Licytacja L-295-2011

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-295-2011 - Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Ministerstwo Finansów, Biuro Logistyki
Adres pocztowy: ul. Świętokrzyska 12
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 00-916
Tel.: 22 694-45-06, Faks: 22 694-52-68
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

398320-2011

Termin otwarcia licytacji:

2011-12-15 11:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiotem umowy jest zakup (około 1400) ryz białego papieru formatu A4 (1 ryza = 500 kartek) do drukarek i urządzeń kserograficznych dla Ministerstwa Finansów, wraz z dostawą oraz rozładunkiem i przemieszczeniem do pomieszczeń magazynowych wskazanych przez Zamawiającego. 2. Papier ma posiadać następujące właściwości: wyprodukowany z celulozy bielonej, bez użycia związków chloru, bezpyłowy, wielofunkcyjny, pracujący bezbłędnie na: a) kopiarkach: sekretarskich, biurowych, wysoko-nakładowych, cyfrowych, b) drukarkach laserowych, urządzeniach DTP. 3. Papier wymieniony w ust. 1 spełnia następujące parametry techniczne: gramatura 80±3 g/m2 PN-EN ISO536:1996; białość min. 146±3 CIE PN-ISO 11475:2002; grubość min. 106±3 mikrometra PN-EN ISO 534:2005; nieprzezroczystość min. 93%+2/-1 ISO 2471:1998; gładkość/chropowatość max. 200±50 cm/min PN-93/P-50166.02; wilgotność od 3,8 do 5,0 % PN-ISO 287:1994 ; papier bezpyłowy; papier bezchlorkowy
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.76.44-3
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
28.12.2011.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
nie wymagane

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a w szczególnosci wykażą się udokumentowaną realizacją co najmniej dwóch dostaw papieru do drukarek lub kserokopiarek, o łącznej wartości 20 000 zł brutto w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć

inne dokumenty
karta producenta papieru

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy możliwa jest w następujących okolicznościach: 1) opóźnienia terminów realizacji zobowiązań umownych na skutek działania siły wyższej; 2) zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, cła na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatków ulega zmianie kwota należnego podatku oraz wynagrodzenie wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, cło zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, cła na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy. 2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają porozumienia Stron oraz zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.mf.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: 1.1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl 1.2. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, rejestruje się w systemie dostępnym na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl 1.3. Składając Wniosek do Zamawiającego o dopuszczenie go do udziału w licytacji podaje informacje o swoim loginie. 1.4. W przypadku podania przez Wykonawcę we Wniosku niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z Wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej na dwa dni przed terminem otwarcia licytacji. 1.5. Brak loginu lub brak poprawnego loginu będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. 2. Wymagania techniczne: - komputer klasy PC, - system operacyjny Windows/Linux, - przeglądarka internetowa MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej lub Firefox 2.0 lub wyższa. 3. Przedmiotowa licytacja elektroniczna jest licytacją jednoetapową

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 2. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 3. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 4. W trakcie licytacji elektronicznej system aukcyjny na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w tej licytacji, a także o cenach złożonych przez nich ofert. Do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 6. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 14.00 zł brutto za jedną ryzę . Minimalna wysokość postąpienia 0.05 zł.

Minimalna wysokość postąpienia

0.05 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-12-05 12:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Ministerstwo Finansów, 00-916 Warszawa, ul.Świętokrzyska 12, Departament Finansów Resortu, pok. 1326

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2011-12-15 11:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2011-12-15 11:20:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie wymagane

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór Umowy stanowi Załącznik Nr 4 zamieszczony na stronie Zamawiającego - www.mf.gov.pl

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1. Załącznik Nr 1 - Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej należy złożyć w zamkniętej kopercie z wyraźnie oznaczonym napisem - DOSTAWA PAPIERU DO DRUKAREK I KSEROKOPIAREK, wraz z Załącznikiem Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy oraz Załącznikiem Nr 3 - Wykaz wykonanych dostaw i dokumenty potwierdzające, że dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór umowy w tym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony jest w Załączniku Nr 4. Do Wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji należy dołączyć kartę producenta papieru. Wykonawca może złożyć Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oraz inne wymagane oświadczenia na formularzach sporządzonych przez siebie pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie co najmniej treści formularzy sporządzonych przez Zamawiającego i nie będzie z nią sprzeczna. 2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oraz wymagane oświadczenia należy opieczętować /pieczęć powinna zawierać co najmniej nazwę i adres Wykonawcy/ oraz opatrzyć własnoręcznym podpisem Wykonawcy, w przypadku nieczytelnego podpisu należy opatrzyć go pieczątką imienną zawierającą co najmniej imię i nazwisko osoby składającej podpis. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oraz wymagane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy /wskazane we właściwym dla Wykonawcy rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej/. W przypadku podpisania ww. dokumentów przez pełnomocnika należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo do podpisania oferty. 3. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy. 4. Wszystkie załączniki dostępne są na stronie Zamawiającego pod adresem: www.mf.gov.pl 5. Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami: Przemysław Dobrowolski - tel. 22 694-48-04, fax 22 694-52-68, e-mail: wzp@mofnet.gov.pl; Jolanta Czarnocka - tel. 22 694-40-60, fax: 22 694-33-95, e-mail: wzp@mofnet.gov.pl 6. Adres do korespondencji: Ministerstwo Finansów Departament Finansów Resortu ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. 7. Wszystkie pytania dotyczące wyjaśnienia treści ogłoszenia o zamówieniu należy kierować w formie faksu lub e-mailem do osoby uprawnionej do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami (z podaniem nazwy postępowania). 8. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują faxem lub e- mailem. 9. Zamawiający i wykonawcy od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną. 10. Nie przewiduje się zwołania zebrania Wykonawców. 11. Informacyjnie: czas pracy w Ministerstwie Finansów codziennie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8:15-16:15. Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu: - POPT 2007-2013, POPT.03.01.00-00-061/08 Wsparcie funkcjonowania urzędów kontroli skarbowej Departamentu Ochrony Interesów Finansowych UE w Ministerstwie Finansów w latach 2007-2015, - POPT.03.01.00-00-215/11 Wsparcie funkcjonowania Jednostki odpowiedzialnej za weryfikację zasady dodatkowości w latach 2010-2013 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, - EFRR w ramach 7 osi priorytetowej POIG Projekt Programu e-cło, nr umowy o dofinansowanie POIG.07.01.00-00-012/09-01 z dnia 23.09.2010 r

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła