Licytacja L-290-2010

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-290-2010 - Dokumentacja projektowa sterylizatorni

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Sekcja Zamówień Publicznych, Centrum Onkologii Instytut im Marii Skłodowskiej Curie Oddział w Krakowie
Adres pocztowy: Garncarska 11
Miejscowość: Kraków, Kod pocztowy: 31-115
Tel.: 12 4231565, Faks: 12 4231565
Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Numer ogłoszenia w BZP:

309010-2010

Termin otwarcia licytacji:

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 11:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dokumentacja projektowa sterylizatorni
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. "Przebudowa pomieszczeń kotłowni z przyległymi pomieszczeniami dla potrzeb centralnej sterylizatorni szpitalnej j w Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej- Curie Oddział w Krakowie przy ul. Garncarskiej 11", uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień i decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji w tym uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Zamówienie obejmuje opracowanie pełnej wielobranżowej dokumentacji budowlanej- projektowej i kosztorysowej w oparciu o obowiązujące przepisy prawa , na podstawie posiadanej koncepcji funkcjonalno- przestrzennej. Powierzchnia przeznaczona pod inwestycje wynosi ok. 182m2 Zakres opracowania: 1. Projekt technologii, 2. Projekt budowlany, 3. Projekt wykonawczy opracowany zgodnie z wytycznymi branżowymi technologii: - branży konstrukcyjnej - branży budowlanej - branży instalacji sanitarnej (w szczególności: instalacja wod-kan, co, wentylacja-klimatyzacja, sprężone powietrze), - branży elektrycznej i teletechnicznej (w szczególności: oświetlenia, gniazd, przyzywowa, komputerowa (Internet, sieć szpitalna) telefoniczna, p-poż), 4. Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branż (kosztorysy inwestorskie sporządzone metodą kalkulacji szczegółowej z tabelą elementów scalonych, zestawieniem materiałów, robocizny i sprzętu), 5. Zbiorcze zestawienie kosztów, 6. Specyfikacja warunków technicznych wykonania i odbioru robót, 7. Informacje dotyczące bezpieczeństwa ochrony zdrowia. W zakres obowiązków wybranego Wykonawcy wchodzi: 1. wykonanie inwentaryzacji dla potrzeb projektowych wraz z analiza posiadanych przez zamawiającego urządzeń, które mogą zostać wykorzystane w centralnej sterylizatorni, 2. uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, dokumentów technicznych potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę, 3. dokonanie koniecznych (jeżeli taka będzie potrzeba) ekspertyz technicznych, oceny stanu technicznego obiektu celem przyjęcia odpowiedniej technologii robót, 4. dokonywanie opisy zastosowanych urządzeń i systemów poprzez wskazania istotnych parametrów bez wskazywania marki, typu i producenta. W przypadku wskazania w projekcie marki lub typy urządzenia lub systemu, wykonawca zobowiązany będzie do opracowania wytycznych wskazujących istotne parametry urządzenia, które po spełnieniu tych parametrów zostanie uznane za równoważne, 5. uzyskanie akceptacji Zamawiającego przyjmowanych w projektach materiałów i urządzeń , 6. doboru urządzeń, systemów i technologii, które zapewnią jak najniższe zużycie energii przy jednocześnie niskich pozostałych kosztach eksploatacji, 7. uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej: 1. dokumentacja powinna być wykonana na podstawie posiadanej koncepcji funkcjonalno- przestrzennej. Dopuszcza się zmiany w koncepcji po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. 2. projekty w skali 1: 50 3. projekt budowlany w 5 egz. oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD w formacie PDF i DWG 4. projekty wykonawcze w 4 egz. oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD w formacie PDF i DWG 5. przedmiary robót i ZZK w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD w formacie PDF i w pliku programu kosztorysującego 6. specyfikacja warunków technicznych wykonania i odbioru robót oraz informacja BIOZ w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD w formacie PDF i DOC 7. kosztorysy inwestorskie w 1 egz. oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD w formacie PDF i w pliku programu kosztorysującego. Termin rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy. Ostateczny nieprzekraczalny termin zakończenia całości zamówienia: 10 tygodni od daty podpisania umowy. Dokumenty wymagane do dostarczenia do końca 6 tygodnia od daty podpisania umowy, to: 1. Projekt budowlany 2. Kopia złożonego kompletnego wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę wraz z niezbędnymi dokumentami w Urzędzie Miasta Krakowa- Wydział Architektury i Urbanistyki, Kraków Rynek Podgórski 1. Wykonawca może ustalić krótszy termin wykonania dokumentacji projektowej wpisując go do Formularza ofertowego. Warunki płatności: 30% po złożeniu kompletnego wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę 50% po przekazaniu kompletnej , co do zakresu i formy, dokumentacji projektowej 20% po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę Wynagrodzenie za nadzór autorski płatne po zakończeniu inwestycji realizowanej w oparciu o dokumentacje projektową będąca przedmiotem niniejszego postępowania. Szczegółowy opis wraz z koncepcją znajduje się ma stronie internetowej http://www.onkologia.krakow.pl/index.php?curpg=cook004 na tej stronie znajduje się także ogłoszenie o zamówieniu oraz wzory umowy, oświadczeń i wniosku
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 71.24.20.00-6
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1500zł. Wadium musi być wniesione do zamawiającego w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy pzp. najpóźniej przed upływem terminu otwarcia licytacji. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto nr: 39 1240 4722 1111 0000 4849 4805

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1500zł. Wadium musi być wniesione do zamawiającego w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy pzp. najpóźniej przed upływem terminu otwarcia licytacji. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto nr: 39 1240 4722 1111 0000 4849 4805

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w ostatnich 3 latach przed wszczęciem postępowania wykonali co najmniej jedeną pełnobranżową dokumentacje projektową sterylizatorni. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełni warunek, jeżeli oświadczy, że dysponuje osobami tj: 1. projektantem w branży architektonicznej, który posiada odpowiednie uprawnienia i wykaże sie opracowaniem co najmniej jednej dokumentacji projektowej sterylizatorni w zakresie architektury. 2. projektantem w branży technologii, który posiada odpowiednie uprawnienia i wykaże sie opracowaniem co najmniej jednej dokumentacji projektowej sterylizatorni w zakresie technologii. Wykonawca może dysponować jedną osobą, która spełnia łącznie opisane powyżej warunki. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Inne dokumenty

- wniosek o dopuszczenie do licytacji, - login do platformy licytacyjnej UZP

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://www.onkologia.krakow.pl/index.php?curpg=cook004

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wymagania formalne: 1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. 2. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z ww. wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja elektroniczna będzie licytacją jednoetapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 500.00 PLN. 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-10-06 12:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Wnioski należy składać w Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków, Sekretariat Dyrektora Oddziału ds. Administracyjno- Technicznych

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 11:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 5 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie wymaga się

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Projekt umowy znajduje się na stronie http://www.onkologia.krakow.pl/index.php?curpg=cook004

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

CENA: Wykonawca w ofercie podaje cenę brutto za realizację całego zamówienia. PODWYKONAWCY: Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców. Oświadczenie jakie części zamówienia Wykonawcy zamierzają powierzyć podwykonawcom powinny zostać dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI WRAZ ZE WSKAZANIEM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTAKTÓW 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający ustala sposób porozumiewania się z Wykonawcą: oświadczenia lub dokumenty (w tym wniosek, odwolanie) w formie pisemnej na adres: Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków Sekcja Zamówień Publicznych, pozostałe w szczególności zapytania, wyjaśnienia, zawiadomienia, wezwania w formie pisemnej na adres j.w. lub w formie faksu na nr: (12) 4231565 lub w formie elektronicznej na adres e-mail: z5zampub@cyfronet.pl, zgodnie z wyborem nadawcy. Jeżeli wykonawca nie dysponuje faksem lub (i) adresem e-mail musi o tym fakcie poinformować zamawiającego. Zamawiający zakłada, że wykonawcy posiadają faks lub (i) adres e-mail. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest dr n. med. Jerzy Jakubowicz za pośrednictwem Sekcji Zamówień Publicznych tel/fax (12) 4231565 2. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający i Wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacyjnej; wiadomości przekazane wykonawcom będą widoczne w zakładce moje wiadomości. PRZEKAZANIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI: Wniosek należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła