Licytacja L-292-2011

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-292-2011 - Dostawa materiałów biurowych

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Ministerstwo Finansów, Biuro Logistyki
Adres pocztowy: ul. Świętokrzyska 12
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 00-916
Tel.: 22 694-45-06, Faks: 22 694-52-68
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

395948-2011

Termin otwarcia licytacji:

2011-12-12 09:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów biurowych
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Dostawa materiałów biurowych według Załącznika nr 1 do Wzoru Umowy. Przedmiot Umowy jest współfinansowany ze środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. 1. Papier format A4 przeznaczony do drukarek laserowych, gramatura 80g, klasa A, Białość CIE - 165 w opakowaniu po 5 ryz, 40 opakowań po 5 ryz; 2. Płyty CD-R 700MB prędkość zapisu 52x, w opakowaniu typu slim wraz z papierową wkładką umożliwiającą opis płyty, 400 sztuk; 3. Płyty DVD-R 4,7GB prędkość zapisu 16x w opakowaniu typu slim wraz z papierową wkładką umożliwiającą opis płyty, 400 sztuk; 4. Segregator A4 o szerokości grzbietu 7,5 cm z dźwignią i wymienną etykietą. Zestaw składający się z 50 segregatorów po 10 w różnych kolorach 5 zestawów; 5. Segregator A4 o szerokości grzbietu 5 cm z dźwignią i wymienną etykietą. Zestaw składający się z 50 segregatorów po 10 w różnych kolorach, 5 zestawów; 6. Ofertówki twarde format A4 500 sztuk; 7. Koszulki do przechowywania dokumentów formatu A4 z możliwością wpięcia do segregatora 1000 sztuk; 8. Etykiety samoprzylepne w formacie A4 o wymiarach około 7x3,5 cm 500 arkuszy; 9. Koperty białe formatu C4 samoklejące (z odklejanym paskiem) 1500 sztuk; 10. Koperty białe formatu C5 samoklejące (z odklejanym paskiem) 2500 sztuk; 11. Koperty brązowe formatu E4 samoklejące (z odklejanym paskiem) z rozszerzanymi bokami i spodem. Gramatura Min 130g 1250 sztuk; 12. Zakładki kartonowe podłużne. Wymiar około 235 x 105 mm do wpięcia do segregatora. Zestaw składający się z 300 zakładek w 3 rożnych kolorach po 100 szt, 5 zestawów; 13. Przekładki kartonowe w formacie A4 składające się z 10 kolorowych stron i karty opisowej, 25 kompletów; 14. Teczka kartonowa twarda lakierowana z gumką. Zestaw składający się z 50 sztuk teczek po 10 sztuk w różnych kolorach, 6 zestawów; 15. Zakreślacze kolorowe (pomarańczowy, żółty, zielony komplet po 10 sztuk) 1 komplet; 16 Nożyczki do papieru ostrze 16,5 cm 5 sztuk; 17 Taśma klejąca w podajniku 1,9cm 20 sztuk; 18 Klej w sztyfcie 10g 10 sztuk; 19 Markery wodoodporne do pisania - czarne 10 sztuk
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.00.00-7
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
22-12-2011 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
nie wymagane

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania zmian postanowień niniejszej umowy: 1) w przypadku, gdy produkt stanowiący przedmiot oferty został wycofany z rynku, lub zaprzestano jego produkcji, a proponowany przez Wykonawcę produkt posiada nie gorsze cechy, parametry i funkcjonalności, 2) w zakresie pozostałych cech i parametrów, gdy zmiana jest obojętna lub korzystna dla Zamawiającego 2. Wynagrodzenie Wykonawcy nie może zostać zwiększone. 3. Wprowadzenie zmian postanowień umowy wymaga: 1) zgodnej woli stron, 2) zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.mf.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: a) - z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl; b) - Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl. W terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca składając Wniosek o dopuszczenie go do udziału w licytacji zamieszcza w nim informację o swoim loginie; c) - w przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go zamawiającemu wraz z Wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej na dwa dni przed terminem otwarcia licytacji; d) - brak loginu lub brak poprawnego loginu będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału wykonawcy w licytacji. 2. Wymagania techniczne: komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa. 3. Przedmiotowa licytacja jest licytacją jednoetapową.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1.W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 2.Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 3. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych, za wykonanie całego zamówienia wraz z dostawą. 4. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 5. W trakcie licytacji elektronicznej system aukcyjny na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w tej licytacji, a także cenach złożonych przez nich ofert. Do momentu zamknięcia licytacji zamawiający nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. 6. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za wykonanie całego zamówienia. 7. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 12 140,00 zł.

Minimalna wysokość postąpienia

10.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-12-02 12:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Ministerstwo Finansów, 00-916 Warszawa, ul. Świętokrzyska 12, Departament Finansów Resortu, pok. 1326, tel. 22 694 48 04

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2011-12-12 09:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2011-12-12 09:20:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie wymagane

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór Umowy jest zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego, adres: www.mf.gov.pl

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1. Załącznik Nr 1 - Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej należy złożyć w zamkniętej kopercie z wyraźnie oznaczonym napisem - DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH, wraz z Załącznikiem Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy. Wzór umowy w tym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony jest w Załączniku Nr 3. Wykonawca może złożyć Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oraz inne wymagane oświadczenia na formularzach sporządzonych przez siebie pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie co najmniej treści formularzy sporządzonych przez Zamawiającego i nie będzie z nią sprzeczna. 2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oraz wymagane oświadczenia należy opieczętować /pieczęć powinna zawierać co najmniej nazwę i adres Wykonawcy/ oraz opatrzyć własnoręcznym podpisem Wykonawcy, w przypadku nieczytelnego podpisu należy opatrzyć go pieczątką imienną zawierającą co najmniej imię i nazwisko osoby składającej podpis. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oraz wymagane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy /wskazane we właściwym dla Wykonawcy rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej/. W przypadku podpisania ww. dokumentów przez pełnomocnika należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo do podpisania oferty. 3. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy. 4. Wszystkie załączniki dostępne są na stronie Zamawiającego pod adresem: www.mf.gov.pl. 5. Uprawnieni do porozumiewania się z Wykonawcami: Przemysław Dobrowolski - tel. 22 694-48-04, fax 22 694-52-68, e-mail: wzp@mofnet.gov.pl; 6. Adres do korespondencji: Ministerstwo Finansów Departament Finansów Resortu ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. 7. Wszystkie pytania dotyczące wyjaśnienia treści ogłoszenia o zamówieniu należy kierować w formie faksu lub e-mailem do osoby uprawnionej do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami (z podaniem nazwy postępowania). 8. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują faxem lub e- mailem. 9. Zamawiający i Wykonawcy od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną. 10. Nie przewiduje się zwołania zebrania Wykonawców. 11. Informacyjnie: czas pracy w Ministerstwie Finansów codziennie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8:15-16:15. Współfinansowanie w wysokości 85% ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy KIK03 Przygotowanie mobilnych grup kontrolnych Służby Celnej do wykonywania zadań szybkiego reagowania i zarządzania kryzysowego.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła