Licytacja L-291-2010

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-291-2010 - odnowa klatki schodowej Muzeum Sztuki w Łodzi

I. Dane zamawiającego

Nazwa: zamowienia, Muzeum Sztuki w Łodzi
Adres pocztowy: Więckowskiego 36
Miejscowość: Łódź, Kod pocztowy: 90-734
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego:

Numer ogłoszenia w BZP:

304498-2010

Termin otwarcia licytacji:

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:30.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
odnowa klatki schodowej Muzeum Sztuki w Łodzi
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac odnowy konserwatorskiej rewitalizacji pomieszczenia zabytkowej klatki schodowej w części reprezentacyjnej Pałacu Poznańskiego przy ul. Więckowskiego 36 w Łodzi, mieszczącego siedzibę Główna Muzeum Sztuki w Łodzi. Szczegółowy opis zakresu prac konserwatorskich został określony w treści Specyfikacji technicznej wykonania prac - załącznik który będzie opublikowany i dostępny na WWW.msl.org.pl , zakładka informacje , zakładka przetargi. Zakres rzeczowy zamówienia objęty niniejszym zamówieniem dotyczy 2 etapu prac i jest uwidoczniony w kosztorysie ślepym sporządzonym dla 2 etapu prac. Wykonawca opracuje powykonawczą dokumentacje konserwatorską..
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.45.31.00-8
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
do 15 12 2010r

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
nie dotyczy

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał zgodnie z zasadami sztuki konserwacji zabytków i prawidłowo ukończył co najmniej: 3 (trzy) zlecenia polegające na wykonaniu prac konserwatorskich na obiekcie zabytkowym o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł netto; 1 realizację konserwatorską przy zabytkowych stropach i sufitach o wartości minimum 60.000,00 zł netto; 2 zlecenia polegające na wykonaniu obiektach zabytkowych prac konserwatorskich - wykonanych z białego marmuru (schody, posadzki, rzeźby); 1 realizację konserwatorską obejmującą prace przy zabytkowej stolarce drewnianej; 1 realizację konserwatorską przy zabytkowych detalach wykonanych z metalu (kraty, balustrady, itp.) we wszystkich w/w przypadkach należy wyszczególnić zakresy prac , wartości, daty i adresy wykonania, nazwy i adresy zleceniodawcy lub zleceniodawców. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Sprawdzenie w/w warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia/nie spełnia. Zamawiający dokona oceny w/w warunków udziału w postępowaniu w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty w których Wykonawca wykaże, że spełnia w/w wymogi Zamawiającego. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wykażą spełniania w/w warunków oraz nie wykażą braku podstaw do wykluczenia z postępowania, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający wymaga : 1 osobę na stanowisku kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w przedmiotowym zakresie posiadającego minimum 5 letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu prac budowlanych w zakresie konserwacji zabytków w obiektach zabytkowych. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami, tj. przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia minimum 4 osoby do wykonywania prac konserwatorskich posiadające uprawnienia kwalifikacje, o których mowa w § 7 ust 1 i ust 2 rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r vide pkt 2 niniejszej SIWZ, przy czym w tym zespole osób wymaga się aby: - min. 3 osoby posiadały ww. kwalifikacje w specjalności konserwacja malarstwa, - min. 1 osoba posiadała ww. kwalifikacje w specjalności konserwacja rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami, tj. przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. § 7 Ust 1 - Posiadają tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu wyższych studiów na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub wyższych studiów w specjalności w zakresie konserwacja zabytków oraz odbyły po ukończeniu tych studiów co najmniej 12 miesięczną praktykę zawodową w zakresie konserwacji i badania zabytków. § 7 Ust 2 - w dziedzinach nieobjętych programem wyższych studiów, o których mowa w ust 1 , prace konserwatorskie , restauratorskie i badania konserwatorskie , mogą prowadzić osoby, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie w danej dziedzinie oraz odbyły co najmniej 5 letnią praktykę zawodową w zakresie konserwacji i badania zabytków. Sprawdzenie ww warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia/nie spełnia. Zamawiający dokona oceny ww warunków udziału w postępowaniu w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty w których Wykonawca wykaże, że spełnia ww wymogi Zamawiającego. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wykażą spełniania ww warunków oraz nie wykażą braku podstaw do wykluczenia z postępowania, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia i dostępny na stronie Zamawiającego www.msl.org.pl Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (wraz z dokumentami, o których mowa w rozdz. II.4.) należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: Muzeum Sztuki w Łodzi , 90-734 Łódź, ul. Więckowskiego 36 oraz opisane: Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na Rewitalizacja klatki schodowej 2 etap 2010r. Muzeum Sztuki w Łodzi. 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku: a) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, b) składają oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Pzp wraz z dokumentami (złożonymi odrębnie przez każdego Wykonawcę) potwierdzającymi brak podstaw do wykluczenia. 3. PEŁNOMOCNICTWO - Gdy Wykonawcę (w tym spółkę cywilną) reprezentuje pełnomocnik, do wniosku musi być załączone skuteczne pełnomocnictwo (posiadające zakres pełnomocnictwa) podpisane przez Wykonawcę. W razie złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono opatrzone klauzulą -za zgodność z oryginałem- i poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną w tym pełnomocnictwie (podpisem czytelnym lub nieczytelnym wraz z pieczątką imienną

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wykonania zamówienia w przypadku: a) dokonywania dodatkowych uzgodnień z właściwymi organami, wykonywanie obowiązków nałożonych przez te organy, oczekiwanie na decyzje, postanowienia wydawane przez właściwe organy, o ile Wykonawca należycie wykonuje obowiązki wynikające z umowy i polecenia właściwych instytucji, b) katastrofy budowlanej, c) konieczności wykonania robót dodatkowych, d) działania siły wyższej i osób trzecich., przedłużenia terminu wykonania umowy z powyższych przyczyn; 2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www,msl,org,pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wymagania formalne: 1.1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. 1.2 Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 1.3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej na 2 dni przed terminem otwarcia licytacji. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarkę równoważną, podłączony do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 2.000,00 PLN. 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto 240.000,00 PLN. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej najniższą cenę brutto za realizacje całego zamówienia. 10. Cena oferty. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.. Cenę oferty brutto należy podawać cyframi i słownie w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca może podać tylko jedną cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. Określona przez Wykonawcę cena oferty, nie może ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy. W związku z tym, Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty, w tym wzrost cen materiałów, ewentualne bonifikaty, opusty, odzysk materiałów wtórnych, koszty zagospodarowania odpadów itp. tak, aby zapewnić realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w niniejszej specyfikacji. 11. Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej Zamawiający poda na swojej stronie internetowej nazwę oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano..

Minimalna wysokość postąpienia

2000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-10-01 07:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Muzeum Sztuki w Łodzi ul Więckowskiego 36, 90-734 Łódź, Kancelaria lub pocztą

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:30.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa w dniu otwarcia, o godzinie 11:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

3% ceny oferty

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

opublikowane na www.msl.org.pl

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

nie dot.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła