Licytacja L-290-2011

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-290-2011 - : Zakup usługi wydawniczej (wydanie albumu).

I. Dane zamawiającego

Nazwa: csioz, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Adres pocztowy: St. Dubois 5A
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 00-184
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego:

Numer ogłoszenia w BZP:

382258 - 2011

Termin otwarcia licytacji:

2011-11-30 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
: Zakup usługi wydawniczej (wydanie albumu).
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Zakup usługi wydawniczej polegającej na opracowaniu, przygotowaniu druku i składu albumu- dobre praktyki- w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wydanie albumu). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu znajdującego się na stronie internetowej Zamawiającego: www.csioz.gov.pl.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 79.82.25.00-7
Dodatkowe przedmioty 79.34.22.00-5
22.46.20.00-6
79.82.20.00-2
79.82.11.00-6
79.82.30.00-9

Termin wykonania zamówienia:
22.12.2011

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 1 600,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc sześćset 00/100). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z poniższych form: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonego w Rozdziale IV.4.12). 2. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 42 1010 1010 0064 4813 9120 0000. Wadium winno znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, tj. terminu otwarcia licytacji elektronicznej. 3. Dowód wniesienia wadium w pieniądzu musi zawierać w rubryce tytułem sformułowanie ze zwrotem: Wadium w sprawie nr CSIOZ - WZP.6151.61.2011. 4.W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych powyżej, wymagane jest złożenie oryginalnego dokumentu gwarancji-poręczenia. Oryginał gwarancji-poręczenia powinien być umieszczony w ofercie w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z ustawą. Dokument taki powinien być sporządzony w języku polskim. Oprócz oryginału dokumentu Wykonawca powinien przedłożyć kopię gwarancji-poręczenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Oryginały przedmiotowych dokumentów zostaną zwrócone Wykonawcom w terminach wynikających z ustawy Pzp, natomiast kopie dokumentów zostaną w dokumentacji, jako załączniki do oferty danego Wykonawcy. Jeśli gwarancja-poręczenie zostaną przedłożone w języku innym, niż polski Zamawiający wymaga przedłożenia ze strony Wykonawcy tłumaczenia takiego dokumentu na język polski. 5. Z dokumentu wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej-ubezpieczeniowej powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od pierwszego żądania Zamawiającego. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 6. Niewniesienie wadium w wymaganym terminie wysokości lub formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Zwrot wadium: 1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art.46 ust. 4a ustawy Pzp 2.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 4.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Utrata wadium: Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach wskazanych w ustawie Pzp.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie, a w szczególności wykazać poprzez załączenie do wniosku o dopuszczenie do licytacji elektronicznej dokumentów potwierdzających, że wykonał lub wykonuje w okresie w ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 usługę wydawniczą polegającą na opracowaniu graficznym, fotograficznym, redakcyjnym, oraz przygotowaniu i wykonaniu druku wydawnictw o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł brutto; (w przypadku realizowanej umowy Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż w wymaganym okresie wartość zrealizowanej umowy osiągnęła wartość co najmniej 40 000,00 zł brutto); z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie. Warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenione zgodnie z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunków jako spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów opisanych i wymaganych w pkt III.4.1) Ogłoszenia o zamówieniu w BZP UZP, będących załącznikami do wniosku Wykonawcy. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku składania wniosku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyżej wymienione warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, mogą być spełnione łącznie. Wymóg wykazania się właściwym doświadczeniem w postaci realizacji co najmniej jednej usługi odpowiadającej swoim zakresem przedmiotowi zamówienia winien być spełniony przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia w pełnym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca winien wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej, niż 50 000,00 zł. Warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenione zgodnie z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunków jako spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów opisanych i wymaganych w pkt III.4.1 Ogłoszenia o zamówieniu w BZP UZP, będących załącznikami do wniosku Wykonawcy. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku składania wniosku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyżej wymienione warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, mogą być spełnione łącznie.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

Formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej o treści wypełnionej zgodnie ze wzorem lub sporządzony według wzoru druku stanowiącego Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu. Wszystkie wzory dokumentów wymienionych i niewymienionych w pkt III.4 Ogłoszenia o zamówieniu w BZP UZP znajdują się wraz z Ogłoszeniem o przedmiotowym zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego: www.csioz.gov.pl W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: 1) w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany są korzystne dla Zamawiającego albo wynikają z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 2) w zakresie terminu realizacji, jeżeli zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 3) w zakresie wynagrodzenia jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, w szczególności w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia.

Termin związania ofertą

30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.csioz.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Złożenie większej ilości wniosków spowoduje odrzucenie wszystkich wniosków złożonych przez danego Wykonawcę. Wniosek oraz wszelkie dokumenty wymagane muszą zostać sporządzone w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem, czytelnym pismem. Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są zobowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie do prowadzenia licytacji elektronicznych, zwanej dalej Platformą, zamieszczonej na stronie: http//licytacje.uzp.gov.pl, o ile nie są jeszcze zarejestrowani. Nie jest wymagany podpis elektroniczny. Powyższej rejestracji Wykonawca winien dokonać przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z ww. wnioskiem przesłać Zamawiającemu informację o swoim loginie. Login Wykonawca otrzyma po zarejestrowaniu się na ww. Platformie. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu, bądź nieprzekazanie go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie. Przed rozpoczęciem korzystania z Platformy zaleca się zapoznanie z Samouczkiem oraz wersją demonstracyjną znajdującą się na ww. Platformie. Pomoc techniczną w zakresie funkcjonowania systemu (zgłaszanie ewentualnych błędów) można uzyskać pod numerem telefonu (22) 632 28 84. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych, umożliwiających sprawne korzystanie z niniejszego systemu: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Mozilla Firefox 2.0 lub wyższa. Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej i zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu. Zaproszenie do udziału w licytacji zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

a) po zalogowaniu się Wykonawcy uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert; b) Zamawiający ustalił cenę wywoławczą na kwotę 66 500,00 zł brutto; c) Zamawiający określił minimalną wysokość postąpienia na 500.00 zł brutto. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji d) od momentu otwarcia licytacji do jej zamknięcia Wykonawcy składają kolejne, korzystniejsze postąpienia w postaci elektronicznej, które podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny, wychodząc od ustalonej przez Zamawiającego ceny wywoławczej 66 500,00 PLN ! System umożliwia składanie wyłącznie ofert o cenie niższej niż oferta wiodąca w danym momencie! e) oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. Wykonawca nie może cofnąć raz złożonej oferty! Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za informacje wprowadzone do systemu i konsekwencje z tego wynikające!. W przypadku złożenia oferty stanowiącej mniej niż 50% ceny oferty najkorzystniejszej, Wykonawca będzie musiał dodatkowo potwierdzić złożenie oferty o wskazanej wartości; f) w trakcie licytacji elektronicznej system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej oraz cenach złożonych przez nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców; g) w toku licytacji Wykonawcy proponują cenę oferty brutto wyrażoną w złotych. Zaproponowana cena obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w tym należny podatek VAT. Zamawiający nie zapewnia zwolnienia Wykonawcy z żadnych podatków, opłat, ani nie będzie zwracał żadnych kar należnych z jakiegokolwiek tytułu, czynności, usług, świadczeń, opłat, ceł, podatków itp., których nie przewidziano w ogłoszeniu. Ryzyko konieczności wykonania wszelkich prac towarzyszących, mogących pojawić się w trakcie realizacji zamówienia, ryzyko związane ze zmianami kursów walut, ceł itp., obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić je w ofercie; h) Zaproponowana przez Wykonawcę cena będzie stała w czasie objętym umową. Zapłata nastąpi zgodnie z warunkami umowy określonymi w Załączniku nr 2 do Ogłoszenia.

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-11-24 11:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa, pok. 127, I piętro, w zamkniętej kopercie z podaniem znaku sprawy: CSIOZ-WZP.6151.61.2011.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2011-11-30 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2011-11-30 10:30:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto, wynikającej z przedłożonej oferty, określonej w Załączniku nr 3 do Ogłoszenia. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione wyłącznie w jednej lub kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 1) w pieniądzu - odpowiednią kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, nr 42 1010 1010 0064 4813 9120 0000, a dokument potwierdzający wpłatę (potwierdzenie przelewu) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A, przed podpisaniem umowy; 2) w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych dopuszczanych formach dokument zabezpieczenia należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A, przed podpisaniem umowy. 4. Z dokumentu gwarancji bankowej/ poręczenia, winno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności z ustanowionego zabezpieczenia w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 30 dni od wezwania. 5. Warunki i termin zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały w Załączniku nr 2 do Ogłoszenia. 6. W przypadku wpłaty przez Wykonawcę wadium w formie pieniądza Zamawiający może za zgodą Wykonawcy zaliczyć kwotę wpłaconego wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 2 do Ogłoszenia, dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.csioz.gov.pl

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Pomocy Technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

tak

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła