Licytacja L-291-2016

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-291-2016 - Dostawa lekkiego oleju opałowego

I. Dane zamawiającego

Nazwa: ZZK, Zarząd Zasobu Komunalnego
Adres pocztowy: Św. Elżbiety 3
Miejscowość: Wrocław, Kod pocztowy: 50-111
Tel.: 071/7778400, Faks: 071/7777506
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

345457

Termin otwarcia licytacji:

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa lekkiego oleju opałowego
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa lekkiego oleju opałowego do kotłowni znajdujących się w budynkach zarządzanych przez Zarząd Zasobu Komunalnego. Przedmiot i zakres zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do wzoru umowy „Opis Przedmiotu zamówienia”.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 09.13.51.00-5
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
7. Termin realizacji zamówienia: od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. lub do wyczerpania kwoty stanowiącej wartość oferty Wykonawcy

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca ma wykazać, że spełnia warunek udziału w postępowaniu: posiada koncesję, uprawniającą do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, określoną w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012 r. poz. 1059 ze zm.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca ma wykazać, że spełnia warunek udziału w postępowaniu: w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał lub wykonuje należycie co najmniej 2 (dwie) dostawy lekkiego oleju opałowego o ilości nie mniejszej niż 150 000 litrów każda.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Inne niewymienione dokumenty

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia i spełniania warunków wzięcia udziału w postępowaniu sporządzone zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 2 i 3 do Instrukcji.Oświadczenie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu sporządzone zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 5 do Instrukcji,

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do Instrukcji dla Wykonawców umieszczonej stronie www.zzk.wroc.pl, bip.zzk.wroc.pl

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

bip.zzk.wroc.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. W celu wzięcia udziału w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca, w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych i na stronie internetowej Zamawiającego powinien złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej wraz z załączeniem dokumentów i oświadczeń wymaganych przez Zamawiającego, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej Instrukcji. 2. Przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawca winien zarejestrować się na platformie licytacji, tj. na stronie: https://www.uzp.gov.pl/e-uslugi/licytacje-elektroniczne2, w celu uzyskania loginu, który następnie w treści wniosku przekazuje Zamawiającemu. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu, bądź nie podania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej na 2 dni przed terminem otwarcia licytacji. 3. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem wskazanym powyżej. 4. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych: komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarkę równoważną, podłączony do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja elektroniczna na dostawę lekkiego oleju opałowego do kotłowni znajdujących się w budynkach zarządzanych przez Zarząd Zasobu Komunalnego jest licytacją 1-etapową. 2. Zaproszeni przez Zamawiającego Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia) w formie elektronicznej, podlegające automatycznej klasyfikacji za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej https://www.uzp.gov.pl/e-uslugi/licytacje-elektroniczne2, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia, tj. w dniu licytacji wyznaczonej w zaproszeniu przez Zamawiającego, w godz. 10.00 – 10.30 (wg czasu systemowego odliczanego na stronie, na której prowadzona jest licytacja). 3. W trakcie trwania licytacji Wykonawca ma prawo złożyć więcej niż jedną ofertę (postąpienie). Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 500 zł. 6. W toku licytacji, za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będą przekazywane wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie będą ujawnione informacje umożliwiające identyfikację Wykonawców. 7. Zamawiający przyjął cenę wywoławczą za dostawę lekkiego oleju opałowego do kotłowni znajdujących się w budynkach zarządzanych przez Zarząd Zasobu Komunalnego kwotę 493 200 zł brutto. 8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej najniższą cenę brutto. 9. Po zamknięciu licytacji Zamawiający wezwie Wykonawcę, który zaoferował w chwili zamknięcia licytacji najniższą cenę brutto do złożenia Formularza oferty i Formularza cenowego (wzór, załącznik nr 8 i 9). Wymagane dokumenty Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zakończenia licytacji lub w terminie późniejszym wskazanym przez Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp.

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2016-11-25 14:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

wnioski można składać osobiście w Dziale Zamówień Publicznych i Umów Zarządu Zasobu Komunalnego, ul. Grabiszyńska 257 we Wrocławiu, pok. 13, parter lub w Kancelarii Ogólnej Zarządu Zasobu Komunalnego, ul. Św. Elżbiety 3, można przesłać po

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa w dniu otwarcia, o godzinie 10:30.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10 % ceny podanej w trakcie licytacji. 3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 4. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP SA nr 09 1020 5226 0000 6802 0417 2755. 6. Zabezpieczenie wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w dniu podpisania umowy w Dziale Zamówień Publicznych i Umów, Wrocław, ul. Grabiszyńska 257, pokój nr 101. 7. Warunki, które winna spełniać gwarancja ubezpieczeniowa lub bankowa przedstawiona na zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 1) gwarancja winna być udzielona nieodwołalnie, bezwarunkowo na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, 2) kwota gwarancji i terminy jej obowiązywania winny być zgodne z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz umowy, 3) warunkiem wypłaty kwoty gwarantowanej może być jedynie przedstawienie Gwarantowi wezwania Zamawiającego do wypłacenia określonej kwoty wraz z oświadczeniem, że Wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań umownych oraz wyjaśnieniem, na czym to nie wywiązanie polega. 8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do Instrukcji dla Wykonawców umieszczonej stronie www.zzk.wroc.pl, bip.zzk.wroc.pl

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła