Licytacja L-291-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-291-2009 - Zakup materiałów eksploatacyjnych

Dane zamawiającego

Jerzy Jakus, Urząd Miasta Tarnowa
Mickiewicza 2
33-100, Tarnów

Numer ogłoszenia w BZP:

250377-2009

Termin otwarcia licytacji:

2010-01-14 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Wydziałów Urzędu Miasta Tarnowa . Szczegółowy wykaz materiałów objętych zamówieniem zawiera zał. nr 1. W załączniku podano przewidywane ilości towarów. Dostawy będą odbywały się do poszczególnych Wydziałów Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowa 4, ul. Nowa 3, ul. Goldhammera 3, ul. Mickiewicza 2, ul. Gumniska 30, w dni powszednie w godzinach 8 00-15 00 Każdorazowo dostawy będą odbywały się na podstawie kierowanych do Dostawcy pisemnych zapotrzebowań, zawierających wskazanie asortymentu wraz z ilością. Zapotrzebowanie przesłane zostanie faksem najpóźniej w terminie do 10 – go dnia każdego miesiąca Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku konieczności zrealizowania pilnej dostawy, zapotrzebowanie może zostać skierowane do Dostawcy także w innym terminie. Każda dostawa musi zostać zrealizowana nie później niż w terminie do 3 dni roboczych od daty przekazania pisemnego zapotrzebowania Zamawiającego. Ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej www.tarnow.pl oraz portal.tarnow.bip-gov.info.pl UWAGA: Dopuszcza się składanie ofert równoważnych. Oferowany towar musi być równoważny co do asortymentu wskazanego przez zamawiającego pod względem parametrów jakościowych. Towar nie może być gorszej jakości niż produkty wskazane poniżej. W przypadku oferowania produktów równoważnych Wykonawca jest zobowiązany wykazać (najpóźniej w dniu podpisania umowy), że oferowany przez niego towar spełnia wymagania towaru określonego przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych). Wszystkie oferowane produkty muszą być fabrycznie nowe w oryginalnych opakowaniach producenta.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1) Licytacja będzie prowadzona na stronie internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych: licytacje.uzp.gov.pl. Wykonawcy chcący wziąć udział w licytacji są zobowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie do prowadzenia licytacji elektronicznych, zwanej dalej platformą, podczas której uzyskają LOGIN oraz do złożenia we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej z podaniem uzyskanego LOGIN-u i wpłacenia wadium. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia i zamieszczony jest na stronie internetowej www.tarnow.pl oraz portal.tarnow.bip-gov.info.pl. 2) Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie. 3) Przed rozpoczęciem korzystania z platformy zaleca się zapoznanie się z Samouczkiem, oraz z wersją demonstracyjną platformy, zamieszczonymi na stronie internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna. 4) Pomoc techniczną w zakresie funkcjonowania systemu (zgłaszanie ew. błędów) można uzyskać po numerem telefonu (22) 632 28 84. 5) Udział w licytacji elektronicznej wymaga dysponowania komputerem PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarką internetową Internet Explorer 6.0 lub wyższą lub Firefox 2.0 lub wyższą. 6) Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej i zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu, określając w zaproszeniu termin związania ofertą wykonawcy (30 dni), który zaoferuje najniższą cenę

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1) Po zalogowaniu się na platformie, Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. W czasie trwania licytacji (od otwarcia licytacji do jej zamknięcia) Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej. 2) Zamawiający i wykonawcy od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną. 3) Oferty składane przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. System umożliwia składanie wyłącznie ofert o cenie niższej niż oferta wiodąca w danym momencie. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4) W trakcie licytacji elektronicznej system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, oraz cenach złożonych przez nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. 5) Cena wywoławcza: 90. 000 zł (brutto). 6) Minimalny krok postąpienia: 300,00 zł (brutto). System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. 7) System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. Wartość groszy należy wpisywać po kropce.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

300.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-12-30 10:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zwanej dalej ustawą: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie oświadczenia i dokumentu

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1.) W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany załączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji: a) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia) albo przez Pełnomocnika reprezentującego wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy). 2) Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą. I. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wskazanych w pkt 1.) lit. b), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. II. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1.) lit. b), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

do 30.06.2010 r.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie wymagane

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.tarnow.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia i jest zamieszczony na stronie internetowej www.tarnow.pl oraz portal.tarnow.bip-gov.info.pl

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Informacje o wadium:

1) Wykonawcy składający wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości 900,00 zł do dnia 14.01.2010 r. do godz. 8.00. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych i winno obejmować okres 30 dni począwszy od dnia rozpoczęcia licytacji. 2) Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto: Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Krakowie, Filia w Tarnowie Nr 63 1130 1150 0012 1084 7320 0003, z zaznaczeniem na dowodzie wpłaty: „wadium – „Zakup materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Wydziałów Urzędu Miasta Tarnowa”. Wadium musi znaleźć się na koncie zamawiającego nie później niż w dniu 14.01.2010r. do godziny 8:00 a oryginał dokumentu potwierdzającego wpłacenia wadium należy złożyć w Wydziale Obsługi Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Nowa 4, pokój 214 lub przesłać na adres: Wydział Obsługi Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Nowa 4, 33-100 Tarnów, pokój 214 do 14.01.2010 godzina 8:00. 3) W razie wyboru formy wniesienia wadium innej niż pieniądz oryginał dokumentu należy złożyć w Wydziale Obsługi Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Nowa 4, pokój 214 lub przesłać na adres: Wydział Obsługi Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Nowa 4, 33-100 Tarnów, pokój 214 do 14.01.2010 godzina 8:00. 4) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 5) Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie, nie zostanie dopuszczony do licytacji.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-12-30 10:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2010-01-14 12:00:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2010-01-06 10:09:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła