Licytacja L-290-2012

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-290-2012 - Dostawa artykułow biurowych

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Joanna, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 26
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 03-719
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego:

Numer ogłoszenia w BZP:

373932-2012

Termin otwarcia licytacji:

2012-10-16 11:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa artykułow biurowych
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Wojeództwa Mazowieckiego w Warszawie. Wykaz asortymentu obejmuje: atrament do piór wiecznych- 10 szt, cienkopis - 1000 szt, długopis - łącznie 5400 szt, dziurkacz - 50 szt, flamastry - 20 kpl ( 12 szt. w kpl), folia - 20 op ( 100 szt. w opakowaniu), gumka do ścierania - 500 szt, gumka recepturka - 10 op. ( op. 100 g.), kalendarz - 80 szt, karteczki zwykłe i samoprzylepne - łącznie 4600 bloczków, klej - 200 szt, klips - 100 op, kołonotatnik - łącznie 200 szt, koperta - łącznie 306 op, koperta na płyty CD - 1000szt, korektor - łącznie 950 szt, koszulka - łącznie 2550 op. koszulka na CD i na suwak - łącznie 900 szt. linijka - łącznie 180 szt, markery - łącznie 650 szt, markery z gąbką - 20 kpl ( 4 szt. w kpl.), masa mocująca - 10 szt, naboje do piór - łącznie 150 szt, naklejki - etykiety adresowe - 100 op, nożyczki - 300 szt, nóż do listów - 20 szt, ofertówka - łącznie 8000 szt, okładka do bindowania - 17 op ( 100 szt. w opakowaniu), ołówek: drewniany i automatyczny - łącznie 900 szt, papier do tablicy flip chart - 50 bloków, papier do pakowania - 500 arkuszy, papier do plotera - 4 rolki, papier samokopiujący - 5 ryz, pinezki: kolorowe i metalowe - łącznie 200 pudełek, piórnik - 50 szt, pióro kulkowe - 300 szt, płyta: CD i DVD - łącznie 4750 szt, podkładka pod mysz - 50szt, przekładka - 700 kpl, pudełko na płytę - 100 szt, rozszywasz - 100 szt, segregator - łącznie 11150 szt, skoroszyt - łącznie 9300szt, spinacz - łącznie 2300 pud, szpilki - 30 pud, ściereczki do czyszczenia komputerów - łącznie 250 op. ( 100 szt. w opakowaniu), tablica biała - 5 szt, taśmy: offsetowe, termiczne, klejące, samoprzylepne, pakowe - łącznie 4050 szt, teczki: z rączką, wiązane, z gumką, z rzepem, kopertowe - łącznie 20940 szt, temperówka - 300 szt, tusz wodny - 200 szt ( poj. 25 ml.), wkład do długopisu żelowego - 200 szt, wkład do ołówka - 100 op ( 12 grafitów w opakowaniu), zakładki indeksujące: papierowe i foliowe - łącznie 2500 kpl ( 4 kolory w kpl), zakreślacze - 1500szt, zeszyt: oprawa miękka i laminowana - łącznie 150 szt, zszywacz - łącznie 270 szt, zszywki - łącznie 1410 pudełek. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem do siedziby Zamawiającego na terenie Warszawy oraz jego wyładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący zał. nr 6 do ogłoszenia jest dostępny na stronie Zamawiającego www.zamowienia.mazovia.pl.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.00.00-7
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
Zakończenie: 14.12.2012.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć: Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji stanowiący zał. nr 1 do ogłoszenia i dostępny na stronie Zamawiającego www.zamowienia.mazovia.pl.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.zamowienia.mazovia.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: 1.1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl/ 1.2 Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl/ a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 1.3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej dwa dni przed terminem otwarcia licytacji. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja elektroniczna na dostawę artykuów biurowych będzie licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 400,00 PLN. 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.8.Zamawiający przyjął za dostawę artykułow biurowych cenę wywoławczą brutto 290 000,00 PLN. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto..

Minimalna wysokość postąpienia

400.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2012-10-09 09:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2012-10-16 11:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2012-10-16 11:20:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy, któremu udzieli zamówienia, zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór ogólnych warunków umowy stanowiący zał. nr 5 do ogłoszenia jest dostępny na stronie Zamawiającego www.zamowienia.mazovia.pl Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian następujących postanowień Umowy, w tym terminów realizacji, w stosunku do treści złożonej oferty w zakresie: 1) Praw i obowiązków stron umowy w sytuacji gdy nastąpi zmiana przepisów prawa w zakresie ukształtowania zgodnie z nowymi regulacjami tych praw i obowiązków, które mają wpływ na wykonanie usługi; 2) Wysokości wynagrodzenia umownego w sytuacji gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie kwota VAT i netto, natomiast kwota wynagrodzenia brutto pozostanie bez zmian. 3) Ograniczenia zakresu usługi w sytuacji, gdy Zamawiający zaniecha części dostaw, 4) Podwykonawców w sytuacji, gdy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia mowy, koniecznym będzie dla prawidłowego wykonania Umowy posłużenie się przez Wykonawcę podwykonawcami, którzy będą realizowali zastępczo część lub cały zakres powierzony innym podwykonawcom lub nowy zakres dostaw; 5) Gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy; 6) Zaistnienia siły wyższej (powódź, pożar, zamieszki, strajki, epidemie, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację umowy; 7) Gdy konieczne będzie wprowadzenie zmian wynikających ze zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną; 8) Gdy konieczne będzie wprowadzenie zmian będących następstwem niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności następstwem zmian w zasadach dotyczących sposobu realizacji zamówienia.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku udziału w postępowaniu wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Okoliczności uzasadniające wykluczenie z postępowania w oparciu o przepisy art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p. zachodzące choćby względem pojedynczego wykonawcy dyskwalifikują całą grupę wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 4. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty wg formuły spełnia/nie spełnia.5. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie do złożenia dokumentów wymienionych sekcji III.4.2 ogłoszenia, zobowiązany jest każdy z Wykonawców występujących wspólnie (zależnie od statusu podmiotu). 6. Dokumenty należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania. 7. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Kancelaria Ogólna Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa 4, 03-472 Warszawa oraz opisane: Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na dostawę artykułow biurowych. 8. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy dostarczy Formularz ofertowy - zał. nr 4 do ogłoszenia - dostępny na stronie Zamawiającego www.zamowienia.mazovia.pl podając w nim ceny jednostkowe i łączną cenę brutto za realizację zamówienia . Formularz ten będzie stanowić załącznik do umowy. 9. Załączniki do ogłoszenia są dostępne na stronie zamawiającego www.zamowienia.mazovia.pl...

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła