwarcia licytacji:

2019-02-23 12:50:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


zabawa

Usługi

jhggfg

www.wp.pl

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


iii

www.wp.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


ggggg

25

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Sztywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2019-02-23 12:45:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2019-02-23 12:50:00.

Dokładna data

Upływa 2019-02-23 12:58:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


-

-

-

-

-

Tak

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

-

IX. Termin związania ofertą


fff

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


fff

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


fff

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


fff

XIII. Informacje dodatkowe


fff

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła