Licytacja L-292-2012

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-292-2012 - OPONY ZIMOWE

I. Dane zamawiającego

Nazwa: KW Policji w Białymstoku, Policja
Adres pocztowy: H. Sienkiewicza 65
Miejscowość: Białystok, Kod pocztowy: 15-003
Tel.: 85 670 31 37, Faks: 85 670 28 42
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

380288

Termin otwarcia licytacji:

2012-10-18 11:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
OPONY ZIMOWE
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są dostawy opon zimowych samochodowych różnych rozmiarów, fabrycznie nowych, wolnych od wad fizycznych i prawnych wyprodukowanych nie wcześniejszej niż 12 miesięcy od daty dostawy, zgodnych z zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.), spełniających wymagania szczegółowo określone w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 7 do ogłoszenia) Szacunkowa wartość zamówienia 135.658,54 zł netto.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 34.35.11.00-3
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
OD DNIA ZAWARCIA UMOWY DO 30/04/2013

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określił szczegółowego warunku w zakresie posiadania szczególnych uprawnień. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 lub 5 do ogłoszenia zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia. W przypadku podmiotów występujących wspólnie - art. 23 ust. 1 ustawy (konsorcjum, spółka cywilna): a) dot. konsorcjum - Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem załączonym do wniosku, podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców (pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) wskazujące na podmiot uprawniony do występowania w imieniu całego konsorcjum lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja i rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem ustanowionym przez Wykonawców. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania przedstawienia umowy konsorcjum przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, regulującej współpracę Wykonawców. b) dot. spółki cywilnej - jeśli działalność prowadzona jest w ramach umowy spółki cywilnej, we wniosku należy złożyć: - pełnomocnictwo wystawione przez wszystkich wspólników (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) wskazujące na osobę uprawnioną do występowania w imieniu spółki cywilnej albo do reprezentowania spółki w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jeden wniosek, przy czym: a)oświadczenie zawarte w Załączniku nr 5 pkt. 2 ogłoszenia oraz aktualny(e) odpis(y) z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - Załącznik nr 5 pkt 3 ogłoszenia b)pozostałe dokumenty, jeśli są wymagane, oceniane będą łącznie dla całego konsorcjum/spółki cywilnej. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określił szczegółowego warunku w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 lub 5 do ogłoszenia), zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna)dopuszcza się możliwość łącznego spełnienia i udokumentowania w/w warunku. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Wykonawca przedkłada także w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia piblicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 3 do Ogłoszenia) oraz aktualny(e) odpis(y) z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (Załącznik nr 4 do ogłoszenia)

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określił szczegółowego warunku w zakresie dysponowania potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 lub 5 do ogłoszenia), zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna)dopuszcza się możliwość łącznego spełnienia i udokumentowania w/w warunku. Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Wykonawca przedkłada także w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia piblicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 3 do Ogłoszenia) oraz aktualny(e) odpis(y) z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (Załącznik nr 4 do ogłoszenia)

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określił szczegółowego warunku w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 lub 5 do ogłoszenia), zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna)dopuszcza się możliwość łącznego spełnienia i udokumentowania w/w warunku. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Wykonawca przedkłada także w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia piblicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 3 do Ogłoszenia) oraz aktualny(e) odpis(y) z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (Załącznik nr 4 do ogłoszenia)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określił szczegółowego warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 lub 5 do ogłoszenia), zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna)dopuszcza się możliwość łącznego spełnienia i udokumentowania w/w warunku. Wykonawca może polegać na zdonościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Wykonawca przedkłada także w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia piblicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 3 do Ogłoszenia) oraz aktualny(e) odpis(y) z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (Załącznik nr 4 do ogłoszenia)

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość dokonania istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wybory WYKONAWCY. 2. Zmiana postanowień zawartej umowy, o której mowa w ust. 1, możliwa jest w następujących przypadkach i na zasadach poniżej określonych: a) W przypadku zaniechania produkcji przedmiotu umowy lub wystąpienia innych okoliczności niezależnych od WYKONAWCY skutkujących tym, że dostarczenie zaoferowanego przedmiotu umowy stało się niemożliwe, ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość dostarczenia produktu równoważnego - przy czym jego jakość, parametry funkcjonalne oraz techniczne nie mogą być mniejsze (gorsze), niż te określone przez ZAMAWIAJĄCEGO. W takim przypadku WYKONAWCA składa do ZAMAWIAJĄCEGO pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem w celu jego akceptacji. Cena produktu równoważnego nie może być wyższa niż cena zawarta w załączniku nr 1 do umowy. b) W przypadku wystąpienia innych okoliczności niezależnych od woli stron, których nie można było przewidzieć, a w wyniku których spełnienie świadczenia w terminach określonych w umowie okazało się niemożliwe, dopuszcza się zmianę terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny na usuniecie przeszkody w jego realizacji. Zmiana terminu realizacji zamówienia następuje w takim przypadku na uzasadniony, pisemny wniosek WYKONAWCY zaakceptowany przez ZAMAWIAJĄCEGO. c) Zmiany wynagrodzenia WYKONAWCY możliwe są jedynie w przypadku zmiany wysokości stawki podatku VAT. Ceny jednostkowe brutto mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu jedynie o wartość różnicy pomiędzy obowiązującą stawką podatku VAT w momencie zawierania niniejszej umowy a obowiązującą stawką podatku VAT w momencie dostawy opon.

Termin związania ofertą

30 DNI

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.podlaska.policja.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa. 2. Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są obowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie licytacji elektronicznych: https://licytacje.uzp.gov.pl/index.php, chyba że są już zarejestrowanymi użytkownikami platformy. UWAGA: nie jest wymagany podpis elektroniczny. 3. Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z ww. wnioskiem winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie. 4. Login Wykonawca otrzyma po zalogowaniu się na platformie licytacji elektronicznych. 5. Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej tych Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu. Zaproszenie zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. W toku licytacji Wykonawcy składają korzystniejsze postąpienia. 2. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złoży ofertę korzystniejszą pod względem ceny. 4. W toku licytacji Wykonawca podaje kwoty brutto wyrażone w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku (grosze należy oddzielić od złotych kropką). 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie informował Wykonawców o pozycji złożonych przez nich ofert, a także o cenach złożonych ofert z tym, że do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający nie ujawni informacji dotyczących ich identyfikacji. 7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za dostawę wszystkich określonych w opisie przedmiotu zamówienia opon zimowych samochodowych. 8. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przedstawi Zamawiającemu przed zawarciem umowy wypełniony szczegółowy formularz ofertowy. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do ogłoszenia) stanowić będzie załącznik do umowy. Wartość przedmiotu umowy wskazana w formularzu musi być tożsama z ceną najkorzystniejszej oferty tego Wykonawcy. 9. Zamawiający do momentu rozpoczęcia licytacji na platformie UZP będzie porozumiewał się z Wykonawcami przekazując oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania do uzupełnienia dokumentów oraz inne informacje w formie faksu (nr faksu Zamawiającego:85 670 28 42) lub pisemnie. 10. Zamawiający informuje, iż Wykonawca, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu nie zostanie dopuszczony do udziału w licytacji elektronicznej. 11. Zamawiający określił kwotę wywoławczą brutto za dostawę opon zimowych samochodowych okreslonych szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia - 166860,00 zł brutto. 12. Minimalna wysokość postąpienia wynosi: 200,00 zł. 13. Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej Zamawiający poda na stronie internetowej: www.podlaska.policja.gov.pl nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

Minimalna wysokość postąpienia

200.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2012-10-12 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 65, 15-003 Białystok, pokój nr 220 Zespół ds. Zamówień Publicznych

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2012-10-18 11:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2012-10-18 12:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Umowa (projekt) Niniejsza umowa jest konsekwencją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w trybie licytacji elektronicznej o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia poniżej 130 000 euro. Dnia ____________ w Białymstoku pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku: 15-003 Białystok, ul. H. Sienkiewicza 65 zwaną w dalszej części ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez: Zastępcę Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji - Sławomira Wilczewskiego a firmą: ___________________ z siedzibą w:________________ zwaną w dalszej części WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:_________________ *wpisaną)ym w dniu __________ r. do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ________ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS _________ została zawarta umowa następującej treści: § 1 1. Przedmiotem umowy są dostawy opon zimowych samochodowych różnych rozmiarów, fabrycznie nowych, wolnych od wad fizycznych i prawnych wyprodukowanych nie wcześniej niż 12 miesięcy od daty dostawy, zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262). Szczegółowy formularz ofertowy - w rozbiciu na asortyment oraz ceny jednostkowe stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy i jest zgodny ze złożoną w toku licytacji ofertą. 2. Całkowite wynagrodzenie umowne WYKONAWCY za przedmiot umowy wynosi __________ zł brutto (słownie:________________). 3. WYKONAWCA zobowiązuje się do stosowania cen jednostkowych brutto zgodnie ze szczegółowym formularzem ofertowym, o którym mowa w ust. 1, przedstawionym Zamawiającemu przed zawarciem umowy. Zaoferowane ceny jednostkowe są stałe i nie mogą ulec zmianie przez cały okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem § 9 ust 2 pkt. c niniejszej umowy. 4. Szczegółowy wykaz typu zamawianych opon zimowych określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 5. Z uwagi na konieczność zakupu opon według faktycznych potrzeb, które mogą wyniknąć w trakcie obowiązywania umowy, zależnych od ilości awarii, zużycia opon, lub wycofania z użytkowania pojazdów, ZAMAWIAJĄCY zastrzega, że ilości asortymentu określone w załączniku nr 1 są ilościami szacunkowymi. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych opon zimowych, niedopuszczalne jest jednak rozszerzenie rodzaju asortymentu nabywanych opon oraz zwiększenie ilości, określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 6. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie możliwość zmniejszenia przedmiotu umowy max. o 40 % w stosunku do wartości, o której mowa w ust. 2, a WYKONAWCY nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia finansowe wobec ZAMAWIAJĄCEGO. 7. Ilekroć w dalszych postanowieniach umowy jest mowa o (oponach) należy przez to rozumieć opony zimowe samochodowe różnych rozmiarów, o których mowa w ust. 1 niniejszej umowy. § 2 1. Dostawy opon, o których mowa w § 1 realizowane będą w okresie obowiązywania umowy sukcesywnie, poprzez zamówienia cząstkowe. 2. WYKONAWCA będzie realizował zamówienia składane przez ZAMAWIAJĄCEGO telefonicznie, pisemnie lub faksem, w terminie do 2 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia. Za dni robocze uważa się dni: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:00. 3. Zamówienie, o którym mowa w ust. 2 będzie określało miejsce dostawy, rodzaj zamawianych opon oraz ich ilość. 4. Opony dostarczane będą do wymienionych poniżej magazynów na terenie województwa podlaskiego: - Wydział Transportu KWP w Białymstoku: ul. Hajnowska 8)10, 15-854 Białystok; - Komenda Miejska Policji w Suwałkach: ul. Przytorowa 9F, 16-400 Suwałki; - Komenda Miejska Policji w Łomży: ul. Wojska Polskiego 9, 18-400 Łomża. 5. Dostawy następować będą środkami transportu WYKONAWCY, na jego koszt i ryzyko. 6. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dostawy niezgodnej ze złożonym zamówieniem. 7. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie możliwość zakupu niedostarczonych, w terminie określonym w ust. 2, opon z innych źródeł oraz zmniejszenie ilości opon objętych umową o ilości zakupione u innego Wykonawcy. W przypadku, gdy ceny zakupu opon u innego Wykonawcy będą wyższe niż zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, ZAMAWIAJĄCY kwotą wynikającą z różnicy w cenie i ewentualnymi kosztami dostawy obciąży WYKONAWCĘ. § 3 1. Rozliczenie następować będzie po każdej zrealizowanej dostawie na podstawie faktury VAT wystawionej przez WYKONAWCĘ. Faktura zawierać będzie m.in. rodzaj (rozmiar, indeks nośności, indeks prędkości i nazwę handlową), ilość dostarczonych opon, ceny jednostkowe i kwotę do zapłaty. 2. Należność, za zakupione opony realizowana będzie przelewem, na wskazany przez WYKONAWCĘ na fakturze rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO dostawy wraz z F-VAT, pod rygorem zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie. 3. WYKONAWCA wystawi jedną fakturę obejmującą wszystkie opony dostarczone w jednej dostawie. 4. Płatnikiem będzie: a) KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W BIAŁYMSTOKU ul. Sienkiewicza 65, 15-003 BIAŁYSTOK NIP: 542-020-78-68 b) KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ul. Puławska 148 -150, 02-624 Warszawa NIP: 521-317-27-62 5. Za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia przez bank rachunku Płatnika. 6. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość przedłużenia terminu płatności na warunkach ustalonych z WYKONAWCĄ. § 4 1. Strony ustalają, że każda partia dostarczonych opon, posiadać będzie etykiety fabryczne. 2. Na dostarczone opony WYKONAWCA zobowiązuje się udzielić gwarancji nie krótszej niż gwarancja ich producenta z zastrzeżeniem jednak, że gwarancja ta nie może być krótsza niż 12 miesięcy od daty ich dostawy do ZAMAWIAJĄCEGO. 3. W przypadku dostarczenia wadliwych lub niezgodnych z zamówieniem opon WYKONAWCA wymieni opony na właściwe w terminie do 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji (faksem lub w innej formie). Za dni robocze uważa się dni: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:00. 4. W przypadku reklamacji opony podlegającej gwarancji, WYKONAWCA rozpatrzy reklamację w terminie do 10 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia. Za dni robocze uważa się dni: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:00. 5. W przypadku, gdy WYKONAWCA posiada oddziały na terenie woj. podlaskiego, umożliwi ZAMAWIAJĄCEMU dokonywanie zakupów we wszystkich tych oddziałach na zasadach określonych w niniejszej umowie. W przypadku takim opony mogą być odbierane przez przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO w oddziale WYKONAWCY. § 5 1. WYKONAWCA zobowiązuje się zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne: a) w wysokości 10% wartości umowy, o której mowa w § 1 ust. 2, gdy ZAMAWIAJĄCY odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada WYKONAWCA, b) w wysokości 5% wartości zamówionej, niedostarczonej w terminie określonym w § 2 ust. 2 partii opon - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie, c) w wysokości 5% wartości opon, które były przedmiotem reklamacji, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w rozpatrzeniu reklamacji (niedotrzymania terminu określonego w § 4 ust. 3 i ust. 4). 2. ZAMAWIAJĄCY może potrącić należności wynikające z kar umownych przy opłacaniu faktur za realizację przedmiotu umowy. 3. WYKONAWCA oświadcza, iż wyraża zgodę dla ZAMAWIAJĄCEGO na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego kwot naliczonych, w przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt. a-c z przysługującej mu od ZAMAWIAJĄCEGO wierzytelności. Jednocześnie WYKONAWCA oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością. 4. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że wystawi WYKONAWCY notę obciążeniową zawierającą szczegółowe naliczenie kwot w przypadku sytuacji, o której mowa w ust. 1. 5. Zapłata kar umownych określonych w ust. 1 nie zwalnia WYKONAWCY z obowiązku dostawy zamówionych opon. 6. WYKONAWCA nie może bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO przenieść na osobę trzecią wierzytelności, wynikającej z niniejszej umowy § 6 Do bieżących uzgodnień związanych z realizacją umowy strony wyznaczają: ZAMAWIAJĄCY: a) Pan/Pani______________ tel. _______ b) Pan/Pani __________________ tel. ___________ WYKONAWCA b) Pan/Pani______________ tel. _______ b) Pan/Pani __________________ tel. ___________ § 7 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku WYKONAWCA może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 2. Poza przypadkiem, o którym mowa w ust. 1 ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących okolicznościach: - gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku WYKONAWCY, - w razie powtarzających się opóźnień w realizowaniu dostaw lub rozpatrzenia reklamacji w stosunku do terminów określonych odpowiednio w § 2 ust. 2 i w § 4 ust. 3 i ust. 4 umowy, przekraczających 5 dni roboczych, potwierdzonych naliczeniem przez ZAMAWIAJĄCEGO kar umownych, - co najmniej trzykrotnego dostarczenia opon wadliwych lub niezgodnych z zamówieniem. 3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 8 Niezależnie od kar określonych w § 5, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do rzeczywistej wartości szkody, jaką poniosły w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przez drugą stronę postanowień umowy. § 9 1. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość dokonania istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wybory WYKONAWCY. 2. Zmiana postanowień zawartej umowy, o której mowa w ust. 1, możliwa jest w następujących przypadkach i na zasadach poniżej określonych: a) W przypadku zaniechania produkcji przedmiotu umowy lub wystąpienia innych okoliczności niezależnych od WYKONAWCY skutkujących tym, że dostarczenie zaoferowanego przedmiotu umowy stało się niemożliwe, ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość dostarczenia produktu równoważnego - przy czym jego jakość, parametry funkcjonalne oraz techniczne nie mogą być mniejsze (gorsze), niż te określone przez ZAMAWIAJĄCEGO. W takim przypadku WYKONAWCA składa do ZAMAWIAJĄCEGO pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem w celu jego akceptacji. Cena produktu równoważnego nie może być wyższa niż cena zawarta w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. b) W przypadku wystąpienia innych okoliczności niezależnych od woli stron, których nie można było przewidzieć, a w wyniku których spełnienie świadczenia w terminach określonych w umowie okazało się niemożliwe, dopuszcza się zmianę terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny na usuniecie przeszkody w jego realizacji. Zmiana terminu realizacji zamówienia następuje w takim przypadku na uzasadniony, pisemny wniosek WYKONAWCY zaakceptowany przez ZAMAWIAJĄCEGO. c) Zmiany wynagrodzenia WYKONAWCY możliwe są jedynie w przypadku zmiany wysokości stawki podatku VAT. Ceny jednostkowe brutto mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu jedynie o wartość różnicy pomiędzy obowiązującą stawką podatku VAT w momencie zawierania niniejszej umowy a obowiązującą stawką podatku VAT w momencie dostawy opon. § 10 Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron i następują w formie pisemnej pod rygorem nieważności. § 11 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 2. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy podlegają rozpatrzeniu: a) w trybie uzgodnień przedstawicieli obu stron, b) przez sąd powszechny właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. § 12 Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia jej zawarcia do dnia 30 kwietnia 2013 roku. § 13 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz WYKONAWCY, dwa egzemplarze ZAMAWIAJĄCEGO. Integralną część umowy stanowi: - Załącznik nr 1 - formularz ofertowy WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła